Omstillingene helse- og omsorgsektoren står overfor kan ikke løses med dagens organisering eller arbeidsmåter.

Marit Roxrud Leinhardt

Nasjonal lederutdanning for helse- og omsorgssektoren

Utdanningen gir 30 studiepoeng på masternivå, og er et samarbeid mellom KS og Helsedirektoratet. Handelshøyskolen BI er ansvarlige for gjennomføringen av utdanningen. Søknadsfristen er 15. mars.

Søknadsfristen er 15. mars.

- Omstillingene helse- og omsorgsektoren står overfor kan ikke løses med dagens organisering eller arbeidsmåter. Stadig mer komplekse og sammensatte oppgaver legger press på ressurser, og vi må tenke nytt om både organisering og oppgavedeling. Dette krever eksperimentering, nytenkning og innovasjon. Vi må bevege oss inn i det ukjente og bryte etablerte mønstre, og her blir lederrollen viktig, sier Marit Roxrud Leinhardt, avdelingsdirektør for KS arbeidsgiverpolitikk.

- Kommunale ledere som har deltatt tidligere er veldig fornøyde, sier Roxrud Leinhardt. Det viser også tilbakemeldingene fra konsulentselskapet Rambøll som har evaluert utdanningen.

Deltakerne sier at læringsutbytte er svært godt, og at lederutdanningen gjør dem tryggere i lederrollen, styrker gjennomføringskraften og evnen til innovasjon og utvikling. 

Utvikle lederkompetansen

- Helse- og omsorgssektoren må finne nye måter å løse oppgaven på og sikre rekruttering og kompetanse. Som leder har du et spesielt ansvar som veiviser for utvikling og nyskaping. Dette krever kompetanse, ferdigheter og nye måter å utøve lederrollen på. Denne utdanningen er en mulighet til å videreutvikle lederkompetansen sammen med kolleger fra hele landet, sier Marit Roxrud Leinhardt.

Helseledelse:

Seks samlinger over ett år:
Samling 1: Ledelse og tjenesteutvikling i helse og omsorg
Samling 2: Kompetanseutvikling, mestring og kontinuerlig forbedring
Samling 3: Organisering, digitalisering og samarbeid
Samling 4: Innovasjon og tjenestedesign
Samling 5: Forvaltning, pasientsikkerhet og kvalitet
Samling 6: Helseøkonomi, styring og forbedring

Du kan lese mer om Helseledelse og søke her:
https://www.bi.no/studier-og-kurs/kurs/masterprogram/helseledelse/

Ledelse av tjenesteutvikling:

Dette programmet har som ambisjon å sette i gang prosesser som innebærer kontinuerlig utvikling av både det individuelle og kollektivet lederskapet i den daglige virksomheten og tjenestene.

Seks samlinger over ett år:
Samling 1. Innovasjon, tjenesteutvikling og lederskap
Samling 2. Prioritering, behovsrettet tjenesteutvikling og teaming
Samling 3. Kreativitet, løsningsforslag og beslutningsverktøy
Samling 4. Dypdykk i deg som leder
Samling 5. Praktisk utøvelse av lederskap
Samling 6. Helhetlig og systematisk arbeid med tjenesteutvikling

Du kan lese mer om Ledelse av tjenesteutvikling og søke her:
https://www.bi.no/studier-og-kurs/kurs/corporate/ledelse-av-tjenesteutvikling/

Det er kun anledning til å ta enten Helseledelse eller Ledelse av tjenesteutvikling. Målgruppen er den samme for begge programmene. Nasjonal lederutdanning er utvidet med antall plasser som er øremerket leger i kommunale helse- og omsorgstjenester. Kommuneoverleger og allmennleger som leder temabaserte praksiser oppfordres derfor til å søke.

Helsedirektoratet dekker deltagelse kun på ett program.