-Dette er et steg i riktig retning og er svært gledelig for kommunesektoren og hele helse-Norge. Bedre koordinering mellom de ulike deler av helsetjenesten er ønsket av mange. I dag må pasienten i mange tilfeller selv være budbringeren av egen helseinformasjon. Det er sårbart, og kan føre til skader, sier styreleder i KS Gunn Marit Helgesen.

Mer helhetlig løsninger
I juli 2018 anbefalte direktoratet for e-helse en løsning for helhetlig samhandling og felles journal for kommunal helse og omsorgstjeneste.  Tanken er at innbyggere og helsepersonell skal gis bedre tilgang til pasientopplysninger, og at kommunikasjonen med innbygger og mellom de som jobber sammen om innbyggernes behov i kommunene, på sykehusene og andre offentlige etater skal bli bedre enn i dag.

-Helsetjenesten består av mange aktører. Vi trenger løsninger som snakker sammen. Ved å gi bedre tilgang til pasientopplysninger og bedre arbeidsverktøy for helsearbeidere får vi bedre helsetjenester og økt pasientsikkerhet, sier Helgesen.

Dagens arbeidsverktøy ikke gode nok
Dagens digitale løsninger i helsetjenesten ivaretar ikke samhandling mellom spesialisthelsetjeneste og primærhelsetjeneste på en god nok måte, heller ikke samhandling med innbygger og andre tjenesteområder i offentlig sektor. Heller ikke journalløsningene i kommunal sektor er gode nok i møte med fremtidens behov. Tungvinte, mangelfulle og begrensende arbeidsverktøy gir dobbeltarbeid og lavere utnyttelse av kompetanse og kapasitet. Det gir også redusert kvalitet og pasientsikkerhet.

En del av målet om en innbygger en journal
Direktoratet for e-helse har på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet utarbeidet en konseptvalgutredning (KVU) som vurderer mulige konsepter for etablering av bedre samhandlingsløsninger og nasjonal journalløsning for den kommunale helse- og omsorgstjenesten.

I arbeidet med utredning av konseptet har 44 kommuner og over tre hundre helsearbeidere vært involvert for å beskrive behovet. 

Utredningen som ble overlevert i juli er en del av regjeringens mål om en-innbygger-en-journal. Utredningen har nå gjennomgått ekstern kvalitetssikring i henhold til Finansdepartementets ordning for kvalitetssikring av store statlige investeringer. Anbefalingen skal til behandling i regjeringen og behandles på Stortinget før endelig beslutning blir tatt.

Lenkeblokk Icon KS1 rapport fra Holte Consulting