I arbeidet med innføring av e-helseløsninger er koordinering og forankring, spesielt hos kommunale helseledere og via helsefellesskap, svært viktig.

Aase Hobbesland, kommunalsjef for helse- og omsorg i Grimstad kommune

Andre gevinster er bedre koordinering og forankring, samt økt bruk av både helseteknologi og nasjonale e-helseløsninger. 

- Dette er et utrolig viktig arbeid som setter rammer for hvordan vi skal samarbeide om digitalisering innen helse og omsorg. Vi er svært takknemlig for arbeidsgruppen som har jobbet frem forslaget. Modellen har fått stor støtte både fra KommIT-rådet og Helse- og omsorgsdepartementet. Nå er vi i gang med realiseringen og 2024 blir et spennende overgangsår, sier avdelingsdirektør i KS Terje Wistner. 

Bakgrunnen er at det i dag går for sakte med innføring av nasjonale e-helseløsninger, og at sektoren mangler felles prosesser og innføringsløp. I fjor ga derfor Helse- og omsorgsdepartementet KS og NHN i oppdrag å lage felles modell for innføring av helseteknologi.

Ny modell

Den nye modellen er laget i samarbeid med både NHN og ressurspersoner fra ulike nettverk. Målet med endringene er å understøtte felles innføringsløp innen nasjonale e-helseløsninger og helseteknologi, samt at en kan bruke verdifull kompetanse og kapasitet i nettverk i større grad. I tilegg får kommuner en enklere nettverksstruktur å forholde seg til. 

Lenkeblokk Icon Sluttrapport - Felles modell for innføring og nettverk e-helse i kommunal sektor

Modellen har tre ulike innføringsløp 

  • Felles nasjonale innføringsløp (kommuner inviteres til og kan delta på felles innføringsløp på tvers av regioner)  
  • Felles regionale innføringsløp (kommuner inviteres til og kan delta på felles regionale innføringsløp)  
  • Delvis nasjonale innføringsløp (noen kommuner inviteres til felles innføringsløp der løsningen er klar eller egnet for en utvalgt gruppe kommuner)  

KS har i samarbeid med NHN og kommuner etablert Nasjonal koordineringsgruppe for felles innføringsløp e-helse i kommunal sektor. Nasjonal koordineringsgruppe skal koordinere og samordne disse felles innføringsløpene og felles prosesser, og rapporterer til KS Fag- og prioriteringsutvalg e-helse. Det er nå etablert arbeidsgrupper (bildevedlegg) for å planlegge for felles innføringsløp innen Kjernejournal, Velferdsteknologisk knutepunkt, DigiHelsestasjon og DigiHelse.

Kjetil Århus, direktør for avdeling digital transformasjon i Bergen kommune er en av dem som har deltatt i styringsrådet for arbeidet. Han mener kommunene trenger å øke innføringstakten for å møte demografiutfordringene vi står i.  

- Vi har behov for å øke innføringshastigheten, redusere det komplekse aktørbilde og få mer skalerbare modeller og løsninger for å levere på kommunenes behov på e-helseområde. Jeg mener modellen for innføring av helseteknologi som nå er på plass kan bidra til dette, sier Kjetil Århus. 

Ny regional nettverksorganisering 

Det vil etableres en regional gruppe for e-helse i hver region, tilknyttet digitaliseringsnettverkene. Formålet er å samle kompetanse og dyktige ressurser innen e-helse, samt få til en bedre koordinering, kapasitet og forankring av felles innføringsløp for kommunene. 

- Den regionale organisering vil gjøre kommunene til en samlet og mer forutsigbar aktør i den digitale samhandlingen med de regionale helseforetakene. Det vil gi bedre oversikt og grunnlag for prioritering og forhåpentligvis bidra til færre piloter og flere skalerbare løsninger. Dette bør være til det gode for innbyggerne og den enkelte kommune, sier Århus. 

Gruppen vil kunne sørge for effektiv innføring av løsninger, i tråd med kommunal sektors portefølje og behov i regionen. 

Aase Hobbesland, kommunalsjef for helse- og omsorg i Grimstad kommune har også vært deltager i styringsrådet og har påpekt viktigheten av forankring. 

- Forslag til ny nettverksorganisering innen e-helse, med nye roller og ansvar, vil ha en avgjørende rolle i dette viktige arbeidet, sier Hobbesland.