Samarbeidsavtalen skal vare frem til 2027.

- Vi trenger at regjeringen styrker samarbeidet med KS innenfor digitalisering. Særlig viktig er det at regjeringen støtter opp under kommunenes ansvar for å anskaffe og innføre helseteknologi. Digital samhandling for å gi bedre pasientforløp og en enklere arbeidshverdag for helseansatte er også med på å løse bemanningsutfordringene, sier styreleder i KS Gunn Marit Helgesen.

Helseteknologiordningen

Samarbeidsavtalen er viktig for en mer styrket dialog, oppfølging og utbredelse av nasjonale e-helsetiltak. Det skal gi større forutsigbarhet og innflytelse for kommunal sektor. Samarbeidet er også viktig med tanke på å videreutvikle Helseteknologiordningen, der staten bidrar med støtte og virkemidler for økt grad av digitalisering.

- Digitalisering er en forutsetning for å skape én felles helse- og omsorgstjeneste og gjøre tjenesten bærekraftig for fremtiden. Det innebærer at bruk av digitale løsninger vil være en del av tjenestetilbudet til helse- og omsorgstjenesten, sier Helgesen.

Roller og ansvar

Hovedansvaret for digitalisering ligger hos virksomhetene som har ansvaret for å yte helsehjelp. Det innebærer også å anskaffe og innføre egne journal- og fagsystemer, og endre tilhørende arbeidsprosesser. Staten tar et særskilt ansvar for tiltak som bidrar til samhandling i helse- og omsorgstjenesten og som skaper helhet og sammenheng for innbyggere og pasienter.

KS skal på sin side være en pådriver for digital kompetanse, utvikling og utbredelse av sammenhengende tjenester og felles kommunale løsninger og komponenter i tett samarbeid med ressurser hos medlemmene og regionale digitaliseringsnettverk, samt støtte opp om prosjekter som er strategisk viktige for kommunene

KS skal også, i samarbeid med medlemmer og i tråd med samstyringsstrukturen for digitalisering, utarbeide felles veikart, ambisjoner, planer og prioriteringer for utvikling, innføring og utbredelse av nasjonale e-helseløsninger og andre digitale samhandlingsløsninger i kommunal sektor.

Forankring

Avtalen er forankret i konsultasjonsordningen mellom regjeringen og kommunesektoren, og følges opp stortingsmeldingen Nasjonal helse- og samhandlingsplan.

Avtalen bygger videre på prinsippene for samordning av digitaliseringsarbeidet fra digitaliseringsstrategi for offentlig sektor (2019-2025) (digitaliseringsstrategien) der det legges vekt på at kommunal sektor skal sikres innflytelse i det nasjonale digitaliseringsarbeidet uten at dette rokker ved de grunnleggende prinsippene for styring og oppgavefordeling i offentlig forvaltning.

Artikkel om avtalen på regjeringen.no