Pasientens journaldokumenter har siden 2020 vært i en begrenset utprøving i Helse Sør-Øst, Helse Nord, Bodø og Oslo kommune. Fra sommeren 2023 ble tjenesten tilgjengelig for fastleger. Det betyr at fastlegene kan signere spesielle bruksvilkår for pasientens journaldokumenter og ta i bruk tjenesten for sine pasienter gjennom sitt EPJ-system og kjernejournal.   Et felles, nasjonalt tillitsrammeverk er etablert for at helsepersonell med tjenstlig behov kan få tilgang til helseinformasjon fra andre virksomheter.

Se også Webinar om kjernejournal

Mål om nasjonal utbredelse 

Det er et mål at alt helsepersonell med tjenstlig behov i kommunale virksomheter skal kunne lese pasienters dokumenter i kjernejournal. Når et eget tillitsrammeverk, bruksvilkår for tjenesten, og utvikling av grensesnitt i de respektive elektroniske pasientjournalene (EPJ) er ferdigstilt og testet ut mot Norsk helsenett, kan pasientens journaldokumenter tas i bruk og utbredes nasjonalt i kommunal sektor. Dette vil tidligst kunne skje i andre kvartal i 2024. 

Lenkeblokk Icon Kommunal sektors ambisjoner Lenkeblokk Icon Portefølje - prioriterte e-helseaktiviteter i 2024

Hvilke dokumenter er tilgjengelig? 

Det er i første omgang virksomheter i helseforetakene som deler dokumenter gjennom kjernejournal. Sykehusene i de fire regionale helseforetakene gjør en forhåndsvurdering av hvilke journaldokumenter som kan vises etter kjernejournalforskriften og som er hensiktsmessig å se for andre virksomheter. 

Sykehusene i Helse Nord, Helse Sør-Øst og Helse Vest tilgjengeliggjør pasientens journaldokumenter via kjernejournal. Helse Midt-Norge vil etter planen dele dokumenter i pasientens journaldokumenter i løpet av 2024. Sykehusene i Helse Sør-Øst og Helse Vest tilgjengeliggjør også dokumentlisten for helsepersonell for de pasientene hvor de har tilgang til kjernejournal. Helse Nord deler foreløpig dokumentlisten kun med personell som har tilgang til å åpne dokumentene 

På sikt skal alle helsevirksomheter kunne dele dokumenter i kjernejournal. Deling fra virksomheter i kommunal sektor vil vurderes i 2024, og Oslo kommune er i dialog Norsk helsenett om det. 

Hvem skal ha tilgang?  

Det er et mål at alt helsepersonell med tjenstlig behov skal få tilgang til pasientens journaldokumenter.  Det er virksomheten som deler dokumenter som stiller krav om hvilke helsepersonell i hvilke roller som skal ha tilgang til dokumentene. Det pågår nå et arbeid i hver region rundt hvem som skal ha tilgang til dokumenter som deles fra de ulike regionene.   

Forutsetninger for innføring i kommunene 

En viktig forutsetning for at helsepersonell skal kunne lese pasientens dokumenter i kjernejournal er at kjernejournal er tatt i bruk av kommunen. I dag er det 230 kommuner som bruker kjernejournal.  

I tillegg må virksomheten være medlem av Norsk helsenett, signert bruksvilkår for HelseID og spesielle bruksvilkår for dokumentdeling gjennom kjernejournal. 

Tillitsrammeverket skal være klart fra Norsk helsenett i februar 2024 og kommunene må videre ha støtte for tillitsrammeverket i journalsystemet for å innføre pasientens journaldokumenter.  

Oppdatert informasjon om hva som kreves ligger hos NHN.no samt på NHNs utviklerportal for teknisk informasjon:  

Plan for innføring 

Innføring av pasientens journaldokumenter forutsetter at journalsystemene har støtte for felles og nasjonalt tillitsrammeverk som muliggjør at helseinformasjon kan deles mellom helsepersonell i ulike virksomheter ved tjenstlig behov. Det vil etableres innføringsplan for pasientens journaldokumenter i kommunal sektor når løsningen er klar for utbredelse.