I november gikk startsignalet for det unike samarbeidet mellom fylkeskommunene innen tannhelse. Fylkeskommunene skal levere et helhetlig tilbud til innbyggere og pasienter. En viktig faktor for å lykkes er teknologiske løsninger som gir støtte for god dokumentasjon av behandling, diagnoser, funn og oppfølging, tilgang til kritisk informasjon fra nasjonale register, effektiv samhandling med andre aktører, samt innovasjon ved bruk av kunstig intelligens.

Delte erfaringer

På Kick -off`en på Gardemoen deltok over 40 personer fra ulike deler av den offentlige tannhelsetjeneste, forbund/ fagforbund, VIGO, Helsedirektoratet og KS.

Under samlingen ble erfaringer fra andre sammenlignbare prosesser (Felles journalløft og Visma InSchool) før man jobbet i grupper for å drøfte hvordan deltakerne opplever dagens situasjon med journalsystem og hvilket målbilde de ønsker for den offentlige tannhelsetjeneste.


Spesialrådgiver i KS, Heidi Slagsvold i KS  sitter i styringsgruppen til prosjektet. Foto: KS

Veien videre

Prosjektet består av flere faser og den første er «Starte sammen» (felles forståelse av problemet og forankret mulighetsrommet) og den skal ferdigstilles før vinterferien 2024. I tillegg skal prosjektet gi innspill til det regjerings oppnevnte tannhelseutvalget som har fått i oppdrag å utarbeide og vurdere forslag som kan sikre at tannhelsetjenestene blir likestilt med andre helsetjeneste.

Prosjektet digitalisering i den offentlige tannhelsetjenesten har som mål om å starte neste fase før sommeren 2024.


Knut Lindland, Fylkesdirektør innovasjon og organisasjonsutvikling Agder under samlingen på Gardermoen. Foto: KS

KS´rolle

KS Landsting har gitt KS en tydelig rolle og et oppdrag med å sikre samordning og økt gjennomføringskraft i digitaliseringsarbeidet i kommunal sektor;

  • ivareta og videreutvikle samordnings- og samstyringsstrukturen for digitalisering og smart bruk av teknologi i kommunal sektor i samarbeid med regionale digitaliseringsnettverk
  • representere sektoren og dens interesser overfor staten og andre nasjonale aktører, og oppnevne sektorens representanter til råd, utvalg og nasjonale prosjekter innen digitalisering
  • være en pådriver for digital kompetanse, utvikling og utbredelse av sammenhengende tjenester og felles kommunale løsninger og komponenter i tett samarbeid med ressurser hos medlemmene og regionale digitaliseringsnettverk, og støtte opp om prosjekter som er strategisk viktige for kommunene
  • i samspill med medlemmene være en pådriver for utvikling av digitaliseringsvennlig regelverk og premissleverandør for utvikling av felles standarder og virksomhetsarkitektur for kommunal sektor

KS støtter dette arbeidet fylkeskommunene nå gjør og ser frem til samarbeidet med den offentlige tannhelsetjeneste fremover.