Barnehage

Å skape gode barnehager for alle barn er en av de viktigste oppgavene for kommunene. Kommunen har et overordnet ansvar for kvaliteten på barnehagetilbudet, uavhengig av om barnehagen er kommunal eller privat (Barnehagepolititisk plattform).

Status Kommune 2021

Status Kommune 2021

Status Kommune gir et oppdatert bilde av tilstanden i norske kommuner og fylker. Publikasjonen kommer ut for tredje år på rad. Her finnes også et søkbart digitalt kart over hvordan det står til i akkurat din kommune.

KS deltar i hurtigarbeidende utvalg om finansiering av private barnehager

KS deltar i hurtigarbeidende utvalg om finansiering av private barnehager

Christian Monsbakken er KS' representant. Utvalget ledes av statsforvalter Knut Storberget og skal ferdigstille sin rapport innen 15. juni 2021.

Sammen for barnas beste

Sammen for barnas beste

KS og Utdanningsforbundet har utarbeidet et diskusjonshefte til arbeidsplassen, om barnehagelærerrollen.

Leder- og videreutdanningstilbud for pedagoger i barnehage

Leder- og videreutdanningstilbud for pedagoger i barnehage

Utdanningsdirektoratet har nå åpnet for å søke ulike videreutdanningstilbud og styrerutdanning for barnehagelærere, andre pedagoger og styrere som en del av kompetansetiltakene i strategien «Kompetanse for framtidens barnehage». Søknadsfrist er 1. mars.

Endringer i barnehageloven 1.1.2021

Endringer i barnehageloven 1.1.2021

Barnehageloven har fra 1.1.2021 endret inndeling og nummerering. Samtidig trådte flere nye bestemmelser og overgangsregler i kraft.

Endringer i forskrift om tilskudd til private barnehager

Endringer i forskrift om tilskudd til private barnehager

Stortinget vedtok i behandlingen av statsbudsjettet for 2021 å reversere regjeringens forslag til endringer i pensjonspåslag og nasjonale satser for kapitaltilskudd. Forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager er derfor endret fra 1. januar.

Normer og dispensasjoner i barnehagesektoren

Normer og dispensasjoner i barnehagesektoren

Kommunen som barnehagemyndighet kan innvilge dispensasjon fra utdanningskravet eller fra norm for pedagogisk bemanning fastsatt i lov om barnehager og forskrift om pedagogisk bemanning. Her finner du en veiledning om praktisering av regelverket.

KS og PBL sammen for sårbare barn

KS og PBL sammen for sårbare barn

KS og PBL har et felles mål om at alle barnehager skal bidra til at barn får en god start på livet. Men ikke alle barn har det samme gode utgangspunktet for det. En historisk satsing skal styrke de ansattes i arbeidet med de sårbare barna.

Bedre bemanning i barnehager

Bedre bemanning i barnehager

- Kommunene gjør en stor innsats med å innfri både bemanningsnorm og pedagognorm, til tross for at disse reformene ikke er fullfinansiert fra statens side, sier Kristin Holm Jensen, avdelingsdirektør i KS.

ABSOLUTT

ABSOLUTT

Utviklingsprogrammet ABSOLUTT skal gi kommunene og fylkeskommunene økt forståelse og kunnskap om deres ansvar for barnehage, skole og oppvekst. Det skal også gi innsikt i hva som virker inn på barn og unges læring, utvikling, trivsel og tilhørighet.

Ansatte i kommunale barnehager

Barnehage- og skolemiljø

Barnehage- og skolemiljø

Alle barn og elever skal ha en opplevelse av å høre til, av å være en betydningsfull person i fellesskapet og ha mulighet til medvirkning.

Avtaler skole/barnehage

Avtaler skole/barnehage

Her finner du avtaler om skole og barnehage (lønn og tariff).

Mer om barnehage

Høringssvar om NoU 13:2022 Private aktører i velferdsstaten

HØRING

Høringssvar om NoU 13:2022 Private aktører i velferdsstaten

Det er ulike politiske syn på private aktørers rolle i offentlige tjenester, og høringssvaret fra KS tar ikke stilling til dette som sådan. KS vektlegger at det kommunale handlingsrommet fortsatt må sikres og utvides.

KS ønsker et forpliktende partnerskap for barn og unge

KS ønsker et forpliktende partnerskap for barn og unge

Strategigruppen for BarnUnge21 har levert sin rapport til regjeringen. De anbefaler at samhandling og samordning for en helhetlig og kunnskapsbasert oppvekstpolitikk skal skje gjennom et forpliktende partnerskap.

Koronakostnader: KS anbefaler fortsatt forskuttering av tilskudd til private barnehager

Koronakostnader: KS anbefaler fortsatt forskuttering av tilskudd til private barnehager

KS og PBL var i 2020 enige om anbefalinger til kommunene om forskuttering av tilskudd til private barnehager for eventuelle ekstraordinære kostnader i kommunale barnehager i forbindelse med koronapandemien. KS viderefører anbefalingen for 2021.

Koronautgifter for skoler og barnehager

KRONIKKER

Koronautgifter for skoler og barnehager

Kommunesektoren har brukt mange hundre millioner kroner på smitteverntiltak i skole og barnehage, men trenger fortsatt trygghet for at alle utgiftene blir dekket.

Nye smitteverntiltak også for skole

Nye smitteverntiltak også for skole

Regjeringen har i dag kunngjort nye smitteverntiltak, som også gjelder skolene. Regjeringen ber kommuner i regioner med høyt smittetrykk om å vurdere nye tiltak, herunder å innføre smitteverntiltak på rødt nivå i videregående skoler.

Fritak for foreldrebetaling ved stengte avdelinger eller karantene i barnehagen?

Fritak for foreldrebetaling ved stengte avdelinger eller karantene i barnehagen?

Dersom barna i en barnehage, enkeltavdeling eller enkeltbase settes i karantene, har ikke foreldrene rett til betalingsfritak, slik KS forstår regelverket.

Les flere artikler

Les mer om utviklingsprogrammet ABSOLUTT

KONTAKT