Barnehage

Å skape gode barnehager for alle barn er en av de viktigste oppgavene for kommunene. Kommunen har et overordnet ansvar for kvaliteten på barnehagetilbudet, uavhengig av om barnehagen er kommunal eller privat (Barnehagepolititisk plattform).

Kurs i smittevern og hygiene

Kurs i smittevern og hygiene

Flere nettkurs i smittevern og hygiene er tilgjengelig gjennom KS Læring. Kursene er utarbeidet for bruk i helsetjenesten, men anbefales for alle som i disse tider vil lære mer om hvordan ivareta smittevern og hygiene. Kursene er gratis.

Normer og dispensasjoner i barnehagesektoren

Normer og dispensasjoner i barnehagesektoren

Kommunen som barnehagemyndighet kan innvilge dispensasjon fra utdanningskravet eller fra norm for pedagogisk bemanning fastsatt i lov om barnehager og forskrift om pedagogisk bemanning. Her finner du en veiledning om praktisering av regelverket.

KS og PBL sammen for sårbare barn

KS og PBL sammen for sårbare barn

KS og PBL har et felles mål om at alle barnehager skal bidra til at barn får en god start på livet. Men ikke alle barn har det samme gode utgangspunktet for det. En historisk satsing skal styrke de ansattes i arbeidet med de sårbare barna.

Status Kommune 2020

Status Kommune 2020

Lurer du på hvor store klimautslippene er i din kommune, hvor høyt sykefraværet er eller hvor engasjerte innbyggerne er i lokal politikk? KS lanserer Status Kommune 2020 - en samlet oversikt over fakta på over 100 områder i kommunesektoren.

KS har skolepolitisk og barnehagepolitisk plattform

KS har skolepolitisk og barnehagepolitisk plattform

Skolepoltitisk plattform og Barnehagepolitisk plattform gir en enkel, kortfattet fremstilling av prinsippene som ligger til grunn for arbeidet med skole og barnehage.

Plantiden i barnehager fungerer godt

Plantiden i barnehager fungerer godt

Alle pedagogisk ansatte i barnehager har minst fire timer i uken satt av til planarbeid. Denne ordningen med planarbeid fungerer godt slik den virker i dag, viser en ny FoU-rapport.

Ansatte i kommunale barnehager

Bedre bemanning i barnehager

Bedre bemanning i barnehager

- Kommunene gjør en stor innsats med å innfri både bemanningsnorm og pedagognorm, til tross for at disse reformene ikke er fullfinansiert fra statens side, sier Kristin Holm Jensen, avdelingsdirektør i KS.

ABSOLUTT

ABSOLUTT

Utviklingsprogrammet ABSOLUTT skal gi kommunene og fylkeskommunene økt forståelse og kunnskap om deres ansvar for barnehage, skole og oppvekst. Det skal også gi innsikt i hva som virker inn på barn og unges læring, utvikling, trivsel og tilhørighet.

Barnehage- og skolemiljø

Barnehage- og skolemiljø

Alle barn og elever skal ha en opplevelse av å høre til, av å være en betydningsfull person i fellesskapet og ha mulighet til medvirkning.

Avtaler skole/barnehage

Avtaler skole/barnehage

Her finner du avtaler om skole og barnehage (lønn og tariff).

Kommentar til barnehagenormer

Kommentar til barnehagenormer

Hva mener KS, Utdanningsforbundet og Fagforbundet hver for seg om barnehagenormene? Hva tenker organisasjonene for arbeidsgivere og arbeidstakere om innføringen av bemanningsnorm og skjerpet pedagognorm? Bladet Barnehagefolk har spurt og fått svar.

Mer om barnehage

KS og PBL med felles anbefaling om tilskudd til private barnehager

KS og PBL med felles anbefaling om tilskudd til private barnehager

KS og PBL er enige om anbefalinger til kommunene om utbetaling av tilskudd til private barnehager for eventuelle ekstraordinære kostnader i kommunale barnehager i forbindelse med koronapandemien.

Beregning av tilskudd til private barnehager

Beregning av tilskudd til private barnehager

Agenda Kaupang har på oppdrag fra KS og Private Barnehagers Landsforbund (PBL) utviklet veileder og modell for tilskuddsberegning til private barnehager. Excel-filene er oppdaterte og klare til bruk for tilskuddsåret 2021.

Informasjon om gjenåpning av barnehager

Informasjon om gjenåpning av barnehager

Oppdatert 05.06.2020: KS har mottatt en rekke henvendelser fra kommuner og enkeltbarnehager knyttet til gjenåpning og drift av barnehager fra 20. april. I denne artikkelen berører vi de mest sentrale spørsmålene og problemstillingene.

Webinar om gjenåpning av barnehager

Webinar om gjenåpning av barnehager

Denne uken åpner barnehagene igjen etter å ha vært korona-stengt i fem uker. På et webinar fredag 24. april svarer vi på spørsmål som har oppstått ved gjenåpning av barnehagene.

Trygge rammer for åpne barnehager

PRESSEMELDINGER

Trygge rammer for åpne barnehager

- Det er bra at smitteveilederen for barnehage nå er på plass, slik at kommunene kan planlegge en trygg åpning fra 20. april. KS har jobbet for en tydelig og konkret nasjonal veileder, sier styreleder i KS, Bjørn Arild Gram.

Ordinær foreldrebetaling i barnehage og SFO fra 14. april

Ordinær foreldrebetaling i barnehage og SFO fra 14. april

Regjeringen har besluttet at foreldre som mottar tilbud i barnehage eller SFO skal betale for dette fra og med 14. april. Nå er endringen også inntatt i midlertidige forskrifter fastsatt ved kongelig resolusjon.

Les flere artikler

Les mer om utviklingsprogrammet ABSOLUTT

KURS OG KONFERANSER

KONTAKT