Barnehage

Å skape gode barnehager for alle barn er en av de viktigste oppgavene for kommunene. Kommunen har et overordnet ansvar for kvaliteten på barnehagetilbudet, uavhengig av om barnehagen er kommunal eller privat.

Frokostmøte: Tidlig og samordnet innsats for barn og unge

Frokostmøte: Tidlig og samordnet innsats for barn og unge

På et digitalt frokostmøte 23. november deler kommuner erfaringer med programfinansiering og helhetlige tilbud til barn, unge og familier. Rikspolitikere diskuterer hvordan de kan legge til rette for tidlig og samordnet innsats. Se sendingen nedenfor.

Departementets uttalelse om tilskudd til private barnehager

Departementets uttalelse om tilskudd til private barnehager

KS har i forbindelse med den pågående streiken i private barnehager bedt Kunnskapsdepartementet om en tolkningsuttalelse om kommuners adgang til å holde igjen tilskudd. Les uttalelsen nedenfor.

Kommunens rolle ved streik i private barnehager

Kommunens rolle ved streik i private barnehager

Kommunene er ikke en part i en streik i private barnehager, men vil likevel bli berørt som barnehagemyndighet.

Kursrekke -  Kommunens rolle som barnehagemyndighet

Kursrekke - Kommunens rolle som barnehagemyndighet

KS, i samarbeid med Statsforvalteren i Nordland og regionalt kompetansekontor i Vesterålen og Lødingen inviterer til kursrekke i 4 moduler knyttet til kommunens rolle som barnehagemyndighet.

Krav om dekning av ekstra pensjonskostnader fra private barnehager

Krav om dekning av ekstra pensjonskostnader fra private barnehager

Mange kommuner opplever økt antall søknader om dekning av ekstra pensjonskostnader i private barnehager. Mange av søknadene knytter seg til engangskostnader som refererer seg til nye og endrede pensjonsavtaler inngått etter 1.1.2019.

Avklaring om korrigering av tilskudd til private barnehager i 2022

Avklaring om korrigering av tilskudd til private barnehager i 2022

Kunnskapsdepartementet klargjør i brev til KS at det i beregningen av driftstilskuddet legges vekt på formålet med vedtaket om redusert arbeidsgiveravgift, og det må sikres at effekten av dette tiltaket ikke nulles ut gjennom tilskuddsutmålingen i 2022.

Erfaringskonferanse: Overgang fra lærerutdanning til læreryrket

Erfaringskonferanse: Overgang fra lærerutdanning til læreryrket

Hva er det klokt å gjøre for å lette overgangen fra utdanning til yrke? Nasjonalt forum for lærerutdanning og profesjonsutvikling har arrangert erfaringskonferanse om muligheter og utfordringer.

KS og PBL med felles anbefaling

KS og PBL med felles anbefaling

I en felles anbefaling oppfordrer KS og Private barnehagers landsforbund (PBL) kommunene til å forskuttere utbetaling av tilskudd til ekstraordinære kostnader under koronapandemien.

Ny tolkningsuttalelse om tilskudd til private barnehager

Ny tolkningsuttalelse om tilskudd til private barnehager

Kunnskapsdepartementet har gitt Oslo kommune medhold i deres regelverkstolkning av tilskuddsberegning til private barnehager. Departementet gir en ny tolkningsuttalelse.

KS’ høringssvar om barnehagefinansiering

HØRING

KS’ høringssvar om barnehagefinansiering

I sin høringsuttalelse til Storberget-utvalgets rapport om private barnehager vektlegger KS likeverdig behandling av barnehager lokalt og økt lokalpolitisk styring.

Endringer i forskrift om tilskudd til private barnehager

Endringer i forskrift om tilskudd til private barnehager

Stortinget vedtok i behandlingen av statsbudsjettet for 2021 å reversere regjeringens forslag til endringer i pensjonspåslag og nasjonale satser for kapitaltilskudd. Forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager er derfor endret fra 1. januar.

Normer og dispensasjoner i barnehagesektoren

Normer og dispensasjoner i barnehagesektoren

Kommunen som barnehagemyndighet kan innvilge dispensasjon fra utdanningskravet eller fra norm for pedagogisk bemanning fastsatt i lov om barnehager og forskrift om pedagogisk bemanning. Her finner du en veiledning om praktisering av regelverket.

ABSOLUTT

ABSOLUTT

Utviklingsprogrammet ABSOLUTT skal gi kommunene og fylkeskommunene økt forståelse og kunnskap om deres ansvar for barnehage, skole og oppvekst. Det skal også gi innsikt i hva som virker inn på barn og unges læring, utvikling, trivsel og tilhørighet.

Barnehage- og skolemiljø

Barnehage- og skolemiljø

Alle barn og elever skal ha en opplevelse av å høre til, av å være en betydningsfull person i fellesskapet og ha mulighet til medvirkning.

Mer om barnehage

KS og PBL sammen for sårbare barn

KS og PBL sammen for sårbare barn

KS og PBL har et felles mål om at alle barnehager skal bidra til at barn får en god start på livet. Men ikke alle barn har det samme gode utgangspunktet for det. En historisk satsing skal styrke de ansattes i arbeidet med de sårbare barna.

Regjeringens forslag til statsbudsjett 2023; barnehage, grunnopplæring og oppvekst

Regjeringens forslag til statsbudsjett 2023; barnehage, grunnopplæring og oppvekst

I denne artikkelen oppsummerer vi noen hovedpunkter fra regjeringens budsjettforslag innenfor oppvekst og utdanning. KS skal gjøre nærmere vurderinger av saker som skal følges opp. Foreløpig har vi følgende kommentar til budsjettforslaget på dette området

Legemeldt sykefravær - barnehage

Legemeldt sykefravær - barnehage

Sykefraværstatistikk fra NAV.

Rapport om de 1000 første dagene i et individs liv

Rapport om de 1000 første dagene i et individs liv

Universitetet i Stavanger har på oppdrag fra KS gjennomført en sammenstilling og analyse  om de 1000 første dagene i et individs liv, inklusive livet i magen. Rapporten beskriver barns behov og utvikling sett fra ulike fagmiljøers ståsted.

Gi innspill til ny strategi for digitalisering i skole og barnehage

Gi innspill til ny strategi for digitalisering i skole og barnehage

KS inviterer til digitalt innspillsmøte for kommunal sektor om ny strategi for digital kompetanse og infrastruktur i barnehage, grunnskolen og videregående opplæring 2023- 2030. Møtet er 22. juni.

Korrigering av tilskudd til private barnehager i 2022

Korrigering av tilskudd til private barnehager i 2022

KS oppfordrer kommunene til å avvente eventuelle korrigeringer i tilskudd til private barnehager for 2022 til KS har fått svar fra Kunnskapsdepartementet om deres vurdering av håndteringen av reduserte utgifter til arbeidsgiveravgift i 2020.

Les flere artikler

KONTAKT