Barnehage

Å skape gode barnehager for alle barn er en av de viktigste oppgavene for kommunene. Kommunen har et overordnet ansvar for kvaliteten på barnehagetilbudet, uavhengig av om barnehagen er kommunal eller privat (Barnehagepolititisk plattform).

Normer og dispensasjoner i barnehagesektoren

Normer og dispensasjoner i barnehagesektoren

Kommunen som barnehagemyndighet kan innvilge dispensasjon fra utdanningskravet eller fra norm for pedagogisk bemanning fastsatt i lov om barnehager og forskrift om pedagogisk bemanning. Her finner du en veiledning om praktisering av regelverket.

KS har skolepolitisk og barnehagepolitisk plattform

KS har skolepolitisk og barnehagepolitisk plattform

Skolepoltitisk plattform og Barnehagepolitisk plattform gir en enkel, kortfattet fremstilling av prinsippene som ligger til grunn for arbeidet med skole og barnehage.

Ansatte i kommunale barnehager

Foreldre er svært tilfredse med barnehagetilbudet

Foreldre er svært tilfredse med barnehagetilbudet

Norske barnehager er gode - både de kommunale og de private. Norske foreldre er svært fornøyde med barnehagetilbudet, og det er små forskjeller mellom private og kommunale barnehager.

ABSOLUTT

ABSOLUTT

Utviklingsprogrammet ABSOLUTT skal gi kommunene og fylkeskommunene økt forståelse og kunnskap om deres ansvar for barnehage, skole og oppvekst. Det skal også gi innsikt i hva som virker inn på barn og unges læring, utvikling, trivsel og tilhørighet.

Barnehage- og skolemiljø

Barnehage- og skolemiljø

Alle barn og elever skal ha en opplevelse av å høre til, av å være en betydningsfull person i fellesskapet og ha mulighet til medvirkning.

Kommentar til barnehagenormer

Kommentar til barnehagenormer

Hva mener KS, Utdanningsforbundet og Fagforbundet hver for seg om barnehagenormene? Hva tenker organisasjonene for arbeidsgivere og arbeidstakere om innføringen av bemanningsnorm og skjerpet pedagognorm? Bladet Barnehagefolk har spurt og fått svar.

Avtaler skole/barnehage

Avtaler skole/barnehage

Her finner du avtaler om skole og barnehage (lønn og tariff).

Mer om barnehage

Full støtte til KS om finansiering av nye barnehageplasser

Full støtte til KS om finansiering av nye barnehageplasser

Kunnskapsdepartementet gir KS full støtte i at kommunene kan utvise skjønn i vurderingen av hvor mange plasser de vil gi tilskudd for ved utvidelser av eksisterende eller etablering av nye private barnehager.

Kommunene prioriterer barnehager

KRONIKKER

Kommunene prioriterer barnehager

Ressursgruppa for Ideelle Barnehager angriper KS i et debattinnlegg 28. juni og beskylder oss for å forsvare lokal variasjon i tilskuddssats på bekostning av barnas beste. Det er selvsagt helt feil å hevde at kommunene ikke prioriterer barnehager.

KS´høringssvar om ny regulering av private barnehager

HØRING

KS´høringssvar om ny regulering av private barnehager

Private barnehager er i mange kommuner avgjørende for det samlede barnehagetilbudet. Høring om ny regulering av private barnehager omtaler forslag som potensielt får betydning for alle kommuner, også dem som ikke har private barnehager.

Beregning av tilskudd til private barnehager

Beregning av tilskudd til private barnehager

Agenda Kaupang har på oppdrag fra KS og Private Barnehagers Landsforbund (PBL) utviklet veileder og modell for tilskuddsberegning til private barnehager. Excel-filene er oppdaterte og klare til bruk for tilskuddsåret 2020.

Tvilsom effekt for kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner, men mer detaljstyring

HØRING

Tvilsom effekt for kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner, men mer detaljstyring

KS er kritisk til forslag som griper inn i kommunesektorens mulighet til selv å organisere og utvikle tjenestene til sine innbyggere ut fra lokale forhold og kunnskap.

Endring i finansieringsplikten av private barnehager kan påvirke alle kommuner

Endring i finansieringsplikten av private barnehager kan påvirke alle kommuner

-Selv om det er flere positive elementer i høringen bidrar ikke forslagene samlet til økt kvalitet eller styrking av kommunens muligheter til å sikre et godt barnehagetilbud for alle barn, sier direktør for interessepolitikk i KS Helge Eide.

Les flere artikler

Les mer om utviklingsprogrammet ABSOLUTT

KONTAKT