Barnehage

Å skape gode barnehager for alle barn er en av de viktigste oppgavene for kommunene. Kommunen har et overordnet ansvar for kvaliteten på barnehagetilbudet, uavhengig av om barnehagen er kommunal eller privat (Barnehagepolititisk plattform).

Fritak for foreldrebetaling og kompensasjon for kommunene

Fritak for foreldrebetaling og kompensasjon for kommunene

Oppdatert 20. mars kl. 8.53: Regjeringen har besluttet at foreldre ikke skal betale for barnehage og SFO i den perioden tjenestene er stengt. Dette koster ca. 1 milliard kroner per måned og kompenseres av staten. Foreldre skal heller ikke betale for kost.

Normer og dispensasjoner i barnehagesektoren

Normer og dispensasjoner i barnehagesektoren

Kommunen som barnehagemyndighet kan innvilge dispensasjon fra utdanningskravet eller fra norm for pedagogisk bemanning fastsatt i lov om barnehager og forskrift om pedagogisk bemanning. Her finner du en veiledning om praktisering av regelverket.

KS og PBL sammen for sårbare barn

KS og PBL sammen for sårbare barn

KS og PBL har et felles mål om at alle barnehager skal bidra til at barn får en god start på livet. Men ikke alle barn har det samme gode utgangspunktet for det. En historisk satsing skal styrke de ansattes i arbeidet med de sårbare barna.

Status Kommune 2020

Status Kommune 2020

Lurer du på hvor store klimautslippene er i din kommune, hvor høyt sykefraværet er eller hvor engasjerte innbyggerne er i lokal politikk? KS lanserer Status Kommune 2020 - en samlet oversikt over fakta på over 100 områder i kommunesektoren.

KS har skolepolitisk og barnehagepolitisk plattform

KS har skolepolitisk og barnehagepolitisk plattform

Skolepoltitisk plattform og Barnehagepolitisk plattform gir en enkel, kortfattet fremstilling av prinsippene som ligger til grunn for arbeidet med skole og barnehage.

Plantiden i barnehager fungerer godt

Plantiden i barnehager fungerer godt

Alle pedagogisk ansatte i barnehager har minst fire timer i uken satt av til planarbeid. Denne ordningen med planarbeid fungerer godt slik den virker i dag, viser en ny FoU-rapport.

Ansatte i kommunale barnehager

Bedre bemanning i barnehager

Bedre bemanning i barnehager

- Kommunene gjør en stor innsats med å innfri både bemanningsnorm og pedagognorm, til tross for at disse reformene ikke er fullfinansiert fra statens side, sier Kristin Holm Jensen, avdelingsdirektør i KS.

ABSOLUTT

ABSOLUTT

Utviklingsprogrammet ABSOLUTT skal gi kommunene og fylkeskommunene økt forståelse og kunnskap om deres ansvar for barnehage, skole og oppvekst. Det skal også gi innsikt i hva som virker inn på barn og unges læring, utvikling, trivsel og tilhørighet.

Barnehage- og skolemiljø

Barnehage- og skolemiljø

Alle barn og elever skal ha en opplevelse av å høre til, av å være en betydningsfull person i fellesskapet og ha mulighet til medvirkning.

Avtaler skole/barnehage

Avtaler skole/barnehage

Her finner du avtaler om skole og barnehage (lønn og tariff).

Kommentar til barnehagenormer

Kommentar til barnehagenormer

Hva mener KS, Utdanningsforbundet og Fagforbundet hver for seg om barnehagenormene? Hva tenker organisasjonene for arbeidsgivere og arbeidstakere om innføringen av bemanningsnorm og skjerpet pedagognorm? Bladet Barnehagefolk har spurt og fått svar.

Mer om barnehage

KS møtte kunnskapsministeren til samtale om skoler og barnehager

KS møtte kunnskapsministeren til samtale om skoler og barnehager

Situasjonen for barnehager og skoler var tema på møte mellom KS og kunnskapsminister Guri Melby. - Den største utfordringen er nå situasjonen for utsatte barn, og for lærlinger og yrkesfagelever som mister praksis og læreplass, sier Bjørn Arild Gram i KS.

Endrede regler for praksis i høyere utdanning

Endrede regler for praksis i høyere utdanning

Oppdatert 23.03.2020 kl 12:55 Universitetene, høyskolene og fagskolene får mer fleksibilitet i hvordan de gjennomfører praksis for studentene. Dette vil få konsekvenser for kommunale virksomheter som har studenter i praksisopplæring.

Koronaviruset: Råd om barnehage

Koronaviruset: Råd om barnehage

Oppdatert 19.03.2020 kl 15:30 Artikkelen inneholder råd om hvordan kommunene bør håndtere myndighetenes beslutning om stenging av barnehager.

Permittering er lite egnet i kommunene

PRESSEMELDINGER

Permittering er lite egnet i kommunene

- Permittering bør være uaktuelt i kommunene. Regjeringens løfte om å dekke fullt ut bortfallet av brukerbetaling i barnehage og SFO underbygger dette, sier styreleder i KS, Bjørn Arild Gram.

Høringssvar om likestilling blant barn og unge

HØRING

Høringssvar om likestilling blant barn og unge

KS mener forslagene i rapporten NOU 2019: 19 Jenterom, gutterom og mulighetsrom ikke legger til rette for helhetstenkning. KS mener det er lite hensiktsmessig å bruke ressurser på å etablere et statlig sekretariat.

Notat til stortingshøring om

HØRING

Notat til stortingshøring om "Tett på".

KS har utarbeidet et notat til høringen om "Tett på - tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO", Meld. St. 6 (2019-2020) i Utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget.

Les flere artikler

Les mer om utviklingsprogrammet ABSOLUTT

KONTAKT