Til hovedinnhold

Barnehage

Å skape gode barnehager for alle barn er en av de viktigste oppgavene for kommunene. Kommunen har et overordnet ansvar for kvaliteten på barnehagetilbudet, uavhengig av om barnehagen er kommunal eller privat.

Artikler

Samarbeid om veiledning av nyutdannede lærere

Fredag 24. mars arrangerte KS og Utdanningsforbundet en konferanse på Lærernes hus om nyutdannede overgangen mellom utdanning og yrke for lærere og barnehagelærere.

SSB framskriver økt lærertetthet fram mot 2040

Det er blitt omtrent 5.000 flere lærere med lærerutdanning i grunnskolen siden 2015, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

HØRING

Høringssvar om etter- og videreutdanning i skoler og barnehager

KS har gitt høringssvar til rapporten fra utvalget som har sett på etter- og videreutdanning i skoler og barnehager (NOU 2022:13 – Med videre betydning).

Regjeringen vil gi kommunene bedre styring med barnehagene

Regjeringen lanserer i sin nye barnehagestrategi en rekke tiltak for å heve kvaliteten, utjevne sosiale forskjeller og bedre styringen med barnehagesektoren. KS er positive til at kommunene får en styrket rolle i å sikre likeverdige tjenester til barna.

Frokostmøte: Tidlig og samordnet innsats for barn og unge

På et digitalt frokostmøte 23. november deler kommuner erfaringer med programfinansiering og helhetlige tilbud til barn, unge og familier. Rikspolitikere diskuterer hvordan de kan legge til rette for tidlig og samordnet innsats. Se sendingen nedenfor.

Departementets uttalelse om tilskudd til private barnehager

KS har i forbindelse med den pågående streiken i private barnehager bedt Kunnskapsdepartementet om en tolkningsuttalelse om kommuners adgang til å holde igjen tilskudd. Les uttalelsen nedenfor.

Kommunens rolle ved streik i private barnehager

Kommunene er ikke en part i en streik i private barnehager, men vil likevel bli berørt som barnehagemyndighet.

Krav om dekning av ekstra pensjonskostnader fra private barnehager

Mange kommuner opplever økt antall søknader om dekning av ekstra pensjonskostnader i private barnehager. Mange av søknadene knytter seg til engangskostnader som refererer seg til nye og endrede pensjonsavtaler inngått etter 1.1.2019.

HØRING

KS’ høringssvar om barnehagefinansiering

I sin høringsuttalelse til Storberget-utvalgets rapport om private barnehager vektlegger KS likeverdig behandling av barnehager lokalt og økt lokalpolitisk styring.

Normer og dispensasjoner i barnehagesektoren

Kommunen som barnehagemyndighet kan innvilge dispensasjon fra utdanningskravet eller fra norm for pedagogisk bemanning fastsatt i lov om barnehager og forskrift om pedagogisk bemanning. Her finner du en veiledning om praktisering av regelverket.

ABSOLUTT

ABSOLUTT

Utviklingsprogrammet ABSOLUTT skal gi kommunene og fylkeskommunene økt forståelse og kunnskap om deres ansvar for barnehage, skole og oppvekst. Det skal også gi innsikt i hva som virker inn på barn og unges læring, utvikling, trivsel og tilhørighet.

Barnehage- og skolemiljø

Barnehage- og skolemiljø

Alle barn og elever skal ha en opplevelse av å høre til, av å være en betydningsfull person i fellesskapet og ha mulighet til medvirkning.

Mer om barnehage

Les flere artikler

KONTAKT