Barnehage

Å skape gode barnehager for alle barn er en av de viktigste oppgavene for kommunene. Kommunen har et overordnet ansvar for kvaliteten på barnehagetilbudet, uavhengig av om barnehagen er kommunal eller privat.

Avklaring om korrigering av tilskudd til private barnehager i 2022

Avklaring om korrigering av tilskudd til private barnehager i 2022

Kunnskapsdepartementet klargjør i brev til KS at det i beregningen av driftstilskuddet legges vekt på formålet med vedtaket om redusert arbeidsgiveravgift, og det må sikres at effekten av dette tiltaket ikke nulles ut gjennom tilskuddsutmålingen i 2022.

Erfaringskonferanse: Overgang fra lærerutdanning til læreryrket

Erfaringskonferanse: Overgang fra lærerutdanning til læreryrket

Hva er det klokt å gjøre for å lette overgangen fra utdanning til yrke? Nasjonalt forum for lærerutdanning og profesjonsutvikling har arrangert erfaringskonferanse om muligheter og utfordringer.

Barnehage - mottak av flyktninger

Barnehage - mottak av flyktninger

I denne artikkelen gir vi en oversikt over hvilke rettigheter flyktninger og asylsøkere har til barnehage. Det angis også noen regler for ansettelse av flyktninger, hvilke finansieringsordninger som finnes og hvor man kan finne mer utfyllende informasjon.

Status Kommune 2022

Status Kommune 2022

Rapporten Status Kommune 2022 gir et oppdatert bilde av tilstanden i norske kommuner og fylker – en samlet oversikt over fakta på 117 områder i kommuner og fylkeskommuner.

Tidlig inn - et verktøy for systematisk forebygging av sykefravær og frafall i barnehager

Tidlig inn - et verktøy for systematisk forebygging av sykefravær og frafall i barnehager

Tidlig inn legger til rette for at hver barnehage og avdeling kan jobbe med de utfordringene som preger akkurat deres hverdag. Verktøyet er fleksibelt og kan brukes gratis av alle barnehager. Det er IA bransjeprogram barnehage som har laget verktøyet.

Tidlig inn har fire faser

Tidlig inn har fire faser

Arbeidet med Tidlig inn er delt opp i fire faser: De ansatte kartlegger hva behovene er, prioriterer og setter seg mål, skaper løsninger sammen, og lærer gjennom prøving og feiling. Fasene gjentas i avdelingens eget tempo og på deres egne premisser.

KS og PBL med felles anbefaling

KS og PBL med felles anbefaling

I en felles anbefaling oppfordrer KS og Private barnehagers landsforbund (PBL) kommunene til å forskuttere utbetaling av tilskudd til ekstraordinære kostnader under koronapandemien.

Ny tolkningsuttalelse om tilskudd til private barnehager

Ny tolkningsuttalelse om tilskudd til private barnehager

Kunnskapsdepartementet har gitt Oslo kommune medhold i deres regelverkstolkning av tilskuddsberegning til private barnehager. Departementet gir en ny tolkningsuttalelse.

KS’ høringssvar om barnehagefinansiering

HØRING

KS’ høringssvar om barnehagefinansiering

I sin høringsuttalelse til Storberget-utvalgets rapport om private barnehager vektlegger KS likeverdig behandling av barnehager lokalt og økt lokalpolitisk styring.

Endringer i forskrift om tilskudd til private barnehager

Endringer i forskrift om tilskudd til private barnehager

Stortinget vedtok i behandlingen av statsbudsjettet for 2021 å reversere regjeringens forslag til endringer i pensjonspåslag og nasjonale satser for kapitaltilskudd. Forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager er derfor endret fra 1. januar.

Normer og dispensasjoner i barnehagesektoren

Normer og dispensasjoner i barnehagesektoren

Kommunen som barnehagemyndighet kan innvilge dispensasjon fra utdanningskravet eller fra norm for pedagogisk bemanning fastsatt i lov om barnehager og forskrift om pedagogisk bemanning. Her finner du en veiledning om praktisering av regelverket.

ABSOLUTT

ABSOLUTT

Utviklingsprogrammet ABSOLUTT skal gi kommunene og fylkeskommunene økt forståelse og kunnskap om deres ansvar for barnehage, skole og oppvekst. Det skal også gi innsikt i hva som virker inn på barn og unges læring, utvikling, trivsel og tilhørighet.

Barnehage- og skolemiljø

Barnehage- og skolemiljø

Alle barn og elever skal ha en opplevelse av å høre til, av å være en betydningsfull person i fellesskapet og ha mulighet til medvirkning.

Mer om barnehage

Les flere artikler

KONTAKT