Til hovedinnhold

Barnehage

Å skape gode barnehager for alle barn er en av de viktigste oppgavene for kommunene. Kommunen har et overordnet ansvar for kvaliteten på barnehagetilbudet, uavhengig av om barnehagen er kommunal eller privat.

Artikler

Foto: Unsplash, Sophie Elvis

Deflatorjustering tilskudd private barnehager

Private barnehagers landsforbund (PBL) har sendt brev til kommuner med private barnehager og anmodet om at tilskudd til private barnehager justeres for endringer i deflator i 2023.

Foto: Shutterstock

Ny forskrift for miljø og helse i barnehager og skoler 2023

Fra 1. juli 2023 gjelder ny forskrift om helse og miljø i barnehager, skoler og skolefritidsordninger.

Foto: Shutterstock

Kommunene kan godkjenne og finansiere barnehager midlertidig for å forenkle bosetting av fordrevne fra Ukraina

For å forenkle bosetting av flyktninger fra Ukraina har Kunnskapsdepartementet fastsatt midlertidig forskrift som gir kommunene hjemmel til å midlertidig godkjenne og finansiere barnehageplasser. Den trer i kraft 1. august 2023.

Foto: Shutterstock

Nye krav til styrer i barnehage

Kunnskapsdepartementet har fastsatt ny bestemmelse om krav til styrer i forskrift om pedagogisk bemanning og dispensasjon i barnehager. Bestemmelsen trer i kraft 1. august 2023.

Foto: Shutterstock

Gi nyutdannede lærere en god overgang til yrket

Nytt barnehage- og skoleår nærmer seg, og mange kommuner og fylkeskommuner får nyutdannede lærere med på laget. KS anbefaler alle å bidra til en god overgang fra utdanning til yrke gjennom systematisk veiledning.

Foto: Shutterstock

KRONIKKER

KS vil ha tiltak for å rekruttere og beholde lærere

KS jobber hele tiden for at kommuner og fylkeskommuner skal kunne rekruttere, beholde og utvikle kompetente ansatte i barnehager, skoler og andre tjenester for barn og unge. Nå har KS’ hovedstyre vedtatt hvilke tiltak KS vil prioritere framover.

Foto: KS

Samarbeid om veiledning av nyutdannede lærere

Fredag 24. mars samarbeidet KS og Utdanningsforbundet om en konferanse på Lærernes hus om overgangen mellom utdanning og yrke for nyutdannede lærere og barnehagelærere.

Foto: Shutterstock

SSB framskriver økt lærertetthet fram mot 2040

Det er blitt omtrent 5.000 flere lærere med lærerutdanning i grunnskolen siden 2015, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Foto: Shutterstock

HØRING

Høringssvar om etter- og videreutdanning i skoler og barnehager

KS har gitt høringssvar til rapporten fra utvalget som har sett på etter- og videreutdanning i skoler og barnehager (NOU 2022:13 – Med videre betydning).

Foto: Shutterstock

Regjeringen vil gi kommunene bedre styring med barnehagene

Regjeringen lanserer i sin nye barnehagestrategi en rekke tiltak for å heve kvaliteten, utjevne sosiale forskjeller og bedre styringen med barnehagesektoren. KS er positive til at kommunene får en styrket rolle i å sikre likeverdige tjenester til barna.

Foto: Scanpix

Normer og dispensasjoner i barnehagesektoren

Kommunen som barnehagemyndighet kan innvilge dispensasjon fra utdanningskravet eller fra norm for pedagogisk bemanning fastsatt i lov om barnehager og forskrift om pedagogisk bemanning. Her finner du en veiledning om praktisering av regelverket.

ABSOLUTTFoto: Bly

ABSOLUTT

Utviklingsprogrammet ABSOLUTT skal gi kommunene og fylkeskommunene økt forståelse og kunnskap om deres ansvar for barnehage, skole og oppvekst. Det skal også gi innsikt i hva som virker inn på barn og unges læring, utvikling, trivsel og tilhørighet.

Barnehage- og skolemiljøFoto: Shutterstock

Barnehage- og skolemiljø

Alle barn og elever skal ha en opplevelse av å høre til, av å være en betydningsfull person i fellesskapet og ha mulighet til medvirkning.

Mer om barnehage

Foto: Siv Dolmen

KS og PBL sammen for sårbare barn

KS og PBL har et felles mål om at alle barnehager skal bidra til at barn får en god start på livet. Men ikke alle barn har det samme gode utgangspunktet for det. En historisk satsing skal styrke de ansattes i arbeidet med de sårbare barna.

Foto: Hege Pedersen/KS

Webinar om ny digitaliseringsstrategi for barnehage og skole

Fredag 16. juni kan du delta på webinar og få vite mer om den nye digitaliseringsstrategien for barnehage og skole, som KS og regjeringen har laget sammen.

Foto: Mostphotos

Beregning av tilskudd til private barnehager

Agenda Kaupang har på oppdrag fra KS og Private Barnehagers Landsforbund (PBL) utviklet veileder og modell for tilskuddsberegning til private barnehager. Excel-filene er oppdaterte per juni 2023 og klare til bruk for tilskuddsåret 2024.

Foto: Mostphotos

Bufdir hjelper kommuner med å støtte foreldre

Barnevernsreformen legger vekt på forebygging og tidlig innsats. Barne-, ungdoms- og – familiedirektoratet (Bufdir) har satt i gang en kampanje for å bidra til å styrke kommunenes faglige støtte til foreldre.

Foto: kulturskolerdadet.no

Nasjonalt dialogseminar om Fremtidens kulturskole

KS, Norsk kulturskoleråd og Utdanningsdirektoratet inviterer til nasjonalt dialogseminar 27. april. Tema er kulturskoles samspill med skole, SFO, barnehage og andre aktører i kommunene. Påmeldingsfrist 21. april.

Foto: Mostphotos

IA-bransjeprogram barnehage inviterer til erfaringskonferanser

IA-Bransjeprogram barnehage arrangerer nå regionale erfaringskonferanser i Oslo, Bergen, Trondheim, Tromsø og Kristiansand løpet av våren 2023. Meld deg på!

Les flere artikler

KONTAKT