Barnehage

Å skape gode barnehager for alle barn er en av de viktigste oppgavene for kommunene. Kommunen har et overordnet ansvar for kvaliteten på barnehagetilbudet, uavhengig av om barnehagen er kommunal eller privat (Barnehagepolititisk plattform).

KS ber om endringer fordi bemanningssituasjonen er presset

KS ber om endringer fordi bemanningssituasjonen er presset

Koronapandemien gjør at bemanningssituasjonen i barnehager og skoler er presset i mange kommuner. KS ber i et brev til Utdanningsdirektoratet om regelendringer slik at kommunene kan tilpasse tilbudet.

Ny tolkningsuttalelse om tilskudd til private barnehager

Ny tolkningsuttalelse om tilskudd til private barnehager

Kunnskapsdepartementet har gitt Oslo kommune medhold i deres regelverkstolkning av tilskuddsberegning til private barnehager. Departementet gir en ny tolkningsuttalelse.

Forskriftsendringer påvirker tilskudd til private barnehager for 2022

Forskriftsendringer påvirker tilskudd til private barnehager for 2022

Nasjonale satser, kapitaltilskudd og pensjonspåslag reguleres i forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager. Endringer i forskriften er nå fastsatt av Kunnskapsdepartementet.

Statsbudsjettet: Barnehage-normene er fortsatt underfinansiert

Statsbudsjettet: Barnehage-normene er fortsatt underfinansiert

Nåværende normer for pedagogtetthet og bemanning i barnehager er underfinansiert. 100 millioner kroner til økt pedagogtetthet bidrar bare til å dekke noe av dette.

KS’ høringssvar om barnehagefinansiering

HØRING

KS’ høringssvar om barnehagefinansiering

I sin høringsuttalelse til Storberget-utvalgets rapport om private barnehager vektlegger KS likeverdig behandling av barnehager lokalt og økt lokalpolitisk styring.

KS svarer PBL om barnehagefinansiering

KS svarer PBL om barnehagefinansiering

KS inngår i flertallet i Storberget-utvalget som har utredet finansiering av private barnehager. Private barnehagers landsforbund (PBL) sendte før sommeren et brev til KS hvor de ba om avklaringer om flertallets forslag. KS har nå svart PBL.

Webinar -  finansiering av private barnehager

Webinar - finansiering av private barnehager

KS inviterte 23. juni til et webinar med stortingskandidater, politisk og administrativ ledelse i kommunene som målgruppe, om rapporten «Du er henta - finansiering av private barnehager». Se opptak her.

KS-podkast om finansiering av private barnehager

KS-podkast om finansiering av private barnehager

Utvalget som har vurdert finansiering av private barnehager har nettopp levert sin rapport.

Sammen for barnas beste

Sammen for barnas beste

KS og Utdanningsforbundet har utarbeidet et diskusjonshefte til arbeidsplassen, om barnehagelærerrollen.

Status Kommune 2021

Status Kommune 2021

Status Kommune gir et oppdatert bilde av tilstanden i norske kommuner og fylker. Publikasjonen kommer ut for tredje år på rad. Her finnes også et søkbart digitalt kart over hvordan det står til i akkurat din kommune.

Endringer i forskrift om tilskudd til private barnehager

Endringer i forskrift om tilskudd til private barnehager

Stortinget vedtok i behandlingen av statsbudsjettet for 2021 å reversere regjeringens forslag til endringer i pensjonspåslag og nasjonale satser for kapitaltilskudd. Forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager er derfor endret fra 1. januar.

Endringer i barnehageloven 1.1.2021

Endringer i barnehageloven 1.1.2021

Barnehageloven har fra 1.1.2021 endret inndeling og nummerering. Samtidig trådte flere nye bestemmelser og overgangsregler i kraft.

Normer og dispensasjoner i barnehagesektoren

Normer og dispensasjoner i barnehagesektoren

Kommunen som barnehagemyndighet kan innvilge dispensasjon fra utdanningskravet eller fra norm for pedagogisk bemanning fastsatt i lov om barnehager og forskrift om pedagogisk bemanning. Her finner du en veiledning om praktisering av regelverket.

ABSOLUTT

ABSOLUTT

Utviklingsprogrammet ABSOLUTT skal gi kommunene og fylkeskommunene økt forståelse og kunnskap om deres ansvar for barnehage, skole og oppvekst. Det skal også gi innsikt i hva som virker inn på barn og unges læring, utvikling, trivsel og tilhørighet.

Ansatte i kommunale barnehager

Barnehage- og skolemiljø

Barnehage- og skolemiljø

Alle barn og elever skal ha en opplevelse av å høre til, av å være en betydningsfull person i fellesskapet og ha mulighet til medvirkning.

Avtaler skole/barnehage

Avtaler skole/barnehage

Her finner du avtaler om skole og barnehage (lønn og tariff).

Mer om barnehage

KS og PBL sammen for sårbare barn

KS og PBL sammen for sårbare barn

KS og PBL har et felles mål om at alle barnehager skal bidra til at barn får en god start på livet. Men ikke alle barn har det samme gode utgangspunktet for det. En historisk satsing skal styrke de ansattes i arbeidet med de sårbare barna.

BarnehageHMS – et nytt arbeidsmiljøverktøy spesielt laget for barnehage

BarnehageHMS – et nytt arbeidsmiljøverktøy spesielt laget for barnehage

BarnehageHMS bidrar med aktuell kunnskap og gir tilgang til en dynamisk kalender. Alle barnehager kan bruke verktøyet, og det er gratis. Det er IA-bransjeprogram barnehage som har laget verktøyet.

Barnehage- og skoleeier kan redusere åpningstid for å ivareta smittevernet

Barnehage- og skoleeier kan redusere åpningstid for å ivareta smittevernet

I forskrift om smittevern (covid19 forskriften) innføres igjen bestemmelsen om at skole- og barnehageeier kan redusere åpningstidene eller antall barn eller elever som er til stede samtidig dersom det er nødvendig for å oppfylle kravene i forskriften.

Budsjettavtalen åpner for mer innsyn og kontroll med private velferdsaktører

Budsjettavtalen åpner for mer innsyn og kontroll med private velferdsaktører

- KS er positive til forslagene i budsjettavtalen som skal gi større åpenhet og transparens om offentlig finansierte velferdstjenester utført av private, sier områdedirektør Helge Eide.

PBL varsler aksjon - stenger barnehager

PBL varsler aksjon - stenger barnehager

Private Barnehagers Landsforbund (PBL) har oppfordret sine medlemmer til å stenge barnehagene onsdag ettermiddag. Det er en protest mot regjeringens budsjettforslag om å redusere pensjonspåslaget til private barnehager.

KS’ høringsinnspill til Utdannings- og forskningskomitéen

KS’ høringsinnspill til Utdannings- og forskningskomitéen

KS var 26. oktober, på høring i Utdannings- og forskningskomitéen på Stortinget om forslaget til statsbudsjett for 2022. Her er det KS fremmet.

Les flere artikler

Les mer om utviklingsprogrammet ABSOLUTT

KONTAKT