Barnehage

Å skape gode barnehager for alle barn er en av de viktigste oppgavene for kommunene. Kommunen har et overordnet ansvar for kvaliteten på barnehagetilbudet, uavhengig av om barnehagen er kommunal eller privat (Barnehagepolititisk plattform).

Statsbudsjettet: Barnehage-normene er fortsatt underfinansiert

Statsbudsjettet: Barnehage-normene er fortsatt underfinansiert

Nåværende normer for pedagogtetthet og bemanning i barnehager er underfinansiert. 100 millioner kroner til økt pedagogtetthet bidrar bare til å dekke noe av dette.

KS’ høringssvar om barnehagefinansiering

HØRING

KS’ høringssvar om barnehagefinansiering

I sin høringsuttalelse til Storberget-utvalgets rapport om private barnehager vektlegger KS likeverdig behandling av barnehager lokalt og økt lokalpolitisk styring.

KS svarer PBL om barnehagefinansiering

KS svarer PBL om barnehagefinansiering

KS inngår i flertallet i Storberget-utvalget som har utredet finansiering av private barnehager. Private barnehagers landsforbund (PBL) sendte før sommeren et brev til KS hvor de ba om avklaringer om flertallets forslag. KS har nå svart PBL.

Webinar -  finansiering av private barnehager

Webinar - finansiering av private barnehager

KS inviterte 23. juni til et webinar med stortingskandidater, politisk og administrativ ledelse i kommunene som målgruppe, om rapporten «Du er henta - finansiering av private barnehager». Se opptak her.

Status Kommune 2021

Status Kommune 2021

Status Kommune gir et oppdatert bilde av tilstanden i norske kommuner og fylker. Publikasjonen kommer ut for tredje år på rad. Her finnes også et søkbart digitalt kart over hvordan det står til i akkurat din kommune.

Sammen for barnas beste

Sammen for barnas beste

KS og Utdanningsforbundet har utarbeidet et diskusjonshefte til arbeidsplassen, om barnehagelærerrollen.

Endringer i barnehageloven 1.1.2021

Endringer i barnehageloven 1.1.2021

Barnehageloven har fra 1.1.2021 endret inndeling og nummerering. Samtidig trådte flere nye bestemmelser og overgangsregler i kraft.

Endringer i forskrift om tilskudd til private barnehager

Endringer i forskrift om tilskudd til private barnehager

Stortinget vedtok i behandlingen av statsbudsjettet for 2021 å reversere regjeringens forslag til endringer i pensjonspåslag og nasjonale satser for kapitaltilskudd. Forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager er derfor endret fra 1. januar.

Normer og dispensasjoner i barnehagesektoren

Normer og dispensasjoner i barnehagesektoren

Kommunen som barnehagemyndighet kan innvilge dispensasjon fra utdanningskravet eller fra norm for pedagogisk bemanning fastsatt i lov om barnehager og forskrift om pedagogisk bemanning. Her finner du en veiledning om praktisering av regelverket.

KS og PBL sammen for sårbare barn

KS og PBL sammen for sårbare barn

KS og PBL har et felles mål om at alle barnehager skal bidra til at barn får en god start på livet. Men ikke alle barn har det samme gode utgangspunktet for det. En historisk satsing skal styrke de ansattes i arbeidet med de sårbare barna.

ABSOLUTT

ABSOLUTT

Utviklingsprogrammet ABSOLUTT skal gi kommunene og fylkeskommunene økt forståelse og kunnskap om deres ansvar for barnehage, skole og oppvekst. Det skal også gi innsikt i hva som virker inn på barn og unges læring, utvikling, trivsel og tilhørighet.

Ansatte i kommunale barnehager

Barnehage- og skolemiljø

Barnehage- og skolemiljø

Alle barn og elever skal ha en opplevelse av å høre til, av å være en betydningsfull person i fellesskapet og ha mulighet til medvirkning.

Avtaler skole/barnehage

Avtaler skole/barnehage

Her finner du avtaler om skole og barnehage (lønn og tariff).

Mer om barnehage

En finansieringsmodell som tjener barna

KRONIKKER

En finansieringsmodell som tjener barna

I kjølvannet av Storbergetutvalgets rapport om finansiering av private barnehager har flertallets forslag fått mye oppmerksomhet. Mye av kritikken mot forslaget er ikke basert på det som står i rapporten. Nå er det behov for en nyansering.

Mer rettferdig finansiering av private barnehager

Mer rettferdig finansiering av private barnehager

- Vi er glade for at et stort flertall i det regjeringsoppnevnte utvalget foreslår å styrke kommunenes rolle og handlingsrom i finansieringen av private barnehager, sier styreleder i KS, Bjørn Arild Gram.

Bli med på årets publisering av Oppvekstprofiler 2021

Bli med på årets publisering av Oppvekstprofiler 2021

På webinaret kan du blant annet høre ordfører Lise Selnes fortelle hvordan Nord-Odal kommune har involvert både kommunestyret, oppvekstutvalg og representanter fra ungdomsrådet i arbeidet med oppvekstprofilen.

Endringer i tilbud i barnehage og skole for barn av foreldre med kritisk samfunnsfunksjon

Endringer i tilbud i barnehage og skole for barn av foreldre med kritisk samfunnsfunksjon

Regjeringen har etter henvendelser fra blant annet KS endret og presisert reglene for når barn av foreldre med kritisk samfunnsfunksjon skal få et tilbud i barnehage og skole.

Høringssvar om NoU 13:2022 Private aktører i velferdsstaten

HØRING

Høringssvar om NoU 13:2022 Private aktører i velferdsstaten

Det er ulike politiske syn på private aktørers rolle i offentlige tjenester, og høringssvaret fra KS tar ikke stilling til dette som sådan. KS vektlegger at det kommunale handlingsrommet fortsatt må sikres og utvides.

KS deltar i hurtigarbeidende utvalg om finansiering av private barnehager

KS deltar i hurtigarbeidende utvalg om finansiering av private barnehager

Christian Monsbakken er KS' representant. Utvalget ledes av statsforvalter Knut Storberget og skal ferdigstille sin rapport innen 15. juni 2021.

Les flere artikler

Les mer om utviklingsprogrammet ABSOLUTT

KONTAKT