ASSS analyse og statistikk

Velg en eller flere kommuner og/eller tema for å tilpasse innholdet. P.t. anbefales Chrome/Firefox.


Artikler

Kristiansand: pleie og omsorg nøkkeltall og tjenesteprofil

Kristiansand: pleie og omsorg nøkkeltall og tjenesteprofil

Utgifter per hjemmetjenestebruker ligger godt under ASSS-snittet, mens bistandsbehovet til disse brukerne ligger omtrent på snittet.

Kristiansand: økonomiske hovedtrekk

Kristiansand: økonomiske hovedtrekk

Kristiansand: regnskapsanalyse

Kristiansand: regnskapsanalyse

Kristiansand: produksjonsindekser

Kristiansand: produksjonsindekser

For grunnskole, barnehage, barnevern, kommunehelse, pleie og omsorg samt sosiale tjenester.

Oslo: økonomiske hovedtrekk

Oslo: økonomiske hovedtrekk

Oslo: regnskapsanalyse

Oslo: regnskapsanalyse

Oslo: grunnskole nøkkeltall og tjenesteprofil

Oslo: grunnskole nøkkeltall og tjenesteprofil

Oslo har høyest netto driftsutgifter i ASSS-nettverket. Andelen som har høyt mestringsnivå på nasjonale prøver er over gjennomsnittet på alle trinn.

Oslo: barnevern nøkkeltall og tjenesteprofil

Oslo: barnevern nøkkeltall og tjenesteprofil

Oslo kommune har det helhetlige ansvaret for barnevernet, noe som gir andre rammebetingelser enn de øvrige ASSS-kommunene.

Oslo: samferdsel nøkkeltall og tjenesteprofil

Oslo: samferdsel nøkkeltall og tjenesteprofil

Oslo har både minst meter veg og minst meter veg som er tilrettelagt for syklende målt per innbygger, men har flest lyspunkt per meter veg av kommunene i ASSS.

Sandnes: økonomi oppsummering

Sandnes: økonomi oppsummering

Sandnes: kommunehelse nøkkeltall og tjenesteprofil

Sandnes: kommunehelse nøkkeltall og tjenesteprofil

Lav samlet ressursbruk til kommunehelsetjenesten, og høy målt produksjon per årsverk på helsestasjon.

Sandnes: barnehager nøkkeltall og tjenesteprofil

Sandnes: barnehager nøkkeltall og tjenesteprofil

Lave driftsutgifter og få menn i barnehagene i Sandnes.

Sandnes: sosiale tjenester nøkkeltall og tjenesteprofil

Sandnes: sosiale tjenester nøkkeltall og tjenesteprofil

Sandnes kjennetegnes av høye dekningsgrader og en høy andel unge som mottar sosialhjelp. Sandnes har i tillegg lange stønadslengder, særlig blant de unge.

Sandnes: grunnskole nøkkeltall og tjenesteprofil

Sandnes: grunnskole nøkkeltall og tjenesteprofil

Sandnes har lavere netto driftsutgifter per elev enn gjennomsnittet i ASSS-nettverket. Sykefraværet ligger også lavere enn gjennomsnittet.

Sandnes: pleie og omsorg nøkkeltall og tjenesteprofil

Sandnes: pleie og omsorg nøkkeltall og tjenesteprofil

Sandnes har dekningsgrad under gjennomsnittet for innbyggere over 80 år, både for hjemmetjenester og for institusjon/bolig med heldøgns omsorg.

Sandnes: produksjonsindekser

Sandnes: produksjonsindekser

For grunnskole, barnehage, barnevern, kommunehelse, pleie og omsorg samt sosiale tjenester.

Stavanger: økonomi oppsummering

Stavanger: økonomi oppsummering

Stavanger: økonomiske hovedtrekk

Stavanger: økonomiske hovedtrekk

Stavanger: hvorfor er utgifter til plasserte barn så høye?

Stavanger: hvorfor er utgifter til plasserte barn så høye?

Enslige mindreårige asylsøkere utgjør en større andel av de plasserte barna i Stavanger enn i de andre ASSS-kommunene. Dette gir utslag på enhetskostnadene.

Stavanger: eiendomsforvaltning nøkkeltall og tjenesteprofil

Stavanger: eiendomsforvaltning nøkkeltall og tjenesteprofil

Kommunen klarer å prioritere vedlikeholdsinnsatsen særlig høyt. Investeringsnivået er også relativt høyt.

Stavanger: barnehager nøkkeltall og tjenesteprofil

Stavanger: barnehager nøkkeltall og tjenesteprofil

Stavanger har høyest bemanningstetthet av ASSS-kommunene. Andelen med godkjent utdanning ligger under gjennomsnittet.

Stavanger: sosiale tjenester nøkkeltall og tjenesteprofil

Stavanger: sosiale tjenester nøkkeltall og tjenesteprofil

Stavanger ligger høyest i ASSS når det gjelder andel unge innbyggerne (18-24 år) som mottar økonomisk sosialhjelp. Gjennomsnittlig stønadslengde er også høy.

Stavanger: pleie og omsorg nøkkeltall og tjenesteprofil

Stavanger: pleie og omsorg nøkkeltall og tjenesteprofil

Stavanger har den høyeste andelen over 80 år som bor i institusjon eller bolig med heldøgns omsorg.

Stavanger: produksjonsindekser

Stavanger: produksjonsindekser

For grunnskole, barnehage, barnevern, kommunehelse, pleie og omsorg samt sosiale tjenester.

Eiendomsforvaltning: hvorfor ikke mer til vedlikehold?

Eiendomsforvaltning: hvorfor ikke mer til vedlikehold?

"Alle" er enige om at vedlikehold er viktig for å ta vare på realkapitalen. Hvor mye brukes til vedlikehold og hvordan er prioriteringen i forhold til andre deler av eiendomsforvaltningen?

Pleie og omsorg: hvor mange timer hjemmetjeneste får brukerne – sett ut fra bistandsbehov og alder?

Pleie og omsorg: hvor mange timer hjemmetjeneste får brukerne – sett ut fra bistandsbehov og alder?

Antallet tildelte timer hjemmetjeneste i gjennomsnitt per bruker har økt i de fleste ASSS-kommunene de siste årene.

Grunnskole: oppfyllelse av ny lærernorm i ASSS-kommunene

Grunnskole: oppfyllelse av ny lærernorm i ASSS-kommunene

I budsjettforliket for 2018 ble det fastsatt norm for lærertetthet. Variasjonen for oppfyllelse av lærernorm er stor i ASSS-nettverket.

Barnehage: store forskjeller i andel ansatte menn

Barnehage: store forskjeller i andel ansatte menn

Tromsø og Oslo leder an med høy andel menn i sine barnehager. Ellers varierer tallene mye, men hele ASSS ligger over det nasjonale snittet.

Barnevern: eksploderte utgiftene i 2017?

Barnevern: eksploderte utgiftene i 2017?

Utgiftene til barnevern gikk i taket i 2017. Eller gjorde de det?

Økonomi for hele ASSS: grunnskole

Økonomi for hele ASSS: grunnskole

Økonomi for hele ASSS: barnevern

Økonomi for hele ASSS: barnevern

Økonomi for hele ASSS: pleie og omsorg

Økonomi for hele ASSS: pleie og omsorg

Økonomi for hele ASSS: barnehage

Økonomi for hele ASSS: barnehage

Fremtidig utvikling i utgiftsbehov

Fremtidig utvikling i utgiftsbehov

Beregningene i denne artikkelen bygger på MMMM-alternativet i SSBs befolkningsfremskrivning som ble publisert i juni 2018.

Eiendomsforvaltning: energiforbruk og spor av grønt skifte

Eiendomsforvaltning: energiforbruk og spor av grønt skifte

Energi er en vesentlig ressurs for drift av bygg. Men ved målrettet innsats kan forbruket reduseres. Dette tjener både kommunen og miljøet på.

Sosiale tjenester: færre unge på sosialhjelp

Sosiale tjenester: færre unge på sosialhjelp

Når aktivitet blir en plikt, blir det da færre unge på sosialhjelp?

Økonomi for hele ASSS: sosialtjeneste

Økonomi for hele ASSS: sosialtjeneste

Skolebidragsindikatoren - en del av et større bilde

SSBs skolebidragsindikator forsøker å måle den delen av læringsresultatet som skolen faktisk bidrar til. Det er imidlertid en rekke faktorer skolebidragsindikatoren ikke tar høyde for, og resultatene må derfor tolkes med varsomhe

Eiendomsforvaltning: tabeller og figurer

Eiendomsforvaltning: tabeller og figurer

De mest sentrale indikatorene som brukes i ASSS-nettverket for eiendomsforvaltning.

Kommunehelse: tabeller og figurer

Kommunehelse: tabeller og figurer

De mest sentrale indikatorene som brukes i ASSS-nettverket for kommunehelsetjenesten.

Barnehager: tabeller og figurer

Barnehager: tabeller og figurer

De mest sentrale indikatorene som brukes i ASSS-nettverket for barnehager.

Tromsø: økonomi oppsummering

Tromsø: økonomi oppsummering

Tromsø: færre barn får tiltak fra barnevernet

Tromsø: færre barn får tiltak fra barnevernet

Tromsø hadde i flere år hatt en høy andel barn som fikk bistand fra barneverntjenesten sammenlignet med de øvrige ASSS-kommunene. Systematisk arbeid har endret dette.

Tromsø: barnehager nøkkeltall og tjenesteprofil

Tromsø: barnehager nøkkeltall og tjenesteprofil

Mange menn i Tromsøs barnehager og høy andel ansatte med barnehagelærerutdanning.

Tromsø: grunnskole nøkkeltall og tjenesteprofil

Tromsø: grunnskole nøkkeltall og tjenesteprofil

Tromsø har høyere driftsutgifter enn gjennomsnittet i ASSS, også i henhold til ressursbruksindikator.

Tromsø: barnevern nøkkeltall og tjenesteprofil

Tromsø: barnevern nøkkeltall og tjenesteprofil

Tromsø kommune har en lavere ressursbruk knyttet til barnevern enn gjennomsnittet av ASSS-kommunene.

Tromsø: regnskapsanalyse

Tromsø: regnskapsanalyse

Tromsø: produksjonsindekser

Tromsø: produksjonsindekser

For grunnskole, barnehage, barnevern, kommunehelse, pleie og omsorg samt sosiale tjenester.

Trondheim: økonomi oppsummering

Trondheim: økonomi oppsummering

Trondheim: vrenger innsiden ut om eldreomsorgen

Trondheim: vrenger innsiden ut om eldreomsorgen

Hvem som helst skal kunne se hvordan "ståa" er i de kommunale tjenestene i Trondheim. Nå vrenger de innsiden ut gjennom digital kvalitetsmelding i eldreomsorgen.

Trondheim: kommunehelse nøkkeltall og tjenesteprofil

Trondheim: kommunehelse nøkkeltall og tjenesteprofil

Sett under ett, prioriterer Trondheim kommunehelsetjenester høyest av alle ASSS-kommunene. Netto driftsutgifter til kommunehelse er 14 % høyere enn snittet.

Trondheim: barnehager nøkkeltall og tjenesteprofil

Trondheim: barnehager nøkkeltall og tjenesteprofil

Mange barn per ansatt, men mange ansatte med barnehagelærerutdnning.

Trondheim: grunnskole nøkkeltall og tjenesteprofil

Trondheim: grunnskole nøkkeltall og tjenesteprofil

Trondheim har høyest andel elever med direkte overgang vg1 til vg2 av ASSS-kommunene. Andel elever med spesialundervisning er høyere enn gjennomsnittet.

Trondheim: barnevern nøkkeltall og tjenesteprofil

Trondheim: barnevern nøkkeltall og tjenesteprofil

Trondheim har lave dekningsgrader, både på undersøkelse og tiltak. Kommunen har høye enhetskostnader både til drift av barneverntjenesten og til tiltak.

Grunnskole: store forskjeller i spesialundervisning

Grunnskole: store forskjeller i spesialundervisning

7,5 prosent av alle elever i ASSS-kommunene får spesialundervisning, men forskjellene mellom kommunene er store og økende.

Barnevern: tabeller og figurer

Barnevern: tabeller og figurer

De mest sentrale indikatorene som brukes i ASSS-nettverket for barnevern.

Grunnskole: tabeller og figurer

Grunnskole: tabeller og figurer

De mest sentrale indikatorene som brukes i ASSS-nettverket for grunnskole.

Bergen: ressursbruk, produksjon og effektivitet

Bergen: ressursbruk, produksjon og effektivitet

Bergen: bedre tjenester til barna i Bergen

Bergen: bedre tjenester til barna i Bergen

Bystyret i Bergen kommune vedtok i desember 2016 en 10-årsplan for helsestasjons- og skole-helsetjenesten, psykisk helsearbeid for barn og unge samt barnevernet i kommunen; «Bergens barn - byens fremtid».

Bergen: omfattende satsing på rusfeltet

Bergen: omfattende satsing på rusfeltet

Bergen brukte 58 % mer på netto driftsutgifter til tilbud til personer med rusproblemer enn snittet for ASSS-kommunene ved siste måletidspunkt.

Bergen: mange pedagoger, men lav bemanning

Bergen: mange pedagoger, men lav bemanning

Kvaliteten i Bergensbarnehagene påvirkes positivt av en høy andel ansatte med barnehagelærerutdanning, samtidig som lav bemanningstetthet kan være en utfordring for kvaliteten.

Bergen: eiendomsforvaltning nøkkeltall og tjenesteprofil

Bergen: eiendomsforvaltning nøkkeltall og tjenesteprofil

Bergen har en høy prioritering av ressurser til formålsbygg. Når areal per innbygger ligger lavt, gir det et positivt rom for å prioritere ressursbruk til drift.

Bergen: sosiale tjenester nøkkeltall og tjenesteprofil

Bergen: sosiale tjenester nøkkeltall og tjenesteprofil

Bergen kommune ligger stabilt på de fleste indikatorer siden flere år tilbake. Behov og dekningsgrader ligger like omkring snittet for ASSS-kommunene.

Bergen: barnevern nøkkeltall og tjenesteprofil

Bergen: barnevern nøkkeltall og tjenesteprofil

Barnevern er høyt prioritert i Bergen kommune og har høye netto driftsutgifter pr innbygger.

Bærum: utgiftsbehov, beregnet og fremtidig

Bærum: utgiftsbehov, beregnet og fremtidig

Bærum: ressursbruk, produksjon og effektivitet

Bærum: ressursbruk, produksjon og effektivitet

Bærum: høy prioritering og høyt areal

Bærum: høy prioritering og høyt areal

Ressursinnsatsen på drift og vedlikehold av formålsbyggene er lav.

Bærum: eiendomsforvaltning nøkkeltall og tjenesteprofil

Bærum: eiendomsforvaltning nøkkeltall og tjenesteprofil

Bærum prioriterer eiendomsdrift høyt, men prioriteringen «spises opp» av høyt arealnivå, og ressursinnsatsen per enhet ligger under gjennomsnitt i ASSS-nettverket.

Bærum: kommunehelse nøkkeltall og tjenesteprofil

Bærum: kommunehelse nøkkeltall og tjenesteprofil

Kommunehelsetjenestene prioriteres, de fleste nyfødte får hjemmebesøk innen 2 uker og produksjon i helsestasjon er høy.

Bærum: barnehager nøkkeltall og tjenesteprofil

Bærum: barnehager nøkkeltall og tjenesteprofil

Mange små og høy bemanningstetthet gir høy ressursbruk.

Bærum: grunnskole nøkkeltall og tjenesteprofil

Bærum: grunnskole nøkkeltall og tjenesteprofil

I Bærum er resultatene på nasjonale prøver og eksamen de høyeste i nettverket, og gruppestørrelsen ligger over gjennomsnittet.

Bærum: pleie og omsorg nøkkeltall og tjenesteprofil

Bærum: pleie og omsorg nøkkeltall og tjenesteprofil

Hjemmetjenestemottakerne i Bærum har, sammen med Trondheim, høyest bistandsbehov av alle ASSS-kommunene.

Bærum: regnskapsanalyse

Bærum: regnskapsanalyse

Bærum: barnevern nøkkeltall og tjenesteprofil

Bærum: barnevern nøkkeltall og tjenesteprofil

Bærum kommune har svært lave dekningsgrader, noe som kan tilskrives gode levekår i kommunen. Bærum kommune har høye enhetskostnader til barnevern.

Drammen: ressursbruk, produksjon og effektivitet

Drammen: ressursbruk, produksjon og effektivitet

Drammen: samferdsel nøkkeltall og tjenesteprofil

Drammen: samferdsel nøkkeltall og tjenesteprofil

Drammen har i flere år brukt mer penger enn tidligere på vedlikehold for å heve standarden og redusere vedlikeholdsetterslepet.

Drammen: eiendomsforvaltning nøkkeltall og tjenesteprofil

Drammen: eiendomsforvaltning nøkkeltall og tjenesteprofil

Drammen drifter sine formålsbygg gjennom kommunalt foretak og med avklarte rammer for husleie og kapitalflyt.

Drammen: sosiale tjenester nøkkeltall og tjenesteprofil

Drammen: sosiale tjenester nøkkeltall og tjenesteprofil

Drammen kommune har over tid hatt høye dekningsgrader, flere sosialhjelpsmottakere enn gjennomsnittet, og dette må ses i forhold til levekårsutfordringene kommunen har.

Drammen: grunnskole nøkkeltall og tjenesteprofil

Drammen: grunnskole nøkkeltall og tjenesteprofil

I Drammen har andelen elever på de høyeste mestringsnivåene økt på 5. og 8. trinn, men resultatet er lavere enn gjennomsnittet i ASSS.

Drammen: pleie og omsorg nøkkeltall og tjenesteprofil

Drammen: pleie og omsorg nøkkeltall og tjenesteprofil

Drammen hadde laveste utgifter per hjemmetjenestemottaker 0-66 år i ASSS-nettverket.

Drammen: økonomiske hovedtrekk

Drammen: økonomiske hovedtrekk

Drammen: regnskapsananlyse

Drammen: regnskapsananlyse

Drammen: produksjonsindekser

Drammen: produksjonsindekser

For grunnskole, barnehage, barnevern, kommunehelse, pleie og omsorg samt sosiale tjenester.

Fredrikstad: regnskapsanalyse

Fredrikstad: regnskapsanalyse

Fredrikstad: ressursbruk, produksjon og effektivitet

Fredrikstad: ressursbruk, produksjon og effektivitet

Fredrikstad: fallende prioritering av eiendomsforvaltning

Fredrikstad: fallende prioritering av eiendomsforvaltning

Fredrikstad kommune har en stor eiendomsmasse å forvalte, men nedprioriterer vedlikeholdet av den.

Fredrikstad: kommunehelse nøkkeltall og tjenesteprofil

Fredrikstad: kommunehelse nøkkeltall og tjenesteprofil

Fredrikstad prioriterer kommunehelsetjenester lavere enn ASSS-kommunene i gjennomsnitt. 83 % av de nyfødte får hjemmebesøk innen 2 uker, mens 100 % av elevene på første trinn har gjennomført helseundersøkelse.

Fredrikstad: sosiale tjenester nøkkeltall og tjenesteprofil

Fredrikstad: sosiale tjenester nøkkeltall og tjenesteprofil

Kun 4 % av innbyggerne i Fredrikstad mottar sosialhjelp dette til tross for levekårsutfordringer i kommunen.

Fredrikstad: grunnskole nøkkeltall og tjenesteprofil

Fredrikstad: grunnskole nøkkeltall og tjenesteprofil

Fredrikstad har den laveste gruppestørrelsen i nettverket. Sykefraværet er høyere enn i 2016 og ligger nå over gjennomsnittet for ASSS-kommunene.

Fredrikstad: barnevern nøkkeltall og tjenesteprofil

Fredrikstad: barnevern nøkkeltall og tjenesteprofil

I Fredrikstad får mange barn og familier får hjelp fra tjenesten, slik at kommunens ressursbruk er høyere enn snittet for ASSS.

Kristiansand: økonomi oppsummering

Kristiansand: økonomi oppsummering

Kristiansand: utgiftsbehov, beregnet og fremtidig

Kristiansand: utgiftsbehov, beregnet og fremtidig

Kristiansand: barnehager nøkkeltall og tjenesteprofil

Kristiansand: barnehager nøkkeltall og tjenesteprofil

Kristiansand har redusert sykefravær i barnehagene og ligger under snittet for ASSS.

Kristiansand: sosiale tjenester nøkkeltall og tjenesteprofil

Kristiansand: sosiale tjenester nøkkeltall og tjenesteprofil

Kristiansand kommune har hatt en nedgang i andel mottakere av sosialhjelp per innbygger. Stønadslengden, særlig for ungdom, er lav.

Kristiansand: grunnskole nøkkeltall og tjenesteprofil

Kristiansand: grunnskole nøkkeltall og tjenesteprofil

I Kristiansand er netto driftsutgifter over gjennomsnittet for ASSS-kommunene. Andelen elever som får spesialundervisning er lavere enn gjennomsnittet.

Kristiansand: barnevern nøkkeltall og tjenesteprofil

Kristiansand: barnevern nøkkeltall og tjenesteprofil

Kristiansand har de siste årene hatt en økning i andel barn med undersøkelser og andel barn som får tiltak fra barnevernet.

Økonomi for hele ASSS: helsetjeneste

Økonomi for hele ASSS: helsetjeneste

Samferdsel: tilstandskartlegging av kommunale veier

Samferdsel: tilstandskartlegging av kommunale veier

Veiene er en sentral del av infrastrukturen i dagens samfunn, og veinettets standard utgjør en forskjell for fremkommelighet og trygg ferdsel.

Eiendomsforvaltning: areal - er mest alltid best?

Eiendomsforvaltning: areal - er mest alltid best?

Kommunen må ha rom for sine tjenester. Men jo høyere areal, desto dyrere blir investering og drift. Og da blir det mindre til andre formål. Hvordan balanserer kommunene disse hensynene?

Barnevern: flere undersøkelser, men stabil andel barn som får hjelp

Barnevern: flere undersøkelser, men stabil andel barn som får hjelp

Flere meldinger og høyere terskel for å henlegge meldinger bidrar til at barnevernet sjekker ut omsorgssituasjonen til flere barn enn tidligere. En større andel av undersøkelsene avsluttes uten at barnet får tiltak fra tjenesten.

Barnevern: hvem er de plasserte barna?

Barnevern: hvem er de plasserte barna?

Andelen barn som er plassert utenfor hjemmet varierer stort mellom ASSS-kommunene.

Kommunehelse: barselomsorg i endring

Kommunehelse: barselomsorg i endring

Liggetiden på barselavdelingene på sykehus blir stadig kortere for nybakte mødre og oppgavefordelingen mellom kommunen og spesialisthelsetjenesten er i endring.

Sosiale tjenester: tabeller og figurer

Sosiale tjenester: tabeller og figurer

De mest sentrale indikatorene som brukes i ASSS-nettverket for sosiale tjenester.

Samferdsel: tabeller og figurer

Samferdsel: tabeller og figurer

De mest sentrale indikatorene som brukes i ASSS-nettverket for samferdsel.

Pleie og omsorg: tabeller og figurer

Pleie og omsorg: tabeller og figurer

De mest sentrale indikatorene som brukes i ASSS-nettverket for pleie og omsorg.

Økonomi for hele ASSS: regnskapsanalyse

Økonomi for hele ASSS: regnskapsanalyse

Bergen: økonomi oppsummering

Bergen: økonomi oppsummering

Bergen: utgiftsbehov, beregnet og fremtidig

Bergen: utgiftsbehov, beregnet og fremtidig

Bergen: regnskapsanalyse

Bergen: regnskapsanalyse

Bergen: økonomiske hovedtrekk

Bergen: økonomiske hovedtrekk

Bergen: samferdsel nøkkeltall og tjenesteprofil

Bergen: samferdsel nøkkeltall og tjenesteprofil

Bergen har betydelig færre meter veg per innbygger og færre meter veg som er tilrettelagt for syklende per innbygger enn gjennomsnitt i ASSS-nettverket.

Bergen: kommunehelse nøkkeltall og tjenesteprofil

Bergen: kommunehelse nøkkeltall og tjenesteprofil

Bergen prioriterer kommunehelsetjenester sett under ett, lavest av ASSS-kommunene. Årsverksinnsatsen på helsestasjonen totalt har økt betydelig fra 2016 til 2017.

Bergen: barnehager nøkkeltall og tjenesteprofil

Bergen: barnehager nøkkeltall og tjenesteprofil

Høyest andel ansatte med barnehagelærerutdanning, men lavere bemanningstetthet enn gjennomsnittet.

Bergen: grunnskole nøkkeltall

Bergen: grunnskole nøkkeltall

Sykefraværet i Bergen er høyere enn gjennomsnittet i nettverket. Bergen har lavest andel elever med direkte overgang vg1 til vg2 av ASSS-kommunene.

Bergen: pleie og omsorg nøkkeltall og tjenesteprofil

Bergen: pleie og omsorg nøkkeltall og tjenesteprofil

Bistandsbehovet blant hjemmetjenestemottakerne ligger på snittet - mens utgiftene ligger over for yngre mottakere, og på snittet for eldre mottakere.

Bergen: produksjonsindekser

Bergen: produksjonsindekser

For grunnskole, barnehage, barnevern, kommunehelse, pleie og omsorg samt sosiale tjenester.

Bærum: økonomi oppsummering

Bærum: økonomi oppsummering

Bærum: samferdsel nøkkeltall og tjenesteprofil

Bærum: samferdsel nøkkeltall og tjenesteprofil

Målt per innbygger har kommunen 25 % færre meter kommunal veg og 20 % flere meter veg som er tilrettelagt for sykkel enn gjennomsnittet i ASSS.

Bærum: lave utgifter, god resultatkvalitet i skolen

Bærum: lave utgifter, god resultatkvalitet i skolen

Bærum har lave driftsutgifter på grunnskoleområdet, men klarer allikevel å få høy grad av resultatkvalitet.

Bærum: sosiale tjenester nøkkeltall og tjenesteprofil

Bærum: sosiale tjenester nøkkeltall og tjenesteprofil

Bærum har høye enhetskostnader beregnet utfra sosialhjelpsutbetaling per mottaker. Kommunen har lave dekningsgrader både blant ungdom og eldre.

Bærum: økonomiske hovedtrekk

Bærum: økonomiske hovedtrekk

Bærum: produksjonsindekser

Bærum: produksjonsindekser

For grunnskole, barnehage, barnevern, kommunehelse, pleie og omsorg samt sosiale tjenester.

Drammen: økonomi oppsummering

Drammen: økonomi oppsummering

Drammen: utgiftsbehov, beregnet og fremtidig

Drammen: utgiftsbehov, beregnet og fremtidig

Drammen: kommunehelse nøkkeltall og tjenesteprofil

Drammen: kommunehelse nøkkeltall og tjenesteprofil

Av ASSS-kommunene bruker Drammen mest per innbygger til kommunehelsetjenesten.

Drammen: barnehager nøkkeltall og tjenesteprofil

Drammen: barnehager nøkkeltall og tjenesteprofil

Høy og økende andel minoritetsspråklige barn 1-5 år i barnehage.

Drammen: barnevern nøkkeltall og tjenesteprofil

Drammen: barnevern nøkkeltall og tjenesteprofil

Drammen kommune har over tid hatt mange barn som får undersøkelser og tiltak fra barneverntjenesten. Kommunen har lave enhetskostnader.

Fredrikstad: økonomiske hovedtrekk

Fredrikstad: økonomiske hovedtrekk

Fredrikstad: økonomi oppsummering

Fredrikstad: økonomi oppsummering

Fredrikstad: utgiftsbehov, beregnet og fremtidig

Fredrikstad: utgiftsbehov, beregnet og fremtidig

Fredrikstad: samferdsel nøkkeltall og tjenesteprofil

Fredrikstad: samferdsel nøkkeltall og tjenesteprofil

Fredrikstad har mest kommunal veg per innbygger og de absolutt laveste driftsutgiftene per meter veg (uten avskrivninger) i ASSS.

Fredrikstad: eiendomsforvaltning nøkkeltall og tjenesteprofil

Fredrikstad: eiendomsforvaltning nøkkeltall og tjenesteprofil

Fredrikstad kommune prioriterer eiendomsforvaltning nesten like høyt som gjennomsnittet i ASSS-nettverket. Samtidig har kommunen høyest arealnivå per innbygger.

Fredrikstad: barnehager nøkkeltall og tjenesteprofil

Fredrikstad: barnehager nøkkeltall og tjenesteprofil

Høy foreldretilfredshet, mange barnehagelærere, men også høyt sykefravær.

Fredrikstad: pleie og omsorg nøkkeltall og tjenesteprofil

Fredrikstad: pleie og omsorg nøkkeltall og tjenesteprofil

Yngre hjemmetjenestebrukere prioriteres høyest av alle ASSS-kommunene.

Fredrikstad: produksjonsindekser

Fredrikstad: produksjonsindekser

For grunnskole, barnehage, barnevern, kommunehelse, pleie og omsorg samt sosiale tjenester.

Kristiansand, ressursbruk, produksjon og effektivitet

Kristiansand, ressursbruk, produksjon og effektivitet

Kristiansand: samferdsel nøkkeltall og tjenesteprofil

Kristiansand: samferdsel nøkkeltall og tjenesteprofil

Tallgrunnlaget indikerer at Kristiansand hadde en god drift i 2017 der de tok vare på og styrket «vegkapitalen».

Kristiansand: eiendomsstrategi med A- og B-bygg

Kristiansand: eiendomsstrategi med A- og B-bygg

Kristiansand kommune prioriterer eiendomsforvaltning relativt lavt. Samtidig har kommunen en høy forpliktelse gjennom relativt høyt areal på formålsbygg.

Kristiansand: manglende utdanning gir unge sosialmottakere

Kristiansand: manglende utdanning gir unge sosialmottakere

Kristiansand kommune har de siste årene opplevd en nedgang i andel unge som mottar sosialhjelp. Samtidig har antall sosialhjelpsmottakere over 30 år økt fra 2016-2017.

Kristiansand: eiendomsforvaltning nøkkeltall og tjenesteprofil

Kristiansand: eiendomsforvaltning nøkkeltall og tjenesteprofil

Kristiansand har et moderat energiforbruk og lave renholdskostnader. Investeringstakten ligger også relativt lavt.

Kristiansand: kommunehelse nøkkeltall og tjenesteprofil

Kristiansand: kommunehelse nøkkeltall og tjenesteprofil

Høy årsverksinnsatsen på helsestasjon, lavere ressursbruk samlet for tjenesten snittet for ASSS.

Oslo: utgiftsbehov, beregnet og fremover

Oslo: utgiftsbehov, beregnet og fremover

Oslo: ressursbruk, produksjon og effektivitet

Oslo: ressursbruk, produksjon og effektivitet

Oslo: eiendomsforvaltning nøkkeltall og tjenesteprofil

Oslo: eiendomsforvaltning nøkkeltall og tjenesteprofil

Energiforbruket ligger høyest i ASSS-nettverket, men har hatt en markant nedgang i siste treårsperiode.

Oslo: kommunehelse nøkkeltall og tjenesteprofil

Oslo: kommunehelse nøkkeltall og tjenesteprofil

Oslo har betydelig ledig listekapasitet for leger, produksjonen på helsestasjonen er lav.

Oslo: barnehager nøkkeltall og tjenesteprofil

Oslo: barnehager nøkkeltall og tjenesteprofil

Høy bemanningstetthet, men lav andel ansatte med barnehagelærerutdanning.

Oslo: sosiale tjenester nøkkeltall og tjenesteprofil

Oslo: sosiale tjenester nøkkeltall og tjenesteprofil

Oslo kommune har et beregnet utgiftsbehov per innbygger som ligger høyt over de andre kommunene i nettverket. Oslo skiller seg positivt ut ved å ha få unge sosialhjelpsmottakere.

Oslo: pleie og omsorg nøkkeltall og tjenesteprofil

Oslo: pleie og omsorg nøkkeltall og tjenesteprofil

Høye utgifter til yngre hjemmetjenestebrukere.

Oslo: produksjonsindekser

Oslo: produksjonsindekser

For grunnskole, barnehage, barnevern, kommunehelse, pleie og omsorg samt sosiale tjenester.

Oslo: økonomi oppsummering

Oslo: økonomi oppsummering

Oslo: helse for de minste

Oslo: helse for de minste

Flere konsultasjoner fra helsestasjonene, men utfordrende å tilby likeverdige tjenester i bydelene.

Sandnes, ressursbruk, produksjon og effektivitet

Sandnes, ressursbruk, produksjon og effektivitet

Sandnes: utgiftsbehov, beregnet og fremtidig

Sandnes: utgiftsbehov, beregnet og fremtidig

Sandnes: samferdsel nøkkeltall og tjenesteprofil

Sandnes: samferdsel nøkkeltall og tjenesteprofil

I 2017 hadde Sandnes svært lave driftsutgifter, høy standard og lavest vedlikeholdsetterslep på de kommunale vegene i ASSS-nettverket.

Sandnes: eiendomsforvaltning nøkkeltall og tjenesteprofil

Sandnes: eiendomsforvaltning nøkkeltall og tjenesteprofil

Nøkkeltallene tyder på at Sandnes kommune prioriterer drift av kommunale formålsbygg stigende i treårsperioden og nå helt gjennomsnittlig i nettverket.

Sandnes: barnevern nøkkeltall og tjenesteprofil

Sandnes: barnevern nøkkeltall og tjenesteprofil

Sandnes har lave enhetskostnader, fremstår som kostnadseffektive og scorer høyt på kvalitetsindikatorene.

Sandnes: økonomiske hovedtrekk

Sandnes: økonomiske hovedtrekk

Sandnes: regnskapsanalyse

Sandnes: regnskapsanalyse

Stavanger: regnskapsanalyse

Stavanger: regnskapsanalyse

Stavanger: utgiftsbehov, beregnet og fremtidig

Stavanger: utgiftsbehov, beregnet og fremtidig

Stavanger: ressursbruk, produksjon og effektivitet

Stavanger: ressursbruk, produksjon og effektivitet

Stavanger: samferdsel nøkkeltall og tjenesteprofil

Stavanger: samferdsel nøkkeltall og tjenesteprofil

Driftsutgiftene til vinterdrift per meter veg var nest lavest i nettverket, mye lavere enn gjennomsnitt for alle kommunene i ASSS.

Stavanger: høy bemanning, men få pedagoger i barnehagene

Stavanger: høy bemanning, men få pedagoger i barnehagene

Stavanger har høyest bemanningstetthet i ASSS, men ligger rundt fem prosent under de andre kommunene når det gjelder ansatte med godkjent pedagogisk utdanning.

Stavanger: kommunehelse nøkkeltall og tjenesteprofil

Stavanger: kommunehelse nøkkeltall og tjenesteprofil

Stavanger ligger lavest i ASSS på indikatoren årsverk totalt på helsestasjonen, og det gjelder også årsverk av helsesøstre.

Stavanger: grunnskole nøkkeltall og tjenesteprofil

Stavanger: grunnskole nøkkeltall og tjenesteprofil

Andelen elever som får spesialundervisning er den høyeste i ASSS-nettverket, og de elevene som får spesialundervisning, får færrest timer.

Stavanger: barnevern nøkkeltall og tjenesteprofil

Stavanger: barnevern nøkkeltall og tjenesteprofil

Barnevern er høyt prioritert i Stavanger. Kommunen leverer gode resultater på kvalitetsindikatorene og har et stabilt og lavt sykefravær.

Tromsø: ressursbruk, produksjon og effektivitet

Tromsø: ressursbruk, produksjon og effektivitet

Tromsø: utgiftsbehov, beregnet og fremtidig

Tromsø: utgiftsbehov, beregnet og fremtidig

Tromsø: samferdsel nøkkeltall og tjenesteprofil

Tromsø: samferdsel nøkkeltall og tjenesteprofil

Tromsø hadde høyest vedlikeholdsetterslep, lavest standard på veiene, brukte minst driftsutgifter på vedlikehold, men brukte mye investeringsmidler på vegdekker.

Tromsø: hver femte voksne i barnehagene er mann

Tromsø: hver femte voksne i barnehagene er mann

Bevisste strategier og godt rekrutteringsgrunnlag har sendt Tromsø i ASSS-teten på antall mannlige voksne i barnehagene.

Tromsø: eiendomsforvaltning nøkkeltall og tjenesteprofil

Tromsø: eiendomsforvaltning nøkkeltall og tjenesteprofil

Tromsø kommune har en relativt lav prioritering av eiendomsforvaltning. Samtidig gir et relativt høyt areal per innbygger en større forpliktelse.

Tromsø: kommunehelse nøkkeltall og tjenesteprofil

Tromsø: kommunehelse nøkkeltall og tjenesteprofil

Betydelig økt årsverksinnsatsen for skolehelsetjenesten i 2017, høyest sykefravær blant ASSS-kommunene.

Tromsø: sosiale tjenester nøkkeltall og tjenesteprofil

Tromsø: sosiale tjenester nøkkeltall og tjenesteprofil

Kommunen har lave enhetskostnader målt i stønad per mottaker noe som henger tett sammen med lave stønadslengder og en nærmest ikke-eksisterende arbeidsledighet i befolkningen.

Tromsø: pleie og omsorg nøkkeltall og tjenesteprofil

Tromsø: pleie og omsorg nøkkeltall og tjenesteprofil

Kommunen har høyere dekningsgrad av tjenester til innbyggere over 80 år enn snittet i ASSS, både for hjemmetjenester og for institusjon / bolig med heldøgns omsorg.

Tromsø: økonomiske hovedtrekk

Tromsø: økonomiske hovedtrekk

Trondheim: ressursbruk, produksjon og effektivitet

Trondheim: ressursbruk, produksjon og effektivitet

Trondheim: regnskapsanalyse

Trondheim: regnskapsanalyse

Trondheim: økonomiske hovedtrekk

Trondheim: økonomiske hovedtrekk

Trondheim: utgiftsbehov, beregnet og fremtidig

Trondheim: utgiftsbehov, beregnet og fremtidig

Trondheim: samferdsel nøkkeltall og tjenesteprofil

Trondheim: samferdsel nøkkeltall og tjenesteprofil

Trondheim har i flere år hatt enn stor satsing på rehabilitering og vedlikehold av vegdekker.

Trondheim: eiendomsforvaltning nøkkeltall og tjenesteprofil

Trondheim: eiendomsforvaltning nøkkeltall og tjenesteprofil

Prioriteringen av eiendomsforvaltning er høyere enn gjennomsnittet, men falt merkbart fra 2016 til 2017.

Trondheim: sosiale tjenester nøkkeltall og tjenesteprofil

Trondheim: sosiale tjenester nøkkeltall og tjenesteprofil

Trondheim ligger lavt på både ressursbruk og dekningsgrader, og kommunen har nettverkets laveste stønadslengder for unge sosialhjelpsmottakere.

Trondheim: pleie og omsorg nøkkeltall og tjenesteprofil

Trondheim: pleie og omsorg nøkkeltall og tjenesteprofil

Høyt gjennomsnittlige bistandsbehovet blant hjemmetjenestemottakerne, mens utgiftene per mottaker ligger under ASSS-snittet.

Trondheim: produksjonsindekser

Trondheim: produksjonsindekser

For grunnskole, barnehage, barnevern, kommunehelse, pleie og omsorg samt sosiale tjenester.