ASSS analyse og statistikk

Knappene XXX 2019 virker pt ikke, bruk knappene uten årstall for å filtrere på kommune.

Kommuner: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Tema: | | | | | | | | | | | |

År: | |

Artikler

2019 (2018-tall)

Tromsø: oppsummering økonomi

Trondheim: oppsummering økonomi

Bergen: oppsummering økonomi

Stavanger: økonomi oppsummering

Sandnes: oppsummering økonomi

Kristiansand: oppsummering økonomi

Drammen: oppsummering økonomi

Oslo: økonomi oppsummering

Bærum: oppsummering økonomi

Fredrikstad: oppsummering økonomi

Oslo: produksjonsindekser

Fredrikstad: produksjonsindekser

Kristiansand: produksjonsindekser

Bergen: produksjonsindekser

Sandnes: produksjonsindekser

Tromsø: produksjonsindekser

Stavanger: produksjonsindekser

Bærum: produksjonsindekser

Trondheim: Produksjonsindekser

Drammen: Produksjonsindekser

Oslo: Regnskapsanalyse

Sandnes: Regnskapsanalyse

Tromsø: Regnskapsanalyse

Trondheim: regnskapsanalyse

Bærum: pleie og omsorg nøkkeltall og tjenesteprofil

Bærum: pleie og omsorg nøkkeltall og tjenesteprofil

Ressursbruksindikatoren viser at Bærum lå omtrent på gjennomsnittet på pleie- og omsorgstjenester når utgiftene ses i forhold til beregnet utgiftsbehov, 1 % over snittet.

Fredrikstad: grunnskole nøkkeltall og tjenesteprofil

Fredrikstad: grunnskole nøkkeltall og tjenesteprofil

Fredrikstad har hatt en økende andel elever på høyeste mestringsnivå på nasjonale prøver over flere år, men den positive utviklingen ble snudd i 2018.

Bærum: grunnskole nøkkeltall og tjenesteprofil

Bærum: grunnskole nøkkeltall og tjenesteprofil

I ASSS er andelen elever med spesialundervisning klart lavest i Bærum, mens elevene som mottar spesialundervisning får flest timer.

Oslo: grunnskole nøkkeltall og tjenesteprofil

Oslo: grunnskole nøkkeltall og tjenesteprofil

Oslo har høyest netto driftsutgifter i ASSS-nettverket. Kommunen har lavere sykefravær enn gjennomsnittet i ASSS-nettverket.

Drammen: grunnskole nøkkeltall og tjenesteprofil

Drammen: grunnskole nøkkeltall og tjenesteprofil

Drammen kommune har lav ressursbruk i grunnskolen. Elevene i Drammen gir også høyest skår på Elevundersøkelse – Vurdering for læring.

Kristiansand: grunnskole nøkkeltall og tjenesteprofil

Kristiansand: grunnskole nøkkeltall og tjenesteprofil

Kristiansand har færre elever med spesialundervisning, men hver elev får flere timer enn gjennomsnittet i ASSS. Sykefraværet har gått opp fra 2017, men er fortsatt lavere enn gjennomsnittet i ASSS.

Sandnes: grunnskole nøkkeltall og tjenesteprofil

Sandnes: grunnskole nøkkeltall og tjenesteprofil

Andelen elever med spesialundervisning har økt i Sandnes, men er fortsatt lavere enn gjennomsnittet i ASSS-nettverket.

Stavanger: grunnskole nøkkeltall og tjenesteprofil

Stavanger: grunnskole nøkkeltall og tjenesteprofil

Stavanger har den høyeste elever med spesialundervisning i ASSS-nettverket, men elevene som får spesialundervisning, får færrest timer.

Bergen: grunnskole nøkkeltall og tjenesteprofil

Bergen: grunnskole nøkkeltall og tjenesteprofil

Bergen har lavere netto driftsutgifter enn gjennomsnittet i ASSS og høyere ressursbruksindikator. Sykefraværet er høyest blant ASSS-kommunene.

Trondheim: grunnskole nøkkeltall og tjenesteprofil

Trondheim: grunnskole nøkkeltall og tjenesteprofil

Andelene elever på de høyeste mestringsnivåene på nasjonale prøver for 8. og 9. trinn, er over gjennomsnittet i ASSS. Sykefraværet er nest høyest sykefravær av ASSS-kommunene.

Tromsø: grunnskole nøkkeltall og tjenesteprofil

Tromsø: grunnskole nøkkeltall og tjenesteprofil

Tromsø har lavere netto driftsutgifter enn gjennomsnittet i ASSS og høyere ressursbruksindikator. Etter mange år med økning, har nå andelen elever med spesialundervisning gått ned.

Fredrikstad: barnehage nøkkeltall og tjenesteprofil

Fredrikstad: barnehage nøkkeltall og tjenesteprofil

Driftsutgiftene har økt mest i nettverket, men er fortsatt lavere enn gjennomsnittet. Antall barn per ansatt går ned og bemanningstettheten er nå høyere enn snittet i ASSS-kommunene.

Bærum: barnehage nøkkeltall og tjenesteprofil

Bærum: barnehage nøkkeltall og tjenesteprofil

Bærum kommune har fremdeles høy bemanningstetthet. Samtidig er pedagogtettheten lav. Dette er to forhold som trekker i ulike retninger når det gjelder både kvalitet og kostnader.

Oslo: barnehage nøkkeltall og tjenesteprofil

Oslo: barnehage nøkkeltall og tjenesteprofil

Det er små endringer i indikatorene i Oslo kommune. Netto driftsutgifter øker men mindre enn gjennomsnittet. Sykefraværet har hatt en nedgang på 1,1 prosent og er den største nedgangen i nettverket.

Drammen: barnehage nøkkeltall og tjenesteprofil

Drammen: barnehage nøkkeltall og tjenesteprofil

Drammen oppfyller i snitt bemanningsnormen men mangler fremdeles barnehagelærere for å oppfylle pedagognormen. Kommunen har det laveste sykefraværet i nettverket.

Kristiansand: barnehage nøkkeltall og tjenesteprofil

Kristiansand: barnehage nøkkeltall og tjenesteprofil

Kristiansand kommune øker bemanningstetthet og pedagogtetthet i 2017. Driftsutgiftene øker også mer enn gjennomsnittet.

Sandnes: barnehage nøkkeltall og tjenesteprofil

Sandnes: barnehage nøkkeltall og tjenesteprofil

Sandnes er blant de kommunene med høyeste økning i grunnbemanning per barn i kommunale barnehager. Samtidig har de den laveste økningen i netto driftsutgifter per innbygger.

Stavanger: barnehage nøkkeltall og tjenesteprofil

Stavanger: barnehage nøkkeltall og tjenesteprofil

Stavanger har høyest utgifter og ressursbruken er 6 prosent høyere enn gjennomsnittet. Stavanger har høyest bemanningstetthet og skårer best på brukertilfredshet.

Bergen: barnehage nøkkeltall og tjenesteprofil

Bergen: barnehage nøkkeltall og tjenesteprofil

Driftsutgiftene til barnehage øker nest mest av ASSS kommunene og skyldes økt grunnbemanning, flere barnehagelærere og økning dekningsgrad.

Trondheim: barnehage nøkkeltall og tjenesteprofil

Trondheim: barnehage nøkkeltall og tjenesteprofil

Trondheim er den eneste kommunen som ikke oppfylte kravet til bemanning i 2018. Enhetskostnadene øker, samtidig som ressursbruken går ned. Ressursbruken er fremdeles over gjennomsnittet.

Tromsø: barnehage nøkkeltall og tjenesteprofil

Tromsø: barnehage nøkkeltall og tjenesteprofil

Driftskostnadene øker mindre enn gjennomsnittet, samtidig er ressursbruken den høyeste i nettverket. Bemanningstettheten øker mens antall barnehagelærere per barn er stabilt. Dette betyr at andelen med barnehagelærerutdanning går ned.

Drammen: Regnskapsanalyse

Kristiansand: Regnskapsanalyse

Fredrikstad: kommunehelse nøkkeltall og tjenesteprofil

Fredrikstad: kommunehelse nøkkeltall og tjenesteprofil

Fredrikstad prioriterer kommunehelsetjenester lavere enn ASSS-kommunene i gjennomsnitt. Kommunens ressursbruk er 14 % lavere enn ASSS-snittet i 2018.

Bærum: kommunehelse nøkkeltall og tjenesteprofil

Bærum: kommunehelse nøkkeltall og tjenesteprofil

Bærum prioriterer kommunehelsetjenestene høyere enn gjennomsnittlig for ASSS-kommunene, men veksten fra 2017 til 2018 har vært lavere enn ASSS-snitte

Oslo: kommunehelse nøkkeltall og tjenesteprofil

Oslo: kommunehelse nøkkeltall og tjenesteprofil

Oslo prioriterer kommunehelsetjenester noe høyere enn ASSS-kommunene gjennomsnittlig gjør. Kommunens ressursbruk er 6 % høyere enn ASSS-snittet i 2018.

Drammen: kommunehelse nøkkeltall og tjenesteprofil

Drammen: kommunehelse nøkkeltall og tjenesteprofil

Drammen prioriterer fortsatt kommunehelsetjenester høyt. Kommunens ressursbruk er 13 % høyere enn ASSS-snittet i 2018.

Kristiansand: kommunehelse nøkkeltall og tjenesteprofil

Kristiansand: kommunehelse nøkkeltall og tjenesteprofil

Kristiansand prioriterer kommunehelsetjenester sett under ett, lavere enn gjennomsnittet for ASSS-kommunene. Kommunens ressursbruk er 7 % lavere enn ASSS-snittet i 2018.

Sandnes: kommunehelse nøkkeltall og tjenesteprofil

Sandnes: kommunehelse nøkkeltall og tjenesteprofil

Tallene viser at Sandnes prioriterer kommunehelsetjenester sett under ett, betydelig lavere enn gjennomsnittet for ASSS-kommunene. Kommunens ressursbruk er 12 % lavere enn ASSS-snittet i 2018.

Bærum: Regnskapsanalyse

Stavanger: kommunehelse nøkkeltall og tjenesteprofil

Stavanger: kommunehelse nøkkeltall og tjenesteprofil

KOSTRA-tallene viser at Stavanger prioriterer kommunehelsetjenester sett under ett, høyere enn gjennomsnittet for ASSS-kommunene. Kommunens ressursbruk er 7 % høyere enn ASSS-snittet i 2018.

Bergen: kommunehelse nøkkeltall og tjenesteprofil

Bergen: kommunehelse nøkkeltall og tjenesteprofil

Tallene viser at Bergen er blant ASSS-kommunene som prioriterer kommunehelsetjenester relativt lavt. Kommunens ressursbruk er 11 % lavere enn ASSS-snittet i 2018.

Trondheim: kommunehelse nøkkeltall og tjenesteprofil

Trondheim: kommunehelse nøkkeltall og tjenesteprofil

Trondheim prioriterer kommunehelsetjenester, sett under ett, høyest av alle ASSS-kommunene. Kommunens ressursbruk er 15 % høyere enn ASSS-snittet i 2018.

Tromsø: kommunehelse nøkkeltall og tjenesteprofil

Tromsø: kommunehelse nøkkeltall og tjenesteprofil

Tromsø prioriterer kommunehelsetjenester, sett under ett, noe lavere enn gjennomsnittet for ASSS-kommunene i 2018. Kommunens ressursbruk er 3 % lavere enn ASSS-snittet i 2018.

Fredrikstad: eiendomsforvaltning nøkkeltall og tjenesteprofil

Fredrikstad: eiendomsforvaltning nøkkeltall og tjenesteprofil

Fredrikstad kommune prioriterer formålsbygg litt lavere enn nettverkssnittet. Prioriteringen er synkende og arealet stigende, i treårsperioden. Dette presser driftsøkonomien og særlig vedlikeholdsinnsatsen er lav.

Bærum: eiendomsforvaltning nøkkeltall og tjenesteprofil

Bærum: eiendomsforvaltning nøkkeltall og tjenesteprofil

Bærum kommune har en ressurstilgang i prosent av kommunens økonomi som ligger høyere enn nettverkssnitt. Samtidig har kommunen et betydelig høyere areal pr innbygger enn nettverkssnittet.

Oslo: eiendomsforvaltning nøkkeltall og tjenesteprofil

Oslo: eiendomsforvaltning nøkkeltall og tjenesteprofil

Oslo kommune har lavere økonomisk prioritering av formålsbygg enn resten av ASSS, men prioriteringen er stigende i treårsperioden.

Drammen: eiendomsforvaltning nøkkeltall og tjenesteprofil

Drammen: eiendomsforvaltning nøkkeltall og tjenesteprofil

Drammen prioriterer eiendomsforvaltning noe lavere enn nettverkssnittet. Samtidig er arealet fordelt pr innbygger over gjennomsnitt. Dermed blir tilgjengelige ressurser til forvaltning og drift noe under nettverkssnitt.

Sandnes: eiendomsforvaltning nøkkeltall og tjenesteprofil

Sandnes: eiendomsforvaltning nøkkeltall og tjenesteprofil

Sandnes kommune prioriterer eiendomsdrift og har et arealnivå nær gjennomsnitt i nettverket. Prioriteringen har imidlertid variert litt i siste treårsperiode.

Stavanger: eiendomsforvaltning nøkkeltall og tjenesteprofil

Stavanger: eiendomsforvaltning nøkkeltall og tjenesteprofil

Stavanger kommune prioriterer eiendomsdrift relativt høyt. Samtidig er arealnivået også høyt, og dermed blir ressursinnsatsen til drift satt under press. ok

Trondheim: eiendomsforvaltning nøkkeltall og tjenesteprofil

Trondheim: eiendomsforvaltning nøkkeltall og tjenesteprofil

Trondheim kommune prioriterer eiendomsforvaltning relativt gjennomsnittlig. Innenfor faste rammer har kommunen klart å prioritere vedlikeholdsinnsats litt høyere enn drift og vedlikehold.

Tromsø: eiendomsforvaltning nøkkeltall og tjenesteprofil

Tromsø: eiendomsforvaltning nøkkeltall og tjenesteprofil

Tromsø kommune har lavere prioritering av eiendomsdrift enn nettverket. Samtidig er arealnivået markert høyere enn gjennomsnitt. Dermed settes driftsressursene under sterkt press.

Fredrikstad: pleie og omsorg nøkkeltall og tjenesteprofil

Fredrikstad: pleie og omsorg nøkkeltall og tjenesteprofil

Ressursbruken for pleie- og omsorgstjenester i Fredrikstad lå litt over gjennomsnittet i ASSS, 2,6 % over. De gjennomsnittlige utgiftene til utviklingshemmede økte fra 2017 til 2018.

Oslo: pleie og omsorg nøkkeltall og tjenesteprofil

Oslo: pleie og omsorg nøkkeltall og tjenesteprofil

Oslo ligger litt under ASSS-gjennomsnitt når det gjelder ressursbruk til pleie- og omsorgstjenester, 3,1 % under, når det er korrigert for utgiftsbehov.

Drammen: pleie og omsorg nøkkeltall og tjenesteprofil

Drammen: pleie og omsorg nøkkeltall og tjenesteprofil

Drammen hadde den nest laveste ressursbruken til pleie- og omsorgstjenester i ASSS-nettverket, når det tas hensyn til utgiftsbehovet. Drammen hadde de laveste utgiftene per hjemmetjenestebruker blant ASSS-kommunene.

Kristiansand: pleie og omsorg nøkkeltall og tjenesteprofil

Kristiansand: pleie og omsorg nøkkeltall og tjenesteprofil

Kristiansand hadde den laveste ressursbruken til pleie- og omsorgstjenester i ASSS-nettverket, når det tas hensyn til utgiftsbehovet.

Sandnes: pleie og omsorg nøkkeltall og tjenesteprofil

Sandnes: pleie og omsorg nøkkeltall og tjenesteprofil

Ressursbruksindikatoren viser at Sandnes lå litt under gjennomsnittet for ASSS på ressursbruk til pleie- og omsorgstjenester, 2,3 % under.

Stavanger: pleie og omsorg nøkkeltall og tjenesteprofil

Stavanger: pleie og omsorg nøkkeltall og tjenesteprofil

Ressursbruksindikatoren viser at Stavanger hadde en ressursbruk til pleie- og omsorgstjenester som var 5,7 % høyere enn ASSS-gjennomsnittet.

Bergen: pleie og omsorg nøkkeltall og tjenesteprofil

Bergen: pleie og omsorg nøkkeltall og tjenesteprofil

Ressursbruksindikatoren viser at Bergen hadde en ressursbruk til pleie- og omsorgstjenester litt under ASSS-gjennomsnitt, 2,4 % under. De gjennomsnittlige kostnadene til hjemmetjenester per mottaker økte en del siden 2017.

Trondheim: pleie og omsorg nøkkeltall og tjenesteprofil

Trondheim: pleie og omsorg nøkkeltall og tjenesteprofil

Trondheim hadde en ressursbruk til pleie- og omsorgstjenester som var litt under snittet, 5 %. Sykefraværet i tjenestene lå over snittet, men har hatt en nedadgående trend de tre siste årene.

Fredrikstad: Regnskapsanalyse

Tromsø: samferdsel nøkkeltall og tjenesteprofil

Tromsø: samferdsel nøkkeltall og tjenesteprofil

Tromsø har betydelig høyere andel vei og betydelig lavere andel kommunale sykkelveier fordelt pr innbygger enn gjennomsnitt i ASSS-nettverket. Driftskostnadene pr km vei ligger under nettverkssnittet.

Stavanger: Regnskapsanalyse

Fredrikstad: barnevern nøkkeltall og tjenesteprofil

Fredrikstad: barnevern nøkkeltall og tjenesteprofil

Fredrikstad er en kommune som prioriterer barnevern. Mange barn og familier får hjelp fra tjenesten. Dette bidrar til at kommunens ressursbruk er høyere enn snittet for ASSS.

Bærum: barnevern nøkkeltall og tjenesteprofil

Bærum: barnevern nøkkeltall og tjenesteprofil

Bærum bruker mindre på barnevern enn hva beregnet behovet tilsier, men har høye enhetskostnader. Årsaken er god saksbehandlerkapasitet og en tiltaksavdeling med bred kompetanse.

Oslo: barnevern nøkkeltall og tjenesteprofil

Oslo: barnevern nøkkeltall og tjenesteprofil

Kommunens tiltaksprofil viser at en høyere andel av barna får tiltak i hjemmet enn i nettverket samlet. Det bidrar til å forklare hvorfor kommunen har et relativt lavt ressursbruk sammenlignet med nettverket.

Drammen: barnevern nøkkeltall og tjenesteprofil

Drammen: barnevern nøkkeltall og tjenesteprofil

Barnevernet i Drammen mottar flere meldinger, gjennomfører flere barnevernundersøkelser og flere barn får tiltak fra enn de øvrige kommunene i nettverket.

Kristiansand: barnevern nøkkeltall og tjenesteprofil

Kristiansand: barnevern nøkkeltall og tjenesteprofil

Andel barn som får hjelp fra barnevernet i Kristiansand ligger på snitt for ASSS-kommunene. Kommunen har lave utgifter til barn som får hjelp i hjemmet. Egenproduksjon av tiltak, bruk av samarbeidspartnere og nettverk er med å gi lave enhetskostnader.

Sandnes: barnevern nøkkeltall og tjenesteprofil

Sandnes: barnevern nøkkeltall og tjenesteprofil

Kommunens ressursbruk til barnevern er det laveste i ASSS. Dette kan forklares med at en lav andel barn får barneverntiltak i Sandnes og at kommunen har svært lave enhetskostnader. Kommunen scorer høyt på kvalitetsindikatorene.

Stavanger: barnevern nøkkeltall og tjenesteprofil

Stavanger: barnevern nøkkeltall og tjenesteprofil

Tallene viser at barnevern er høyt prioritert i Stavanger. Antall meldinger har økt med den konsekvens at andel barn med undersøkelser og barn med barneverntiltak øker.

Bergen: barnevern nøkkeltall og tjenesteprofil

Bergen: barnevern nøkkeltall og tjenesteprofil

Barnevern er høyt prioritert i Bergen kommune og det gir gode resultater på kvalitetsindikatorene. Kommunen har en høy andel barn som er plassert sett i forhold til innbyggere 0-17 år og dette er kostnadsdrivende.

Trondheim: barnevern nøkkeltall og tjenesteprofil

Trondheim: barnevern nøkkeltall og tjenesteprofil

Under arbeid

Tromsø: barnevern nøkkeltall og tjenesteprofil

Tromsø: barnevern nøkkeltall og tjenesteprofil

Terskelen for å få tiltak fra barneverntjenesten i Tromsø har blitt høyere og de yngste barna får i større grad bistand fra andre deler av hjelpeapparatet. Sykefraværet er svært høyt og en utfordring for tjenesten.

Fredrikstad: sosiale tjenester nøkkeltall og tjenesteprofil

Fredrikstad: sosiale tjenester nøkkeltall og tjenesteprofil

Fredrikstad har på tross av levekårsutfordringer lavere ressursbruk enn gjennomsnittet for ASSS, mens dekningsgrader og kvalitet tilsvarer gjennomsnittet. Utfordringen er en lav andel KVP og et vedvarende høyt sykefravær.

Bærum: sosiale tjenester nøkkeltall og tjenesteprofil

Bærum: sosiale tjenester nøkkeltall og tjenesteprofil

Bærum kommune har ASSS nettverkets laveste dekningsgrader dvs. en svært liten andel innbyggere mottar økonomisk sosialhjelp. I Bærum går hele 79 % over i arbeid og aktivitet etter endt kvalifiseringsprogram.

Bergen: Regnskapsanalyse

Oslo: samferdsel nøkkeltall og tjenesteprofil

Oslo: samferdsel nøkkeltall og tjenesteprofil

Oslo har betydelig lavere andel vei og kommunale sykkelveier fordelt pr innbygger enn gjennomsnitt i ASSS-nettverket.

Oslo: sosiale tjenester nøkkeltall og tjenesteprofil

Oslo: sosiale tjenester nøkkeltall og tjenesteprofil

I Oslo er det få unge på sosialhjelp, men sosialhjelpen ser ut å ha en lengre varighet enn i de andre ASSS kommunene. Oslo prioriterer tilbud om kvalifiseringsprogram høyt, 30 % høyere enn ASSS-snittet.

Drammen: sosiale tjenester nøkkeltall og tjenesteprofil

Drammen: sosiale tjenester nøkkeltall og tjenesteprofil

Drammens samlede utgifter til utbetaling av sosialhjelp øker, men kommunen leverer på kvalitetsindikatoren unge mellom 18 til 24 år. Aktivitetsplikt og tett oppfølging gir resultater.

Kristiansand: sosiale tjenester nøkkeltall og tjenesteprofil

Kristiansand: sosiale tjenester nøkkeltall og tjenesteprofil

Kristiansand har en svak vekst i andelen som mottar sosialhjelp. Enhetskostnadene går allikevel ned, som følge av at kommunen nå lykkes med å få flere barnefamilier enn før selvhjulpne.

Sandnes: sosiale tjenester nøkkeltall og tjenesteprofil

Sandnes: sosiale tjenester nøkkeltall og tjenesteprofil

Sandnes kommune reduserer ressursbruken, noe som skyldes en nedgang i dekningsgrader, spesielt blant de yngste. Tettere oppfølging, aktivitetsplikt og bedring i arbeidsmarkedet forklarer endringen.

Stavanger: sosiale tjenester nøkkeltall og tjenesteprofil

Stavanger: sosiale tjenester nøkkeltall og tjenesteprofil

Stavanger kommune har høye dekningsgrader, og lange gjennomsnittlige stønadslengder - noe som legger press på enhetskostnadene i kommunen. Sykefraværet er kraftig redusert og det laveste blant ASSS kommunene.

Bergen: sosiale tjenester nøkkeltall og tjenesteprofil

Bergen: sosiale tjenester nøkkeltall og tjenesteprofil

Sosiale tjenester er høyt prioritert i Bergen. Det gir positive resultater i form av stabile stønadslengder og lave enhetskostnader. Sykefraværet er blant det laveste i ASSS.

Trondheim: sosiale tjenester nøkkeltall og tjenesteprofil

Trondheim: sosiale tjenester nøkkeltall og tjenesteprofil

Trondheim ligger under snittet for ASSS kommunene på de fleste indikatorene. Dekningsgrader og enhetskostnader øker siden forrige rapportering, men Trondheim har fortsatt den korteste stønadslengden blant unge sosialhjelpsmottakere i ASSS.

Tromsø: sosiale tjenester nøkkeltall og tjenesteprofil

Tromsø: sosiale tjenester nøkkeltall og tjenesteprofil

Tromsø scoren bra på kvalitetsindikatorene, og har en nærmest ikke eksisterende arbeidsledighet i befolkningen – det gir høy produktivitet og lave enhetskostnader i sosialtjenesten.

Fredrikstad: samferdsel nøkkeltall og tjenesteprofil

Fredrikstad: samferdsel nøkkeltall og tjenesteprofil

Investering knyttet til veidekke/asfaltering i Fredrikstad ligger betydelig under nettverkssnitt. Veistandarden er noe høyere enn nettverksnitt, noe som gir et lavere ressursbehov for å ta inn etterslepet.

Bærum: samferdsel nøkkeltall og tjenesteprofil

Bærum: samferdsel nøkkeltall og tjenesteprofil

Bærum har høyere andel vei og betydelig høyere andel kommunale sykkelveier fordelt pr innbygger enn gjennomsnitt i ASSS-nettverket. Driftskostnadene pr km vei ligger betydelig under nettverkssnittet. Innenfor veidrift er det særlig vinterdrift som ligger

Drammen: samferdsel nøkkeltall og tjenesteprofil

Drammen: samferdsel nøkkeltall og tjenesteprofil

Drammen har høyere andel vei og betydelig høyere andel kommunale sykkelveier fordelt pr innbygger enn gjennomsnitt i ASSS-nettverket. Driftskostnadene pr km vei ligger nær nettverkssnittet.

Kristiansand: samferdsel nøkkeltall og tjenesteprofil

Kristiansand: samferdsel nøkkeltall og tjenesteprofil

Kristiansand har betydelig høyere andel vei og kommunale sykkelveier enn gjennomsnitt i ASSS-nettverket. Kommunen har god veistandard, noe som gir et lavere ressursbehov for å ta inn etterslepet.

Sandnes: samferdsel nøkkeltall og tjenesteprofil

Sandnes: samferdsel nøkkeltall og tjenesteprofil

Sandnes har en veistandard som ligger høyere enn ASSS-snittet, noe som gir et lavere ressursbehov for å ta inn etterslepet.

Stavanger: samferdsel nøkkeltall og tjenesteprofil

Stavanger: samferdsel nøkkeltall og tjenesteprofil

Stavanger har en veistandard som ligger høyere og en GS-standard som ligger lavere enn ASSS-snitt. Beregnet ressursbehov for å ta inn etterslepet er betydelig høyere enn nettverkssnitt.

Bergen: samferdsel nøkkeltall og tjenesteprofil

Bergen: samferdsel nøkkeltall og tjenesteprofil

Driftskostnadene i Bergen pr km vei ligger noe under ASSS-snittet. Særlig drenering/overvann ligger over nettverkssnitt, mens veidekke ligger betydelig under snitt.

Tromsø: pleie og omsorg nøkkeltall og tjenesteprofil

Tromsø: pleie og omsorg nøkkeltall og tjenesteprofil

Tromsø hadde en ressursbruk til pleie- og omsorgstjenester 31,5 % over ASSS-gjennomsnitt, som er høyest av kommunene. Sykefraværet for pleie- og omsorgstjenestene ble kraftig redusert fra 13,4 % i 2017 til 11 % i 2018.

Trondheim: samferdsel nøkkeltall og tjenesteprofil

Trondheim: samferdsel nøkkeltall og tjenesteprofil

Trondheims investering knyttet til veidekke/asfaltering ligger betydelig under nettverkssnitt. Kommunen har en veistandard som ligger lavere enn nettverksnitt, noe som gir et høyere ressursbehov for å ta inn etterslepet.

Eiendomsforvaltning: tabeller og figurer

Eiendomsforvaltning: tabeller og figurer

De mest sentrale indikatorene som brukes i ASSS-nettverket for eiendomsforvaltning

Samferdsel: tabeller og figurer

Samferdsel: tabeller og figurer

De mest sentrale indikatorene som brukes i ASSS-nettverket for samferdsel

Kommunehelse: tabeller og figurer

Kommunehelse: tabeller og figurer

De mest sentrale indikatorene som brukes i ASSS-nettverket for kommunehelsetjenesten

Pleie og omsorg: tabeller og figurer

Pleie og omsorg: tabeller og figurer

De mest sentrale indikatorene som brukes i ASSS-nettverket for pleie og omsorg

Grunnskole: tabeller og figurer

Grunnskole: tabeller og figurer

De mest sentrale indikatorene som brukes i ASSS-nettverket for grunnskole

Barnehage: tabeller og figurer

Barnehage: tabeller og figurer

De mest sentrale indikatorene som brukes i ASSS-nettverket for barnehage

Barnevern: tabeller og figurer

Barnevern: tabeller og figurer

De mest sentrale indikatorene som brukes i ASSS-nettverket for barnevern

Sosiale tjenester: tabeller og figurer

Sosiale tjenester: tabeller og figurer

De mest sentrale indikatorene som brukes i ASSS-nettverket for sosiale tjenester

Fremtidig utvikling i utgiftsbehov

Fremtidig utvikling i utgiftsbehov

Beregningene i denne artikkelen bygger på MMMM-alternativet i SSBs befolkningsfremskrivning fra 2018. Nye befolkningstall for 2019 er innarbeidet.

Økonomi: Barnehage

Økonomi: Barnevern

Økonomi: Sosialtjenester

Økonomi: Helsetjeneste

Økonomi:Pleie og omsorg

Økonomi: grunnskole

Økonomi: Forskjeller i inntektsgrunnlag, utgiftsbehov og ressursbruk

Økonomi: Forskjeller i inntektsgrunnlag, utgiftsbehov og ressursbruk

Les om hvordan ASSS-kommunene anvender sine frie disponible inntekter korrigert for forskjeller i utgiftsbehov etc.

Tromsø: Beregnet utgiftsbehov, ressursbruk og produksjon

Trondheim: Beregnet utgiftsbehov, ressursbruk og produksjon

Bergen: Beregnet ressursbruk, produksjon og effektivitet

Stavanger: ressursbruk, produksjon og effektivitet

Kristiansand: ressursbruk, produksjon og effektivitet

Drammen: ressursbruk, produksjon og effektivitet

Oslo: Beregnet utgiftsbehov, ressursbruk og produksjon

Bærum: Beregnet utgiftsbehov, ressursbruk, produksjon og effektivitet

Fredrikstad: Beregnet utgiftsbehov, ressursbruk, produksjon og effektivitet

TTU 2019: lave tilskudd, høyere utgifter

TTU 2019: lave tilskudd, høyere utgifter

Utgiftene til ressurskrevende helse- og omsorgstjenester har økt, og kommunene må ta størstedelen av kostnaden.

Drammen 2019: ti år med

Drammen 2019: ti år med "godt trøkk"!

Drammen har over år jobbet systemisk og målrettet med hovedambisjonen: ”Å løfte elevene til et høyere nivå enn det levekårsindeks og foreldrenes utdanningsnivå skulle tilsi». Mye tyder på at kommunen nå begynner å se resultater av sitt langsiktige arbeid.

Sandnes: ressursbruk, produksjon og effektivitet

Stavanger barnevern 2019: trygg overgang til voksenlivet

Stavanger barnevern 2019: trygg overgang til voksenlivet

Ingen foreldre overlater ungdommen til seg selv når de blir myndige. Det gjør ikke barnevernet heller. 18-åringer trenger støtte og hjelp i overgangen til voksenlivet. Nå er 1 av 5 som får hjelp fra barnevernet i Stavanger over 18 år.

Bærum: MST-CAN i barnevernstjenesten

Bærum: MST-CAN i barnevernstjenesten

Fra 2015 til 2018 gikk Bærums driftsutgiter til barnevernet fra opp fra 19 til 30 millioner. Økningen skyldes blant annet at barneverntjenesten implementerte MST-CAN i 2016.

Skolebidragsindikatoren - en del av et større bilde

Skolebidragsindikatoren - en del av et større bilde

SSBs skolebidragsindikator forsøker å måle den delen av læringsresultatet som skolen faktisk bidrar til. Det er imidlertid en rekke faktorer skolebidragsindikatoren ikke tar høyde for, og resultatene må derfor tolkes med varsomhe

2018 (2017-tall)

Fredrikstad: økonomiske hovedtrekk

Fredrikstad: økonomiske hovedtrekk

Fredrikstad: regnskapsanalyse

Fredrikstad: regnskapsanalyse

Oslo: helse for de minste

Oslo: helse for de minste

Flere konsultasjoner fra helsestasjonene, men utfordrende å tilby likeverdige tjenester i bydelene.

Tromsø: økonomi oppsummering

Tromsø: økonomi oppsummering

Trondheim: økonomi oppsummering

Trondheim: økonomi oppsummering

Bergen: økonomi oppsummering

Bergen: økonomi oppsummering

Stavanger: økonomi oppsummering

Stavanger: økonomi oppsummering

Sandnes: økonomi oppsummering

Sandnes: økonomi oppsummering

Kristiansand: økonomi oppsummering

Kristiansand: økonomi oppsummering

Drammen: økonomi oppsummering

Drammen: økonomi oppsummering

Oslo: økonomi oppsummering

Oslo: økonomi oppsummering

Bærum: økonomi oppsummering

Bærum: økonomi oppsummering

Fredrikstad: økonomi oppsummering

Fredrikstad: økonomi oppsummering

Stavanger: økonomiske hovedtrekk

Stavanger: økonomiske hovedtrekk

Stavanger: regnskapsanalyse

Stavanger: regnskapsanalyse

Stavanger: utgiftsbehov, beregnet og fremtidig

Stavanger: utgiftsbehov, beregnet og fremtidig

Stavanger: ressursbruk, produksjon og effektivitet

Stavanger: ressursbruk, produksjon og effektivitet

Trondheim: ressursbruk, produksjon og effektivitet

Trondheim: ressursbruk, produksjon og effektivitet

Trondheim: regnskapsanalyse

Trondheim: regnskapsanalyse

Trondheim: økonomiske hovedtrekk

Trondheim: økonomiske hovedtrekk

Trondheim: utgiftsbehov, beregnet og fremtidig

Trondheim: utgiftsbehov, beregnet og fremtidig

Bergen: utgiftsbehov, beregnet og fremtidig

Bergen: utgiftsbehov, beregnet og fremtidig

Bergen: ressursbruk, produksjon og effektivitet

Bergen: ressursbruk, produksjon og effektivitet

Bergen: regnskapsanalyse

Bergen: regnskapsanalyse

Bergen: økonomiske hovedtrekk

Bergen: økonomiske hovedtrekk

Fredrikstad: ressursbruk, produksjon og effektivitet

Fredrikstad: ressursbruk, produksjon og effektivitet

Fredrikstad: utgiftsbehov, beregnet og fremtidig

Fredrikstad: utgiftsbehov, beregnet og fremtidig

Fredrikstad: fallende prioritering av eiendomsforvaltning

Fredrikstad: fallende prioritering av eiendomsforvaltning

Fredrikstad kommune har en stor eiendomsmasse å forvalte, men nedprioriterer vedlikeholdet av den.

Bærum: utgiftsbehov, beregnet og fremtidig

Bærum: utgiftsbehov, beregnet og fremtidig

Bærum: ressursbruk, produksjon og effektivitet

Bærum: ressursbruk, produksjon og effektivitet

Bærum: høy prioritering og høyt areal

Bærum: høy prioritering og høyt areal

Ressursinnsatsen på drift og vedlikehold av formålsbyggene er lav.

Tromsø: ressursbruk, produksjon og effektivitet

Tromsø: ressursbruk, produksjon og effektivitet

Tromsø: utgiftsbehov, beregnet og fremtidig

Tromsø: utgiftsbehov, beregnet og fremtidig

Sandnes, ressursbruk, produksjon og effektivitet

Sandnes, ressursbruk, produksjon og effektivitet

Sandnes: utgiftsbehov, beregnet og fremtidig

Sandnes: utgiftsbehov, beregnet og fremtidig

Kristiansand, ressursbruk, produksjon og effektivitet

Kristiansand, ressursbruk, produksjon og effektivitet

Kristiansand: utgiftsbehov, beregnet og fremtidig

Kristiansand: utgiftsbehov, beregnet og fremtidig

Drammen: ressursbruk, produksjon og effektivitet

Drammen: ressursbruk, produksjon og effektivitet

Tromsø: samferdsel nøkkeltall og tjenesteprofil

Tromsø: samferdsel nøkkeltall og tjenesteprofil

Tromsø hadde høyest vedlikeholdsetterslep, lavest standard på veiene, brukte minst driftsutgifter på vedlikehold, men brukte mye investeringsmidler på vegdekker.

Trondheim: samferdsel nøkkeltall og tjenesteprofil

Trondheim: samferdsel nøkkeltall og tjenesteprofil

Trondheim har i flere år hatt enn stor satsing på rehabilitering og vedlikehold av vegdekker.

Bergen: samferdsel nøkkeltall og tjenesteprofil

Bergen: samferdsel nøkkeltall og tjenesteprofil

Bergen har betydelig færre meter veg per innbygger og færre meter veg som er tilrettelagt for syklende per innbygger enn gjennomsnitt i ASSS-nettverket.

Stavanger: samferdsel nøkkeltall og tjenesteprofil

Stavanger: samferdsel nøkkeltall og tjenesteprofil

Driftsutgiftene til vinterdrift per meter veg var nest lavest i nettverket, mye lavere enn gjennomsnitt for alle kommunene i ASSS.

Sandnes: samferdsel nøkkeltall og tjenesteprofil

Sandnes: samferdsel nøkkeltall og tjenesteprofil

I 2017 hadde Sandnes svært lave driftsutgifter, høy standard og lavest vedlikeholdsetterslep på de kommunale vegene i ASSS-nettverket.

Kristiansand: samferdsel nøkkeltall og tjenesteprofil

Kristiansand: samferdsel nøkkeltall og tjenesteprofil

Tallgrunnlaget indikerer at Kristiansand hadde en god drift i 2017 der de tok vare på og styrket «vegkapitalen».

Drammen: samferdsel nøkkeltall og tjenesteprofil

Drammen: samferdsel nøkkeltall og tjenesteprofil

Drammen har i flere år brukt mer penger enn tidligere på vedlikehold for å heve standarden og redusere vedlikeholdsetterslepet.

Oslo: samferdsel nøkkeltall og tjenesteprofil

Oslo: samferdsel nøkkeltall og tjenesteprofil

Oslo har både minst meter veg og minst meter veg som er tilrettelagt for syklende målt per innbygger, men har flest lyspunkt per meter veg av kommunene i ASSS.

Bærum: samferdsel nøkkeltall og tjenesteprofil

Bærum: samferdsel nøkkeltall og tjenesteprofil

Målt per innbygger har kommunen 25 % færre meter kommunal veg og 20 % flere meter veg som er tilrettelagt for sykkel enn gjennomsnittet i ASSS.

Fredrikstad: samferdsel nøkkeltall og tjenesteprofil

Fredrikstad: samferdsel nøkkeltall og tjenesteprofil

Fredrikstad har mest kommunal veg per innbygger og de absolutt laveste driftsutgiftene per meter veg (uten avskrivninger) i ASSS.

Bærum: lave utgifter, god resultatkvalitet i skolen

Bærum: lave utgifter, god resultatkvalitet i skolen

Bærum har lave driftsutgifter på grunnskoleområdet, men klarer allikevel å få høy grad av resultatkvalitet.

Drammen: utgiftsbehov, beregnet og fremtidig

Drammen: utgiftsbehov, beregnet og fremtidig

Kristiansand: eiendomsstrategi med A- og B-bygg

Kristiansand: eiendomsstrategi med A- og B-bygg

Kristiansand kommune prioriterer eiendomsforvaltning relativt lavt. Samtidig har kommunen en høy forpliktelse gjennom relativt høyt areal på formålsbygg.

Bergen: bedre tjenester til barna i Bergen

Bergen: bedre tjenester til barna i Bergen

Bystyret i Bergen kommune vedtok i desember 2016 en 10-årsplan for helsestasjons- og skole-helsetjenesten, psykisk helsearbeid for barn og unge samt barnevernet i kommunen; «Bergens barn - byens fremtid».

Sosiale tjenester: færre unge på sosialhjelp

Sosiale tjenester: færre unge på sosialhjelp

Når aktivitet blir en plikt, blir det da færre unge på sosialhjelp?

Tromsø: færre barn får tiltak fra barnevernet

Tromsø: færre barn får tiltak fra barnevernet

Tromsø hadde i flere år hatt en høy andel barn som fikk bistand fra barneverntjenesten sammenlignet med de øvrige ASSS-kommunene. Systematisk arbeid har endret dette.

Bergen: omfattende satsing på rusfeltet

Bergen: omfattende satsing på rusfeltet

Bergen brukte 58 % mer på netto driftsutgifter til tilbud til personer med rusproblemer enn snittet for ASSS-kommunene ved siste måletidspunkt.

Kristiansand: manglende utdanning gir unge sosialmottakere

Kristiansand: manglende utdanning gir unge sosialmottakere

Kristiansand kommune har de siste årene opplevd en nedgang i andel unge som mottar sosialhjelp. Samtidig har antall sosialhjelpsmottakere over 30 år økt fra 2016-2017.

Fremtidig utvikling i utgiftsbehov

Fremtidig utvikling i utgiftsbehov

Beregningene i denne artikkelen bygger på MMMM-alternativet i SSBs befolkningsfremskrivning som ble publisert i juni 2018.

Økonomi for hele ASSS: barnehage

Økonomi for hele ASSS: barnehage

Økonomi for hele ASSS: barnevern

Økonomi for hele ASSS: barnevern

Økonomi for hele ASSS: sosialtjeneste

Økonomi for hele ASSS: sosialtjeneste

Bergen: mange pedagoger, men lav bemanning

Bergen: mange pedagoger, men lav bemanning

Kvaliteten i Bergensbarnehagene påvirkes positivt av en høy andel ansatte med barnehagelærerutdanning, samtidig som lav bemanningstetthet kan være en utfordring for kvaliteten.

Økonomi for hele ASSS: helsetjeneste

Økonomi for hele ASSS: helsetjeneste

Tromsø: hver femte voksne i barnehagene er mann

Tromsø: hver femte voksne i barnehagene er mann

Bevisste strategier og godt rekrutteringsgrunnlag har sendt Tromsø i ASSS-teten på antall mannlige voksne i barnehagene.

Samferdsel: tilstandskartlegging av kommunale veier

Samferdsel: tilstandskartlegging av kommunale veier

Veiene er en sentral del av infrastrukturen i dagens samfunn, og veinettets standard utgjør en forskjell for fremkommelighet og trygg ferdsel.

Økonomi for hele ASSS: pleie og omsorg

Økonomi for hele ASSS: pleie og omsorg

Økonomi for hele ASSS: grunnskole

Økonomi for hele ASSS: grunnskole

Eiendomsforvaltning: energiforbruk og spor av grønt skifte

Eiendomsforvaltning: energiforbruk og spor av grønt skifte

Energi er en vesentlig ressurs for drift av bygg. Men ved målrettet innsats kan forbruket reduseres. Dette tjener både kommunen og miljøet på.

Stavanger: hvorfor er utgifter til plasserte barn så høye?

Stavanger: hvorfor er utgifter til plasserte barn så høye?

Enslige mindreårige asylsøkere utgjør en større andel av de plasserte barna i Stavanger enn i de andre ASSS-kommunene. Dette gir utslag på enhetskostnadene.

Stavanger: høy bemanning, men få pedagoger i barnehagene

Stavanger: høy bemanning, men få pedagoger i barnehagene

Stavanger har høyest bemanningstetthet i ASSS, men ligger rundt fem prosent under de andre kommunene når det gjelder ansatte med godkjent pedagogisk utdanning.

Trondheim: vrenger innsiden ut om eldreomsorgen

Trondheim: vrenger innsiden ut om eldreomsorgen

Hvem som helst skal kunne se hvordan "ståa" er i de kommunale tjenestene i Trondheim. Nå vrenger de innsiden ut gjennom digital kvalitetsmelding i eldreomsorgen.

Eiendomsforvaltning: hvorfor ikke mer til vedlikehold?

Eiendomsforvaltning: hvorfor ikke mer til vedlikehold?

"Alle" er enige om at vedlikehold er viktig for å ta vare på realkapitalen. Hvor mye brukes til vedlikehold og hvordan er prioriteringen i forhold til andre deler av eiendomsforvaltningen?

Eiendomsforvaltning: areal - er mest alltid best?

Eiendomsforvaltning: areal - er mest alltid best?

Kommunen må ha rom for sine tjenester. Men jo høyere areal, desto dyrere blir investering og drift. Og da blir det mindre til andre formål. Hvordan balanserer kommunene disse hensynene?

Oslo: utgiftsbehov, beregnet og fremover

Oslo: utgiftsbehov, beregnet og fremover

Oslo: ressursbruk, produksjon og effektivitet

Oslo: ressursbruk, produksjon og effektivitet

Barnehage: store forskjeller i andel ansatte menn

Barnehage: store forskjeller i andel ansatte menn

Tromsø og Oslo leder an med høy andel menn i sine barnehager. Ellers varierer tallene mye, men hele ASSS ligger over det nasjonale snittet.

Tromsø: eiendomsforvaltning nøkkeltall og tjenesteprofil

Tromsø: eiendomsforvaltning nøkkeltall og tjenesteprofil

Tromsø kommune har en relativt lav prioritering av eiendomsforvaltning. Samtidig gir et relativt høyt areal per innbygger en større forpliktelse.

Trondheim: eiendomsforvaltning nøkkeltall og tjenesteprofil

Trondheim: eiendomsforvaltning nøkkeltall og tjenesteprofil

Prioriteringen av eiendomsforvaltning er høyere enn gjennomsnittet, men falt merkbart fra 2016 til 2017.

Bergen: eiendomsforvaltning nøkkeltall og tjenesteprofil

Bergen: eiendomsforvaltning nøkkeltall og tjenesteprofil

Bergen har en høy prioritering av ressurser til formålsbygg. Når areal per innbygger ligger lavt, gir det et positivt rom for å prioritere ressursbruk til drift.

Stavanger: eiendomsforvaltning nøkkeltall og tjenesteprofil

Stavanger: eiendomsforvaltning nøkkeltall og tjenesteprofil

Kommunen klarer å prioritere vedlikeholdsinnsatsen særlig høyt. Investeringsnivået er også relativt høyt.

Sandnes: eiendomsforvaltning nøkkeltall og tjenesteprofil

Sandnes: eiendomsforvaltning nøkkeltall og tjenesteprofil

Nøkkeltallene tyder på at Sandnes kommune prioriterer drift av kommunale formålsbygg stigende i treårsperioden og nå helt gjennomsnittlig i nettverket.

Kristiansand: eiendomsforvaltning nøkkeltall og tjenesteprofil

Kristiansand: eiendomsforvaltning nøkkeltall og tjenesteprofil

Kristiansand har et moderat energiforbruk og lave renholdskostnader. Investeringstakten ligger også relativt lavt.

Drammen: eiendomsforvaltning nøkkeltall og tjenesteprofil

Drammen: eiendomsforvaltning nøkkeltall og tjenesteprofil

Drammen drifter sine formålsbygg gjennom kommunalt foretak og med avklarte rammer for husleie og kapitalflyt.

Oslo: eiendomsforvaltning nøkkeltall og tjenesteprofil

Oslo: eiendomsforvaltning nøkkeltall og tjenesteprofil

Energiforbruket ligger høyest i ASSS-nettverket, men har hatt en markant nedgang i siste treårsperiode.

Bærum: eiendomsforvaltning nøkkeltall og tjenesteprofil

Bærum: eiendomsforvaltning nøkkeltall og tjenesteprofil

Bærum prioriterer eiendomsdrift høyt, men prioriteringen «spises opp» av høyt arealnivå, og ressursinnsatsen per enhet ligger under gjennomsnitt i ASSS-nettverket.

Fredrikstad: eiendomsforvaltning nøkkeltall og tjenesteprofil

Fredrikstad: eiendomsforvaltning nøkkeltall og tjenesteprofil

Fredrikstad kommune prioriterer eiendomsforvaltning nesten like høyt som gjennomsnittet i ASSS-nettverket. Samtidig har kommunen høyest arealnivå per innbygger.

Barnevern: eksploderte utgiftene i 2017?

Barnevern: eksploderte utgiftene i 2017?

Utgiftene til barnevern gikk i taket i 2017. Eller gjorde de det?

Tromsø: kommunehelse nøkkeltall og tjenesteprofil

Tromsø: kommunehelse nøkkeltall og tjenesteprofil

Betydelig økt årsverksinnsatsen for skolehelsetjenesten i 2017, høyest sykefravær blant ASSS-kommunene.

Trondheim: kommunehelse nøkkeltall og tjenesteprofil

Trondheim: kommunehelse nøkkeltall og tjenesteprofil

Sett under ett, prioriterer Trondheim kommunehelsetjenester høyest av alle ASSS-kommunene. Netto driftsutgifter til kommunehelse er 14 % høyere enn snittet.

Bergen: kommunehelse nøkkeltall og tjenesteprofil

Bergen: kommunehelse nøkkeltall og tjenesteprofil

Bergen prioriterer kommunehelsetjenester sett under ett, lavest av ASSS-kommunene. Årsverksinnsatsen på helsestasjonen totalt har økt betydelig fra 2016 til 2017.

Stavanger: kommunehelse nøkkeltall og tjenesteprofil

Stavanger: kommunehelse nøkkeltall og tjenesteprofil

Stavanger ligger lavest i ASSS på indikatoren årsverk totalt på helsestasjonen, og det gjelder også årsverk av helsesøstre.

Sandnes: kommunehelse nøkkeltall og tjenesteprofil

Sandnes: kommunehelse nøkkeltall og tjenesteprofil

Lav samlet ressursbruk til kommunehelsetjenesten, og høy målt produksjon per årsverk på helsestasjon.

Kristiansand: kommunehelse nøkkeltall og tjenesteprofil

Kristiansand: kommunehelse nøkkeltall og tjenesteprofil

Høy årsverksinnsatsen på helsestasjon, lavere ressursbruk samlet for tjenesten snittet for ASSS.

Pleie og omsorg: hvor mange timer hjemmetjeneste får brukerne – sett ut fra bistandsbehov og alder?

Pleie og omsorg: hvor mange timer hjemmetjeneste får brukerne – sett ut fra bistandsbehov og alder?

Antallet tildelte timer hjemmetjeneste i gjennomsnitt per bruker har økt i de fleste ASSS-kommunene de siste årene.

Barnevern: flere undersøkelser, men stabil andel barn som får hjelp

Barnevern: flere undersøkelser, men stabil andel barn som får hjelp

Flere meldinger og høyere terskel for å henlegge meldinger bidrar til at barnevernet sjekker ut omsorgssituasjonen til flere barn enn tidligere. En større andel av undersøkelsene avsluttes uten at barnet får tiltak fra tjenesten.

Drammen: kommunehelse nøkkeltall og tjenesteprofil

Drammen: kommunehelse nøkkeltall og tjenesteprofil

Av ASSS-kommunene bruker Drammen mest per innbygger til kommunehelsetjenesten.

Oslo: kommunehelse nøkkeltall og tjenesteprofil

Oslo: kommunehelse nøkkeltall og tjenesteprofil

Oslo har betydelig ledig listekapasitet for leger, produksjonen på helsestasjonen er lav.

Bærum: kommunehelse nøkkeltall og tjenesteprofil

Bærum: kommunehelse nøkkeltall og tjenesteprofil

Kommunehelsetjenestene prioriteres, de fleste nyfødte får hjemmebesøk innen 2 uker og produksjon i helsestasjon er høy.

Fredrikstad: kommunehelse nøkkeltall og tjenesteprofil

Fredrikstad: kommunehelse nøkkeltall og tjenesteprofil

Fredrikstad prioriterer kommunehelsetjenester lavere enn ASSS-kommunene i gjennomsnitt. 83 % av de nyfødte får hjemmebesøk innen 2 uker, mens 100 % av elevene på første trinn har gjennomført helseundersøkelse.

Grunnskole: oppfyllelse av ny lærernorm i ASSS-kommunene

Grunnskole: oppfyllelse av ny lærernorm i ASSS-kommunene

I budsjettforliket for 2018 ble det fastsatt norm for lærertetthet. Variasjonen for oppfyllelse av lærernorm er stor i ASSS-nettverket.

Tromsø: barnehager nøkkeltall og tjenesteprofil

Tromsø: barnehager nøkkeltall og tjenesteprofil

Mange menn i Tromsøs barnehager og høy andel ansatte med barnehagelærerutdanning.

Trondheim: barnehager nøkkeltall og tjenesteprofil

Trondheim: barnehager nøkkeltall og tjenesteprofil

Mange barn per ansatt, men mange ansatte med barnehagelærerutdnning.

Bergen: barnehager nøkkeltall og tjenesteprofil

Bergen: barnehager nøkkeltall og tjenesteprofil

Høyest andel ansatte med barnehagelærerutdanning, men lavere bemanningstetthet enn gjennomsnittet.

Stavanger: barnehager nøkkeltall og tjenesteprofil

Stavanger: barnehager nøkkeltall og tjenesteprofil

Stavanger har høyest bemanningstetthet av ASSS-kommunene. Andelen med godkjent utdanning ligger under gjennomsnittet.

Sandnes: barnehager nøkkeltall og tjenesteprofil

Sandnes: barnehager nøkkeltall og tjenesteprofil

Lave driftsutgifter og få menn i barnehagene i Sandnes.

Kristiansand: barnehager nøkkeltall og tjenesteprofil

Kristiansand: barnehager nøkkeltall og tjenesteprofil

Kristiansand har redusert sykefravær i barnehagene og ligger under snittet for ASSS.

Drammen: barnehager nøkkeltall og tjenesteprofil

Drammen: barnehager nøkkeltall og tjenesteprofil

Høy og økende andel minoritetsspråklige barn 1-5 år i barnehage.

Oslo: barnehager nøkkeltall og tjenesteprofil

Oslo: barnehager nøkkeltall og tjenesteprofil

Høy bemanningstetthet, men lav andel ansatte med barnehagelærerutdanning.

Bærum: barnehager nøkkeltall og tjenesteprofil

Bærum: barnehager nøkkeltall og tjenesteprofil

Mange små og høy bemanningstetthet gir høy ressursbruk.

Fredrikstad: barnehager nøkkeltall og tjenesteprofil

Fredrikstad: barnehager nøkkeltall og tjenesteprofil

Høy foreldretilfredshet, mange barnehagelærere, men også høyt sykefravær.

Tromsø: sosiale tjenester nøkkeltall og tjenesteprofil

Tromsø: sosiale tjenester nøkkeltall og tjenesteprofil

Kommunen har lave enhetskostnader målt i stønad per mottaker noe som henger tett sammen med lave stønadslengder og en nærmest ikke-eksisterende arbeidsledighet i befolkningen.

Trondheim: sosiale tjenester nøkkeltall og tjenesteprofil

Trondheim: sosiale tjenester nøkkeltall og tjenesteprofil

Trondheim ligger lavt på både ressursbruk og dekningsgrader, og kommunen har nettverkets laveste stønadslengder for unge sosialhjelpsmottakere.

Bergen: sosiale tjenester nøkkeltall og tjenesteprofil

Bergen: sosiale tjenester nøkkeltall og tjenesteprofil

Bergen kommune ligger stabilt på de fleste indikatorer siden flere år tilbake. Behov og dekningsgrader ligger like omkring snittet for ASSS-kommunene.

Stavanger: sosiale tjenester nøkkeltall og tjenesteprofil

Stavanger: sosiale tjenester nøkkeltall og tjenesteprofil

Stavanger ligger høyest i ASSS når det gjelder andel unge innbyggerne (18-24 år) som mottar økonomisk sosialhjelp. Gjennomsnittlig stønadslengde er også høy.

Sandnes: sosiale tjenester nøkkeltall og tjenesteprofil

Sandnes: sosiale tjenester nøkkeltall og tjenesteprofil

Sandnes kjennetegnes av høye dekningsgrader og en høy andel unge som mottar sosialhjelp. Sandnes har i tillegg lange stønadslengder, særlig blant de unge.

Kristiansand: sosiale tjenester nøkkeltall og tjenesteprofil

Kristiansand: sosiale tjenester nøkkeltall og tjenesteprofil

Kristiansand kommune har hatt en nedgang i andel mottakere av sosialhjelp per innbygger. Stønadslengden, særlig for ungdom, er lav.

Drammen: sosiale tjenester nøkkeltall og tjenesteprofil

Drammen: sosiale tjenester nøkkeltall og tjenesteprofil

Drammen kommune har over tid hatt høye dekningsgrader, flere sosialhjelpsmottakere enn gjennomsnittet, og dette må ses i forhold til levekårsutfordringene kommunen har.

Oslo: sosiale tjenester nøkkeltall og tjenesteprofil

Oslo: sosiale tjenester nøkkeltall og tjenesteprofil

Oslo kommune har et beregnet utgiftsbehov per innbygger som ligger høyt over de andre kommunene i nettverket. Oslo skiller seg positivt ut ved å ha få unge sosialhjelpsmottakere.

Bærum: sosiale tjenester nøkkeltall og tjenesteprofil

Bærum: sosiale tjenester nøkkeltall og tjenesteprofil

Bærum har høye enhetskostnader beregnet utfra sosialhjelpsutbetaling per mottaker. Kommunen har lave dekningsgrader både blant ungdom og eldre.

Fredrikstad: sosiale tjenester nøkkeltall og tjenesteprofil

Fredrikstad: sosiale tjenester nøkkeltall og tjenesteprofil

Kun 4 % av innbyggerne i Fredrikstad mottar sosialhjelp dette til tross for levekårsutfordringer i kommunen.

Tromsø: grunnskole nøkkeltall og tjenesteprofil

Tromsø: grunnskole nøkkeltall og tjenesteprofil

Tromsø har høyere driftsutgifter enn gjennomsnittet i ASSS, også i henhold til ressursbruksindikator.

Trondheim: grunnskole nøkkeltall og tjenesteprofil

Trondheim: grunnskole nøkkeltall og tjenesteprofil

Trondheim har høyest andel elever med direkte overgang vg1 til vg2 av ASSS-kommunene. Andel elever med spesialundervisning er høyere enn gjennomsnittet.

Bergen: grunnskole nøkkeltall

Bergen: grunnskole nøkkeltall

Sykefraværet i Bergen er høyere enn gjennomsnittet i nettverket. Bergen har lavest andel elever med direkte overgang vg1 til vg2 av ASSS-kommunene.

Tromsø: pleie og omsorg nøkkeltall og tjenesteprofil

Tromsø: pleie og omsorg nøkkeltall og tjenesteprofil

Kommunen har høyere dekningsgrad av tjenester til innbyggere over 80 år enn snittet i ASSS, både for hjemmetjenester og for institusjon / bolig med heldøgns omsorg.

Stavanger: grunnskole nøkkeltall og tjenesteprofil

Stavanger: grunnskole nøkkeltall og tjenesteprofil

Andelen elever som får spesialundervisning er den høyeste i ASSS-nettverket, og de elevene som får spesialundervisning, får færrest timer.

Sandnes: grunnskole nøkkeltall og tjenesteprofil

Sandnes: grunnskole nøkkeltall og tjenesteprofil

Sandnes har lavere netto driftsutgifter per elev enn gjennomsnittet i ASSS-nettverket. Sykefraværet ligger også lavere enn gjennomsnittet.

Trondheim: pleie og omsorg nøkkeltall og tjenesteprofil

Trondheim: pleie og omsorg nøkkeltall og tjenesteprofil

Høyt gjennomsnittlige bistandsbehovet blant hjemmetjenestemottakerne, mens utgiftene per mottaker ligger under ASSS-snittet.

Kristiansand: grunnskole nøkkeltall og tjenesteprofil

Kristiansand: grunnskole nøkkeltall og tjenesteprofil

I Kristiansand er netto driftsutgifter over gjennomsnittet for ASSS-kommunene. Andelen elever som får spesialundervisning er lavere enn gjennomsnittet.

Bergen: pleie og omsorg nøkkeltall og tjenesteprofil

Bergen: pleie og omsorg nøkkeltall og tjenesteprofil

Bistandsbehovet blant hjemmetjenestemottakerne ligger på snittet - mens utgiftene ligger over for yngre mottakere, og på snittet for eldre mottakere.

Drammen: grunnskole nøkkeltall og tjenesteprofil

Drammen: grunnskole nøkkeltall og tjenesteprofil

I Drammen har andelen elever på de høyeste mestringsnivåene økt på 5. og 8. trinn, men resultatet er lavere enn gjennomsnittet i ASSS.

Stavanger: pleie og omsorg nøkkeltall og tjenesteprofil

Stavanger: pleie og omsorg nøkkeltall og tjenesteprofil

Stavanger har den høyeste andelen over 80 år som bor i institusjon eller bolig med heldøgns omsorg.

Oslo: grunnskole nøkkeltall og tjenesteprofil

Oslo: grunnskole nøkkeltall og tjenesteprofil

Oslo har høyest netto driftsutgifter i ASSS-nettverket. Andelen som har høyt mestringsnivå på nasjonale prøver er over gjennomsnittet på alle trinn.

Bærum: grunnskole nøkkeltall og tjenesteprofil

Bærum: grunnskole nøkkeltall og tjenesteprofil

I Bærum er resultatene på nasjonale prøver og eksamen de høyeste i nettverket, og gruppestørrelsen ligger over gjennomsnittet.

Sandnes: pleie og omsorg nøkkeltall og tjenesteprofil

Sandnes: pleie og omsorg nøkkeltall og tjenesteprofil

Sandnes har dekningsgrad under gjennomsnittet for innbyggere over 80 år, både for hjemmetjenester og for institusjon/bolig med heldøgns omsorg.

Fredrikstad: grunnskole nøkkeltall og tjenesteprofil

Fredrikstad: grunnskole nøkkeltall og tjenesteprofil

Fredrikstad har den laveste gruppestørrelsen i nettverket. Sykefraværet er høyere enn i 2016 og ligger nå over gjennomsnittet for ASSS-kommunene.

Kristiansand: pleie og omsorg nøkkeltall og tjenesteprofil

Kristiansand: pleie og omsorg nøkkeltall og tjenesteprofil

Utgifter per hjemmetjenestebruker ligger godt under ASSS-snittet, mens bistandsbehovet til disse brukerne ligger omtrent på snittet.

Tromsø: barnevern nøkkeltall og tjenesteprofil

Tromsø: barnevern nøkkeltall og tjenesteprofil

Tromsø kommune har en lavere ressursbruk knyttet til barnevern enn gjennomsnittet av ASSS-kommunene.

Drammen: pleie og omsorg nøkkeltall og tjenesteprofil

Drammen: pleie og omsorg nøkkeltall og tjenesteprofil

Drammen hadde laveste utgifter per hjemmetjenestemottaker 0-66 år i ASSS-nettverket.

Trondheim: barnevern nøkkeltall og tjenesteprofil

Trondheim: barnevern nøkkeltall og tjenesteprofil

Trondheim har lave dekningsgrader, både på undersøkelse og tiltak. Kommunen har høye enhetskostnader både til drift av barneverntjenesten og til tiltak.

Oslo: pleie og omsorg nøkkeltall og tjenesteprofil

Oslo: pleie og omsorg nøkkeltall og tjenesteprofil

Høye utgifter til yngre hjemmetjenestebrukere.

Bergen: barnevern nøkkeltall og tjenesteprofil

Bergen: barnevern nøkkeltall og tjenesteprofil

Barnevern er høyt prioritert i Bergen kommune og har høye netto driftsutgifter pr innbygger.

Bærum: pleie og omsorg nøkkeltall og tjenesteprofil

Bærum: pleie og omsorg nøkkeltall og tjenesteprofil

Hjemmetjenestemottakerne i Bærum har, sammen med Trondheim, høyest bistandsbehov av alle ASSS-kommunene.

Stavanger: barnevern nøkkeltall og tjenesteprofil

Stavanger: barnevern nøkkeltall og tjenesteprofil

Barnevern er høyt prioritert i Stavanger. Kommunen leverer gode resultater på kvalitetsindikatorene og har et stabilt og lavt sykefravær.

Sandnes: barnevern nøkkeltall og tjenesteprofil

Sandnes: barnevern nøkkeltall og tjenesteprofil

Sandnes har lave enhetskostnader, fremstår som kostnadseffektive og scorer høyt på kvalitetsindikatorene.

Fredrikstad: pleie og omsorg nøkkeltall og tjenesteprofil

Fredrikstad: pleie og omsorg nøkkeltall og tjenesteprofil

Yngre hjemmetjenestebrukere prioriteres høyest av alle ASSS-kommunene.

Drammen: barnevern nøkkeltall og tjenesteprofil

Drammen: barnevern nøkkeltall og tjenesteprofil

Drammen kommune har over tid hatt mange barn som får undersøkelser og tiltak fra barneverntjenesten. Kommunen har lave enhetskostnader.

Kristiansand: barnevern nøkkeltall og tjenesteprofil

Kristiansand: barnevern nøkkeltall og tjenesteprofil

Kristiansand har de siste årene hatt en økning i andel barn med undersøkelser og andel barn som får tiltak fra barnevernet.

Fredrikstad: barnevern nøkkeltall og tjenesteprofil

Fredrikstad: barnevern nøkkeltall og tjenesteprofil

I Fredrikstad får mange barn og familier får hjelp fra tjenesten, slik at kommunens ressursbruk er høyere enn snittet for ASSS.

Bærum: økonomiske hovedtrekk

Bærum: økonomiske hovedtrekk

Bærum: regnskapsanalyse

Bærum: regnskapsanalyse

Tromsø: økonomiske hovedtrekk

Tromsø: økonomiske hovedtrekk

Tromsø: regnskapsanalyse

Tromsø: regnskapsanalyse

Sandnes: økonomiske hovedtrekk

Sandnes: økonomiske hovedtrekk

Sandnes: regnskapsanalyse

Sandnes: regnskapsanalyse

Kristiansand: økonomiske hovedtrekk

Kristiansand: økonomiske hovedtrekk

Kristiansand: regnskapsanalyse

Kristiansand: regnskapsanalyse

Drammen: økonomiske hovedtrekk

Drammen: økonomiske hovedtrekk

Drammen: regnskapsananlyse

Drammen: regnskapsananlyse

Oslo: økonomiske hovedtrekk

Oslo: økonomiske hovedtrekk

Oslo: regnskapsanalyse

Oslo: regnskapsanalyse

Barnevern: hvem er de plasserte barna?

Barnevern: hvem er de plasserte barna?

Andelen barn som er plassert utenfor hjemmet varierer stort mellom ASSS-kommunene.

Bærum: barnevern nøkkeltall og tjenesteprofil

Bærum: barnevern nøkkeltall og tjenesteprofil

Bærum kommune har svært lave dekningsgrader, noe som kan tilskrives gode levekår i kommunen. Bærum kommune har høye enhetskostnader til barnevern.

Tromsø: produksjonsindekser

Tromsø: produksjonsindekser

For grunnskole, barnehage, barnevern, kommunehelse, pleie og omsorg samt sosiale tjenester.

Trondheim: produksjonsindekser

Trondheim: produksjonsindekser

For grunnskole, barnehage, barnevern, kommunehelse, pleie og omsorg samt sosiale tjenester.

Bergen: produksjonsindekser

Bergen: produksjonsindekser

For grunnskole, barnehage, barnevern, kommunehelse, pleie og omsorg samt sosiale tjenester.

Stavanger: produksjonsindekser

Stavanger: produksjonsindekser

For grunnskole, barnehage, barnevern, kommunehelse, pleie og omsorg samt sosiale tjenester.

Sandnes: produksjonsindekser

Sandnes: produksjonsindekser

For grunnskole, barnehage, barnevern, kommunehelse, pleie og omsorg samt sosiale tjenester.

Kristiansand: produksjonsindekser

Kristiansand: produksjonsindekser

For grunnskole, barnehage, barnevern, kommunehelse, pleie og omsorg samt sosiale tjenester.

Drammen: produksjonsindekser

Drammen: produksjonsindekser

For grunnskole, barnehage, barnevern, kommunehelse, pleie og omsorg samt sosiale tjenester.

Oslo: produksjonsindekser

Oslo: produksjonsindekser

For grunnskole, barnehage, barnevern, kommunehelse, pleie og omsorg samt sosiale tjenester.

Fredrikstad: produksjonsindekser

Fredrikstad: produksjonsindekser

For grunnskole, barnehage, barnevern, kommunehelse, pleie og omsorg samt sosiale tjenester.

Kommunehelse: barselomsorg i endring

Kommunehelse: barselomsorg i endring

Liggetiden på barselavdelingene på sykehus blir stadig kortere for nybakte mødre og oppgavefordelingen mellom kommunen og spesialisthelsetjenesten er i endring.

Bærum: produksjonsindekser

Bærum: produksjonsindekser

For grunnskole, barnehage, barnevern, kommunehelse, pleie og omsorg samt sosiale tjenester.

Sosiale tjenester: tabeller og figurer

Sosiale tjenester: tabeller og figurer

De mest sentrale indikatorene som brukes i ASSS-nettverket for sosiale tjenester.

Barnehager: tabeller og figurer

Barnehager: tabeller og figurer

De mest sentrale indikatorene som brukes i ASSS-nettverket for barnehager.

Eiendomsforvaltning: tabeller og figurer

Eiendomsforvaltning: tabeller og figurer

De mest sentrale indikatorene som brukes i ASSS-nettverket for eiendomsforvaltning.

Kommunehelse: tabeller og figurer

Kommunehelse: tabeller og figurer

De mest sentrale indikatorene som brukes i ASSS-nettverket for kommunehelsetjenesten.

Samferdsel: tabeller og figurer

Samferdsel: tabeller og figurer

De mest sentrale indikatorene som brukes i ASSS-nettverket for samferdsel.

Oslo: barnevern nøkkeltall og tjenesteprofil

Oslo: barnevern nøkkeltall og tjenesteprofil

Oslo kommune har det helhetlige ansvaret for barnevernet, noe som gir andre rammebetingelser enn de øvrige ASSS-kommunene.

Pleie og omsorg: tabeller og figurer

Pleie og omsorg: tabeller og figurer

De mest sentrale indikatorene som brukes i ASSS-nettverket for pleie og omsorg.

Grunnskole: store forskjeller i spesialundervisning

Grunnskole: store forskjeller i spesialundervisning

7,5 prosent av alle elever i ASSS-kommunene får spesialundervisning, men forskjellene mellom kommunene er store og økende.

Barnevern: tabeller og figurer

Barnevern: tabeller og figurer

De mest sentrale indikatorene som brukes i ASSS-nettverket for barnevern.

Grunnskole: tabeller og figurer

Grunnskole: tabeller og figurer

De mest sentrale indikatorene som brukes i ASSS-nettverket for grunnskole.

Økonomi for hele ASSS: regnskapsanalyse

Økonomi for hele ASSS: regnskapsanalyse

Økonomi for hele ASSS: regnskapsanalyse

Økonomi for hele ASSS: regnskapsanalyse