Barnehage- og skolemiljø

Alle barn og elever skal ha en opplevelse av å høre til, av å være en betydningsfull person i fellesskapet og ha mulighet til medvirkning på sin egen hverdag på skolen og i barnehagen.

Partnerskap mot mobbing

Alle barn og unge har rett til et læringsmiljø uten mobbing. KS, 11 andre organisasjoner og regjeringen jobber sammen mot mobbing.

Elevene har rett til trygge skolemiljøer - også når de fjernundervises

Elevene har rett til trygge skolemiljøer - også når de fjernundervises

Men hva skjer med skolemiljøet når elevene ikke lenger er på skolen? Mange tenker at da har vi ikke noe skole- eller klassemiljø. Men det har vi. Styreleder i KS, Bjørn Arild Gram, sier at alle elever har rett til et trygt skolemiljø.

Mobbing som sosiale prosesser på avveie

Mobbing som sosiale prosesser på avveie

Det er ulike teorier om hvordan vi skal forstå og forklare mobbing i skolen på. Kan teoriene gi oss hjelp i arbeidet for et trygt og godt skolemiljø? Artikkelen bygger i hovedsak på utdrag fra FoU-rapporten Håndhevingsordningen for skolemiljøsaker.

Sosiale prosesser på avveie – hvordan påvirker det aktivitetsplikten og valg av tiltak?

Sosiale prosesser på avveie – hvordan påvirker det aktivitetsplikten og valg av tiltak?

Aktivitetsplikten er sentral i håndhevingsordningen i skolemiljøsaker. Hvordan påvirkes den av vår forståelse av mobbing? Artikkelen bygger i hovedsak på utdrag fra FoU-rapporten Håndhevingsordningen for skolemiljøsaker.

Fellesskapende didaktikk - Undervisning som «tiltak» for gode skolemiljøer

Fellesskapende didaktikk - Undervisning som «tiltak» for gode skolemiljøer

På leting etter gode tiltak i skolemiljøsaker, vil en forståelse av mobbing som reaksjoner på manglende tilhørighet eller opplevd trussel mot egen posisjon i fellesskapet kreve andre tiltak enn å stoppe enkeltelevers aggressive oppførsel.

Skolemiljø og kommunedirektørens internkontroll

Skolemiljø og kommunedirektørens internkontroll

Hvilke rutiner og prosedyrer trenger kommunen og fylkeskommunen for å sikre at opplæringslovens kapittel 9A følges?

Status Kommune 2020

Status Kommune 2020

Lurer du på hvor store klimautslippene er i din kommune, hvor høyt sykefraværet er eller hvor engasjerte innbyggerne er i lokal politikk? KS lanserer Status Kommune 2020 - en samlet oversikt over fakta på over 100 områder i kommunesektoren.

Arbeidet mot mobbing på den lokalpolitiske dagsorden

Arbeidet mot mobbing på den lokalpolitiske dagsorden

Barn skal ha trygge barnehager og elever skal ha trygge skoler. Det er kommunene og fylkeskommunene som skal oppfylle retten barn og elever har til trygge og gode barnehage- og skolemiljøer fritt for mobbing og andre former for krenkelser.

Nytt verktøy: Skal forhindre mobbing i barnehager

Nytt verktøy: Skal forhindre mobbing i barnehager

Et helt nytt dialogverktøy skal gjøre det enklere å hindre mobbing i barnehager. Samtidig avdekker et ferskt FoU-prosjekt omfanget av mobbing i barnehager og viser hvilke mekanismer som bør i sving for å komme mobbingen til livs.

Datatilsynet forbyr kommune å bruke mobbeundersøkelse i skolen

Datatilsynet forbyr kommune å bruke mobbeundersøkelse i skolen

Datatilsynet begrunner forbudet med at elever blir bedt om å navngi mobbere i egen klasse.

Systematisk arbeid med skolemiljøet – noe å lære av hverandre?

Systematisk arbeid med skolemiljøet – noe å lære av hverandre?

Alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Opplæringsloven § 9A-3 pålegger skolene å arbeide kontinuerlig og systematisk for å fremme et godt og trygt skolemiljø.

Snakk sammen om skolemiljøet

Snakk sammen om skolemiljøet

KS har sammen med Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG) og Skolelederforbundet laget et samtaleopplegg om skolemiljøet, som tar for seg spørsmål som "Hva betyr det at vi skal følge med?" og "Hva er gode tiltak for et godt skolemiljø på vår skole?"

Regler og ny forståelse av mobbing

Regler og ny forståelse av mobbing

Mobbing er handlinger som hindrer opplevelsen av å høre til, hindrer opplevelsen av å være en betydningsfull person i fellesskapet og hindrer muligheten til medvirkning.

Barnehage

Barnehage

Å skape gode barnehager for alle barn er en av de viktigste oppgavene for kommunene. Kommunen har et overordnet ansvar for kvaliteten på barnehagetilbudet, uavhengig av om barnehagen er kommunal eller privat (Barnehagepolititisk plattform).

Videregående opplæring

Videregående opplæring

KS jobber for gode rammebetingelser og handlingsrom for fylkeskommunenes tilbud om videregående opplæring. KS jobber for å heve status for fag- og yrkesopplæring, flere lærlinger i kommunal sektor og å realisere samfunnskontraktens målsettinger.

Veileder om beredskapsteam mot mobbing

Veileder om beredskapsteam mot mobbing

Den nasjonale veilederen om beredskapsteam mot mobbing skal inspirere og hjelpe kommuner og fylkeskommuner til å organisere sitt arbeid med vanskelige mobbesaker.

Mer om barnehage- og skolemiljø

Kommuner samarbeider om trygg behandling av personopplysninger

Kommuner samarbeider om trygg behandling av personopplysninger

Mange tusen elever er nå tilbake på skolebenken. Da er det viktig at elever, foreldre og lærere er trygge på at skolen forvalter deres personopplysninger forskriftsmessig. Derfor jobber KS og kommunene sammen om prosjektet SkoleSec.

Informasjon om gjenåpning av barnehager

Informasjon om gjenåpning av barnehager

Oppdatert 05.06.2020: KS har mottatt en rekke henvendelser fra kommuner og enkeltbarnehager knyttet til gjenåpning og drift av barnehager fra 20. april. I denne artikkelen berører vi de mest sentrale spørsmålene og problemstillingene.

Informasjon fra kommunen trygger foreldre

Informasjon fra kommunen trygger foreldre

Mer enn 75 prosent av foreldrene opplever at informasjonen de har fått, gjør at det er trygt å sende barna på skolen og til barnehagen. Det kommer frem i en undersøkelse om tillit til informasjon fra kommunen under koronaperioden.

KS positive til fleksibel skoleåpning

PRESSEMELDINGER

KS positive til fleksibel skoleåpning

- Det er veldig gledelig at vi nå kan få alle barn og unge tilbake til skolen. Det blir en annerledes skolehverdag som krever en del omorganisering, men det skal vi få til hvis også staten bidrar til gode løsninger, sier styreleder i KS, Bjørn Arild Gram.

Trygge rammer for åpne barnehager

PRESSEMELDINGER

Trygge rammer for åpne barnehager

- Det er bra at smitteveilederen for barnehage nå er på plass, slik at kommunene kan planlegge en trygg åpning fra 20. april. KS har jobbet for en tydelig og konkret nasjonal veileder, sier styreleder i KS, Bjørn Arild Gram.

Vil ha påskeåpne barnehager og skoler

Vil ha påskeåpne barnehager og skoler

Oppdatert 2.4 kl. 20. Regjeringen og partene i arbeidslivet vil sikre at barna til ansatte i kritiske samfunnsfunksjoner og sårbare barn får tilbud i hele påsken. Barnehager og skoler oppfordres til å holde åpent, også i helligdagene hvis det er behov.

Les flere artikler

KONTAKT