Barnehage- og skolemiljø

Alle barn og elever skal ha en opplevelse av å høre til, av å være en betydningsfull person i fellesskapet og ha mulighet til medvirkning på sin egen hverdag på skolen og i barnehagen.

Partnerskap mot mobbing

Alle barn og unge har rett til et læringsmiljø uten mobbing. KS, 11 andre organisasjoner og regjeringen jobber sammen mot mobbing.

Skolemiljø og kommunedirektørens internkontroll

Skolemiljø og kommunedirektørens internkontroll

Hvilke rutiner og prosedyrer trenger kommunen og fylkeskommunen for å sikre at opplæringslovens kapittel 9A følges?

Status Kommune 2020

Status Kommune 2020

Lurer du på hvor store klimautslippene er i din kommune, hvor høyt sykefraværet er eller hvor engasjerte innbyggerne er i lokal politikk? KS lanserer Status Kommune 2020 - en samlet oversikt over fakta på over 100 områder i kommunesektoren.

Arbeidet mot mobbing på den lokalpolitiske dagsorden

Arbeidet mot mobbing på den lokalpolitiske dagsorden

Barn skal ha trygge barnehager og elever skal ha trygge skoler. Det er kommunene og fylkeskommunene som skal oppfylle retten barn og elever har til trygge og gode barnehage- og skolemiljøer fritt for mobbing og andre former for krenkelser.

Nytt verktøy: Skal forhindre mobbing i barnehager

Nytt verktøy: Skal forhindre mobbing i barnehager

Et helt nytt dialogverktøy skal gjøre det enklere å hindre mobbing i barnehager. Samtidig avdekker et ferskt FoU-prosjekt omfanget av mobbing i barnehager og viser hvilke mekanismer som bør i sving for å komme mobbingen til livs.

Datatilsynet forbyr kommune å bruke mobbeundersøkelse i skolen

Datatilsynet forbyr kommune å bruke mobbeundersøkelse i skolen

Datatilsynet begrunner forbudet med at elever blir bedt om å navngi mobbere i egen klasse.

Systematisk arbeid med skolemiljøet – noe å lære av hverandre?

Systematisk arbeid med skolemiljøet – noe å lære av hverandre?

Alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Opplæringsloven § 9A-3 pålegger skolene å arbeide kontinuerlig og systematisk for å fremme et godt og trygt skolemiljø.

Snakk sammen om skolemiljøet

Snakk sammen om skolemiljøet

KS har sammen med Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG) og Skolelederforbundet laget et samtaleopplegg om skolemiljøet, som tar for seg spørsmål som "Hva betyr det at vi skal følge med?" og "Hva er gode tiltak for et godt skolemiljø på vår skole?"

Regler og ny forståelse av mobbing

Regler og ny forståelse av mobbing

Mobbing er handlinger som hindrer opplevelsen av å høre til, hindrer opplevelsen av å være en betydningsfull person i fellesskapet og hindrer muligheten til medvirkning.

Barnehage

Barnehage

Å skape gode barnehager for alle barn er en av de viktigste oppgavene for kommunene. Kommunen har et overordnet ansvar for kvaliteten på barnehagetilbudet, uavhengig av om barnehagen er kommunal eller privat (Barnehagepolititisk plattform).

Videregående opplæring

Videregående opplæring

KS jobber for gode rammebetingelser og handlingsrom for fylkeskommunenes tilbud om videregående opplæring. KS jobber for å heve status for fag- og yrkesopplæring, flere lærlinger i kommunal sektor og å realisere samfunnskontraktens målsettinger.

Veileder om beredskapsteam mot mobbing

Veileder om beredskapsteam mot mobbing

Den nasjonale veilederen om beredskapsteam mot mobbing skal inspirere og hjelpe kommuner og fylkeskommuner til å organisere sitt arbeid med vanskelige mobbesaker.

Mer om barnehage- og skolemiljø

KS ønsker en trygg digital hverdag for barn og unge

KS ønsker en trygg digital hverdag for barn og unge

KS har undertegnet en erklæring om å oppfylle, beskytte og respektere barns rettigheter i digitale miljø etter FNs barnekonvensjon. - Vi har alle et ansvar for å bidra til at barn og unge har en trygg netthverdag, sier nestleder i KS, Gunn Marit Helgesen.

Kan vi forbedre håndhevingsordningen for skolemiljøsaker?

Kan vi forbedre håndhevingsordningen for skolemiljøsaker?

Fylkesmennene håndterer saker som handler om skolemiljø svært ulikt, viser en ny rapport. Rapporten viser også at tiltakene i fylkesmennenes vedtak i liten grad er tilpasset nyere mobbeteori. Dette utfordrer lovverket - og bør kanskje føre til endring?

Notat til stortingshøring om

HØRING

Notat til stortingshøring om "Tett på".

KS har utarbeidet et notat til høringen om "Tett på - tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO", Meld. St. 6 (2019-2020) i Utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget.

Erstatningskrav mot kommunen som følge av mobbing

Erstatningskrav mot kommunen som følge av mobbing

KS Advokatene bistår jevnlig kommuner i rettssaker hvor elever fremmer erstatningskrav mot kommunen som følge av anført mobbing i grunnskolen. Advokatene Øyvind Renslo og Andreas Dag Nilsen gir her en kort oversikt over vilkårene for å kreve erstatning.

Høringssvar - Politiattest for personer som er i kontakt med mindreårige

HØRING

Høringssvar - Politiattest for personer som er i kontakt med mindreårige

KS mener det er positivt at Barne- og likestillingsdepartementet har nedsatt en interdepartemental arbeidsgruppe for å gjennomføre en helhetlig gjennomgang av regelverket rundt politiattester.

Erfaringskonferanse om mobbesaker

Erfaringskonferanse om mobbesaker

Hvordan samhandler kommuner og fylkeskommuner med Fylkesmannen i meldte mobbesaker? Kan nyere teorier om mobbing gjøre oss bedre i stand til å forebygge og håndtere mobbesaker? Konferansen 26. april skal gi mer kunnskap om kommunenes erfaringer.

Les flere artikler

KONTAKT