Barnehage- og skolemiljø

Alle barn og elever skal ha en opplevelse av å høre til, av å være en betydningsfull person i fellesskapet og ha mulighet til medvirkning på sin egen hverdag på skolen og i barnehagen.

Partnerskap mot mobbing

Alle barn og unge har rett til et læringsmiljø uten mobbing. KS, 11 andre organisasjoner og regjeringen jobber sammen mot mobbing.

BarnehageHMS – et nytt arbeidsmiljøverktøy spesielt laget for barnehage

BarnehageHMS – et nytt arbeidsmiljøverktøy spesielt laget for barnehage

BarnehageHMS bidrar med aktuell kunnskap og gir tilgang til en dynamisk kalender. Alle barnehager kan bruke verktøyet, og det er gratis. Det er IA-bransjeprogram barnehage som har laget verktøyet.

Budsjettavtalens betydning for grunnskole og SFO

Budsjettavtalens betydning for grunnskole og SFO

Budsjettavtalen mellom regjeringspartiene og SV innebærer noen endringer for grunnskole og SFO utover de forslagene henholdsvis Solberg- og Støreregjeringen tidligere har lagt fram.

Fellesskapende undervisning kan forebygge mobbing

Fellesskapende undervisning kan forebygge mobbing

Kommunenes og fylkeskommunenes ulike roller og styringsverktøy gir muligheter i arbeidet med gode skolemiljøer.

Ny rammeplan for Skolefritidsordningen

Ny rammeplan for Skolefritidsordningen

SFO skal fra høsten 2021 arbeide etter en ny nasjonal rammeplan. Dette vil kreve innsats og oppmerksomhet fra mange aktører, både lokalt og nasjonalt. KS mener den nye planen er formulert på et overordnet nivå som gir godt lokalt handlingsrom.

Ny avtale i Partnerskap mot mobbing 2021-2025

Ny avtale i Partnerskap mot mobbing 2021-2025

KS har underskrevet ny avtale og forpliktet seg til å arbeide for å spre kunnskap til medlemmene sine om barns og elevers rettigheter og om forebygging og håndtering av mobbing.

Kompetanseløftet krever strategisk kompetanseplanlegging i kommunen

Kompetanseløftet krever strategisk kompetanseplanlegging i kommunen

Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis handler om barn og unge i barnehager og skoler. Barn og unge skal ha et lag av voksne rundt seg sånn at deres behov for utvikling, læring, trivsel og tilhørighet, blir ivaretatt.

Endringer i barnehageloven 1.1.2021

Endringer i barnehageloven 1.1.2021

Barnehageloven har fra 1.1.2021 endret inndeling og nummerering. Samtidig trådte flere nye bestemmelser og overgangsregler i kraft.

Veileder for psykososialt miljø i barnehage

Veileder for psykososialt miljø i barnehage

Kristiansand kommune er godt i gang med en lovregulering av barnehagenes arbeid med psykososialt barnehagemiljø fra 1. januar. En veileder skal sikre en felles forståelse av hvordan lovverket skal tolkes.

Elevene har rett til trygge skolemiljøer - også når de fjernundervises

Elevene har rett til trygge skolemiljøer - også når de fjernundervises

Men hva skjer med skolemiljøet når elevene ikke lenger er på skolen? Mange tenker at da har vi ikke noe skole- eller klassemiljø. Men det har vi. Styreleder i KS, Bjørn Arild Gram, sier at alle elever har rett til et trygt skolemiljø.

Mobbing som sosiale prosesser på avveie

Mobbing som sosiale prosesser på avveie

Det er ulike teorier om hvordan vi skal forstå og forklare mobbing i skolen på. Kan teoriene gi oss hjelp i arbeidet for et trygt og godt skolemiljø? Artikkelen bygger i hovedsak på utdrag fra FoU-rapporten Håndhevingsordningen for skolemiljøsaker.

Sosiale prosesser på avveie – hvordan påvirker det aktivitetsplikten og valg av tiltak?

Sosiale prosesser på avveie – hvordan påvirker det aktivitetsplikten og valg av tiltak?

Aktivitetsplikten er sentral i håndhevingsordningen i skolemiljøsaker. Hvordan påvirkes den av vår forståelse av mobbing? Artikkelen bygger i hovedsak på utdrag fra FoU-rapporten Håndhevingsordningen for skolemiljøsaker.

Fellesskapende didaktikk - Undervisning som «tiltak» for gode skolemiljøer

Fellesskapende didaktikk - Undervisning som «tiltak» for gode skolemiljøer

På leting etter gode tiltak i skolemiljøsaker, vil en forståelse av mobbing som reaksjoner på manglende tilhørighet eller opplevd trussel mot egen posisjon i fellesskapet kreve andre tiltak enn å stoppe enkeltelevers aggressive oppførsel.

Skolemiljø og kommunedirektørens internkontroll

Skolemiljø og kommunedirektørens internkontroll

Hvilke rutiner og prosedyrer trenger kommunen og fylkeskommunen for å sikre at opplæringslovens kapittel 9A følges?

Status Kommune 2021

Status Kommune 2021

Status Kommune gir et oppdatert bilde av tilstanden i norske kommuner og fylker. Publikasjonen kommer ut for tredje år på rad. Her finnes også et søkbart digitalt kart over hvordan det står til i akkurat din kommune.

Systematisk arbeid med skolemiljøet – noe å lære av hverandre?

Systematisk arbeid med skolemiljøet – noe å lære av hverandre?

Alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Opplæringsloven § 9A-3 pålegger skolene å arbeide kontinuerlig og systematisk for å fremme et godt og trygt skolemiljø.

Snakk sammen om skolemiljøet

Snakk sammen om skolemiljøet

KS har sammen med Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG) og Skolelederforbundet laget et samtaleopplegg om skolemiljøet, som tar for seg spørsmål som "Hva betyr det at vi skal følge med?" og "Hva er gode tiltak for et godt skolemiljø på vår skole?"

Barnehage

Barnehage

Å skape gode barnehager for alle barn er en av de viktigste oppgavene for kommunene. Kommunen har et overordnet ansvar for kvaliteten på barnehagetilbudet, uavhengig av om barnehagen er kommunal eller privat (Barnehagepolititisk plattform).

Videregående opplæring

Videregående opplæring

KS jobber for gode rammebetingelser og handlingsrom for fylkeskommunenes tilbud om videregående opplæring. KS jobber for å heve status for fag- og yrkesopplæring, flere lærlinger i kommunal sektor og å realisere samfunnskontraktens målsettinger.

Veileder om beredskapsteam mot mobbing

Veileder om beredskapsteam mot mobbing

Den nasjonale veilederen om beredskapsteam mot mobbing skal inspirere og hjelpe kommuner og fylkeskommuner til å organisere sitt arbeid med vanskelige mobbesaker.

Mer om barnehage- og skolemiljø

Smittekarantene for ansatte i skoler og barnehager

Smittekarantene for ansatte i skoler og barnehager

Styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen, har sendt brev til Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol om at kritisk samfunnspersonell også skal omfatte ansatte i skoler og barnehager, etter anbefaling fra FHI, når det gjelder smittekarantene.

Barnehage- og skoleeier kan redusere åpningstid for å ivareta smittevernet

Barnehage- og skoleeier kan redusere åpningstid for å ivareta smittevernet

I forskrift om smittevern (covid19 forskriften) innføres igjen bestemmelsen om at skole- og barnehageeier kan redusere åpningstidene eller antall barn eller elever som er til stede samtidig dersom det er nødvendig for å oppfylle kravene i forskriften.

Budsjettavtalen åpner for mer innsyn og kontroll med private velferdsaktører

Budsjettavtalen åpner for mer innsyn og kontroll med private velferdsaktører

- KS er positive til forslagene i budsjettavtalen som skal gi større åpenhet og transparens om offentlig finansierte velferdstjenester utført av private, sier områdedirektør Helge Eide.

- Arbeidet med å trygge den digitale oppveksten må prioriteres

- Arbeidet med å trygge den digitale oppveksten må prioriteres

KS har det siste året satt barn og unges digitale skolehverdag på dagsorden. KS har blant annet tatt initiativ til en større satsing og samordning gjennom forprosjektet SkoleSec.

Økte standpunktkarakterer i videregående studieforberedende våren 2020

Økte standpunktkarakterer i videregående studieforberedende våren 2020

KS og fylkeskommunene har utredet hvorfor standpunktkarakterer i videregående skole våren 2020 økte.

Bli med på årets publisering av Oppvekstprofiler 2021

Bli med på årets publisering av Oppvekstprofiler 2021

På webinaret kan du blant annet høre ordfører Lise Selnes fortelle hvordan Nord-Odal kommune har involvert både kommunestyret, oppvekstutvalg og representanter fra ungdomsrådet i arbeidet med oppvekstprofilen.

Les flere artikler

KONTAKT