Til hovedinnhold

Barnehage- og skolemiljø

Alle barn og elever skal ha en opplevelse av å høre til, av å være en betydningsfull person i fellesskapet og ha mulighet til medvirkning på sin egen hverdag på skolen og i barnehagen.

Artikler

Foto: Shutterstock

Ny forskrift for miljø og helse i barnehager og skoler 2023

Fra 1. juli 2023 gjelder ny forskrift om helse og miljø i barnehager, skoler og skolefritidsordninger.

Partnerskap mot mobbing

Alle barn og unge har rett til et læringsmiljø uten mobbing. KS, 13 andre organisasjoner og regjeringen jobber sammen mot mobbing.

Foto: Mostphotos

Samtaleopplegg om opplæringslovens 9A

KS har sammen med ned Skolelederforbundet og Foreldreutvalget for grunnopplæringen utarbeidet et samtaleopplegg om opplæringslovens kapittel 9A.

Foto: KS

Nytt dialogverktøy mot mobbing i skolen

Kunnskapsminister Tonje Brenna har åpnet et nytt digitalt dialogverktøy for å forebygge mobbing og skape et trygt og godt skolemiljø. Modellen er utviklet av Universitetet i Agder på oppdrag fra KS.

Foto: IA bransjeprogram

BarnehageHMS – et nytt arbeidsmiljøverktøy spesielt laget for barnehage

BarnehageHMS bidrar med aktuell kunnskap og gir tilgang til en dynamisk kalender. Alle barnehager kan bruke verktøyet, og det er gratis. Det er IA-bransjeprogram barnehage som har laget verktøyet.

Foto: Mostphotos

Budsjettavtalens betydning for grunnskole og SFO

Budsjettavtalen mellom regjeringspartiene og SV innebærer noen endringer for grunnskole og SFO utover de forslagene henholdsvis Solberg- og Støreregjeringen tidligere har lagt fram.

Foto: Shutterstock, BalanceFormCreative

Fellesskapende undervisning kan forebygge mobbing

Kommunenes og fylkeskommunenes ulike roller og styringsverktøy gir muligheter i arbeidet med gode skolemiljøer.

Foto: Siv Dolmen

Ny rammeplan for Skolefritidsordningen

SFO skal fra høsten 2021 arbeide etter en ny nasjonal rammeplan. Dette vil kreve innsats og oppmerksomhet fra mange aktører, både lokalt og nasjonalt. KS mener den nye planen er formulert på et overordnet nivå som gir godt lokalt handlingsrom.

Foto: Flickr

Ny avtale i Partnerskap mot mobbing 2021-2025

KS har underskrevet ny avtale og forpliktet seg til å arbeide for å spre kunnskap til medlemmene sine om barns og elevers rettigheter og om forebygging og håndtering av mobbing.

Foto: Shutterstock

Kompetanseløftet krever strategisk kompetanseplanlegging i kommunen

Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis handler om barn og unge i barnehager og skoler. Barn og unge skal ha et lag av voksne rundt seg sånn at deres behov for utvikling, læring, trivsel og tilhørighet, blir ivaretatt.

Foto: Mike Fox, Unsplash

Endringer i barnehageloven 1.1.2021

Barnehageloven har fra 1.1.2021 endret inndeling og nummerering. Samtidig trådte flere nye bestemmelser og overgangsregler i kraft.

Foto: Mostphotos

Mobbing som sosiale prosesser på avveie

Det er ulike teorier om hvordan vi skal forstå og forklare mobbing i skolen på. Kan teoriene gi oss hjelp i arbeidet for et trygt og godt skolemiljø? Artikkelen bygger i hovedsak på utdrag fra FoU-rapporten Håndhevingsordningen for skolemiljøsaker.

Foto: Mostphotos

Sosiale prosesser på avveie – hvordan påvirker det aktivitetsplikten og valg av tiltak?

Aktivitetsplikten er sentral i håndhevingsordningen i skolemiljøsaker. Hvordan påvirkes den av vår forståelse av mobbing? Artikkelen bygger i hovedsak på utdrag fra FoU-rapporten Håndhevingsordningen for skolemiljøsaker.

Foto: Mostphotos

Fellesskapende didaktikk - Undervisning som «tiltak» for gode skolemiljøer

På leting etter gode tiltak i skolemiljøsaker, vil en forståelse av mobbing som reaksjoner på manglende tilhørighet eller opplevd trussel mot egen posisjon i fellesskapet kreve andre tiltak enn å stoppe enkeltelevers aggressive oppførsel.

Foto: Shutterstock

Skolemiljø og kommunedirektørens internkontroll

Hvilke rutiner og prosedyrer trenger kommunen og fylkeskommunen for å sikre at opplæringslovens kapittel 9A følges?

Foto: Shutterstock

Snakk sammen om skolemiljøet

KS har sammen med Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG) og Skolelederforbundet laget et samtaleopplegg om skolemiljøet, som tar for seg spørsmål som "Hva betyr det at vi skal følge med?" og "Hva er gode tiltak for et godt skolemiljø på vår skole?"

BarnehageFoto: Shutterstock

Barnehage

Å skape gode barnehager for alle barn er en av de viktigste oppgavene for kommunene. Kommunen har et overordnet ansvar for kvaliteten på barnehagetilbudet, uavhengig av om barnehagen er kommunal eller privat (Barnehagepolititisk plattform).

Videregående opplæringFoto: Shutterstock

Videregående opplæring

KS jobber for gode rammebetingelser og handlingsrom for fylkeskommunenes tilbud om videregående opplæring. KS jobber for å heve status for fag- og yrkesopplæring, flere lærlinger i kommunal sektor og å realisere samfunnskontraktens målsettinger.

Foto: Shutterstock

Veileder om beredskapsteam mot mobbing

Den nasjonale veilederen om beredskapsteam mot mobbing skal inspirere og hjelpe kommuner og fylkeskommuner til å organisere sitt arbeid med vanskelige mobbesaker.

Mer om barnehage- og skolemiljø

Les flere artikler

KONTAKT