Er det noe lokalpolitikere vet, så er det at å finansiere kommunale tjenester er et kommunalt ansvar.

Gunn Marit Helgesen, styreleder i KS

Dette innlegget av Gunn Marit Helgesen, styreleder i KS, ble publisert i Kommunal Rapport og barnehage.no 21. november, og er sendt lokalaviser hvor PBLs innlegg er blitt publisert.

Jørn-Tommy Schjelderup i Private Barnehagers Landsforbund (PBL) kommer i et innlegg i Kommunal Rapport med en advarsel til lokalpolitikere som nå skal ta stilling til regjeringens forslag om ny styring og finansiering av barnehagesektoren.  

I innlegget presenteres forslagene som ansvarsfraskrivelse fra Stortinget. Er det noe lokalpolitikere vet, så er det at å finansiere kommunale tjenester er et kommunalt ansvar. KS mener det er både rett og rimelig at kommunene med forslagene får mulighet til å tilpasse finansieringen av barnehagene til lokale forhold og behov, stille krav og håndheve disse.  Det er faktisk slik det er med alle andre tjenester kommunene tilbyr.

Det er kommunene som har plikten til å tilby barnehageplass til barn med rett til plass. De private aktørene har vært avgjørende for å sikre full barnehagedekning, og de bidrar med kvalitet og mangfold i tilbudet. For KS er det viktig at kommunene fortsatt skal kunne velge å bruke og samarbeide med private barnehager dersom de ønsker det, for å ivareta sitt ansvar for et barnehagetilbud med høy kvalitet til alle barn i kommunen.

Det er også viktig at regelverket legger opp til likebehandling av private og kommune barnehager. Dersom kommunene får større mulighet enn i dag til å stille krav om kvalitet og utmåle tilskudd etter reelle kostnader i de private barnehagene, får vi også et mer likeverdig tilbud for barna.    

PBL legger til grunn at kommuner, foreldre og private barnehager får et bedre tilbud om Stortinget styrer det meste. Men det er bred enighet om at offentlige oppgaver bør legges til det forvaltningsnivået som er nærmest innbyggerne. Kommunene sørger i dag for at innbyggerne får et bredt spekter av tjenester som vann, vei, helse, skole og barnehager.  Barnehage, og finansieringen og styringen av disse, bør ikke være noe unntak fra denne regelen.  

Kommunene er forskjellige. Det er de private barnehagene også. Når fire av ti barnehager går med underskudd, er det nesten oppsiktsvekkende at PBL fremdeles tror en nasjonalt bestemt finansiering er veien å gå. Rammene i lovforslaget er tydelige. Like tilfeller skal behandles likt. Men å finansiere alle barnehager i kommunen med samme sum per barn kan være urettferdig. Det legger i hvert fall ikke til rette for en finansiering tilpasset barnegruppens sammensetning og behov, ansattes ulike lønns- og pensjonsvilkår eller barnehagens geografiske beliggenhet.  

KS er derfor positive til at regjeringen foreslår et nytt styrings- og finansieringssystem for private barnehager som setter barna i sentrum. Det er bra med en tydelig innramming av de lokale forskriftene for finansiering, tydelige lovkrav til bruk av tilskudd og mulighet til å ha høyere ambisjoner enn nasjonale minimumsnormer og minstekrav til kvalitet i alle barnehager. KS ser forslagene som godt utgangspunkt for fortsatt utvikling av barnehagesektoren.  

Vi både tror og håper at de private barnehagene har mye konstruktiv å bidra med, også i utformingen av god og treffsikker barnehagepolitikk lokalt. Men det er kommunen som et lokaldemokratisk fellesskap som har ansvar for barnehagene, og da må de også på dette området ha mulighet for å ta ansvaret ved å stille krav til de private aktørene.