KS mener forslagene gir gode muligheter for langsiktig kvalitetsutvikling og et fortsatt mangfoldig barnehagetilbud.

Regjeringen la i dag fram forslag til nytt regelverk for å styre og finansiere barnehagesektoren. Private barnehager er en stor og viktig del av barnehagesektoren som har bidratt til full barnehagedekning og et kvalitativt godt tilbud, men KS mener det er riktig å fornye regelverket. 

Bedre mulighet til å styre det samlede barnehagetilbudet

– Det er viktig at kommunene, som har ansvaret for det samlede barnehagetilbudet, nå får bedre mulighet til å styre utviklingen av hele tilbudet og se private og kommunale barnehager i sammenheng. Det er til beste for alle barn og familier. Det er derfor positivt at regjeringen foreslår å gi kommunene større mulighet for å dimensjonere tilbudet, beregne tilskudd og stille krav til bemanning også til de private barnehagene, sier Helgesen.

Dagens finansieringssystem innebærer like tilskudd per barn, uavhengig av barnehagenes behov. Store barnehager og små barnehager har fått samme finansiering per barn. Det samme har barnehager med ulike barnegrupper og geografisk plassering fått. KS støtter derfor et nytt system for mer treffsikker finansiering, ut fra barnehagens og barnas behov. Dette er nødvendig for å sikre barn likeverdige tilbud i kommunene. 

Kommunene bestemme krav

Det er positivt at kommunene ifølge forslaget skal kunne stille krav når det etableres nye barnehager, for eksempel om at det skal være ideelle aktører. Dette gir kommunestyrene nye muligheter til å prioritere ut fra lokale ønsker og behov. Det vil være viktig mange steder for å opprettholde mangfoldet og gi alle foreldre valgfrihet. 

- Det er svært positivt at kommunene kan vedta krav om pedagogisk bemanning og grunnbemanning som gjelder alle barnehager i kommunen. Dette er to konkrete forslag som vil gi lokale folkevalgte gode muligheter for å sikre et godt og likeverdig tilbud, uavhengig av hvem som eier barnehagen, sier Helgesen.  

Med endringer i fødselstall, demografi og flyttemønster, er det positivt at regjeringen vil gi kommunene hjemmel til å tilpasse antall barnehageplasser når det er overkapasitet i hele eller deler av kommunen. KS vil komme tilbake til om de konkrete reglene bidrar til ønsket forutsigbarhet for alle parter. 

KS vil nå gjøre en grundig vurdering av forslagene, og utarbeide et høringssvar basert på innspill fra kommunesektoren.