Det vil bidra til at kommunene som barnehagemyndighet, og ansvarlig for et lokalt tilpasset barnehagetilbud, får bedre informasjon.

Helge Eide

– Regjeringen foreslår endringer i barnehageloven som kan bidra til at myndighetene, lokale folkevalgte og foreldre får bedre oversikt over økonomien i private barnehager. Det er positivt, sier Helge Eide, direktør for samfunn, velferd og demokrati i KS.

Kommunene utbetaler årlig nær 25 milliarder kroner i tilskudd til private barnehager. Samtidig betaler foreldre nær 4 milliarder per år i foreldrebetaling.

– KS støtter regjeringens forslag om at alle private barnehager skal organiseres som egne rettssubjekt, med krav til selvstendig regnskap og forbud mot å drive annen virksomhet i samme rettssubjekt, sier Eide.

KS støttet tilsvarende forslag som var på høring i 2019.

– Disse forslagene kan bidra til å forenkle tilsyn med enkeltbarnehager og i større grad sikre at offentlige tilskudd og foreldrebetaling kommer barna til gode, sier Eide.

KS mener forslaget om meldeplikt til kommunen og Utdanningsdirektoratet ved nedleggelse, eierskifte eller andre organisatoriske endringer er positivt.

– Det vil bidra til at kommunene som barnehagemyndighet, og ansvarlig for et lokalt tilpasset barnehagetilbud, får bedre informasjon om endringer som kan påvirke deres ansvar, sier Eide.

KS er positive til at regjeringen vil jobbe videre med endringer i finansieringen av de private barnehagene, slik at kommunene og lokale folkevalgte skal få større mulighet til å påvirke opptak og dimensjonering i alle barnehagene i kommunen, sier Eide.

KS mener forslagene fra flertallet i Storberget-utvalget bør gi et godt grunnlag for brede politiske forlik for barnehagesektoren, som kan gi økt forutsigbarhet både for familier, kommuner og private barnehager.