KS gir utvalget honnør for å ha levert et godt grunnlag for å videreutvikle etter- og videreutdanningstilbudene for barnehager og skoler.

KS mener det er avgjørende at kommunene, som både har et overordnet ansvar for oppvekstpolitikken lokalt og nærhet til innbyggernes og de ansattes behov, kan gi et tilpasset tilbud
om etter- og videreutdanning. Dette forutsetter at det er rom for lokale tilpasninger og prioriteringer.

Lenkeblokk Icon Les hele KS' høringssvar her

KS støtter utvalget i at det er behov for å se ulike tiltak for etter- og videreutdanning og barnehage- og skoleutvikling i sammenheng. KS støtter derfor utvalgets forslag om å etablere et system som inkluderer flere yrkesgrupper i barnehage og skole, der ulike satsinger ses i sammenheng. Dette vil bidra til at kommunesektoren i større grad kan planlegge en helhetlig kompetanse- og kvalitetsutvikling som inkluderer et bredere «lag» av ansatte. KS mener dette vil styrke mulighetene for helhetlig kvalitetsutvikling og bedre sammenheng mellom tilbudene til barn og unge.

KS peker på at flere av utvalgets forslag vil føre til at kvalifiserte ansatte skal tas ut av sitt arbeid i barnegruppa eller klasserommet. Det vil være
krevende for mange barnehage- og skoleeiere å møte de forventningene forslagene skaper, uten at det går utover kvaliteten på tilbudet. Kommunene bør derfor få et større ansvar for å koordinere tiltak og inkludere alle barnehager og skoler i helhetlig kvalitetsutvikling som skal nå alle barn og unge i kommunen, mener KS. 

KS forutsetter at eventuelle nasjonale krav eller føringer for videreutdanning fullfinansieres av staten. Dagens satser for nasjonale støtteordninger for videreutdanning i barnehagen og skole dekker ikke nødvendigvis de faktiske kostnadene for kommunesektoren, påpeker KS.