Regjeringen har lagt fram Flere lærere i barnehage og skole – Strategi for rekruttering til lærerutdanningene og læreryrket 2024–2030. Strategien er laget i samarbeid med organisasjonene i Nasjonalt forum for lærerutdanning og profesjonsutvikling (NFLP), som stiller seg bak strategien og sammen vil bidra til å nå målene.

Lenkeblokk Icon Les hele strategien her

I det nasjonale forumet deltar nasjonale myndigheter, utdanningsinstitusjoner, barnehage- og skoleeiere, lærerorganisasjoner og student- og elevorganisasjoner.

– Partene har et felles mål om å rekruttere flest mulig kvalifiserte lærere til skolen og barnehagen, og sørge for at de trives og blir i yrket. Det er veldig positivt at vi står sammen om en strategi for å lykkes med dette, sier styreleder Gunn Marit Helgesen, som har signert strategien på vegne av KS.

Fire hovedmål

Partene er enige om fire hovedmål for strategien:

  1. Lærerutdanningene er attraktive studievalg.
  2. Lærerutdanningene har høy kvalitet og er profesjonsrelevante.
  3. Alle nyutdannede lærere opplever en positiv overgang fra utdanning til yrke og får vei­ledning.
  4. Barnehager og skoler er attraktive arbeidsplasser som rekrutterer og beholder lærere.

I strategien slår partene fast at mange lærere trives og blir i yrket. Samtidig er det utfordringer som påvirker læreres arbeidshverdag. De siste årene har stadig færre søkt seg til lærerutdanningene. I dag er det store regionale forskjeller på rekrutteringsutfordringene i barnehage og skole. Det er utfordrende i de nordligste fylkene og i mange distriktskommuner, heter det i strategien.

– Vi ser en bekymringsfull nedgang i søkertall til lærerutdanningen, og må samarbeide om å snu utviklingen. Det er geografiske variasjoner i utfordringene med å rekruttere lærere. Kommunene rapporterer at utfordringene er størst i barnehagene, og for skolelærerne i noen distriktskommuner, på småtrinnet og på en del yrkesfag, sier Helgesen.

Tiltak for å beholde og rekruttere lærere

KS vedtok i april i 2023 en plan med 15 tiltak for å rekruttere, utvikle og beholde kvalifiserte lærere og andre i laget rundt barn og unge. Flere at tiltakene er også med i regjeringens strategi. Det gjelder for eksempel:  

  • Styrke de desentraliserte utdanningstilbudene som kan kombineres med jobb. Dette er veldig viktige for å kvalifisere dem som allerede jobber i skole og barnehage, men som trenger mer kompetanse for å få en fast stilling. Disse tilbudene er særlig viktig for distriktskommunene.
  • Styrke laget rundt barn og unge. De som trenger det må få bedre oppfølging fra helsetjenesten, barnevernet og andre, og slik at lærerne kan få være lærere.
  • Styrke samarbeidet om å ta godt imot nyutdannede og nytilsatte i skolen. Partene har et godt samarbeid om veiledning, men vi må jobbe mer med å sikre god praksis. Nyutdannede lærerne må få god støtte til å håndtere for eksempel samarbeid med foreldre og familier, og til å drive god klasseledelse.