Hovedstyret i KS har vedtatt hovedkonklusjonene i KS’ høringssvar til regjeringens forslag om endringer i barnehageloven, om styring og finansiering av barnehagesektoren. 

Lenkeblokk Icon Les hele vedtaket her

–  Den norske barnehagemodellen har fungert godt for innbyggerne, i form av full barnehagedekning, kvalitet og mangfold i tilbudet. Det er likevel behov for et nytt og oppdatert regelverk, som gir større grad av lokaldemokratisk styring av blant annet kapasitet og kvalitet, sier styreleder i KS Gunn Marit Helgesen. 

KS understreker betydningen av et godt samarbeid mellom kommunene og private barnehager om utviklingen av barnehagetilbudet og kvalitetsutvikling, i tråd med prinsippet om lokalt selvstyre. 

– Det er kommunene som har ansvaret for å sikre barnehageplasser med god kvalitet til alle, og KS har tillit til at kommunene kan ivareta et større ansvar for styring og finansiering av tilbudet i private barnehager, slik de gjør for andre velferdstjenester og i samarbeid med andre eksterne aktører, sier Helgesen. 

Lovforslaget innebærer at kommuner kan fastsette lokale forskrifter om finansiering av private barnehager, som vil gi bedre mulighet for en treffsikker finansiering basert på lokale forhold.  

– Dersom lovforslaget medfører økte administrative byrder for kommunene, forutsetter KS at dette fullfinansieres av staten, sier Helgesen. 

KS støtter at likebehandling av kommunale og private barnehager innebærer at like tilfeller skal behandles likt, og at kommunen bare kan forskjellsbehandle kommunale og private barnehager dersom det er saklig grunnlag for det. 

KS støtter at kommunene får mulighet for å fastsette forskrifter for makspris for foreldrebetaling, minimums åpningstid, bemanning og kompetanse. Det kan bidra til et mer likeverdig tilbud til alle barn i kommunen, samtidig som det er rom for et mangfold av ulike typer barnehager.  

KS er positiv til at kommunen får mulighet til å stille vilkår ved etableringsgodkjenning av private barnehager. Det gir blant annet mulighet for å sikre etablering av ideelle barnehager, dersom kommunen ønsker det.