Før sommeren ble alle partiene på Stortinget enige om å sette seg til forhandlingsbordet med sikte på å samle seg om et nytt barnehageforlik.

Partiene vil bruke høsten til å forhandle, med mål om at regjeringen legger fram en lovproposisjon våren 2025, skriver partiene i en felles pressemelding.

Finansiering og regulering av private barnehager vil være et hovedtema i forhandlingene. Stortingspartiene har sendt et felles brev til Kunnskapsdepartementet, hvor de ber om vurderinger og beregninger. De er også blitt enige om et forhandlingsgrunnlag, som inneholder disse hovedpunktene:

  • Jobbe for økt bemanning og lavere sykefravær
  • Gi enkeltstående og ideelle barnehager en trygg finansiering
  • At barnehager har tydelige pensjonsrammer
  • Endre dagens kapitaltilskudd til et eiendomstilskudd

Felles innspill fra KS og PBL

KS og Private barnehagers landsforbund (PBL) har i løpet av våren levert ulike høringsuttalelser til regjeringens forslag til regulering av private barnehager. Til tross for ulike utgangspunkt, har KS og PBL samarbeidet om et felles innspill til stortingspartienes arbeid med et bredt politisk forlik om regulering av private barnehager.

– KS og PBL har en felles interesse av en regulering som balanserer hensynet til lokaldemokratisk styring av barnehagetilbudet og gode rammebetingelser for både kommunale og private barnehager. Det er viktig for alle parter å skape rammebetingelser som er forutsigbare og ligger fast over tid, sier styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen.

Innspillet fra PBL og KS bygger på et langvarig samarbeid om veiledning til barnehagesektoren.

– Vi er glade for at flere elementer i vårt felles forslag er reflektert i de prinsippene som et samlet Storting legger til grunn for det videre arbeidet, sier Helgesen.

Det inkluderer: 

  • Styrket likebehandling av private og kommunale barnehager
  • En forutsigbar modell for grunnfinansiering av private barnehager, og en mulighet for ekstratilskudd som også er koplet til krav om satsinger, for eksempel på økt bemanning
  • Samtidig finansiering av private og kommunale barnehager, for å unngå dagens etterslep i finansieringen.