I høringssvaret peker KS på at kommunene er ansvarlige for at alle barn får et godt barnehagetilbud. Da må de også ha virkemidler som setter dem i stand til å ta dette helhetlige ansvaret. KS mener at departementets forslag om sterkere lokaldemokratisk styring av det private barnehagetilbudet bidrar til å ivareta dette.

KS mener det er positivt at kommunene som lokaldemokratiske organ får mer helhetlig styring med et viktig velferdstilbud til sine innbyggere. Dette innebærer en større grad av likebehandling av de private barnehagene med andre private aktører som driver offentlig finansierte velferdstjenester.

KS mener at departementets forslag samtidig ivaretar forutsigbarhet for private barnehager, og prinsippet om likebehandling. 

Lavere fødselstall reduserer behovet for barnehageplasser. Det øker behovet for lokaldemokratisk styring av
kapasiteten. Kommunene gis anledning til å opprettholde plasser i barnehager med en spesiell profil og eget tilbud. Dermed ivaretas mangfoldet i tilbudet og valgfrihet for foreldrene.

Lenkeblokk Icon Les hele høringssvaret her