Til hovedinnhold

Systematisk kvalitetsarbeid - eksempler

Her finner du eksempler på hvordan du kan jobbe systematisk med kvalitetsarbeid på systemnivå.

Artikler

Foto: Scanstockphoto

Organisering og ledelseinnvolvering - Stavanger kommune

Bunnplanken i arbeidet med kontinuerlig kvalitetsarbeid i Stavanger er organiseringen og lederinvolvering. Det er opprettet kvalitetsutvalg på flere nivå og ansatt stabstillinger som jobber med kvalitetsarbeid.

Foto: Shutterstock

Tiltakspakke demens- Grimstad kommune

Demenskoordinator og demensteamet i Grimstad kommune har utarbeidet en arbeidsmodell som kunne sikre en tettere oppfølging av hjemmeboende personer med demens og deres pårørende.

Foto: ScanStock

Gode pasientforløp - Grimstad kommune

For kommunene i Østre-Agder-samarbeidet har gode pasientforløp handlet om overgang fra spesialisthelsetjenesten til den kommunale helse- og omsorgstjenesten, overføringer internt i den enkelte kommune, samt oppfølging av de som har tjenester.

Foto: Colourbox

Helhetlig pasientforløp i hjemmet - Trondheim kommune

«Helhetlig pasientforløp i hjemmet er det mest avgjørende tiltak for kvaliteten i tjenesten vår», samstemmer enhetsleder Tone Svee og fagleder Martha Mowinckel, ved Bergheim hjemmetjeneste i Trondheim.

Forbedringsnettverket - Lofoten

I Lofoten har kommunene og lokalsykehuset etablert et regionalt forbedringsnettverk for helseledere og leger. Nettverket er en samhandlingsarena for praktisk arbeid med forbedringsprosjekter. Det jobbes med kvalitet på ledelsesnivå.

Foto: Marie Raknes

Fagutviklingsavdelingen - Vestvågøy kommune

I forbindelse med Samhandlingsreformen så Vestvågøy kommune behov for økt kompetanse i hjemmetjenesten og opprettet en fagutviklingsavdeling med sykepleiere med spesialkompetanse.

SISTE OM ELDREOMSORG

Les flere artikler

KONTAKT