Vi så behovet for å jobbe med forbedringsarbeid, men hadde ikke tid som vanlig sykepleiere. Derfor opprettet vi denne avdelingen, det var et satsnings

Fagutviklingssykepleierne Lone, Ragnhild og Ann-Kristin

Kommunalsjef Lars Pleym Ludvigsen argumenterte for at dersom man skulle få ned driftskostnadene i tjenesten og samtidig øke kvaliteten, var det nødvendig med høyere kompetanse. Istedenfor å øke grunnbemanningen i hjemmetjenesten, økte kommunen den høyeste kompetansen. De har nå seks sykepleiere med ansvar for hvert sitt fagområde. 

Fagutviklingssykepleierne Lone, Ann-Kristin og Ragnhild er tilgjengelige fagressurser som benyttes både av ansatte i hjemmetjenesten og brukere. Deres hovsoppgaver er å drive med fagutvikling, forsking og innovasjon samt ha direkte brukerkontakt. Fagutviklingssykepleierne (FuS) har faste ukentlige møter med hjemmetjenesten der de gjennomgår konkrete case og ulike temaer knyttet til fagområdene og forbedringsarbeid. I tillegg arrangeres temalunsjer med halvannen times kurs en gang i måneden. 

Sykepleierne gir veiledning til de ansatte i hjemmetjenesten og kan også besøke brukerne. Hensikten med fagutviklingsavdelingen er kvalitetsforbedring gjennom å styrke de ansatte i hjemmetjenesten ved å spre kompetanse, veilede og undervise, i tillegg til å utvikle faget og være oppdatert på ny forskning. Forbedringsarbeid med PDSA-sirkelen ligger som et fundament i alt avdelingen gjør. 

Vi fanger opp mye ved å være der ute og ha direkte kontakt. Vi oppdager problemstillinger, vi fanger opp ting mellom linjene. Det er helt avgjørende å være i situasjonen. Å ha den nærkontakten. Fagutviklingssykepleier Lone

Hver bruker har egen kontaktperson

Kontinuiteten av arbeidet har også vært viktig. At det er gjentakende aktiviteter, hvor ting er satt i system, gjør at ansatte i hjemmetjenesten begynner å forvente noe av dem. Etterspørselen etter fagutviklingssykepleierne øker stadig, men et viktig poeng er at det er hjemmetjenesten, og ikke FuS, som skal gjøre dette. Fokuset er hvordan de kan hjelpe hjemmetjenesten til det.

Fagutviklingssykepleierne fungerer også som kontaktperson til enkelte av brukerne med særlige behov. Brukerne har et navn og et telefonnummer hvor de kan henvende seg. Å gi dette til brukerne er en stor hjelp for deres egen omsorg og trygghet, og det blir ikke misbrukt, sier fagutviklingssykepleierne.

Lenkeblokk Icon Beskrivelse av Fagutviklingsavdelingen Vestvågøy Lenkeblokk Icon Årshjul Fagutviklingsavdelingen Vestvågøy