Dette skjer gjennom deling og spredning av kunnskap om forbedring av helsetjenestene samt utvikling av samarbeid og relasjoner mellom partene. Forbedringsnettverket har tre mål:

  • Øke kompetanse og kunnskap om forbedringsarbeid
  • Være en støtte til at forbedringsarbeid faktisk skjer ute i tjenestene
  • Bygge nettverk mellom partene som jobber på tvers av pasientforløpet

Initiativ fra lokalsykehuset

Vestvågøy kommune er i dag ansvarlig for nettverket, men opprettelsen var i utgangpunktet et initiativ fra lokalsykehuset i 2012. I starten var også Kunnskapssenteret ved Anders Vege involvert og drev veiledning i forbedringsarbeid ved bruk av kvalitetssirkelen.

Trude Hartvigsen er prosjektleder for forbedringsnetteverket og forteller at det har vært en kjempesuksess. Folk tar mye mer kontakt med hverandre og har mye mer oversikt over hverandres tjenester, etter samarbeid i nettverket. Det er et tungt bottom-up perspektiv hvor det tas utgangpunkt i det hver enkelt deltaker og personalgruppe har behov for.

Et bærende prinsipp er at deltakelse er basert på eget ønske. Deltakere presenterer arbeid for hverandre, og Trude fungerer som en koordinator som tilrettelegger, og ikke som en foreleser. Deltakerne får på denne måten ta opp ting de selv mener er relevant og får stort eierskap til arbeidet.

Nettverket møtes to til fire ganger i året på to dagers samlinger hvor rundt 40 deltar. Selv om forbedringsnettverket i utgangpunktet er for lederne, har også fagutviklingsavdelingen i Vestvågøy vært med siden 2013, og opplever deltakelsen som kjempenyttig. 

Det er en stor sosial bit i dette også som man ikke skal undervurdere. Det blir lettere å kontakte hverandre og bruke hverandre i etterkant når man kjenner hverandre. Fagutviklingssykepleier Lone

Brukerinvolveringen er viktig

At nettverket er drevet etter bottom-up tenkning trekkes fram som et viktig suksesskriterium av Trude. Videre forteller hun at kontinuiteten også er viktig. Dette er ikke et prosjekt med start- og sluttpunkt. Nettverket bygger kunnskap hos hver enkelt, og respekterer samtidig den kunnskapen hver enkelt har. Arbeidet bygger på repetisjon, på hvor de var forrige gang de møttes.  

Brukerinvolvering er et annet viktig element – det er med på å hele tiden å signalisere hvorfor vi gjør dette, sier Trude. Brukerrepresentanten deltar på samme måte som de andre, og dette er med på å dreie fokus fra personalet til brukerne.

Nettverkets suksess er også et resultatet av kompetente og trygge ledere som tør å jobbe bottom up, som gir tillitt og respekt til sine ansatte. 

Dette handler om total kvalitetsledelse. En deltakende lederstil med involvering og deltakende utvikling – en tro på at enhver medarbeider har lyst å gjøre en god jobb bare du lar de slippe til. Trude Hartvigsen, prosjektleder Forbedringsnettverket