Helhetlig pasientforløp i eget hjem, HPH, er et strukturert utskrivnings- og oppfølgingsprogram for pasienter i hjemmetjenesten i Trondheim kommune. HPH startet opp som et prosjekt i forkant av samhandlingsreformen i 2009, med deltagere fra både kommunen og sykehuset. Målet var å lage et generelt pasientforløp og sikre overgangene mellom sykehus og hjem.

En forberedt hjemmetjeneste

Tiltakene som er iverksatt er blant annet sjekklister ved utskrivelser og forpliktende avtaler over hvilken dokumentasjon som skal følge pasienten ved utskrivingen. Foreløpig epikrise og medisinliste skal sendes hjemmetjenesten før pasienten kan reiste hjem fra sykehuset. Dette fører til at hjemmetjenesten er langt mere forberedt enn før HPH trådte i kraft.

Samtidig sendes det PLO-meldinger andre veien ved sykehusinnleggelse. Akuttmottaket får oppdatert medisinliste, rapport og informasjon fra hjemmetjenesten innen 3 timer fra melding er mottatt.

Arbeidet med HPH har vært utfordrende og til tider ganske krevende, men har forenklet vår arbeidshverdag og ikke minst; Brukerne opplever bedre kvalitet og sammenhengende tjeneste. Enhetsleder Tone Svee