Stavanger kommune har fra begynnelsen av 2000-tallet arbeidet kontinuerlig med kvalitetsutvikling og forbedringer i kommunens helse- og omsorgstjenester. I 2008 gikk kommunen til anskaffelse av nytt kvalitetssystem – QLM, og etablerte samtidig en fast struktur for organisering kvalitetsforbedringsarbeidet i kommunen. Helse- og omsorgssektoren er den sektoren som har kommet lengst i arbeidet med tjenestekvalitet i Stavanger kommune. 

Stabstillinger som arbeider med kvalitetsarbeid

Som en stor kommune har Stavanger kommune hatt mulighet til å opprette stabstillinger som kan understøtte både ledelsen og ansatte, sentralt og ute i virksomhetene. Direktøren har ansatt en kvalitetsrådgiver, en spesialrådgiver FoU, to jurister og en kommunefarmasøyt

Juristene har ansvar for å utvikle og reviderer prosedyrer, saksbehandle tilsynssaker, undervise og holde kurs og gi juridisk rådgivning. Kommunefarmasøyten har internrevisjon i legemiddelhåndtering i alle virksomheter. Stavanger kommune har sett at kvaliteten på legemiddelhåndtering øker når dette behandles internt fremfor av ekstern kompetanse. Både juristene og kommunefarmasøyten sitter i direktørens kvalitetsutvalg.

Foruten kursing og saksbehandling av brukersaker og klager har kvalitetsrådgiveren ansvar for mye av administrasjonen av kvalitetsarbeidet. Dette innebærer behandling og bearbeiding av saker til direktørenes kvalitetsutvalg, utarbeide årlige rapporter fra kvalitetsutvalget og kvalitetsmeldinger fra sykehjem til politisk behandling.

Kvalitetsutvalgene

Kvalitetsutvalgene er opprettet på både virksomhets- og direktørnivå. I tillegg har enkelte sykehjem opprettet avdelingsvise utvalg. Målet er at flere avdelinger skal følge etter.

Kvalitetsutvalgene på virksomhetsnivå er bredt sammensatt faglig. De har et spesielt ansvar for å initiere og prioritere forbedringsarbeid og utarbeide støttemateriell til virksomheten. I tillegg behandles avviksrapporter og klager. Utvalget rapporterer til direktør for helse- og omsorgssektoren. 

Direktørenes kvalitetsutvalg behandler blandt annet saker der det er nødvendig med tverrfaglige vurderinger av alvorlige hendelser og avvik, der en enten vurderer at det kan bli en tilsyns eller mediesak, eller der det kreves ytterligere oppfølging. I tillegg behandler utvalget:

 • Mediesaker av prinsipiell interesse
 • Alvorlige klagesaker
  Saker fra Pasient og brukerombudet
 • Alle tilsyn fra statlige myndigheter og Rogaland revisjon
 • Revisjoner
 • Erstatningssaker
 • Nye/reviderte rutiner som omhandler forbedringsarbeid, kvalitet på tjenestene og pasientsikkerhet
 • Kriterier og standarder for tjenestene
 • Årlig gjennomgang av statistikk over saker/avvik fra virksomhetene
 • Årlig rapport over virksomhetenes arbeid i lokalt kvalitetsutvalg 
 • Årlig møte med Fylkesmannen

Utvalget består blant annet av sjefen for levekår og helsesjefen og personer som er ansatt i en egen fagstab.

Sterk involvering fra ledelsen

Gjennom direktørenes kvalitetsutvalg har man fått en ledelsesoppmerksomhet rundt kvalitetsarbeidet som har forplantet seg ut i organisasjonen. Levekårssjefen har månedlige møter med virksomhetslederne. En fast post på programmet er kvalitetshjørnet. Her blir gode historiene og tilsynssaker fra fylkesmannen med overføringsverdi, og nye lovkrav tatt opp.

Kvalitetsarbeidet blir også fulgt opp i lederavtaler og ledersamtaler, der fag og kvalitet er et systematisk oppfølgingspunkt i tillegg til personal og økonomi.