Etikk

En høy etisk standard i kommunal virksomhet legger grunnlaget for tillit fra innbyggerne.

Mer om etikk

KS styrevervregister

KS styrevervregister

For å styrke kommunesektorens omdømme er det viktig å skape åpenhet om roller enkeltpersoner har. KS styrevervregister er rettet mot folkevalgte og ledere. Registeret har fått nytt utseende og opplysninger om roller innhentes automatisk fra Brønnøysund.

Ti råd mot svart arbeid i offentlige innkjøp

Ti råd mot svart arbeid i offentlige innkjøp

Samarbeid mot svart økonomi (SMSØ) har utarbeidet ti gode råd for å hindre svart økonomi og arbeidslivskriminalitet i kommuner og fylkeskommuner.

Etikkutvalget: Folkevalgte bør ikke sitte i styret

Etikkutvalget: Folkevalgte bør ikke sitte i styret

Etikkutvalget har drøftet utfordringer og gitt noen råd knyttet til kommunens rolle som eier. Blant anbefalingene er at folkevalgte ikke bør sitte i styret for kommunalt eide foretak og selskap.

Jobber målrettet med antikorrupsjon

Jobber målrettet med antikorrupsjon

Norsk kommunesektor jobber målrettet for å forebygge og avdekke korrupsjon. Det viser en undersøkelse som er gjort på oppdrag fra KS. Rapporten inneholder noen gode råd for hvordan kommunene kan styrke etikkarbeidet.

Sett etikk på dagsorden

Sett etikk på dagsorden

I disse dager tar nye fylkesting og kommunestyrer form over hele landet. Det byr på en anledning til å sette ekstra søkelys på viktige tema. Blant viktige tema som bør ha politisk forankring er etikk og antikorrupsjon.

Stortingshøring om endringer i varslingsreglene

HØRING

Stortingshøring om endringer i varslingsreglene

Tydeligere og mer brukervennlige varslingsregler er nødvendig, men KS ønsker ikke eget varslingsombud. KS mener det heller ikke bør etableres en tvistenemnd i varslingssaker, og at det ikke er nødvendig å utrede dette nærmere.

Les flere artikler

KONTAKT