Dette rammeverket kan brukes i revisjon eller utarbeidelse egne etiske retningslinjer. Når kommunen skal utforme et felles sett av etiske regler er det viktig at disse er:

 • enkle å forstå. De bør være så konkrete som mulig, og trekke klare grenser som ikke krever juridisk eller annen spesialkompetanse for å forstå
 • relevante for medarbeidernes hverdag med utfordringer og dilemmaer som kan oppstå
 • begrenset omfang slik at de er lette å sette seg inn i

DEL 1 – Om etiske retningslinjer 

1. Innledning

 • Hva er etiske retningslinjer, hvilke oppgaver har de, og hvem er målgruppa?
  Etiske retningslinjer må forvaltes med klokskap, vi skal fortsatt kunne ha nettverk, forbindelser osv.
 • Etikkutvalg, hvis kommunen har det, der formålet er å bistå kommunen i forhold til etiske dilemmaer.
 • Sanksjoner for brudd på etiske retningslinjer
 • Hvordan forholder ansatte og folkevalgte seg til etiske retningslinjer. Hvilke forpliktelser følger ved å underskrive osv.

2. Ordene vi bruker: Etikk, moral, kultur og samfunnsansvar

 • Hva er etikk og hva er moral? Moral om det som oppfattes som gode, riktige, prisverdige handlinger og holdninger. Etikk er mer teoretisk orientert, og brukes om systematisk tenkning knyttet til hva som er rett og galt.
 • Hva forstås med ordet kultur i kommunen, hvorfor er det viktig
 • Hva forstås med samfunnsansvar?
 • Hva er grunnlaget for etiske retningslinjer? 
 • Henvisning til kommunens visjoner og verdigrunnlag. Eksempel på verdier: ”Troverdighet, åpenhet og gjensidig respekt ”. Hva mener vi med slike honnørord her hos oss? 
 • Henvisning til at etiske retningslinjer forankres i kommunens strategier og handlingsplaner.

Del 2 – Våre medmennesker og omgivelser

Her kan enten del 2 eller del 3 vektlegges. Kommunens interessenter handler om forholdet til våre medmennesker og omgivelser. Hvordan skal kommunens forhold til de enkelte gruppene synliggjøres? Her kan man ta for seg de enkelte gruppene og si noe konkret om hvordan arbeidsgiver forventer at noen eller alle gruppene behandles - for eksempel en serviceerklæring før man eventuelt går til del 3 og sier mer om konkrete problemstillinger kommunen oppfatter at deres folkevalgte og ansatte må forholde seg til i sitt daglige virke.

 • Innledning om forventninger til interessentene, og om roller de forskjellige interessenter ha
 • Forholdet til eksterne interessenter
  • Brukere/innbyggerne/kunder 
  • Leverandører
  • Konkurrenter
  • Andre offentlige myndigheter
 • Forholdet til interne interessenter
  • Ansatte (på alle nivåer) og folkevalgte (forholdet til hverandre)
  • Eiere/investorer (i forhold til selskaper man eier, eller er medeier i) 
 • Forholdet til andre spesielle interessenter
  • Styret eller ledelsen i selskaper man eier, eller er medeier i. 
  • Andre? 

Del 3 – Sentrale temaer i etiske retningslinjer

Velg emner fra sjekklisten nedenfor som er relevante å ha med for egen kommune:

 • Habilitet (familie, venner, eks-jobb) og integritet
 • Bi-verv (politisk eller privat virksomhet?)
 • Engasjement i frivillige organisasjoner
 • Forretningsskikk
 • Bruk av kommunens eiendeler
 • Bruk av pc og mobil — privat/jobb
 • Innkjøp og innkjøpsprosedyrer
 • Korrupsjon og bestikkelser
 • Gaver (prosedyrer for håndtering; beløpsgrense for personlige gaver)
 • Representasjon, turer, bevertning og utgiftsdekning
 • Behandling av de som henvender seg til kommunens i forbindelse med ulike virksom- heter
 • Forholdet til kolleger og lojalitet
 • Om ytringsfrihet (Grunnlovens § 100), lojalitet og taushetsplikt (hva; overfor hvem?)
 • Varsling
 • Forholdet til medier
 • Natur og miljø (eks. håndtering av avfall og miljøfarlige stoffer)
 • Internkontroll
 • Informasjon
 • Annet?

Del 4 – Vedlegg

Aktuelle lover og regler kan tas inn som informasjon og referanse der det er naturlig, f.eks. i forbindelse med innkjøp, gaver eller miljøfarlige stoffer.