Forvaltningsrevisjon er en av de pålagte oppgavene til kontrollutvalget. Gjennom forvaltningsrevisjon kan kontrollutvalget undersøke om kommunen etterlever regelverk, når fastsatte mål, og om ressursene forvaltes på en effektiv måte. Tilgang på andres forvaltningsrevisjoner gir både muligheter til å planlegge nye revisjoner bedre og til å sammenligne og lære av andres resultater.

Kommunal- og regionaldepartementet samarbeider med KS om Etikkportalen og bidrar økonomisk til å gjøre Forvaltningsrevisjonsregisteret tilgjengelig for alle.

Registeret inneholder forvaltningsrevisjonsrapporter fra hele landet og innenfor de fleste sektorer og fagområder. Målsettingen er at registeret skal holdes løpende oppdatert av NKRF (Norges Kommunerevisorforbund), og inneholde alle forvaltningsrevisjoner som er gjennomført fra 2005. NKRF drifter Forvaltningsregisteret på oppdrag fra KS: