Ipsos har på oppdrag for KS gjennomført en kartlegging blant ledere og ordførere om uetisk atferd og korrupsjon i kommunesektoren, også i kommunale selskap. Kartleggingen bygger på tidligere undersøkelser fra KS og er viktig kunnskap for arbeidet med å styrke kommunesektorens forebygging og håndtering av uetisk atferd og korrupsjon.

Uetisk atferd innebærer situasjoner i gråsonen for hva som er lovlig og kan blant annet dreie seg om favorisering, bruk av offentlige midler i strid med vedtatte prioriteringer og å tilbakeholde relevant informasjon i en sak. Det kan også være tilbud om gaver, reiser, penger eller andre fordeler.

Lenkeblokk Icon Rapport: Uetisk adferd og korrupsjon i kommunesektoren

Spørreundersøkelsen er gjennomført blant ordførere og ledere mellom november 2021 og januar 2022.  Blant de viktigste funnene er: 

  • Ni av ti ordførere og ledere i kommunesektoren opplever korrupsjon som et lite problem. Dette har holdt seg stabilt siden 2013.
  • Når det gjelder situasjoner med press i retning uetisk atferd eller korrupsjon, svarer 44 prosent at de kjenner til minst en situasjon med forventning om uetisk atferd eller tilbud om utilbørlig fordel.
  • Mest vanlig er situasjoner hvor det er en forventning om favorisering.
  • Sektorer med ansvar for areal, plan og byggesak vurderes som mest utsatt for slike situasjoner.   
  • Flest svarer at henvendelser med forventing om uetisk atferd kommer fra grunneier/privatperson (26 prosent) deretter fra organisasjoner/foreninger i lokalsamfunnet (21 prosent) eller ikke fra noen spesiell aktør (23 prosent).
  • Når det gjelder etikkarbeidet i kommunesektoren, så viser undersøkelsen at større kommuner jobber mer med tiltak og mottar flere varsler.
  • De fleste kommuner (69 prosent) har behandlet saker knyttet til etikk og korrupsjon på politisk nivå i inneværende kommunestyre- og fylkestingsperiode.
  • Dilemmatrening og risikoanalyser er tema som i mindre grad tas opp.  
  • 46 prosent av kommunedirektørene svarer at det er varslet om kritikkverdige forhold i kommunen det siste året.

Lytt på KS-podkast om dette: