Open Government Partnership som er en global arena, kan være et godt rammeverk for å diskutere utfordringer og dele erfaringer.

Open Government Partnership (OGP) er et verdensomspennende frivillig initiativ som jobber for at myndigheter og sivilsamfunn i de deltakende landene skal lage forpliktende handlingsplaner som bidrar til åpen og inkluderende forvaltning. Norge har deltatt i OGP siden det ble lansert på FNs generalforsamling i 2011, og omkring 80 land har nå sluttet seg til. Som ledd i den norske deltakelsen, har regjeringen vedtatt Norges handlingsplan 4 med forpliktelser for perioden 2019 til 2021. Ansvaret for å koordinere Norges handlingsplan ligger i Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Planen videreutvikles og rulleres hvert annet år. Hovedpilarene i planen 2019-2021 med tilhørende forpliktelser er:

  • Integritet og åpenhet i forvaltningen
  • Åpne data og viderebruk av offentlige data
  • Åpenhet om offentlige anskaffelser, reelle rettighetshavere og antikorrupsjon

Gode eksempler fra norske kommuner

OGP har ønske om å få flere lokale og regionale myndigheter til å delta i initiativet, blant annet fordi innbyggernes velferd er et hovedmål, og ut fra en erkjennelse av at de fleste publikumsrettede tjenester leveres på lokalt nivå. OGP-sekretariatet ønsker derfor å få fram gode eksempler fra norske kommuner som kan formidles videre i OGP.

Hovedpilarene i OGP er godt innarbeidet både i lov og praksis i lokal offentlig forvaltning i Norge. Samtidig er ambisjonene om økt åpenhet, demokrati og innbyggermedvirkning noe som gjenfinnes i mange av kommunesektorens egne utviklingsprosjekter. Det kan dermed konkretiseres og tjene som gode eksempler på utviklingen av offentlig kommunal sektor i Norge.

Etikkutvalget oppfordrer

Kommunesektorens etikkutvalg oppfordrer kommunene til å melde inn slike aktiviteter til Kommunal- og moderniseringsdepartementet som OGP-aktiviteter eller opprette en egen OGP-handlingsplan – en tilpasset variant av Norges handlingsplan.

Flere byer og kommuner i andre land har sluttet seg til OGP-arbeidet, deriblant Paris, Madrid, Tbilisi og Buenos Aires. Det kan være inspirasjon å hente fra tilsvarende OGP-initiativ i andre byer.

Aktuelle tema kan feks være spørsmålet om ivaretakelse av åpenhet i beslutningsprosesser med økt bruk av digitale møter i folkevalgte organer. Andre tema som er i tråd med den norske handlingsplanen kan være knyttet til at data som det offentlige innhenter for ulike formål også bør gjøres tilgjengelig for kommunene.

Etikkutvalget oppfordrer kommunesektoren til selv å vurdere om de ønsker å engasjere seg mer i OGP, og anbefales å ta kontakt med Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Saksframlegg til etikkutvalget 17/9-20