Kollegaer og nærmeste leder skal være kjent med forhold som kan sette den enkelte i en interessekonflikt.

Kommunesektorens etikkutvalg

Mistanke om inhabilitet, altså hvordan det oppfattes av folk utenfor, kan også bidra til å svekke tilliten til forvaltningen. Derfor er det viktig med åpenhet om ens ulike interesser. Tiltak som kan bidra til slik åpenhet kan bl.a. være at kommuner og fylkeskommuner sørger for å ha oversikt over folkevalgtes ulike interesser, som for eksempel gjennom bruk av KS' styrevervregister.

Omdømme og tillit til kommune og fylkeskommune hviler ikke alene på kommunestyrets medlemmer. Ansatte og ledere i administrasjonen, på kommunens tjenestesteder, og i kommunale foretak og selskaper har også et stort ansvar for at kommunen skal fremstå med høy etisk standard. Også for disse er det viktig å praktisere åpenhet om interesser og gaver . Kollegaer og nærmeste leder skal være kjent med forhold som kan sette den enkelte i en interessekonflikt.

Kryssende interesser og uheldige bindinger kan påvirke innenfor de fleste roller i kommunal sammenheng; i politiske prosesser, ved tjenesteyting, myndighetsutøvelse og ved lokal samfunnsutvikling. 

Å ha rutiner om åpenhet rundt interesser kan også være med å skape større bevissthet blant folkevalgte og ansatte om at kryssende interesser kan være, eller oppfattes å være en utfordring. Det kan bidra til å bedre forståelsen for hva som er akseptabelt og hva som ikke er det. Åpenhet er også viktig for demokratiet.

Gaver
I samhandlingen med leverandører, organisasjoner, privatpersoner eller interessenter kan kommunenes representanter få tilbud om gaver, inviteres på middag, eller få tilbud om å være med på arrangementer eller reiser. Slike gaver eller fordeler kan være med å påvirke en situasjon der en er i ferd med å gi et tilbud, gå inn i forhandlinger eller fatte vedtak i en sak.

I noen situasjoner kan det være naturlig at det gis gaver. Det kan være i forbindelse med representasjon og vertskapsroller, og det kan særlig være aktuelt i ordførerrollen eller for annen heltidspolitiker. Mange kommuner har nedfelt retningslinjer om at ansatte og folkevalgte ikke skal motta gaver eller andre fordeler, eller at gaver over et bestemt beløp ikke skal mottas. Enkelte kommuner har også et eget gaveregister som ligger tilgjengelig på kommunens nettsider, både for gaver som mottas og gis, gjeldende for ordfører og eventuelt andre folkevalgte.

I utgangspunktet er også gaver ervervet i arbeidsforhold skattepliktig inntekt for mottakeren. Det finnes særregler og unntak fra denne plikten og det må gjøres en vurdering i hvert enkelt tilfelle.

Styreverv og eierinteresser 
Nesten halvparten av kommunestyrepolitikere har en rolle som eier, styremedlem eller daglig leder i et selskap. Å ha slike roller samtidig som man er folkevalgt, er med andre ord utbredt og i seg selv uproblematisk. Men man bør være vàr for dilemmaer som kan oppstå ut fra kryssende interesser. Sett utenfra kan det oppfattes som rolleblanding dersom en ikke utviser både varsomhet og åpenhet omkring det. 

KS' styrevervregister er et gratis og åpent tilgjengelig web-basert register som skal gi oversikt over folkevalgtes, lederes og styremedlemmers verv og økonomiske interesser.

Mange kommuner har eget økonomiregister hvor det er vedtatt at folkevalgte og ev. også ledere skal registrere styreverv og økonomiske interesser. Avhengig av hva kommunens regelverk sier, kan det for eksempel være verv i offentlige og/eller private selskaper, verv i interesse- og frivillige organisasjoner som mottar økonomisk støtte fra kommunen/fylkeskommunen, bierverv, eller næringsinteresser som aksjer i selskaper og fast eiendom.