Det innhentes automatisk opplysninger om den enkelte folkevalgte eller leder fra Kommuneregisteret, fra Enhetsregisteret og Foretaksregisteret i Brønnøysund, og fra skatteetatens aksjonærregister. I tillegg kan personen selv legge inn relevant informasjon om andre roller, verv eller interesser. Det er ikke mulig å selv registrere inn navn.

Opplysningene som innhentes fra eksterne registre til KS styrevervregister dreier seg om offentlig tilgjengelige opplysninger om styreverv og posisjoner i organisasjons- og arbeidsliv, samt aksjonæropplysninger. En automatisk publisering sikrer et styrevervregister med relevante opplysninger om folkevalgte og ledere.

Alle kommuner og fylkeskommuner, og om lag 100 kommunale selskaper er tilknyttet styrevervregisteret.

Lenkeblokk Icon Styrevervregisteret

Et tilgjengelig, fullstendig og oppdatert styrevervregister skal bidra til økt åpenhet og tillit til kommunesektoren. Alle kommuner og fylkeskommuner er i dag tilknyttet registeret, det forutsettes ikke eget vedtak om dette.

For kommunale bedrifter må generalforsamling først vedta å tilslutte seg Styrevervregisteret. For bedrifter som ønsker dette, vennligst ta kontakt med registertjenester@kommuneforlaget.no.

Når og hvordan oppdateres styrevervregisteret?

Hvert fjerde år, etter valg til kommunestyre og fylkesting, innhenter KS en oversikt over alle som er valgt inn. Disse legges automatisk inn i Styrevervregisteret.

Oversikt over ledere og ansatte med beslutningsansvar oppdateres fortløpende fra Kommuneregisteret.

Det blir årlig innhentet opplysninger fra Enhetsregisteret og Foretaksregisteret i Brønnøysund. Dette skjer omkring årsskiftet og er basert på informasjon foretak og organisasjoner har meldt inn til de to Brønnøysundregistrene. Det innhentes også data fra Skatteetatens aksjonærregister (i mai hvert år), etter at aksjeselskapene selv har rapportert inn til Skatteetaten ved årets slutt. Informasjon om interesser og verv hos enkeltpersoner i Styrevervregisteret er altså ikke hentet inn av KS selv, men basert på data fra andre samfunnsaktører, og på hva den enkelte selv har lagt til.

Dersom det skjer endringer i interesser og eierskap i tiden mellom den årlige innhentingen av data vil ikke dette framkomme i Styrevervregisteret. Det må derfor tas et forbehold om at opplysninger i Styrevervregisteret ikke lenger er gjeldende.