Grunnskole og SFO

Det beste vi kan gi barn og unge er utdanning og gode mestringsopplevelser. Utvikling av skole og skolefritidsordning er en av de viktigste oppgavene for kommuner og fylkeskommuner. Skolen er en viktig del av et bærekraftig lokalsamfunn og lokaldemokrati.

Ungt medborgerskap for bærekraftig utvikling må stimuleres

Ungt medborgerskap for bærekraftig utvikling må stimuleres

Skoleåret 2022/ 23 er året hvor elevene skal få oppleve den skolen som ny læreplan beskriver uten en forstyrrende pandemi. Evalueringer peker på noen forbedringspunkter. Bærekraftig utvikling er et av dem.

Lokaldemokratiets ansvar for barn og unges oppvekst

Lokaldemokratiets ansvar for barn og unges oppvekst

Oppvekst foregår i et veikryss. Her møtes så godt som alle kommunens politikk- og tjenesteområder. Det krever samarbeid mellom mange aktører, som er samlet i ABSOLUTT. Se opptak av webinar om prosjektet og NTNUs nye rapport.

Erfaringskonferanse: Overgang fra lærerutdanning til læreryrket

Erfaringskonferanse: Overgang fra lærerutdanning til læreryrket

Hva er det klokt å gjøre for å lette overgangen fra utdanning til yrke? Nasjonalt forum for lærerutdanning og profesjonsutvikling har arrangert erfaringskonferanse om muligheter og utfordringer.

Flyktninger og lærerkompetanse tema på møte med stortingskomiteen

Flyktninger og lærerkompetanse tema på møte med stortingskomiteen

Skole- og barnehagetilbudet til ukrainske flyktninger var sentralt tema da KS møtte Stortingets utdannings- og forskningskomité 29. mars. Men også KS’ syn på hva som er en kvalifisert lærer.

Status Kommune 2022

Status Kommune 2022

Rapporten Status Kommune 2022 gir et oppdatert bilde av tilstanden i norske kommuner og fylker – en samlet oversikt over fakta på 117 områder i kommuner og fylkeskommuner.

Enighet om arbeidstid i skolen

Enighet om arbeidstid i skolen

KS og lærerorganisasjonene har etter forhandlinger blitt enig om ny arbeidstidsavtale (SFS 2213). Avtalen gjelder fra 1.1.2022 til 31.12.2023, men endringene i særavtalen gjøres i praksis gjeldende fra nytt skoleår 2022/2023.

- Arbeidet med å trygge den digitale oppveksten må prioriteres

- Arbeidet med å trygge den digitale oppveksten må prioriteres

KS har det siste året satt barn og unges digitale skolehverdag på dagsorden. KS har blant annet tatt initiativ til en større satsing og samordning gjennom forprosjektet SkoleSec.

Avtaler skole/barnehage

Avtaler skole/barnehage

Her finner du avtaler om skole og barnehage (lønn og tariff).

Barnehage- og skolemiljø

Barnehage- og skolemiljø

Alle barn og elever skal ha en opplevelse av å høre til, av å være en betydningsfull person i fellesskapet og ha mulighet til medvirkning.

ABSOLUTT

ABSOLUTT

Utviklingsprogrammet ABSOLUTT skal gi kommunene og fylkeskommunene økt forståelse og kunnskap om deres ansvar for barnehage, skole og oppvekst. Det skal også gi innsikt i hva som virker inn på barn og unges læring, utvikling, trivsel og tilhørighet.

KS Ung

KS Ung

KS Ung er en samling digitale spill, læringsressurser og filmer om lokaldemokrati, kommuner, medbestemmelse og yrker i kommunal sektor. Ressursene er gratis og passer for elever på 10. trinn og i videregående skole.

Ansatte i skolen (totalt)

Analyse og statistikk fra landets 10 største kommuner

Her finner du analyse og statistikk for ASSS-kommunene (landets 10 største kommuner) på grunnskoleområdet.

Mer om grunnskole og SFO

Skolesektoren er viktig i ny rapport om personvern

Skolesektoren er viktig i ny rapport om personvern

Personvernkommisjonen er spesielt opptatt av skolesektoren i sin nye rapport om status for personvernet i Norge. KS har vært involvert i kommisjonens viktige arbeid på flere måter, og er glade for at utfordringene bringes fram for elevenes beste.

Barns rettigheter til undervisning under og etter en streik

Barns rettigheter til undervisning under og etter en streik

KS får mange bekymrede henvendelser fra både foresatte og kommuner som skoleeiere om elevers læringstap på grunn av manglende undervisning og andre konsekvenser av streiken. Les mer om barns rettigheter til undervisning under og etter en streik her.

Fortsatt mekling med to lærerorganisasjoner

Fortsatt mekling med to lærerorganisasjoner

Riksmekleren inviterte partene til frivillig mekling søndag 18. september. Utdanningsforbundet forlot meklingen etter to timer, men det er fortsatt dialog med Skolenes landsforbund og Norsk Lektorlag.

Gi innspill til ny strategi for digitalisering i skole og barnehage

Gi innspill til ny strategi for digitalisering i skole og barnehage

KS inviterer til digitalt innspillsmøte for kommunal sektor om ny strategi for digital kompetanse og infrastruktur i barnehage, grunnskolen og videregående opplæring 2023- 2030. Møtet er 22. juni.

Utdanning for bærekraftig utvikling

Utdanning for bærekraftig utvikling

Europakommisjonen og EU-landene har en felles visjon om inkluderende og sterke utdanningssystemer med god kvalitet for alle. Kommunene som skoleeiere blir viktige.

Lærernes lønnstillegg er ikke blitt nedprioritert

Lærernes lønnstillegg er ikke blitt nedprioritert

Det er ikke riktig at lærernes lønnstillegg er blitt nedprioritert i tariffoppgjørene, verken på kort eller lang sikt.

Les flere artikler

KONTAKT