Grunnskole og SFO

Det beste vi kan gi barn og unge er utdanning og gode mestringsopplevelser. Utvikling av skole og skolefritidsordning er en av de viktigste oppgavene for kommuner og fylkeskommuner. Skolen er en viktig del av et bærekraftig lokalsamfunn og lokaldemokrati.

Lokaldemokratiets ansvar for barn og unges oppvekst

Lokaldemokratiets ansvar for barn og unges oppvekst

Oppvekst foregår i et veikryss. Her møtes så godt som alle kommunens politikk- og tjenesteområder. Det krever samarbeid mellom mange aktører, som er samlet i ABSOLUTT. Se opptak av webinar om prosjektet og NTNUs nye rapport.

Erfaringskonferanse: Overgang fra lærerutdanning til læreryrket

Erfaringskonferanse: Overgang fra lærerutdanning til læreryrket

Hva er det klokt å gjøre for å lette overgangen fra utdanning til yrke? Nasjonalt forum for lærerutdanning og profesjonsutvikling har arrangert erfaringskonferanse om muligheter og utfordringer.

Flyktninger og lærerkompetanse tema på møte med stortingskomiteen

Flyktninger og lærerkompetanse tema på møte med stortingskomiteen

Skole- og barnehagetilbudet til ukrainske flyktninger var sentralt tema da KS møtte Stortingets utdannings- og forskningskomité 29. mars. Men også KS’ syn på hva som er en kvalifisert lærer.

Skole – mottak av flyktninger

Skole – mottak av flyktninger

I denne artikkelen gir vi en oversikt over hvilke rettigheter flyktninger og asylsøkere har til skole og opplæring for voksne. Det angis også noen regler for ansettelse, hvilke finansieringsordninger som gjelder og hvor man kan finne mer utfyllende info.

Status Kommune 2022

Status Kommune 2022

Rapporten Status Kommune 2022 gir et oppdatert bilde av tilstanden i norske kommuner og fylker – en samlet oversikt over fakta på 117 områder i kommuner og fylkeskommuner.

Enighet om arbeidstid i skolen

Enighet om arbeidstid i skolen

KS og lærerorganisasjonene har etter forhandlinger blitt enig om ny arbeidstidsavtale (SFS 2213). Avtalen gjelder fra 1.1.2022 til 31.12.2023, men endringene i særavtalen gjøres i praksis gjeldende fra nytt skoleår 2022/2023.

- Arbeidet med å trygge den digitale oppveksten må prioriteres

- Arbeidet med å trygge den digitale oppveksten må prioriteres

KS har det siste året satt barn og unges digitale skolehverdag på dagsorden. KS har blant annet tatt initiativ til en større satsing og samordning gjennom forprosjektet SkoleSec.

Avtaler skole/barnehage

Avtaler skole/barnehage

Her finner du avtaler om skole og barnehage (lønn og tariff).

Barnehage- og skolemiljø

Barnehage- og skolemiljø

Alle barn og elever skal ha en opplevelse av å høre til, av å være en betydningsfull person i fellesskapet og ha mulighet til medvirkning.

ABSOLUTT

ABSOLUTT

Utviklingsprogrammet ABSOLUTT skal gi kommunene og fylkeskommunene økt forståelse og kunnskap om deres ansvar for barnehage, skole og oppvekst. Det skal også gi innsikt i hva som virker inn på barn og unges læring, utvikling, trivsel og tilhørighet.

KS Ung

KS Ung

KS Ung er en samling digitale spill, læringsressurser og filmer om lokaldemokrati, kommuner, medbestemmelse og yrker i kommunal sektor. Ressursene er gratis og passer for elever på 10. trinn og i videregående skole.

Ansatte i skolen (totalt)

Analyse og statistikk fra landets 10 største kommuner

Her finner du analyse og statistikk for ASSS-kommunene (landets 10 største kommuner) på grunnskoleområdet.

Mer om grunnskole og SFO

96 prosent av lærere har godkjent kompetanse

KRONIKKER

96 prosent av lærere har godkjent kompetanse

KS vil både rekruttere flere med lærerutdanning til skolen og fortsette å gi personer med tilsvarende pedagogisk kompetanse mulighet til å være lærere. Disse to tankene er det fullt mulig å ha i hodet samtidig, og det er i samsvar med opplæringsloven.

Lærerkrisen kan avblåses

KRONIKKER

Lærerkrisen kan avblåses

I sin annonsekampanje foran tariffoppgjøret etterlyser Utdanningsforbundet 11.600 «savnede» lærere i grunnskolen. Vi har funnet 8.000 av dem.

Videreutdanning for lærere og ledere i barnehage og skole

Videreutdanning for lærere og ledere i barnehage og skole

Fra og med 1. februar er det mulig å søke på videreutdanning. Søknadsfristen er 1. mars.

Skole-Norge ber om samarbeidsmøte med regjeringen

PRESSEMELDINGER

Skole-Norge ber om samarbeidsmøte med regjeringen

KS, Utdanningsforbundet, Skolenes landsforbund, Norsk Lektorlag og Skolelederforbundet har i dag sendt et brev til regjeringen der vi inviterer til et samarbeid som kan bidra til en tettere oppfølging av elevene i norsk skole.

KS ber om endringer fordi bemanningssituasjonen er presset

KS ber om endringer fordi bemanningssituasjonen er presset

Koronapandemien gjør at bemanningssituasjonen i barnehager og skoler er presset i mange kommuner. KS ber i et brev til Utdanningsdirektoratet om regelendringer slik at kommunene kan tilpasse tilbudet.

Barnehage- og skoleeier kan redusere åpningstid for å ivareta smittevernet

Barnehage- og skoleeier kan redusere åpningstid for å ivareta smittevernet

I forskrift om smittevern (covid19 forskriften) innføres igjen bestemmelsen om at skole- og barnehageeier kan redusere åpningstidene eller antall barn eller elever som er til stede samtidig dersom det er nødvendig for å oppfylle kravene i forskriften.

Les flere artikler

KONTAKT