Til hovedinnhold

Grunnskole og SFO

Det beste vi kan gi barn og unge er utdanning og gode mestringsopplevelser. Utvikling av skole og skolefritidsordning er en av de viktigste oppgavene for kommuner og fylkeskommuner. Skolen er en viktig del av et bærekraftig lokalsamfunn og lokaldemokrati.

Artikler

Kunnskapsgrunnlag om kvalitetsvurdering i skolen

Kvalitetsutviklingsutvalget har lagt fram en viktig og grundig rapport som vil danne grunnlag for videre dialog om kvalitetsutvikling i skolen og utvalgets anbefalinger som kommer i oktober 2023.

Elevmedvirkning er viktig for demokratiforståelsen

De skolene og kommunene og fylkeskommunene som lykkes godt med elevmedvirkning, forstår at medvirkning er viktig for elevenes læring og demokratiforståelse. Les ny rapport som KS og Elevorganisasjonen har fått laget.

Flere lærere

Utdanningsdirektoratet publiserte 16. desember «Fakta om grunnskolen 2022–2023», med nye tall som skolene i høst har rapportert inn til Grunnskolens Informasjonssystem (GSI).

KS vil samarbeide om å rekruttere og beholde lærere

På konsultasjonsmøtet med kunnskapsminister Tonje Brenna 2. desember, var KS og statsråden enige om å bidra til et sterkere samarbeid om å rekruttere, utvikle og beholde kvalifiserte lærere.

Nytt dialogverktøy mot mobbing i skolen

Kunnskapsminister Tonje Brenna har åpnet et nytt digitalt dialogverktøy for å forebygge mobbing og skape et trygt og godt skolemiljø. Modellen er utviklet av Universitetet i Agder på oppdrag fra KS.

Ungt medborgerskap for bærekraftig utvikling må stimuleres

Skoleåret 2022/ 23 er året hvor elevene skal få oppleve den skolen som ny læreplan beskriver uten en forstyrrende pandemi. Evalueringer peker på noen forbedringspunkter. Bærekraftig utvikling er et av dem.

Lokaldemokratiets ansvar for barn og unges oppvekst

Oppvekst foregår i et veikryss. Her møtes så godt som alle kommunens politikk- og tjenesteområder. Det krever samarbeid mellom mange aktører, som er samlet i ABSOLUTT. Se opptak av webinar om prosjektet og NTNUs nye rapport.

Erfaringskonferanse: Overgang fra lærerutdanning til læreryrket

Hva er det klokt å gjøre for å lette overgangen fra utdanning til yrke? Nasjonalt forum for lærerutdanning og profesjonsutvikling har arrangert erfaringskonferanse om muligheter og utfordringer.

Flyktninger og lærerkompetanse tema på møte med stortingskomiteen

Skole- og barnehagetilbudet til ukrainske flyktninger var sentralt tema da KS møtte Stortingets utdannings- og forskningskomité 29. mars. Men også KS’ syn på hva som er en kvalifisert lærer.

Status Kommune 2022

Rapporten Status Kommune 2022 gir et oppdatert bilde av tilstanden i norske kommuner og fylker – en samlet oversikt over fakta på 117 områder i kommuner og fylkeskommuner.

Enighet om arbeidstid i skolen

KS og lærerorganisasjonene har etter forhandlinger blitt enig om ny arbeidstidsavtale (SFS 2213). Avtalen gjelder fra 1.1.2022 til 31.12.2023, men endringene i særavtalen gjøres i praksis gjeldende fra nytt skoleår 2022/2023.

- Arbeidet med å trygge den digitale oppveksten må prioriteres

KS har det siste året satt barn og unges digitale skolehverdag på dagsorden. KS har blant annet tatt initiativ til en større satsing og samordning gjennom forprosjektet SkoleSec.

Avtaler skole/barnehage

Avtaler skole/barnehage

Her finner du avtaler om skole og barnehage (lønn og tariff).

Barnehage- og skolemiljø

Barnehage- og skolemiljø

Alle barn og elever skal ha en opplevelse av å høre til, av å være en betydningsfull person i fellesskapet og ha mulighet til medvirkning.

ABSOLUTT

ABSOLUTT

Utviklingsprogrammet ABSOLUTT skal gi kommunene og fylkeskommunene økt forståelse og kunnskap om deres ansvar for barnehage, skole og oppvekst. Det skal også gi innsikt i hva som virker inn på barn og unges læring, utvikling, trivsel og tilhørighet.

KS Ung

KS Ung

KS Ung er en samling digitale spill, læringsressurser og filmer om lokaldemokrati, kommuner, medbestemmelse og yrker i kommunal sektor. Ressursene er gratis og passer for elever på 10. trinn og i videregående skole.

Ansatte i skolen (totalt)

Analyse og statistikk fra landets 10 største kommuner

Her finner du analyse og statistikk for ASSS-kommunene (landets 10 største kommuner) på grunnskoleområdet.

Mer om grunnskole og SFO

Den internasjonale Braille-dagen

Punktskrift, også kalt braille eller blindeskrift, ble oppfunnet av franskmannen Louis Braille (1809-1852). Den internasjonale braille-dagen er 4. januar, som var fødselsdagen til Louis Braille. Han regnes i dag som punktskriftens far.

Frokostmøte: Tidlig og samordnet innsats for barn og unge

På et digitalt frokostmøte 23. november deler kommuner erfaringer med programfinansiering og helhetlige tilbud til barn, unge og familier. Rikspolitikere diskuterer hvordan de kan legge til rette for tidlig og samordnet innsats. Se sendingen nedenfor.

Lærerstudenters forventninger til arbeidet som profesjonelle lærere i skolen

STEP-prosjektet; Partnerskap for bærekraftig overgang fra lærerutdanning til yrke, har publisert sin første rapport. Den tar for seg studenters forventninger til møtet med arbeidet som lærere i skolen.

Profesjonsfelleskapene og fagfornyelsen

KS og Utdanningsforbundet har sammen initiert og finansiert et forskningsprosjekt som ser på hvordan profesjonsfelleskapene ved fem skoler jobber for at elevene skal oppleve fagfornyelsens intensjoner.

Midlertidig ansettelse etter opplæringslova gir ikke rett til fast ansettelse

Dette har Høyesterett slått fast i dom avsagt 25. oktober 2022. Dommen er enstemmig og i tråd med hva tingretten og lagmannsretten la til grunn.

Webinar: Nytt dialogverktøy i arbeidet mot mobbing

KS  presenterer tirsdag 18. oktober et nytt dialogverktøy for samarbeid mellom elever, foreldre og skole i arbeidet for et trygt og godt skolemiljø. Følg webinaret i lenken under.

Les flere artikler

KONTAKT