Til hovedinnhold

Grunnskole og SFO

Det beste vi kan gi barn og unge er utdanning og gode mestringsopplevelser. Utvikling av skole og skolefritidsordning er en av de viktigste oppgavene for kommuner og fylkeskommuner. Skolen er en viktig del av et bærekraftig lokalsamfunn og lokaldemokrati.

Artikler

Foto: Shutterstock

KS støtter å tydeliggjøre lærerutdanning i loven

KS støtter i hovedsak regjeringens forslag om å tydeliggjøre i opplæringsloven at de som ansettes fast som lærere skal ha relevant lærerutdanning. Samtidig er det viktige unntak.

Foto: KS

Første møte med ny kunnskapsminister

KS møtte den nye kunnskapsministeren, Kari Nessa Nordtun, for første gang i det årlige konsultasjonsmøtet med Kunnskapsdepartementet.

Foto: KS

KS og arbeidstakerorganisasjonene samarbeider mot vold og trusler i skolen

KS og arbeidstakerorganisasjonene arrangerte 23. oktober en workshop om trusler og vold i skolen. Hensikten var å få innspill til hva de sentrale partene kan gjøre for å støtte skolene i deres arbeid for å forebygge og håndtere trusler og vold.

Foto: Shutterstock

Barnehage og skole i statsbudsjettet 2024

– Regjeringen foreslår flere gode satsinger i statsbudsjettet. Flere enkeltsatsinger for barnehage, skole og oppvekst bør imidlertid samles i større ordninger, sier Kristin Holm Jensen, avdelingsdirektør for oppvekst, kultur og utdanning i KS.

Foto: Shutterstock

Ny forskrift for miljø og helse i barnehager og skoler 2023

Fra 1. juli 2023 gjelder ny forskrift om helse og miljø i barnehager, skoler og skolefritidsordninger.

Foto: Colourbox.com

De viktigste endringene i ny opplæringslov

Stortinget har vedtatt ny opplæringslov som vil tre i kraft fra skolestart høsten 2024. Denne artikkelen går gjennom de viktigste endringene for kommuner og fylkeskommuner.

Foto: Shutterstock

Gi nyutdannede lærere en god overgang til yrket

Nytt barnehage- og skoleår nærmer seg, og mange kommuner og fylkeskommuner får nyutdannede lærere med på laget. KS anbefaler alle å bidra til en god overgang fra utdanning til yrke gjennom systematisk veiledning.

Foto: Shutterstock

KRONIKKER

KS vil ha tiltak for å rekruttere og beholde lærere

KS jobber hele tiden for at kommuner og fylkeskommuner skal kunne rekruttere, beholde og utvikle kompetente ansatte i barnehager, skoler og andre tjenester for barn og unge. Nå har KS’ hovedstyre vedtatt hvilke tiltak KS vil prioritere framover.

Foto: KS

Samarbeid om veiledning av nyutdannede lærere

Fredag 24. mars samarbeidet KS og Utdanningsforbundet om en konferanse på Lærernes hus om overgangen mellom utdanning og yrke for nyutdannede lærere og barnehagelærere.

Foto: -

Årets oppvekstprofiler er lansert

Folkehelseinstituttet lanserte nylig årets oppvekstprofiler. Profilene gir hver enkelt kommune, og bydeler i de største byene, et unikt helhetsbilde av oppvekstforholdene.

Foto: Shutterstock

SSB framskriver økt lærertetthet fram mot 2040

Det er blitt omtrent 5.000 flere lærere med lærerutdanning i grunnskolen siden 2015, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Foto: Siv Dolmen

LæreriNord – lagarbeid for bolyst, kunnskap og fremtid

Regionen vår trenger at flere velger å ta lærerutdanning. Vi trenger flere kvalifiserte lærere i barnehager og skoler. Og vi trenger å vise fram det gode arbeidet som gjøres for barna og ungdommene våre i regionen vår. Dette er lagarbeid for fremtiden.

Foto: Shutterstock

HØRING

Høringssvar om etter- og videreutdanning i skoler og barnehager

KS har gitt høringssvar til rapporten fra utvalget som har sett på etter- og videreutdanning i skoler og barnehager (NOU 2022:13 – Med videre betydning).

Foto: KS

Kunnskapsgrunnlag om kvalitetsvurdering i skolen

Kvalitetsutviklingsutvalget har lagt fram en viktig og grundig rapport som vil danne grunnlag for videre dialog om kvalitetsutvikling i skolen og utvalgets anbefalinger som kommer i oktober 2023.

Foto: Jan Inge Krossli

Elevmedvirkning er viktig for demokratiforståelsen

De skolene og kommunene og fylkeskommunene som lykkes godt med elevmedvirkning, forstår at medvirkning er viktig for elevenes læring og demokratiforståelse. Les ny rapport som KS og Elevorganisasjonen har fått laget.

Foto: Scanstockphoto

Flere lærere

Utdanningsdirektoratet publiserte 16. desember «Fakta om grunnskolen 2022–2023», med nye tall som skolene i høst har rapportert inn til Grunnskolens Informasjonssystem (GSI).

Foto: Jan Inge Krossli

KS vil samarbeide om å rekruttere og beholde lærere

På konsultasjonsmøtet med kunnskapsminister Tonje Brenna 2. desember, var KS og statsråden enige om å bidra til et sterkere samarbeid om å rekruttere, utvikle og beholde kvalifiserte lærere.

Foto: KS

Nytt dialogverktøy mot mobbing i skolen

Kunnskapsminister Tonje Brenna har åpnet et nytt digitalt dialogverktøy for å forebygge mobbing og skape et trygt og godt skolemiljø. Modellen er utviklet av Universitetet i Agder på oppdrag fra KS.

Foto: Colourbox.com

Ungt medborgerskap for bærekraftig utvikling må stimuleres

Skoleåret 2022/ 23 er året hvor elevene skal få oppleve den skolen som ny læreplan beskriver uten en forstyrrende pandemi. Evalueringer peker på noen forbedringspunkter. Bærekraftig utvikling er et av dem.

Foto: Bly

Lokaldemokratiets ansvar for barn og unges oppvekst

Oppvekst foregår i et veikryss. Her møtes så godt som alle kommunens politikk- og tjenesteområder. Det krever samarbeid mellom mange aktører, som er samlet i ABSOLUTT. Se opptak av webinar om prosjektet og NTNUs nye rapport.

Foto: KS

Enighet om arbeidstid i skolen

KS og lærerorganisasjonene har etter forhandlinger blitt enig om ny arbeidstidsavtale (SFS 2213). Avtalen gjelder fra 1.1.2022 til 31.12.2023, men endringene i særavtalen gjøres i praksis gjeldende fra nytt skoleår 2022/2023.

Avtaler skole/barnehageFoto: Shutterstock

Avtaler skole/barnehage

Her finner du avtaler om skole og barnehage (lønn og tariff).

Barnehage- og skolemiljøFoto: Shutterstock

Barnehage- og skolemiljø

Alle barn og elever skal ha en opplevelse av å høre til, av å være en betydningsfull person i fellesskapet og ha mulighet til medvirkning.

ABSOLUTTFoto: Bly

ABSOLUTT

Utviklingsprogrammet ABSOLUTT skal gi kommunene og fylkeskommunene økt forståelse og kunnskap om deres ansvar for barnehage, skole og oppvekst. Det skal også gi innsikt i hva som virker inn på barn og unges læring, utvikling, trivsel og tilhørighet.

KS UngFoto: Gerardo Poblete

KS Ung

KS Ung er en samling digitale spill, læringsressurser og filmer om lokaldemokrati, kommuner, medbestemmelse og yrker i kommunal sektor. Ressursene er gratis og passer for elever på 10. trinn og i videregående skole.

Ansatte i skolen (totalt)

Analyse og statistikk fra landets 10 største kommuner

Her finner du analyse og statistikk for ASSS-kommunene (landets 10 største kommuner) på grunnskoleområdet.

Mer om grunnskole og SFO

Foto: KS

Forhandlinger i gang om arbeidstidsavtalen i skolen

Forhandlingene om arbeidstidsavtalen for undervisningspersonell startet fredag 1. desember. Det ble gjort betydelige endringer for to år siden, som KS mener bør evalueres før det eventuelt gjøres nye endringer.

Foto: KS

Enige om å tydeliggjøre lærerutdanning i opplæringsloven

KS, Kunnskapsdepartementet og Utdanningsforbundet er enige om at det bør bli tydeligere i selve opplæringsloven at de som ansettes fast som lærere skal ha lærerutdanning.

Foto: Hege Pedersen/KS

Webinar om ny digitaliseringsstrategi for barnehage og skole

Fredag 16. juni kan du delta på webinar og få vite mer om den nye digitaliseringsstrategien for barnehage og skole, som KS og regjeringen har laget sammen.

Foto: Lene Karin Wiborg

KS positive til nye anbefalinger om læringsanalyse

Ekspertgruppen for digital læringsanalyse gir i sin sluttrapport fire hovedanbefalinger om hvordan digital informasjon om elever kan brukes til å bedre læringen deres på en trygg måte.

Foto: Mostphotos

Bufdir hjelper kommuner med å støtte foreldre

Barnevernsreformen legger vekt på forebygging og tidlig innsats. Barne-, ungdoms- og – familiedirektoratet (Bufdir) har satt i gang en kampanje for å bidra til å styrke kommunenes faglige støtte til foreldre.

Foto: kulturskolerdadet.no

Nasjonalt dialogseminar om Fremtidens kulturskole

KS, Norsk kulturskoleråd og Utdanningsdirektoratet inviterer til nasjonalt dialogseminar 27. april. Tema er kulturskoles samspill med skole, SFO, barnehage og andre aktører i kommunene. Påmeldingsfrist 21. april.

Les flere artikler

KONTAKT