Til hovedinnhold

Grunnskole og SFO

Det beste vi kan gi barn og unge er utdanning og gode mestringsopplevelser. Utvikling av skole og skolefritidsordning er en av de viktigste oppgavene for kommuner og fylkeskommuner. Skolen er en viktig del av et bærekraftig lokalsamfunn og lokaldemokrati.

Artikler

Gi nyutdannede lærere en god overgang til yrket

Nytt barnehage- og skoleår nærmer seg, og mange kommuner og fylkeskommuner får nyutdannede lærere med på laget. KS anbefaler alle å bidra til en god overgang fra utdanning til yrke gjennom systematisk veiledning.

KRONIKKER

KS vil ha tiltak for å rekruttere og beholde lærere

KS jobber hele tiden for at kommuner og fylkeskommuner skal kunne rekruttere, beholde og utvikle kompetente ansatte i barnehager, skoler og andre tjenester for barn og unge. Nå har KS’ hovedstyre vedtatt hvilke tiltak KS vil prioritere framover.

Samarbeid om veiledning av nyutdannede lærere

Fredag 24. mars samarbeidet KS og Utdanningsforbundet om en konferanse på Lærernes hus om overgangen mellom utdanning og yrke for nyutdannede lærere og barnehagelærere.

PRESSEMELDINGER

Ny opplæringslov gir mange muligheter og noen utfordringer

- Regjeringens forslag til ny opplæringslov gir både nye muligheter og noen utfordringer for kommunene, sier Helge Eide, områdedirektør i KS.

Årets oppvekstprofiler er lansert

Folkehelseinstituttet lanserte nylig årets oppvekstprofiler. Profilene gir hver enkelt kommune, og bydeler i de største byene, et unikt helhetsbilde av oppvekstforholdene.

SSB framskriver økt lærertetthet fram mot 2040

Det er blitt omtrent 5.000 flere lærere med lærerutdanning i grunnskolen siden 2015, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

LæreriNord – lagarbeid for bolyst, kunnskap og fremtid

Regionen vår trenger at flere velger å ta lærerutdanning. Vi trenger flere kvalifiserte lærere i barnehager og skoler. Og vi trenger å vise fram det gode arbeidet som gjøres for barna og ungdommene våre i regionen vår. Dette er lagarbeid for fremtiden.

HØRING

Høringssvar om etter- og videreutdanning i skoler og barnehager

KS har gitt høringssvar til rapporten fra utvalget som har sett på etter- og videreutdanning i skoler og barnehager (NOU 2022:13 – Med videre betydning).

Kunnskapsgrunnlag om kvalitetsvurdering i skolen

Kvalitetsutviklingsutvalget har lagt fram en viktig og grundig rapport som vil danne grunnlag for videre dialog om kvalitetsutvikling i skolen og utvalgets anbefalinger som kommer i oktober 2023.

Elevmedvirkning er viktig for demokratiforståelsen

De skolene og kommunene og fylkeskommunene som lykkes godt med elevmedvirkning, forstår at medvirkning er viktig for elevenes læring og demokratiforståelse. Les ny rapport som KS og Elevorganisasjonen har fått laget.

Flere lærere

Utdanningsdirektoratet publiserte 16. desember «Fakta om grunnskolen 2022–2023», med nye tall som skolene i høst har rapportert inn til Grunnskolens Informasjonssystem (GSI).

KS vil samarbeide om å rekruttere og beholde lærere

På konsultasjonsmøtet med kunnskapsminister Tonje Brenna 2. desember, var KS og statsråden enige om å bidra til et sterkere samarbeid om å rekruttere, utvikle og beholde kvalifiserte lærere.

Nytt dialogverktøy mot mobbing i skolen

Kunnskapsminister Tonje Brenna har åpnet et nytt digitalt dialogverktøy for å forebygge mobbing og skape et trygt og godt skolemiljø. Modellen er utviklet av Universitetet i Agder på oppdrag fra KS.

Ungt medborgerskap for bærekraftig utvikling må stimuleres

Skoleåret 2022/ 23 er året hvor elevene skal få oppleve den skolen som ny læreplan beskriver uten en forstyrrende pandemi. Evalueringer peker på noen forbedringspunkter. Bærekraftig utvikling er et av dem.

Lokaldemokratiets ansvar for barn og unges oppvekst

Oppvekst foregår i et veikryss. Her møtes så godt som alle kommunens politikk- og tjenesteområder. Det krever samarbeid mellom mange aktører, som er samlet i ABSOLUTT. Se opptak av webinar om prosjektet og NTNUs nye rapport.

Erfaringskonferanse: Overgang fra lærerutdanning til læreryrket

Hva er det klokt å gjøre for å lette overgangen fra utdanning til yrke? Nasjonalt forum for lærerutdanning og profesjonsutvikling har arrangert erfaringskonferanse om muligheter og utfordringer.

Flyktninger og lærerkompetanse tema på møte med stortingskomiteen

Skole- og barnehagetilbudet til ukrainske flyktninger var sentralt tema da KS møtte Stortingets utdannings- og forskningskomité 29. mars. Men også KS’ syn på hva som er en kvalifisert lærer.

Status Kommune 2022

Rapporten Status Kommune 2022 gir et oppdatert bilde av tilstanden i norske kommuner og fylker – en samlet oversikt over fakta på 117 områder i kommuner og fylkeskommuner.

Enighet om arbeidstid i skolen

KS og lærerorganisasjonene har etter forhandlinger blitt enig om ny arbeidstidsavtale (SFS 2213). Avtalen gjelder fra 1.1.2022 til 31.12.2023, men endringene i særavtalen gjøres i praksis gjeldende fra nytt skoleår 2022/2023.

- Arbeidet med å trygge den digitale oppveksten må prioriteres

KS har det siste året satt barn og unges digitale skolehverdag på dagsorden. KS har blant annet tatt initiativ til en større satsing og samordning gjennom forprosjektet SkoleSec.

Avtaler skole/barnehage

Avtaler skole/barnehage

Her finner du avtaler om skole og barnehage (lønn og tariff).

Barnehage- og skolemiljø

Barnehage- og skolemiljø

Alle barn og elever skal ha en opplevelse av å høre til, av å være en betydningsfull person i fellesskapet og ha mulighet til medvirkning.

ABSOLUTT

ABSOLUTT

Utviklingsprogrammet ABSOLUTT skal gi kommunene og fylkeskommunene økt forståelse og kunnskap om deres ansvar for barnehage, skole og oppvekst. Det skal også gi innsikt i hva som virker inn på barn og unges læring, utvikling, trivsel og tilhørighet.

KS Ung

KS Ung

KS Ung er en samling digitale spill, læringsressurser og filmer om lokaldemokrati, kommuner, medbestemmelse og yrker i kommunal sektor. Ressursene er gratis og passer for elever på 10. trinn og i videregående skole.

Ansatte i skolen (totalt)

Analyse og statistikk fra landets 10 største kommuner

Her finner du analyse og statistikk for ASSS-kommunene (landets 10 største kommuner) på grunnskoleområdet.

Mer om grunnskole og SFO

Bufdir hjelper kommuner med å støtte foreldre

Barnevernsreformen legger vekt på forebygging og tidlig innsats. Barne-, ungdoms- og – familiedirektoratet (Bufdir) har satt i gang en kampanje for å bidra til å styrke kommunenes faglige støtte til foreldre.

Nasjonalt dialogseminar om Fremtidens kulturskole

KS, Norsk kulturskoleråd og Utdanningsdirektoratet inviterer til nasjonalt dialogseminar 27. april. Tema er kulturskoles samspill med skole, SFO, barnehage og andre aktører i kommunene. Påmeldingsfrist 21. april.

Den internasjonale Braille-dagen

Punktskrift, også kalt braille eller blindeskrift, ble oppfunnet av franskmannen Louis Braille (1809-1852). Den internasjonale braille-dagen er 4. januar, som var fødselsdagen til Louis Braille. Han regnes i dag som punktskriftens far.

Frokostmøte: Tidlig og samordnet innsats for barn og unge

På et digitalt frokostmøte 23. november deler kommuner erfaringer med programfinansiering og helhetlige tilbud til barn, unge og familier. Rikspolitikere diskuterer hvordan de kan legge til rette for tidlig og samordnet innsats. Se sendingen nedenfor.

Lærerstudenters forventninger til arbeidet som profesjonelle lærere i skolen

STEP-prosjektet; Partnerskap for bærekraftig overgang fra lærerutdanning til yrke, har publisert sin første rapport. Den tar for seg studenters forventninger til møtet med arbeidet som lærere i skolen.

Profesjonsfelleskapene og fagfornyelsen

KS og Utdanningsforbundet har sammen initiert og finansiert et forskningsprosjekt som ser på hvordan profesjonsfelleskapene ved fem skoler jobber for at elevene skal oppleve fagfornyelsens intensjoner.

Les flere artikler

KONTAKT