Grunnskole og SFO

Det beste vi kan gi barn og unge, er utdanning og gode mestringsopplevelser. Utvikling av skole og skolefritidsordning eren av de viktigste oppgavene for kommuner og fylkeskommuner. Skolen er en viktig del av et bærekraftig lokalsamfunn og lokaldemokrati.

Nå kan du søke videreutdanning innenfor strategien Kompetanse for kvalitet

Nå kan du søke videreutdanning innenfor strategien Kompetanse for kvalitet

Fra og med 1. februar er det mulig å søke på videreutdanning innenfor strategien Kompetanse for kvalitet.

Trenger skolene dine en lærerspesialist og en lærerspesialistutdanning?

Trenger skolene dine en lærerspesialist og en lærerspesialistutdanning?

Lærerspesialistordningen skal bidra til at gode lærere fortsetter i lærerjobben sin. Ordningen består at både en funksjon som lærerspesialist og en lærerspesialistutdanning.

Styring og ledelse påvirker skoleresultater

Styring og ledelse påvirker skoleresultater

Kommunenes politiske og administrative styring og ledelse kan påvirke skolens resultater. En ny forskningsrapport peker på at gode relasjoner og klar rolleforståelse mellom politikere og administrasjon er en viktig faktor for vellykket kvalitetsutvikling.

KS ønsker en trygg digital hverdag for barn og unge

KS ønsker en trygg digital hverdag for barn og unge

KS har undertegnet en erklæring om å oppfylle, beskytte og respektere barns rettigheter i digitale miljø etter FNs barnekonvensjon. - Vi har alle et ansvar for å bidra til at barn og unge har en trygg netthverdag, sier nestleder i KS, Gunn Marit Helgesen.

Status Kommune 2020

Status Kommune 2020

Lurer du på hvor store klimautslippene er i din kommune, hvor høyt sykefraværet er eller hvor engasjerte innbyggerne er i lokal politikk? KS lanserer Status Kommune 2020 - en samlet oversikt over fakta på over 100 områder i kommunesektoren.

Veiledning av nyutdannede nyansatte lærere

Veiledning av nyutdannede nyansatte lærere

Veiledning av nyutdannede og nyansatte lærere i barnehager og skoler bidrar til å skape god overgang mellom utdanningsløp og yrkeslivet. Nå får mange nye lærere bedre veiledning.

KS har skolepolitisk og barnehagepolitisk plattform

KS har skolepolitisk og barnehagepolitisk plattform

Skolepoltitisk plattform og Barnehagepolitisk plattform gir en enkel, kortfattet fremstilling av prinsippene som ligger til grunn for arbeidet med skole og barnehage.

Barnehage- og skolemiljø

Barnehage- og skolemiljø

Alle barn og elever skal ha en opplevelse av å høre til, av å være en betydningsfull person i fellesskapet og ha mulighet til medvirkning.

ABSOLUTT

ABSOLUTT

Utviklingsprogrammet ABSOLUTT skal gi kommunene og fylkeskommunene økt forståelse og kunnskap om deres ansvar for barnehage, skole og oppvekst. Det skal også gi innsikt i hva som virker inn på barn og unges læring, utvikling, trivsel og tilhørighet.

KS Ung

KS Ung

KS Ung er en samling digitale spill, læringsressurser og filmer om lokaldemokrati, kommuner, medbestemmelse og yrker i kommunal sektor. Ressursene er gratis og passer for elever på 10. trinn og i videregående skole.

Ansatte i skolen (totalt)

Avtaler skole/barnehage

Avtaler skole/barnehage

Her finner du avtaler om skole og barnehage (lønn og tariff).

I 2020 får norsk skole nye læreplaner som skal møte framtidas behov. KS mener dette arbeidet ikke bare handler om hva som skal inn og ut av fag, men også om hvordan elevene skal lære.
KS
PP-tjenesten og systemrettet arbeid

PP-tjenesten og systemrettet arbeid

Hvordan legger kommuner og fylkeskommuner til rette for at PP-tjenesten kan hjelpe skoler og barnehager med systemrettet arbeid? På denne siden har vi samlet kunnskap og erfaringer fra et prosjekt som involverte fire kommuner og en fylkeskommune.

Analyse og statistikk fra landets 10 største kommuner

Her finner du analyse og statistikk for ASSS-kommunene (landets 10 største kommuner) på grunnskoleområdet.

Mer om grunnskole og SFO

Høringssvar om likestilling blant barn og unge

HØRING

Høringssvar om likestilling blant barn og unge

KS mener forslagene i rapporten NOU 2019: 19 Jenterom, gutterom og mulighetsrom ikke legger til rette for helhetstenkning. KS mener det er lite hensiktsmessig å bruke ressurser på å etablere et statlig sekretariat.

Høringssvar om moderasjonsordninger i SFO

HØRING

Høringssvar om moderasjonsordninger i SFO

KS støtter at det er samme prinsipper som gjelder for redusert foreldrebetaling i både barnehage og SFO. Det vil gjøre ordningen enklere å administrere for kommunen og enklere å forstå for de som søker.

Toppmøte Barn og Unge: En kanal for ungdommens engasjement

Toppmøte Barn og Unge: En kanal for ungdommens engasjement

- Å plassere engasjert ungdom og beslutningstakere sammen kan gi oss nye ideer, innspill og nye veier mot målet – et bærekraftig samfunn, sa styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen, da hun åpnet Toppmøte Barn og Unge.

Notat til stortingshøring om

HØRING

Notat til stortingshøring om "Tett på".

KS har utarbeidet et notat til høringen om "Tett på - tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO", Meld. St. 6 (2019-2020) i Utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget.

Erstatningskrav mot kommunen som følge av mobbing

Erstatningskrav mot kommunen som følge av mobbing

KS Advokatene bistår jevnlig kommuner i rettssaker hvor elever fremmer erstatningskrav mot kommunen som følge av anført mobbing i grunnskolen. Advokatene Øyvind Renslo og Andreas Dag Nilsen gir her en kort oversikt over vilkårene for å kreve erstatning.

Nye læreplaner er klare: Nå ligger ballen hos profesjonsfellesskapet

Nye læreplaner er klare: Nå ligger ballen hos profesjonsfellesskapet

18. november ble det lagt fram nye læreplaner for skolen. KS anbefaler kommuner og skoleledere til å involvere tillitsvalgte aktivt i gjennomføringsfasen som starter nå.

Les flere artikler

KONTAKT