Det er heller ikke riktig at skolen er blitt heldigital

Kristin Holm Jensen, avdelingsdirektør for oppvekst, kultur og utdanning

Dette innlegget er publisert i Utdanningsnytt.

Regjeringen og kommunesektoren ved KS har laget en felles strategi for digital kompetanse og infrastruktur i skole og barnehage, med mange konkrete tiltak for å styre utviklingen bedre.

Skolens formål er å «åpne døra til verden og fremtiden» for elevene. Både dagens verden og fremtiden er digital, og utviklingen går veldig raskt. Den har tidvis gått for raskt også i skolen, for eksempel når digitale hjelpemidler er tatt i bruk uten nødvendig informasjonssikkerhet og personvern. Pandemien gjorde det nødvendig å anskaffe nye læringsverktøy og læremidler veldig fort, for å sikre den grunnleggende retten til utdanning for alle elver på hjemmeskole.

Kommunene har selv sett behovet for bedre sikkerhet, og KS etablerte derfor et eget program for informasjonssikkerhet og personvern i skolen, kalt SkoleSec. Der får ansatte i kommunene hjelp til å gjøre viktige vurderinger for å ivareta elevenes privatliv og sikkerheten i de digitale løsningene. Regjeringen og KS er enige om at det er behov en permanent nasjonal støttetjeneste. Arbeidet er i gang, og vil også omfatte tiltak for å bidra til å sikre at læremidler er universelt utformet, slik at alle har like muligheter for utdanning.

Mange bekymrer seg av gode grunner for at elevene utstyres med et nettbrett eller PC som kan bringe “hele verden” inn på barnerommet, på godt og vondt. Kommunene har ulike løsninger for å stenge tilgangen til nettsider og applikasjoner som ikke passer for barn, og de deler eksempler på gode løsninger som beskytter elevene mot uønsket innhold. Dette må komme i tillegg til, og ikke i stedet for, opplæring i ansvarlig nettbruk, selvsagt tilpasset barnas alder. Her har også familiene en viktig rolle med å veilede, begrense og støtte barna i deres digitale liv.

I debatten om digitalisering av skolen hevder mange at digitale læremidler brukes for mye, og at det går utover elevenes læring. Vår felles strategi sier at lærerne fortsatt skal ha mulighet for å velge hva som er hensiktsmessige læremidler å bruke i undervisningen, både digitale og analoge. Velutdannede pedagoger er best kvalifiserte til å gjøre slike valg. Samtidig legger kommunene viktige rammer for valgene gjennom innkjøp og avtaler med ulike leverandører.

Det er heller ikke riktig at skolen er blitt heldigital. Forlagenes omsetningstall for 2022 viste at den innkjøp av digitale læremidler utgjorde om lag en tredel av innkjøpene. Tilgang til begge både digitale og analoge læremidler er viktig. Skjermbruksutvalgets kunnskapsoppsummering viser at lesing av lengre og sammenhengende tekster på papir gir bedre leseforståelse og god trening i konsentrasjon. Dette har fordeler særlig for elever med svakere leseferdigheter. De digitale læremidlene kan lettere tilpasses elevenes ulike læringsnivå, være mer motiverende og gi digital kompetanse, som er en grunnleggende ferdighet elevene trenger. Dette er viktig kunnskap som må brukes i skolenes utviklingsarbeid, blant annet for å styrke elevenes leseferdigheter, som viser en bekymringsfull negativ utvikling.

For å hjelpe lærerne og kommunene i valg av læremidler, er KS og regjeringen enige om at det skal utvikles en nasjonal tjenestekatalog. Den skal gi en oversikt over digitale læremidler og hjelpe kommunene til å ta gode valg. Men det vil ikke være nok. Lærerne må få mer kunnskap om god pedagogisk bruk av ulike læremidler både i grunnutdanningen og gjennom etter- og videreutdanning.

Kunstig intelligens har endret både verden og utdanningen radikalt. Nasjonale utdanningsmyndigheter samarbeider med fylkeskommunene, kommunene og KS om tiltak som skal bidra til en trygg og rettferdig eksamen våren 2024. Utdanningsdirektoratet utvikler kompetansetilbud for lærere om KI, men heller ikke det er nok. Partene i skolesektoren må sammen utvikle nye undervisnings-, vurderings- og eksamensformer, som ruster elevene til å bruke slike hjelpemidler ansvarlig og positivt til bedre læring.

Digitaliseringen av verden, våre liv og utdanningen utfordrer oss kraftig. KS vil bidra til at vi løser utfordringer med ansvarlige tiltak, som følger en gylden middelvei. Vi må bruke de positive mulighetene digital teknologi gir for bedre læring, relevans og inkludering i skolen. Men vi må også sørger for ansvarlig og pedagogisk god bruk, som ivaretar krav til personvern, informasjonssikkerhet og universell utforming.