Til hovedinnhold

Avtaler skole/barnehage

Her har vi samlet de sentrale forbundsvise avtalene og artikler som gjelder skole og barnehage.

Artikler

Foto: Siv Dolmen

Enighet om avtale for barnehager, skoler og SFO

KS og arbeidstakerorganisasjonene er blitt enige om å forlenge særavtalen Barnehager, skolefritidsordninger, skole og familiebarnehager (SFS 2201) i to år, uten endringer.

Foto: KS

Enighet om arbeidstidsavtalen for undervisningspersonalet

Tirsdag 12. desember ble partene enige om å forlenge arbeidstidsavtalen for undervisningspersonalet med to nye år, uten endringer.

Foto: KS

Forhandlinger i gang om arbeidstidsavtalen i skolen

Forhandlingene om arbeidstidsavtalen for undervisningspersonell startet fredag 1. desember. Det ble gjort betydelige endringer for to år siden, som KS mener bør evalueres før det eventuelt gjøres nye endringer.

Foto: Colourbox

Rundskriv - arbeidstidsordningen for lærere som underviser etter integreringsloven

KS og Utdanningsforbundet har inngått et forlik som avklarer elementer knyttet til arbeidstidsordningen for lærere som underviser etter integreringsloven. Det er nå utarbeidet et rundskriv som blant annet omhandler konsekvensene av dette forliket.

Foto: Mostphotos

Forlik i tvist om arbeidstidsordning for lærere som underviser etter integreringsloven

KS og Utdanningsforbundet har i lenger tid hatt ulikt syn på i hvor stor grad lærere som underviser etter integreringsloven er omfattet av SFS 2213. KS og Utdanningsforbundet har nå forlikt saken.

Foto: Siv Dolmen

Rundskriv om SFS 2213 - arbeidstidsavtalen for lærere

Det er nå utarbeidet et B-rundskriv om SFS 2213 - arbeidstidsavtalen for undervisningspersonalet.

Foto: Shutterstock

SFS 2214 - Undervisningspersonalet i kommunale og fylkeskommunale folkehøgskoler

Særavtale SFS 2214 – Undervisningspersonalet i kommunale og fylkeskommunale folkehøgskoler - er prolongert, med endring av pkt 6 Godtgjøring for særskilt arbeidstid. Beløpet er hevet til kr 27 000 med virkning fra 01.01.2018.

Foto: Shutterstock

KS vant sak om bruk av stillingskodene 7637 Pedagogisk leder og 6709 Barnehagelærer

Arbeidsretten avsa 16.11.2018 dom om innplassering i stillingskodene 7637 Pedagogisk leder og 6709 Barnehagelærer. Begge kodene omfatter de som etter barnehagelovens begrepsbruk omtales som pedagogiske ledere. KS vant fram med sitt syn i Arbeidsretten.

Foto: Kristina B. Holmeblad

Nemndkjennelse om barnehagene

Den sentrale nemnda har den 17. april 2018 avsagt kjennelse i tvisten mellom KS og Utdanningsforbundet.

B-rundskriv 8/2016 – Overtid for undervisningspersonalet

B-rundskriv om overtid for undervisningspersonalet er nå utarbeidet.

B-rundskriv 2/2016 - Pedagogisk personale i barnehagen

B-rundskriv 2/2016 omhandler nemndskjennelsen om SFS 2201 – barnehager, skolefritidsordninger, skole og SFO.

B-rundskriv 1/2014 - kommentarer til særavtale SFS 2201

B-rundskriv 1/2014 - Barnehager, skolefritidsordninger, skole og familiebarnehager redegjør for ulike problemstillinger knyttet til særavtalen SFS 2201 og andre spørsmål om personalet i barnehage, skole og SFO.

KONTAKT