- Det er viktig med god kunnskap om hvordan kommunen kan bidra til best mulig utdanning for barna i kommunen. Rapporten fra Senter for økonomisk forskning (SØF) peker på flere felles kjennetegn ved kommunens politiske og administrative ledelse av skoler som bidrar til gode resultater. For KS er det spesielt gledelig at ABSOLUTT-programmet og andre av våre folkevalgtprogrammer danner grunnlag for god skoleutvikling lokalt, sier Trond Kalhagen, konstituert avdelingsdirektør for kultur og utdanning i KS.

Identifisere kommuner

SØF har i prosjektet identifiserer kommuner som gjør det henholdsvis bra og dårlig på elevundersøkelsen og nasjonale prøver. Det er likevel lagt størst vekt på skolebidragsindikatorene i analysene. Rapporten har analysert om det er systematiske forskjeller i hvordan kommuner med ulike resultater utøver sitt ansvar og myndighet. Hovedvekten av analysene bygger på intervjuer og dokumentundersøkelse i åtte kommuner.

Rapporten peker blant annet på disse felles kjennetegnene på kommuner som oppnår gode resultater. Oppmerksomhet på kvalitet, gode relasjoner og tett oppfølging

  • Resultatstyringsmodell, med oppmerksomhet på skolekvalitet målt som elevresultater, men liten grad av detaljstyring
  • Gode relasjoner og klar rolleforståelse mellom politikere og administrasjon
  • Administrasjonen er tett på skolene, ofte med et nivå under kommunalsjef som driver utviklingsarbeid, støtter skolene og stiller krav.
  • Satsning på kompetanseutvikling for administrasjon, skoleledere og lærere.
  • Flere av kommunene med gode resultater har deltatt på ABSOLUTT eller andre folkevalgtprogrammer i regi av KS.

Politikerne definerer målsettinger

Politikerne er tydelig i sine roller med å vedta skolenes retning og prioriteringer og å følge opp dette med administrasjonen (styringsrollen). Politikerne i disse kommunene kan virke tilbaketrukne, men er likevel tydelige over sin rolle, legger trykk på administrasjonen, følger opp vedtak og sitter noen steder med den informasjonen som trengs for å ha oversikt. 

God kommunikasjon og klar rolleforståelse 

For at politikerne kan være tydelige i sin rolle, er det en forutsetning at de kan  samarbeide og kommunisere godt med administrasjonen. Politikerne uttrykker stor tillit til administrasjonen og deres faglige kompetanse. Samtidig er administrasjonen lydhør overfor politikerne. Flere av kommunene med best resultater i undersøkelsen er organisert med en operativ leder under kommunedirektøren, som driver utviklingsarbeid, støtter skoleledelsen i vanskelige saker og følger opp skolene.

Kompetanseutvikling i alle ledd

Kompetanseutvikling foregår i linjen hos kommunene som har kommet lengst og utvikling av analysekompetanse er fremtredende. Prosjektet peker på at kompetansen bygges best gjennom daglig praksis.

Alle kommunene prioriterer kompetanseutvikling eksternt for å oppfylle formelle krav.

Liten sammenheng mellom skolebidragsindikatoren og resultater på elevundersøkelsen

I analysen av skolebidragsindikatoren opp mot andre indikatorer og data om kommunal styring og organisering finner SØF at det er liten sammenheng mellom skolebidrag og resultater fra elevundersøkelsen. Tidligere forskning på forholdet mellom trivsel og andre faktorer ved skolemiljøet har vist tydelig sammenheng med elevenes læringsresultater. Når man kontrollerer resultatene til faktorer på skolens bidrag, er det liten eller ingen sammenheng.