Styreleder Gunn Marit Helgesen viser til resultatene fra Elevundersøkelsen 2017 som ble lansert mandag. 6,6 prosent av elevene har blitt mobbet 2-3 ganger i måneden eller oftere, mot 6,3 prosent året før, viser undersøkelsen. Det utgjør 29.000 elever. Samtidig rapporterer fylkesmennene om flere henvendelse fra barn, foreldre, skoler og barnehager for å hjelpe til med å løse mobbesaker.

- Det skal være er nulltoleranse mot mobbing, diskriminering og trakassering i skolen. Det er alvorlig og ikke akseptabel at så mange barn og unge mobbes, sier Gunn Marit Helgesen. Hun sier at rektor ved den enkelte skole har ansvaret for at skolene systematisk følger opp arbeidet mot mobbing. 

Loven er endret
Lov kapittelet om skolemiljø, opplæringslovens kapittel 9A, er endret fra og med 1. august 2017. Lovteksten omtaler plikter for skolene. Kommuners og fylkeskommuners overordnede ansvar for å oppfylle rettighetene til elevene og pliktene til skolene er ikke endret.
Den nye mobbeloven, som styrker rettighetene til den som mobbes, trådte i kraft samme høst som Elevundersøkelsen ble gjennomført.

– Å stanse mobbing i skolen er en viktig oppgave fordi det går ut over barns psykiske helse og dermed gir dårligere skoleresultater. Samtidig tar det tid å bygge opp kompetansen og endre rutinene. Men vi ser at det nye lovverket som ble innført i fjor allerede brukes aktivt, sier Gunn Marit Helgesen.

Alle skal ha en trygt skolemiljø
En del av det kontinuerlige og systematiske arbeidet er at elevene skal delta i planleggingen og gjennomføringen av arbeidet for et trygt og godt skolemiljø. Samarbeidsutvalget, skoleutvalget, skolemiljøutvalget, elevrådet og arbeidsutvalget for foreldrene (FAU) skal som en del av dette arbeidet, holdes informert om alt som er viktig for skolemiljøet.

  •  Alle elever har rett til et godt og trygt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring
  •  Skolen skal ha nulltoleranse mot krenking som mobbing, vold, diskriminering og trakassering
  • Det er elevens subjektive opplevelse av ikke å ha et godt og trygt skolemiljø som er avgjørende

Må ta tak i saken
Dette betyr blant annet at diskusjoner om noe er mobbing eller ikke, er en ikke-diskusjon. Dersom en elev sier at hun ikke har det trygt på skolen, er det skolens plikt å følge dette opp. Verken rektor eller lærer kan overstyre elevens opplevelser og dermed unnlate å ta tak i saken.
Plikten til å fatte enkeltvedtak i saker om psykososialt skolemiljø, er fjernet. I stedet er aktivitetsplikten til alle som arbeider på skolen skrevet inn i selve loven.

Flere hundre skoler og barnehager over hele landet deltar nå i kompetansebyggingen, sammen med sine kommuner. Nye fylkesvise mobbeombudene vil også være på plass fra skolestart i 2018.

Videre lesning:

Det er nulltoleranse mot mobbing i skolen

Mobbing må bekjempes lokalt