Tidligere forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. er opphevet fra samme tid. Ny veileder til forskriften er også publisert og gjeldende, men med mulighet for høringsinnspill fram til 15. oktober.

Helse- og omsorgsdepartementet sendte forslag til ny forskrift om helse og miljø i barnehager og skoler på høring høsten 2019. I slutten av mars 2023 ble ny forskrift fastsatt av departementet og den trådte i kraft fra 1. juli 2023. Forskriften er hjemlet i Folkehelseloven og gjelder for barnehager, skoler, skolefritidsordninger og leksehjelpsordninger, men også for barnetilsynsordninger for 3 eller flere barn med ukentlig oppholdstid på 10 timer eller mer. Den regulerer også kommunens ansvar for godkjenning og tilsyn.

Formålet med forskriften er å bidra til at miljøet i barnehager, på skoler, skolefritidsordninger og leksehjelpordninger fremmer barns og elevers helse, trivsel, lek og læring, samt at sykdom, skade og alvorlige hendelser forebygges.

Forskriften er noe forenklet og bestemmelser om psykososialt miljø er tatt ut. Den omhandler fortrinnsvis det fysiske miljøet. Departementet har likevel vurdert det som nødvendig å ta inn en bestemmelse i forskriften om hvor mye tid som bør settes av til måltidene i barnehager og skoler.

Kommuner og fylkeskommuner har som eiere av barnehager og skoler ansvar for at kravene i forskriften blir oppfylt. Det innebærer også å stille til rådighet de ressursene som er nødvendig for at kravene skal kunne oppfylles. Det er videreført egne krav til internkontroll etter forskriften, men ordlyden er nå likelydende med bestemmelsene i kommuneloven og barnehageloven. 

Virksomhetene skal fortsatt være godkjent av kommunen etter forskriften før oppstart av driften. Videre har kommunen ansvar for å føre tilsyn etter forskriften og tilsynsvirksomheten skal prioriteres etter en vurdering av helserisiko.

Elever eller foreldre kan klage på kommunens vurdering

Det er tatt inn en ny bestemmelse om kommunens oppfølging av henvendelser. Barn, elever eller foreldre skal henvende seg til barnehagen eller skolen dersom de mener at forskriftens krav ikke oppfylles. Dersom henvendelsen ikke følges opp innen rimelig tid kan man henvende seg til kommunen som tilsynsmyndighet som da skal vurdere å følge opp forholdet med tilsyn. Elevene eller foreldrene er gitt rett til å klage til statsforvalteren på kommunens avgjørelse når de vurderer av om forholdet skal følges opp ved tilsyn. Forvaltningslovens regler gjelder for en slik klage. Øvrige enkeltvedtak fattet etter forskriften kan påklages etter folkehelselovens bestemmelser.

Virksomheten har ansvar for å informere barn, elever og foreldre om forskriftens kvar til det fysiske miljøet og muligheten til å henvende seg til kommunen. Det er også videreført en plikt til å informere barn, elever og foreldre om forhold som kan ha negativ innvirkning på helsen, og tiltak som iverksettes eller vurderes iverksatt.

Ny veileder til forskriften

En ny veileder til forskriften er allerede publisert på helsedirektoratets sider der de opplyser at denne er gjeldende fra publiseringsdato. Det er likevel åpnet for å gi innspill for å forbedre innholdet fram til 15. oktober 2023. Kommunene og fylkeskommunene bør derfor vurdere om de har innspill til veilederen slik at den i størst mulig grad ivaretar deres behov for veiledning og støtte i arbeidet med å følge opp forskriften.  

Lenker:

Forskrift om helse og miljø i barnehager, skoler og skolefritidsordninger

Veileder til forskrift om helse og miljø i barnehager, skoler og skolefritidsordninger

Høring av veileder til forskrift om helse og miljø i barnehager, skoler og skolefritidsordninger