Til hovedinnhold

Videregående opplæring

KS jobber for gode rammebetingelser og handlingsrom for fylkeskommunenes tilbud om videregående opplæring. KS jobber for å heve status for fag- og yrkesopplæring, flere lærlinger i kommunal sektor og å realisere samfunnskontraktens målsettinger.

Artikler

Foto: KS

Webinar: Prepp gir innvandrere en god start på fagutdanning

I dette webinaret får du vite mer om hvordan innvandrere i Troms og Finnmark har fått en god start på veien mot fagbrev og jobb i pilotprosjektet Prepp. Oppskriften kan følges i flere fylker.

Foto: KS

Første møte med ny kunnskapsminister

KS møtte den nye kunnskapsministeren, Kari Nessa Nordtun, for første gang i det årlige konsultasjonsmøtet med Kunnskapsdepartementet.

Foto: Shutterstock

Samarbeid om fag- og yrkesopplæring

Fylkesutdanningssjefene anbefaler retningslinjer for samarbeid mellom fylkeskommunene om fag- og yrkesopplæring/videregående opplæring i bedrift.

Foto: Colourbox.com

De viktigste endringene i ny opplæringslov

Stortinget har vedtatt ny opplæringslov som vil tre i kraft fra skolestart høsten 2024. Denne artikkelen går gjennom de viktigste endringene for kommuner og fylkeskommuner.

Foto: Shutterstock

Gi nyutdannede lærere en god overgang til yrket

Nytt barnehage- og skoleår nærmer seg, og mange kommuner og fylkeskommuner får nyutdannede lærere med på laget. KS anbefaler alle å bidra til en god overgang fra utdanning til yrke gjennom systematisk veiledning.

Foto: Shutterstock

KRONIKKER

KS vil ha tiltak for å rekruttere og beholde lærere

KS jobber hele tiden for at kommuner og fylkeskommuner skal kunne rekruttere, beholde og utvikle kompetente ansatte i barnehager, skoler og andre tjenester for barn og unge. Nå har KS’ hovedstyre vedtatt hvilke tiltak KS vil prioritere framover.

Foto: Shutterstock

PRESSEMELDINGER

Ny opplæringslov gir mange muligheter og noen utfordringer

- Regjeringens forslag til ny opplæringslov gir både nye muligheter og noen utfordringer for kommunene, sier Helge Eide, områdedirektør i KS.

Foto: Shutterstock

SSB framskriver økt lærertetthet fram mot 2040

Det er blitt omtrent 5.000 flere lærere med lærerutdanning i grunnskolen siden 2015, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Foto: KS

Prepp forbereder til fagbrev

Prepp er et opplæringstilbud til voksne innvandrere som ønsker å bli bedre i norsk slik at de kan ta fagbrev og komme i fast jobb. Foreløpig er det et pilotprosjekt i Troms og Finnmark.

Foto: Jan Inge Krossli

Elevmedvirkning er viktig for demokratiforståelsen

De skolene og kommunene og fylkeskommunene som lykkes godt med elevmedvirkning, forstår at medvirkning er viktig for elevenes læring og demokratiforståelse. Les ny rapport som KS og Elevorganisasjonen har fått laget.

Foto: Ida Slettevoll

Toppmøte om fullføringsreformen

Fylkeskommunene og KS inviterte kunnskapsminister Tonje Brenna til et toppmøte om fullføringsreformen for å gi innspill og dele erfaringer.

Foto: Shutterstock

Erfaringskonferanse: Overgang fra lærerutdanning til læreryrket

Hva er det klokt å gjøre for å lette overgangen fra utdanning til yrke? Nasjonalt forum for lærerutdanning og profesjonsutvikling har arrangert erfaringskonferanse om muligheter og utfordringer.

Foto: KS

Enighet om arbeidstid i skolen

KS og lærerorganisasjonene har etter forhandlinger blitt enig om ny arbeidstidsavtale (SFS 2213). Avtalen gjelder fra 1.1.2022 til 31.12.2023, men endringene i særavtalen gjøres i praksis gjeldende fra nytt skoleår 2022/2023.

Foto: Bly

Status Kommune 2022

Rapporten Status Kommune 2022 gir et oppdatert bilde av tilstanden i norske kommuner og fylker – en samlet oversikt over fakta på 117 områder i kommuner og fylkeskommuner.

Foto: Shutterstock

Ny samfunnskontrakt for flere læreplasser i 2022-2026

KS, myndighetene og øvrige parter i arbeidslivet er blitt enige om en ny samfunnskontrakt for flere læreplasser. Arbeid som tidligere er gjort gjennom kontrakten viser at felles innsats gir bedre resultat.

Foto: Shutterstock

KRONIKKER

Rammene for fremtidens skole er på plass

Skolen har allerede tatt steget inn i fremtiden. Siden i fjor høst har skolene jobbet etter nytt læreplanverk med nye rammer for elevenes læring og utvikling, og for lærernes og ledelsens arbeid.

Foto: Shutterstock

Økte standpunktkarakterer i videregående studieforberedende våren 2020

KS og fylkeskommunene har utredet hvorfor standpunktkarakterer i videregående skole våren 2020 økte.

Foto: Mostphotos

Jakten på flere læreplasser er i gang

Læreplassjeger-kampanjen 2021 har som mål å rekruttere flere læreplasser og lærebedrifter. KS oppfordrer kommunene til å finne plass til enda flere lærlinger.

Foto: Mostphotos

KS ønsker et forpliktende partnerskap for barn og unge

Strategigruppen for BarnUnge21 har levert sin rapport til regjeringen. De anbefaler at samhandling og samordning for en helhetlig og kunnskapsbasert oppvekstpolitikk skal skje gjennom et forpliktende partnerskap.

Foto: Siv Dolmen

Kompetanse for kvalitet; lærerspesialist og rektorutdanning

Muligheten til å søke på ulike videreutdanningstilbud for lærere og skoleledere har startet. Søknadsfristen for utdanningene er 1. mars. Søknadsfristen for lærerspesialistfunksjonen er 15. mars.

Foto: Fredrik Naumann/Felix Features

Endringer i Opplæringsloven fra 1. januar 2021

Bestemmelser om internkontroll i Opplæringsloven er endret for å sikre at disse er i samsvar med internkontrollbestemmelsen i kommuneloven. Fylkeskommunene har fått plikt til å tilby karriereveiledning.

Foto: Kjell Inge Søreide

Samarbeid om innkjøp av digitale læremidler

NDLA er et samarbeid som er etablert av fylkeskommunene for innkjøp av læremidler. FriDA er et samarbeid om utvikling av digitalt tilgjengelige læremidler og tjenester som flere kommuner er i ferd med å etablere.

Foto: Shutterstock

Samarbeid om fag- og yrkesopplæring

Fylkesutdanningssjefene anbefaler retningslinjer for samarbeid mellom fylkeskommunene om fag- og yrkesopplæring/videregående opplæring i bedrift.

KS UngFoto: Gerardo Poblete

KS Ung

KS Ung er en samling digitale spill, læringsressurser og filmer om lokaldemokrati, kommuner, medbestemmelse og yrker i kommunal sektor. Ressursene er gratis og passer for elever på 10. trinn og i videregående skole.

Ansatte i videregående skole

Bli helsefagarbeider

Som helsefagarbeider har du varierte arbeidsdager og kontakt med mennesker i alle aldre. Din jobb er å hjelpe dem til å mestre sitt eget liv.

Menn i helse

Menn i helse er et unikt prosjekt for menn mellom 25-55 år som mottar egnet ytelse fra Nav. Deltakerne får tittelen helserekrutt.

Mer om utdanning

Foto: Shutterstock

KRONIKKER

Også lærerrekruttering er blitt mer utfordrende

KS’ Arbeidsgivermonitor 2023 viser at rekrutteringsutfordringene i kommunesektoren har økt for alle yrkesgrupper de to siste årene.

Foto: KS

Forhandlinger i gang om arbeidstidsavtalen i skolen

Forhandlingene om arbeidstidsavtalen for undervisningspersonell startet fredag 1. desember. Det ble gjort betydelige endringer for to år siden, som KS mener bør evalueres før det eventuelt gjøres nye endringer.

Foto: KS

KS og arbeidstakerorganisasjonene samarbeider mot vold og trusler i skolen

KS og arbeidstakerorganisasjonene arrangerte 23. oktober en workshop om trusler og vold i skolen. Hensikten var å få innspill til hva de sentrale partene kan gjøre for å støtte skolene i deres arbeid for å forebygge og håndtere trusler og vold.

Foto: Unspash

Fellesløft Trøndelag – Ungt utenforskap

Fellesløft Trøndelag er en satsning som tar sikte på å redusere og forebygge ungt utenforskap i fylket. Prosjektet har en samarbeidsavtale med Partnerskap for radikal innovasjon.

Foto: Worldskills Norway

EM-bronse til norsk helsefagarbeider

Emma Straub fra Trondheim tok bronse i helsearbeiderfaget under Yrkes-EM 2023 i Gdansk. To andre fagarbeidere fra Norge tok også medalje.

Foto: KS

Enige om å tydeliggjøre lærerutdanning i opplæringsloven

KS, Kunnskapsdepartementet og Utdanningsforbundet er enige om at det bør bli tydeligere i selve opplæringsloven at de som ansettes fast som lærere skal ha lærerutdanning.

Les flere artikler

KONTAKT