Til hovedinnhold

Samplan

Samplan er et kurs/studium i samfunnsplanlegging. Innsikt i plansystemet, plan- og bygningsloven og forholdet planlegging-politikk er læringsmål. I kurset brukes feltarbeid og befaringer. Det er et eget og mindre omfattende kurs for kommunedirektører.

Artikler

Les mer om samfunnsplanlegging

Velkommen til GrønnPraksis 23

GrønnPraksis er en nasjonal arena som løfter frem eksempler på hvordan bærekraftig omstilling gjøres i praksis. Konferansen i Kristiansand 6.-7. juni skal bidra til samfunnsendring ved hjelp av erfaringsdeling og utvikling av gode tiltak og idéer.

KS vil sikre legitimitet i vindkraftsaker

KS' hovedanliggende i komitéhøringen om vindkraft på land var å sikre folkelig og lokaldemokratisk forankret legitimitet for å stille arealer til disposisjon for vindkraftutbygging. Dette kan bare skje gjennom regulering i kommunens normale plansystem.

Veileder om kommune-politisamarbeid

Kommunene og politiet skal bidra til redusert kriminalitet og økt trygghet for innbyggerne. Begge aktørene har sentrale funksjoner innen forebygging, samfunnssikkerhet og beredskap.

HØRING

Svar på høyring om endringar i inndelingslova

KS legg til grunn at departementet allereie har naudsynt heimelsgrunnlag i eksisterande lovverk til å gjennomføra ei innbyggjarhøyring på eigen hand, og støttar difor ikkje lovendringa.

KS har gitt innspill om naturavtalen

Klima- og miljøminister Espen Barth Eide inviterte blant andre KS til innspillsmøte om nasjonal oppfølging av den internasjonale naturavtalen som ble inngått i Montreal.

HØRING

Høringssvar om Energikommisjonens rapport

Mange av Energikommisjonens anbefalinger er av vesentlig betydning for både kommuner og fylkeskommuner. KS ønsker på vegne av sektoren å bli involvert i det videre arbeidet med enkeltpunkter som er særlig relevante for kommunesektoren.

Les flere artikler

KONTAKT