FUS’ hovedoppgaver er:

 • ta initiativ til nasjonal samordning og utvikling av forskning og undervisning for å sikre et høyt nivå innenfor sine fagområder;
 • drøfte og uttale seg om saker av felles interesse, særlig forskerutdanning, studenttallsutvikling, faglig utvikling og kvalitet i forskning og undervisning;
 • bidra til internasjonalisering og internasjonalt samarbeid innenfor sine fagområder;
 • samarbeide med Norges forskningsråds faglige organer om saker av felles interesse, og bidra til å koordinere medlemmenes medvirkning i slike organer;
 • ha god kontakt med praksisfeltet;
 • samarbeide med andre relevante råd og utvalg i saker av felles interesse.

I 2023-2024 er de mest aktuelle oppgavene:

 1. Følge opp Stortingsvedtaket om økt utdanningskapasitet i offentlig planlegging og FUS’ strategi i samarbeid med KMD og KS, bl.a. ved å bistå medlemmene i å opprettholde, eventuelt forsøksvis øke, studieplasser innen planlegging som ble opprettet i forbindelse med korona. Støtte andre studiesteder som også er interessert i å søke om slike nye studieplasser.
 2. Samarbeid om forskerutdanning på nasjonalt eller regionalt nivå.
 3. Gjennomføre årlig nasjonal masterklasse i planlegging, samt søke om midler til arrangementet og arbeide for god formidling utad og innad i FUS.
 4. Bidra inn i tiltak for å styrke planleggerutdanningens omdømme i hele landet og for å sikre rekruttering, i samarbeid med KMD og KS blant annet via nasjonalt prosjekt i videregående skole.
 5. Forsterke medlemsmøtene som sentral fagarena ved behov.
 6. Følge opp rapporten "Evaluering av kompetansetiltak innen etter- og videreutdanning i offentlig planlegging".

Styret i FUS består av:

 • Toril Ringholm, UiT (leder)
 • Ulla Higdem, Høgskolen i Innlandet
 • Knut Bjørn Stokke, NMBU
 • Lisbet Harboe, AHO
 • Rolee Aranya, NTNU
 • Knut Hidle, UiB

Disse institusjonene er medlemmer av FUS

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, Institutt for urbanisme og landskap 

Høgskolen i Innlandet, Institutt for organisasjon, ledelse og styring

Høgskolen på Vestlandet, Institutt for byggfag

Høgskulen på Vestlandet, Institutt for miljø- og naturvitenskap

Høgskulen i Volda, Institutt for planlegging, administrasjon og samfunnsfag

NTNU, Institutt for arkitektur og planlegging

NTNU, Institutt for geografi

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, Institutt for by- og regionplanlegging

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, Institutt for eiendom og juss

Norges miljø- og biovitenskapelig universitet, Institutt for landskapsarkitektur

Universitetet i Agder, Institutt for global utvikling og samfunnsplanlegging

Universitetet i Bergen, Institutt for geografi

Universitetet i Oslo, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi

Universitetet i Stavanger, Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging

Universitetet i Tromsø, Institutt for samfunnsvitenskap

Bergen arkitekthøgskole