KS mener at planretningslinjene bør være retningsgivende og i minst mulig grad begrense det lokale selvstyret. Klima og energi er viktige politikkområder og KS støtter at reglene har ambisiøse mål for å skape et samfunn med lavere utslipp.

KS fraråder kartfestet soneinndeling som grunnlag for differensiering i retningslinjene for areal og mobilitet. Det anbefales at rammene for differensiering uttrykkes som prinsipper som skal konkretiseres i regionale, interkommunale og lokale planer som utarbeides i tett samspill mellom forvaltningsnivåene.

Les hele høringssvaret (pdf)

KS er enig i behovet for å styrke kapasitet og kompetanse i arealforvaltningen, og foreslår regionale kompetansesenter der plan- og energikompetansen kan ses i sammenheng.