Samfunnsplanlegging

Kommunal planlegging er et stort fagfelt som krever solid kompetanse og politisk lederskap. KS er engasjert i fagfeltet både gjennom interessepolitisk arbeid og som koordinator for etter- og videreutdanning. KS har også et eget kursopplegg for rådmenn.

Landsstyret: Gje kommunane rettmessige inntekter frå lokale ressursar

Landsstyret: Gje kommunane rettmessige inntekter frå lokale ressursar

Råde- og forvaltningsretten over lokale naturressursar er ein grunnpilar i lokaldemokratiet, og den lokale retten til å skattlegge utnyttinga av ressursane følgjer naturleg av råderetten, meiner Landsstyret.

Samfunnsdelen som politisk styringsverktøy

Samfunnsdelen som politisk styringsverktøy

KS ser behov for økt oppmerksomhet om samfunnsdelen av kommuneplanen som politisk styringsverktøy, og dertil raskere planprosesser slik at samfunnsdelen får virkninger for økonomiplanen gjennom valgperioden.

Kommunens rolle som arealplanmyndighet

Kommunens rolle som arealplanmyndighet

God arealplanlegging har stor betydning for kommunens innbyggere og kommunen som samfunn. Derfor tilbyr KS en egen folkevalgtdag om dette temaet.

Folkevalgtdag i samfunnsutvikling

Folkevalgtdag i samfunnsutvikling

Som valgt representant for innbyggerne i kommunen din har du ikke bare fått et ansvar for at folk får de tjenestene de trenger. Du har også påtatt deg en rolle som lokal samfunnsutvikler. KS tilbyr fordypningsdag i by- og stedsutvikling.

Nettverk for kommunal boligpolitikk

Nettverk for kommunal boligpolitikk

"Bolig for alle" innebærer en boligpolitikk som tar hensyn til det ordinære boligmarkedet, og at det skal finnes boliger for familier og innbyggere med "vanlige inntekter", boliger for eldre og nok boliger for ulike grupper vanskeligstilte.

Verdiskaping med natur og kultur

Verdiskaping med natur og kultur

Å gi innspel til korleis lokalpolitikarar kan arbeide endå betre med å utvikle verdiar basert på natur og kultur, er blant hovudmåla med denne modulen i folkevaltprogrammet til KS.

Samplan

Samplan

Samplan er et deltidsstudium i samfunnsplanlegging med valgfri eksamen. Deltakerne får kunnskap om planleggingsmetoder og plan- og bygningsloven som styringsverktøy.

Les mer om samfunnsplanlegging

Høringssvar om leveringsplikt for bredbånd

HØRING

Høringssvar om leveringsplikt for bredbånd

Digitalisering i kommunal sektor legger til rette for økt produktivitet og et enklere og bedre tjenestetilbud til innbyggere og næringsliv. Det er derfor avgjørende at både dekning, kapasitet og robusthet er god nok i hele landet.

Lovfester samenes konsultasjonsrett

Lovfester samenes konsultasjonsrett

Regjeringen har sendt på høring et forslag om å lovfeste overordnede regler om konsultasjoner i et eget kapittel i sameloven. Konsultasjonsretten er allerede en folkerettslig forpliktelse, men lovfestingen skal sørge for at reglene blir klarere.

Tidligere eksamensoppgaver for Samplan

Tidligere eksamensoppgaver for Samplan

Her finner du eksamensoppgavene som tidligere er gitt studenter i Samplan. Studentene ved etter- og videreutdanningstilbudet i samfunnsplanlegging velger selv om de vil ta eksamen eller ikke.

Ny runde med Samplan for rådmenn

Ny runde med Samplan for rådmenn

Nå har det femte kullet med Samplan for rådmenn startet opp. 40 rådmenn og assisterende rådmenn er påmeldt til kurset i samfunnsplanlegging. Med disse vil over 230 rådmenn ha tatt kurset så langt.

Krever flere studieplasser for planleggere

Krever flere studieplasser for planleggere

KS og Forum for utdanning i samfunnsplanlegging (FUS) har over flere år påpekt utfordringer med å rekruttere kommunale planleggere. Et sammensatt utvalg har nå sett på mulighetene for å øke utdanningskapasiteten i offentlig planlegging.

Frokostmøte om distrikts- og næringsutvikling

Frokostmøte om distrikts- og næringsutvikling

På frokostmøtet 15. november presenterte Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) distriktsmeldingen og NIBR la fram en ny rapport om nærings- og distriktsutvikling som er laget på oppdrag fra KS. Du kan se opptak fra presentasjonene her.

Les flere artikler

KONTAKT