Samfunnsplanlegging

Kommunal planlegging er et stort fagfelt som krever solid kompetanse og politisk lederskap. KS er engasjert i fagfeltet gjennom interessepolitisk arbeid og som koordinator for etter- og videreutdanning der Samplan er flaggskipet.

Konferanse 13. mai åpen på zoom for FKP-medlemmer

Konferanse 13. mai åpen på zoom for FKP-medlemmer

I forbindelse med ECTP-CEU – European Council of Spatial Planners' generalforsamling i Bergen 14. mai, arrangeres en konferanse 13. mai. Konferansen er åpen for alle interesserte og holdes på Høgskulen på Vestlandet. Zoom-lenke følger vedlagt.

KS har gitt innspill om energimeldingen

KS har gitt innspill om energimeldingen

KS mener regjeringen må gjennomføre Stortingets vedtak og legge fram et forslag om å innlemme planlegging og bygging av vindkraftanlegg i plan- og bygningsloven. I tillegg må ordningene for kompensasjon til kommunene forsterkes.

Mobilitet 2022: Fremtidens transportløsninger

Mobilitet 2022: Fremtidens transportløsninger

Mobilitet 2022 er en konferanse for folkevalgte, næringsliv, forvaltning og andre med interesser i mobilitet og transport. Konferansen arrangeres av et fellesskap av tjue sentrale aktører på Clarion Hotel The Hub i Oslo 23.-24. mai. Vel møtt!

KS' innspill til Totalberedskapskommisjonen

KS' innspill til Totalberedskapskommisjonen

Totalberedskapskommisjonens formål med å innhente informasjon fra relevante aktører, herunder KS, var å få et tilstrekkelig og bredt kunnskapsgrunnlag for status og utfordringer innenfor norsk samfunnssikkerhet og beredskap.

- Vi må lære av tidligere feil i vindkraftsaker

PRESSEMELDINGER

- Vi må lære av tidligere feil i vindkraftsaker

KS er bekymret over at NVE skal gjenoppta konsesjonsbehandling av vindkraftprosjekter uten at nødvendige lov- og forskriftsendringer er gjennomført.

Samplan 2022-2023

Samplan 2022-2023

Velkommen som søker på etter- og videreutdanningskurset i samfunnsplanlegging – Samplan. Samlingene foregår i perioden 11. september 2022 til 9. juni 2023.

Kva betyr natur- og klimakrisa for kommunesektoren?

Kva betyr natur- og klimakrisa for kommunesektoren?

Menneskelege aktivitetar varmar opp verda. Samstundes fortrenger vårt forbruk av areal planter og dyr sine leveområde. Begge delar aukar faren for dramatiske endringar både i klima og natur. Her finn du opptak frå webinaret.

Les mer om samfunnsplanlegging

Vann- og avløpssektoren – behov for innovasjon og økt oppmerksomhet

Vann- og avløpssektoren – behov for innovasjon og økt oppmerksomhet

Innbyggerne i Norge har godt drikkevann og gode avløpsløsninger. Investeringsbehovet framover er samtidig svært høyt som følge av nødvendig oppgradering av eksisterende infrastruktur og nye krav til rensing.

Gjerdrum-rapporten gir viktig dokumentasjon

PRESSEMELDINGER

Gjerdrum-rapporten gir viktig dokumentasjon

- Vår foreløpige gjennomgang av rapporten viser at det er stor grad av samsvar mellom utvalgets vurderinger og hva KS ser som de store utfordringene ved fare for naturskade. Det er absolutt behov for en klargjøring av ansvar og oppgavefordeling.

KS vil utvikle fylkeskommunens rolle som planfaglig veileder

KS vil utvikle fylkeskommunens rolle som planfaglig veileder

På oppdrag fra KS har NIBR-Oslo Met og Asplan Viak satt i gang et treårig prosjekt som skal bidra til å videreutvikle fylkeskommunenes rolle som planfaglig veileder for kommunene. Målet er å styrke fagmiljøene for kommunal planlegging.

Støtteskriv for Gjerdrum kommune

Støtteskriv for Gjerdrum kommune

Etter at det ble kjent at det er tatt ut siktelse mot Gjerdrum kommune for ansvar knyttet til raset i Nystulia i 2020, har KS sendt brev til Oslo statsadvokatembeter om saken.

Juridisk uklar grunn

PRESSEMELDINGER

Juridisk uklar grunn

Politiet har tatt ut siktelse mot Gjerdrum kommune for ansvar knyttet til raset i Nystulia i 2020. Siktelsen reiser viktige og prinsipielle spørsmål om forvaltningen av risiko for naturskade, og vil kunne få store konsekvenser for mange kommuner.

Styret for KS Møre og Romsdal om skredsikring

Styret for KS Møre og Romsdal om skredsikring

KS Møre og Romsdal krev at det i revidert nasjonalbudsjett vert auka løyvingar til skredsikring på fylkesvegar.

Les flere artikler

KONTAKT