Samfunnsplanlegging

Kommunal planlegging er et stort fagfelt som krever solid kompetanse og politisk lederskap. KS er engasjert i fagfeltet både gjennom interessepolitisk arbeid og som koordinator for etter- og videreutdanning. KS har også et eget kursopplegg for rådmenn.

Løfte om et bærekraftsløft

PRESSEMELDINGER

Løfte om et bærekraftsløft

Norske kommuner og fylkeskommuner vil være pådrivere for bærekraftig utvikling lokalt og globalt. Nå etablerer kommuner og fylkeskommuner Bærekraftsnettverket.

Søk på Samplan 2020-2021

Søk på Samplan 2020-2021

Velkommen til etter- og videreutdanning i samfunnsplanlegging gjennom Samplan. Samlingene foregår i perioden 6. september 2020 til 4. juni 2021 som tidligere planlagt. Søknadsfrist: 10. juni.

Samplan for kommunedirektører 2020-2021

Samplan for kommunedirektører 2020-2021

Plandelen i ny plan- og bygningslov fører til endringer i kommunenes planarbeid, plankrav og roller. KS har utviklet et kurs i samfunnsplanlegging og -utvikling spesielt rettet mot toppledere i kommuner og fylkekommuner.

Samfunnsdelen som politisk styringsverktøy

Samfunnsdelen som politisk styringsverktøy

KS ser behov for økt oppmerksomhet om samfunnsdelen av kommuneplanen som politisk styringsverktøy, og dertil raskere planprosesser slik at samfunnsdelen får virkninger for økonomiplanen gjennom valgperioden.

Kommunens rolle som arealplanmyndighet

Kommunens rolle som arealplanmyndighet

God arealplanlegging har stor betydning for kommunens innbyggere og kommunen som samfunn. Derfor tilbyr KS en egen folkevalgtdag om dette temaet.

Folkevalgtdag i samfunnsutvikling

Folkevalgtdag i samfunnsutvikling

Som valgt representant for innbyggerne i kommunen din har du ikke bare fått et ansvar for at folk får de tjenestene de trenger. Du har også påtatt deg en rolle som lokal samfunnsutvikler. KS tilbyr fordypningsdag i by- og stedsutvikling.

Nettverk for kommunal boligpolitikk

Nettverk for kommunal boligpolitikk

"Bolig for alle" innebærer en boligpolitikk som tar hensyn til det ordinære boligmarkedet, og at det skal finnes boliger for familier og innbyggere med "vanlige inntekter", boliger for eldre og nok boliger for ulike grupper vanskeligstilte.

Verdiskaping med natur og kultur

Verdiskaping med natur og kultur

Å gi innspel til korleis lokalpolitikarar kan arbeide endå betre med å utvikle verdiar basert på natur og kultur, er blant hovudmåla med denne modulen i folkevaltprogrammet til KS.

Samplan

Samplan

Samplan er et deltidsstudium i samfunnsplanlegging med valgfri eksamen. Deltakerne får kunnskap om planleggingsmetoder og plan- og bygningsloven som styringsverktøy.

Les mer om samfunnsplanlegging

Vindkraft og vetorett

Vindkraft og vetorett

Sveinung Rotevatn og Tina Bru sier at plan- og bygningsloven gir vetorett til kommunene. Det er feil.

Regjeringen åpner for å oppheve kommunale boligstiftelser

PRESSEMELDINGER

Regjeringen åpner for å oppheve kommunale boligstiftelser

- Dette er svært positivt i en sak KS har arbeidet for lenge. Nå ser det ut til at de tidligere boligstiftelsene kan få en plass i kommunens boligpolitikk som tjener innbyggerne på en god måte, sier styreleder i KS, Bjørn Arild Gram.

Stortinget må forbedre vindkraftprosessene

PRESSEMELDINGER

Stortinget må forbedre vindkraftprosessene

- Kommunenes innflytelse i vindkraftsaker er ikke blitt vesentlig styrket med regjeringens stortingsmelding om konsesjonsbehandling for vindkraft på land. Det er beklagelig, sier styreleder i KS, Bjørn Arild Gram.

Høringssvar om overvann

HØRING

Høringssvar om overvann

KS har avgitt et samlet høringssvar om forslag til endringer i forurensningsloven og vass- og avløpsanleggslova, i plan- og bygningsloven og i byggteknisk forskrift (TEK17) og veiledning til byggesaksforskriften (SAK10).

Normale arealplanprosesser må gjelde også for vindkraft

KRONIKKER

Normale arealplanprosesser må gjelde også for vindkraft

«Strid om vindkraft-arealer» har Morgenbladet kalt en artikkel i utgaven fra 30. mars. Den handler om anslag på hvor store arealer konsesjoner til vindkraftverk har forutsatt omdisponert de siste årene. KS ønsker en debatt om arealbruk velkommen.

Klimakur 2030 viktig for den dagsaktuelle debatten

HØRING

Klimakur 2030 viktig for den dagsaktuelle debatten

Klimakur 2030 utgjør et viktig saksgrunnlag for den pågående debatten om hvordan innsatsen for å holde økonomien i gang også må innrettes mot mer langsiktige behov og omstilling til nye klimaløsninger, skriver KS i sitt høringssvar om Klimakur.

Les flere artikler

KONTAKT