Til hovedinnhold

Samfunnsplanlegging

Kommunal planlegging er et stort fagfelt som krever solid kompetanse og politisk lederskap. KS er engasjert i fagfeltet gjennom interessepolitisk arbeid og som koordinator for etter- og videreutdanning der Samplan er flaggskipet.

Artikler

Foto: Lars Verket

Kommuneplankonferansen 2024

«Planlegging på vippepunktet – vår vakt, vårt ansvar» er tittelen på neste års kommuneplankonferansen 2024 som vil foregå på Hotel Caledonien i Kristiansand 12.-13. februar 2024. Se programmet og meld deg på innen 15. desember for å få 1500 kr i rabatt!

Foto: Kjetil Bjørklund, KS

Ny veileder i sirkulærøkonomi for kommunesektoren

KS arbeider aktivt for å legge til rette for at kommunene tar en aktiv rolle i omstillingen til sirkulærøkonomi. KS lanserte en ny veileder i sirkulærøkonomi under konferansen Grønn Praksis i Kristiansand.

Foto: Ingvald Røinås Ingebretsen, Mostphotos

Hvordan jobbe med sammenhenger som påvirker miljø og klima?

"Synergier og konflikter i lokal miljø- og klimapolitikk" er et inspirasjonshefte med gode råd som handler om samspillseffektene i arbeidet med fire sentrale politikkområder; utslippsreduksjon, klimatilpasning, biologisk mangfold og energiomstilling.

Foto: KS

HØRING

Høringssvar om EUs avløpsdirektiv

KS støtter arbeidet med å få på plass et revidert avløpsdirektiv for å redusere miljøbelastningen spesielt fra urbane strøk. Imidlertid mener KS det må tas større hensyn til de lokale og regionale forholdene langs norskekysten.

Forum for kommunal planlegging (FKP)Foto: Bly

Forum for kommunal planlegging (FKP)

Forum for Kommunal Planlegging (FKP) er en nettverksorganisasjon for bedre kommunal planlegging og fagutvikling. FKP gir personlig medlemsskap for ansatte i kommuner, fylkeskommuner og andre virksomheter som er engasjerte i samfunnsplanlegging.

SamplanFoto: Kristian Botten Pedersen, KS

Samplan

Samplan er et kurs/studium i samfunnsplanlegging. Innsikt i plansystemet, plan- og bygningsloven og forholdet planlegging-politikk er læringsmål. I kurset brukes feltarbeid og befaringer. Det er et eget og mindre omfattende kurs for kommunedirektører.

Les mer om samfunnsplanlegging

Foto: Jonny Myrann / Flickr

Seminar for kommuner og fylkeskommuner som vil bidra i samfunnsoppdraget for klimatilpasning

Hvordan får vi til en vellykket implementering av samfunnsoppdraget på klimatilpasning i Norge? Meld deg på seminar hos Forskningsrådet 11. januar.

Foto: KS

KS ba om tettere samarbeid om næringsutvikling

Da delegasjonen fra KS møtte næringsminister Jan Christian Vestre til årets bilaterale konsultasjonsmøte, var det blant annet næringsutvikling, anskaffelsesregelverket og virkemidler for innovasjon og omstilling som sto på dagsorden.

Foto: Ole Jørgen Grann, KS

Klimatilpasningsmeldingen: På tide med handling

KS mener det er mange gode intensjoner i Meld. St. 26 (2022-2023) Klima i endring – sammen for et klimarobust samfunn. Det viktige nå er likevel å komme raskt til handling. Årets forslag til statsbudsjett gir dessverre ikke uttrykk for det.

Foto: Mostphotos

Ny blankett for utbyggingsavtaler i kommunene

Byggblanketten er et rammeverk for forhandlinger mellom kommuner og utbyggere om inngåelse av utbyggingsavtaler. Den skal bidra til at spørsmål som er vanlige i utbyggingsavtaler løftes frem og håndteres på best mulig måte.

Foto: Kevin Dahlman, ZERO

Nordre Follo kommune vant årets lokale klimatiltak

Vedtaket om arealnøytralitet sendte Nordre Follo kommune helt til topps i konkurransen om årets lokale klimatiltak under Zerokonferansen 2. november. Prisen deles ut av KS, Miljøstiftelsen ZERO og Kommunalbanken i fellesskap.

Foto: Gun Persson, Mostphotos

KS ber om nasjonal handlingsplan for vann og avløp

KS peker på viktigheten av effektive vann- og avløpstjenester for et sunt miljø og attraktive og trygge lokalsamfunn. KS mener en statlig planmessig tilnærming til det store investeringsbehovet kan bidra til lavere gebyrvekst enn hva det ellers vil bli.

Les flere artikler

KONTAKT