Samfunnsplanlegging

Kommunal planlegging er et stort fagfelt som krever solid kompetanse og politisk lederskap. KS er engasjert i fagfeltet både gjennom interessepolitisk arbeid og som koordinator for etter- og videreutdanning. KS har også et eget kursopplegg for rådmenn.

Seier for KS i vindkraftsaken

PRESSEMELDINGER

Seier for KS i vindkraftsaken

- Vi må kalle det en seier at et samlet storting går inn for at arealavklaring i vindkraftsaker nå skal skje etter plan- og bygningsloven slik KS og kommunene har bedt om. I tillegg er det lagt opp til en lokal kompensasjonsordning, sier Bjørn Arild Gram.

KS' innspill i stortingshøring om vindkraft 14. oktober

KS' innspill i stortingshøring om vindkraft 14. oktober

Det er nødvendig at arealavklaringer og oppfølging av vindkraftutbygginger følger prosessene etter plan- og bygningsloven som i andre utbyggingssaker. Det vil sikre bedre samordning og demokrati. Bedre lokal kompensasjon må også på plass.

Opptak frå stormøtet om vindkraft

Opptak frå stormøtet om vindkraft

KS, Landssamanslutninga for vindkraftkommunar (LNVK), Naturressurskommunene og Kraftfylka inviterte til fagseminar om vindkraft 30. september - 1. oktober 2020. Seminaret var heildigitalt og her kan du sjå opptaka frå dei enkelte delane av programmet.

KS har gitt innspill om konsesjonsbehandling av vindkraft

KS har gitt innspill om konsesjonsbehandling av vindkraft

Olje- og energiministeren har invitert KS og kommunesektoren til å gi innspill om konsesjonsbehandling av vindkraft. KS mener de samme arealavklaringene må legges til grunn for utbygging av vindkraftindustri som gjelder for andre arealkrevende tiltak.

Samfunnsdelen som politisk styringsverktøy

Samfunnsdelen som politisk styringsverktøy

KS ser behov for økt oppmerksomhet om samfunnsdelen av kommuneplanen som politisk styringsverktøy, og dertil raskere planprosesser slik at samfunnsdelen får virkninger for økonomiplanen gjennom valgperioden.

Kommunens rolle som arealplanmyndighet

Kommunens rolle som arealplanmyndighet

God arealplanlegging har stor betydning for kommunens innbyggere og kommunen som samfunn. Derfor tilbyr KS en egen folkevalgtdag om dette temaet.

Folkevalgtdag i samfunnsutvikling

Folkevalgtdag i samfunnsutvikling

Som valgt representant for innbyggerne i kommunen din har du ikke bare fått et ansvar for at folk får de tjenestene de trenger. Du har også påtatt deg en rolle som lokal samfunnsutvikler. KS tilbyr fordypningsdag i by- og stedsutvikling.

Nettverk for kommunal boligpolitikk

Nettverk for kommunal boligpolitikk

"Bolig for alle" innebærer en boligpolitikk som tar hensyn til det ordinære boligmarkedet, og at det skal finnes boliger for familier og innbyggere med "vanlige inntekter", boliger for eldre og nok boliger for ulike grupper vanskeligstilte.

Verdiskaping med natur og kultur

Verdiskaping med natur og kultur

Å gi innspel til korleis lokalpolitikarar kan arbeide endå betre med å utvikle verdiar basert på natur og kultur, er blant hovudmåla med denne modulen i folkevaltprogrammet til KS.

Samplan

Samplan

Samplan er et deltidsstudium i samfunnsplanlegging med valgfri eksamen. Deltakerne får kunnskap om planleggingsmetoder og plan- og bygningsloven som styringsverktøy.

Les mer om samfunnsplanlegging

Forum for Utdanning i Samfunnsplanlegging (FUS)

Forum for Utdanning i Samfunnsplanlegging (FUS)

FUS er en samarbeids- og interesseorganisasjon for norske universiteter og høgskoler med fagfelt innenfor samfunnsplanlegging, by- og regionplanlegging, fysisk planlegging og urbanisme.

Ber om skatt på vindkraft og kompensasjon til kommunene

Ber om skatt på vindkraft og kompensasjon til kommunene

Vindbransjen og kommunesektoren har i et felles brev til energi- og miljøkomitéen tatt til orde for at det haster med å få på plass en ordning for lokal kompensasjon til vertskommunene for vindkraftutbygginger.

Mer Innflytelse - men ikke siste ord

KRONIKKER

Mer Innflytelse - men ikke siste ord

Nedenfor er gjengitt tilsvar til et intervju med Samfunnsbedriftenes energidirektør i Nationen 21. oktober. KS er ikke enig i at vindkraftutbygginger fortsatt skal være et særunntak i loven som setter vertskommunene på sidelinjen i disse sakene.

Tjenestetilbudet under press

Tjenestetilbudet under press

- Smittevernsarbeid og økt sykefravær legger press på de ordinære oppgaver og tjenester kommunesektoren skal levere, sa styreleder i KS, Bjørn Arild Gram, til kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup.

Nytt årskull i gang med Samplan

Nytt årskull i gang med Samplan

39 engasjerte ansatte fra kommuner, fylkeskommuner, fylkesmenn og departement startet nylig på Samplan; et etter- og videreutdanningskurs/-studium i samfunnsplanlegging.

Samplan for kommunedirektører 2020-2021

Samplan for kommunedirektører 2020-2021

Plandelen i ny plan- og bygningslov fører til endringer i kommunenes planarbeid, plankrav og roller. KS har utviklet et kurs i samfunnsplanlegging og -utvikling spesielt rettet mot toppledere i kommuner og fylkekommuner.

Les flere artikler

KONTAKT