Til hovedinnhold

Samfunnsplanlegging

Kommunal planlegging er et stort fagfelt som krever solid kompetanse og politisk lederskap. KS er engasjert i fagfeltet gjennom interessepolitisk arbeid og som koordinator for etter- og videreutdanning der Samplan er flaggskipet.

Artikler

Foto: Shutterstock

Podkast: Sannheten om kommunal planlegging

Våre steder har i samarbeid med KS laget podkasten “Sannheten om kommunal planlegging”, en serie på tre episoder som utforsker noen myter rundt det å være en kommunal planlegger.

Foto: Mostphotos

HØRING

Høringsinnspill om tiltak for lavere gebyrer innen vann og avløp

KS peker i høringsinnspillet på at tiltak som å endre kalkylerente og forlenge avskrivningstid har positive effekter når det gjelder å få jevnere og riktige gebyrer over tid samtidig som de er enkle å gjennomføre.

Foto: Kristian Botten Pedersen, KS

Samspill mellom politikk og administrasjon i planprosesser

Godt samspill mellom folkevalgte og administrasjonen i en tidlig fase i strategiske planprosesser er viktig for at planene skal bli gode politiske styringsverktøy.

Foto: Ingvald Røinås Ingebretsen, Mostphotos

Hvordan jobbe med sammenhenger som påvirker miljø og klima?

"Synergier og konflikter i lokal miljø- og klimapolitikk" er et inspirasjonshefte med gode råd som handler om samspillseffektene i arbeidet med fire sentrale politikkområder; utslippsreduksjon, klimatilpasning, biologisk mangfold og energiomstilling.

Forum for kommunal planlegging (FKP)Foto: Bly

Forum for kommunal planlegging (FKP)

Forum for Kommunal Planlegging (FKP) er en nettverksorganisasjon for bedre kommunal planlegging og fagutvikling. FKP gir personlig medlemsskap for ansatte i kommuner, fylkeskommuner og andre virksomheter som er engasjerte i samfunnsplanlegging.

SamplanFoto: Kristian Botten Pedersen, KS

Samplan

Samplan er et kurs/studium i samfunnsplanlegging. Innsikt i plansystemet, plan- og bygningsloven og forholdet planlegging-politikk er læringsmål. I kurset brukes feltarbeid og befaringer. Det er et eget og mindre omfattende kurs for kommunedirektører.

Les mer om samfunnsplanlegging

Foto: Shutterstock

KS inviterer kommuner til nettverk om klimatilpasning

Klimaet vårt endrer seg og alle deler av samfunnslivet påvirkes. Kommunene har et betydelig ansvar for å utvikle trygge og robuste lokalsamfunn. I dette arbeidet er erfaringsdeling viktig, og KS inviterer kommuner til et nytt klimanettverk.

Foto: KS

Samiske kommuner har høyere utgifter

Kommuner med samisk forvaltningsansvar har høyere kostnader innen grunnskole og administrasjon sammenlignet med andre kommuner. Tilskuddet fra Sametinget dekker ikke merkostnadene, viser ny rapport.

Foto: KS

KS Landsting: Nasjonal transportplan må være for hele landet

KS Landsting mener at Nasjonal transportplan (NTP) 2025-2036 må omfatte transportutfordringer over hele landet, ikke kun statens ansvarsområder. Hvis det skal være en reell nasjonal plan, må den ta på alvor fylkeskommunenes utfordringer med fylkesvei.

Foto: KS

KS Landsting: Stat og kommunesektor må ta felles ansvar for økt naturmangfold

Kommunesektoren vil ta ansvar sammen med staten for å nå målene i FNs naturavtale. Det vil kreve endringer i arealpolitikken i kommuner og fylkeskommuner. De gjøres best gjennom langsiktig planlegging og gode lokaldemokratiske prosesser.

Foto: Shutterstock

KS Landsting: Styrk kommunesektorens økonomiske og politiske handlingsrom

Nasjonale myndigheter må gi kommunesektoren politisk og økonomisk handlingsrom til være effektiv og nyskapende i tjenestetilbudet til innbyggerne.

Foto: If

Kompetanseløft for styrket klimatilpasning

Da Stortinget behandlet meldingen om klimatilpasning i januar, ble det flertall for et kompetanseløft for kommunesektorens arbeid med klimatilpasning. Dette har KS jobbet for i flere år.

Les flere artikler

KONTAKT