Samplan bidreg til betre å sjå kompleksiteten og dilemma i samfunnsplanlegginga. Ein får og kunnskap og erfaring til å ta med tilbake til eigen jobb.

Erling Kvernevik, fagdirektør hos DSB

Samplan er et etter- og videreutdanningstilbud i samfunnsplanlegging. Tilbudet er rettet mot deg som har plan- og samfunnsutviklingsoppgaver i kommuner, fylkeskommuner, Statsforvalter, departementer, direktorater og andre statlige etater. Private planleggere og folkevalgte kan også søke.

Kurset gir deltakerne bedre innsikt i ulike samfunnsforhold og planlegging, større samfunnsforståelse og nye kontakter og bekjentskaper. Undervisningen tilrettelegger for studentaktiv læring og består av foredrag, samtaler med foredragsholderne, gruppediskusjoner, befaringer, feltarbeid og presentasjoner.

Deltakere som har minimum treårig utdanning i relevante fag, kan etter søknad til lærestedet, ta valgfri eksamen på masternivå som gir 30 studiepoeng (tilsvarende et halvt års studium). Emnet kan inngå som del av mastergrad i samfunnsplanlegging om man har bachelorgrad, eller tilsvarende grunnkompetanse fra før. For kurset i 2024-25 er Høgskulen i Volda opptaks-, eksamens- og sensursansvarlig.

Kurset går fra september til juni og består av seks uker fordelt på fire samlinger. Samlingene blir lagt rundt i Norge og det blir en feltperiode i Nord-Norge i juni 2025.

Alle deltakerne skal utarbeide en relevant problemstilling – et planproblem – som diskuteres på kurset. Deltakere som skal ta eksamen, må levere et prosjektnotat som diskuterer planproblemet, og som de skal jobbe med mellom samlingene. Det kan gis veiledning før prosjektnotatet leveres til godkjenning.

Hovedtemaer for studiet 2024-2025

Kurset/studiet tar utgangspunkt i plan- og bygningsloven.

 • Planleggingen i et samfunnsperspektiv
 • Bærekraft, klima og miljø
 • Natur- og arealforvaltning
 • Styringsutfordringer for planleggingen og planleggere
 • Makt og roller i planleggingen
 • Plan- bygningsloven som styringsverktøy
 • Planteori
 • Planleggingsmetoder og -verktøy
 • Innovasjon og samskaping
 • Lokale eksempler og befaring
 • Metodikk for feltarbeid

Tidspunkt og sted for samlinger

(Med forbehold om endringer)

 1. periode: 8. – 13. september på Lillehammer og 16. – 20. september på Gran på Hadeland
 2. periode: 18. – 22. november i Bergen
 3. periode: 10. – 14. mars i Trondheim
 4. periode: 26. – 30. mai i Tromsø, 30. mai – 3. juni med feltarbeid i Nord Norge og 3. – 6. juni i Nord-Norge

Kursavgift

Kursavgift for Samplan 2024-2025 er kr 40.000. Det gis en reduksjon på 10 prosent når det er to eller flere deltakere fra samme arbeidsgiver. I tillegg kommer kostnader til reise og opphold.

Søknadsfrist 15. mai 2024

Det tas opp inntil 40 deltakere hvert år. Søkere må ha praksis fra planlegging eller annet relevant utviklingsarbeid. Videre må søkere ha utdanning fra universitet/høgskole eller tilsvarende realkompetanse.