KS viser til Justis- og beredskapsdepartementets høringsnotat 15. januar 2024 med forslag om endringer i sivilbeskyttelsesloven.

Forslaget om endringene i sivilbeskyttelsesloven er ikke et resultat av en særskilt utredning utover høringsnotatet, men departementet viser blant annet til Beredskapshjemmelutvalgets utredning NOU 2019:13 Når krisen inntreffer. KS gikk i vårt høringssvar 20. desember 2019 mot utvalgets forslag, og støtter heller ikke det foreliggende forslaget.

Høringsfristen er satt til 15. april 2024.

KS fraråder departementet å gå videre med forslaget slik det foreligger. Det er riktig og viktig å utvikle gode og anvendelige beredskapsbestemmelser også for sivil arbeidsberedskap innen flere kritiske sektorer, men forslaget har enkelte betenkelige sider og er for øvrig beheftet med svakheter. Deler av forslaget synes ikke tilstrekkelig utredet. Vi fastholder våre synspunkter på Beredskapshjemmelutvalgets utredning, og er herunder skeptisk til sektorovergripende beredskapshjemler. I høringssvaret begrunner KS dette nærmere.

Lenkeblokk Icon Se hele høringssvaret fra KS