Etter oppfordring fra tidligere rådmenn har KS, ved Sekretariat for Etter- og Videreutdanning i Samfunnsplanlegging (SEVS), utviklet et eget kurs i samfunnsplanlegging og -utvikling for kommunale toppledere. Deltakelse på kurset er forbeholdt rådmenn, kommunedirektører, administrasjonssjefer, fylkesrådmenn og byrådsdirektører.

Plan- og bygningsloven setter krav til kommunenes planarbeid og nasjonale forventninger gir føringer for planinnholdet. Regional og kommunal planstrategi skal utarbeides i løpet av første år av valgperioden, og kommunenes planer skal knyttes direkte til økonomiplan og handlingsdel. Det gir gode muligheter for samkjøring, men krever samtidig oversikt og kunnskap. 

Kurset gir innsikt i og kunnskap om:

  • Plan- og bygningslovens krav til kommunenes planarbeid, plankrav og roller
  • Nasjonale forventningers føringer for planinnholdet
  • Kunnskapsgrunnlaget; hva må være klart, og når?
  • Involvering av politikere
  • Kommunal planstrategi: Nye planstrategier skal utarbeides i løpet av første år av valgperioden. Det gir gode muligheter for samkjøring, men krever samtidig oversikt og kunnskap og kan ofte gjøres nokså enkelt.
  • Tilrettelegging for politiske prioriteringer i samfunnsdelen
  • Sammenheng mellom samfunnsdel og økonomiplan
  • Utbyggingsavtaler og offentlig-privat samarbeid
  • Samskaping – konsekvenser for planlegging

Anbefalt av tidligere deltakere

«Som kommunedirektør er det viktig å sikre helhet i styringen av kommunen slik at vi når de politiske målene og at kommunen utøver rollen som samfunnsutvikler på en god måte. Samplan gir nyttig faglig kunnskap om overordnet planlegging, men også viktige diskusjoner og erfaringsutvekslinger med andre kommunedirektører. Dette er helt nødvendig kompetanse for å sikre god samfunnsutvikling!» Trine Myrvold Wikstrøm, Lillestrøm kommune.