Målsetting med samarbeidet

  • Koordinere og utvikle virksomhet av faglig art som prioriteres av partene innenfor feltet helhetlig planlegging og samfunnsutvikling.
  • Holde oversikt over aktuelle kompetansemiljø innen feltet og knytte kontakter mellom miljøene og aktuelle brukere.
  • Formidle og bidra til relevante forsknings-, utviklings- og dokumentasjonsarbeid.
  • Initiere relevante utdanninger, og eventuelt planlegge, gjennomføre og evaluere egne etter- og videreutdanningskurs.
  • Tilrettelegge for faglig utvikling og samordning for Forum for Kommunal Planlegging (FKP) og Forum for Utdanning i Samfunnsplanlegging (FUS).
  • Gjennomføre Samplan-kursene og den årlige Kommuneplankonferansen.

KS har det formelle arbeidsgiveransvaret for ansatte i sekretariatet som i dag er lagt til KS’ avdeling for samferdsel, plan og miljø. Sekretariatets oppgaver bestemmes av samarbeidets formål og økonomiske rammer i tråd med styrets vedtak.

SEVS har tidligere hatt ansvar for det omfattende utdanningsprogrammet «Helse og omsorg i plan». Dagens aktuelle kurs inkluderer blant annet utbyggingsavtaler, reguleringsplanlegging og konsekvensutredninger.

Finansiering

Sekretariatet og dets virksomhet finansieres av:

I tillegg gir prosjektmidler og kurs-/konferanse- og medlemsavgifter bidrag til finansieringen. I samarbeidsavtalen er det åpning for at nye samarbeidsparter kan slutte seg til i løpet av avtaleperioden.

Styret

Styring av sekretariatets virksomhet etter denne avtalen skjer gjennom et styre som består av én representant fra KS, én fra hvert av de medvirkende departementene, men to fra Kommunal- og distriktsdepartementet, henholdsvis én fra planavdelingen og én fra regionalpolitisk avdeling, samt én fra henholdsvis Forum for Kommunal Planlegging (FKP) og Forum for Utdanning i Samfunnsplanlegging (FUS). Tillitsvalgte representanter fra det sist gjennomførte Samplan-kurset er observatører til styret. Styret skal innkalles minst tre ganger pr. år og oftere etter behov.

Styret skal hvert år godkjenne budsjett, arbeidsprogram, årsrapport, regnskap og planer for konkrete oppgaver.