Til hovedinnhold

Veileder for sirkulærøkonomi

KS har laget en veileder som viser hvordan kommuner og fylkeskommuner kan komme i gang med dette omfattende arbeidet. Veilederen inneholder en eksempelbank som viser konkret hva som er mulig å få til i kommunesektoren.

Artikler

Foto: Deloitte

Om veilederen

Denne veilederen viser hvordan sirkulær økonomi kan innarbeides i styrings- og planprosesser, og hvordan praktiske tiltak for mer sirkulær økonomi kan tas i bruk i kommunesektorens egen virksomhet og i lokalsamfunnet.

Foto: Deloitte

Sirkulær økonomi i styrings- og ledelsesprosesser

For å finne fram til riktige strategier og mobilisere ressurser og aktører, må sirkulær økonomi innarbeides i kommunens styrings- og ledelsesprosesser.

Foto: Deloitte

Industri- og næringsutvikling

Nye sirkulære løsninger vil kreve samspill mellom det offentlige og private for å etablere nye verdikjeder. Lokalpolitisk involvering er derfor en forutsetning for å bygge nye sirkulære næringer.

Foto: Deloitte

Bygg, areal og infrastruktur

Som den største enkeltkilden til avfall i Norge har bygg- og anleggsvirksomhet høyt potensial for en sirkulær utvikling. Kommunesektoren har her en viktig rolle som planmyndighet og eier og forvalter av bygg.

Foto: Deloitte

Grønn transport og mobilitet

Kommunesektoren kan bidra til en sirkulær økonomi gjennom å legge til rette for mer ressurseffektive transport- og mobilitetsløsninger.

Foto: Deloitte

Sirkulær økonomi i matsystemet

Et sirkulært matsystem innebærer å optimalisere og redusere ressursbruk, unngå ressurslekkasjer gjennom hele verdikjeden for mat og føre ressursene tilbake til matkretsløpet.

Foto: Deloitte

Avfall, avløp og gjenvinning

I verdikjedene for avfall, avløp og gjenvinning er det viktig å ta forurensning og miljøskadelige stoffer ut av kretsløpet, og sørge for at gjenvunnede materialer og restprodukter kan nyttiggjøres.

Foto: Deloitte

Sirkulær økonomi i skogbaserte verdikjeder

Sirkulær økonomi i skogbaserte verdikjeder handler om ressurseffektiv forvaltning av jord-, land- og skogressurser for å bevare og restaurere naturmiljøet og kutte klimagassutslipp.

Foto: Deloitte

Eksempelbanken

Eksemplene kommer fra ulike virksomheter og deres arbeid med sirkulærøkonomi. Eksempelbanken fylles løpende med nye eksempler.

Foto: Deloitte

Sentrale begreper

Her finner du en oversikt og forklaring på de vanligste begrepene innen sirkulær økonomi.

VerktøykasseFoto: Halogen

Verktøykasse

Her finner du en oversikt over relevante verktøy og veiledere du kan bruke i arbeidet.

Foto: Deloitte

Slik kan vi komme i gang med sirkulær økonomi

Gjennom å arbeide med løsninger for sirkulær økonomi kan kommunesektoren utnytte egne ressurser bedre, redusere belastningen på natur, klima og miljø og legge til rette for ny næringsutvikling. KS lanserer her en ny veileder for dette arbeidet.

KONTAKT