De nye verdikjedene og forretningsmodellene legge til rette for redusert forbruk, vern av natur og vekst innenfor jordens tålegrenser. Dette kan utløse behov for omlokalisering, nyetableringer og endret logistikk, som videre vil påvirke arealplanlegging og -behov i kommunesektoren. 

Kommunesektorens handlingsrom

Kommunesektoren kan bidra til en sirkulær industri- og næringsutvikling gjennom innovasjon, kompetanseheving, stedsutvikling, medvirkning og samarbeid med innbyggere og lokale aktører. Som planmyndighet kan kommunesektoren også bidra til å løse arealutfordringer, samt ivareta samfunnsinteresser i henhold til lover og forskrifter. Videre kan fylkeskommuner forbedre utdanningstilbudet i videregående skoler og fagskoler, slik at det blir bedre tilpasset en sirkulær økonomi.  

Anbefalte tiltak for å utnytte kommunesektorens handlingsrom

 • Etabler samarbeidsarenaer for industri- og næringsutvikling som fremmer sirkulær økonomi

  Samarbeidsarenaer for sirkulær økonomi er steder der aktører fra privat og offentlig sektor kan dele kunnskap og erfaringer om sirkulær økonomi. Det kan for eksempel være nettverk, industriparker, næringsklynger, ombrukssentre og materialbanker. 

  Hvorfor er tiltaket viktig?  

  • Kommuner, fylkeskommuner, næringsaktører og andre interessenter må dele kunnskap om muligheter og utfordringer for en mer sirkulær økonomi i den lokale industri- og næringsutviklingen.   
  • Mindre kommuner får mulighet til å høste erfaringer fra større kommuner som ofte har mer ressurser, erfaring og kompetanse. 
  • Industriparker og næringsklynger stimulerer til samarbeid i og mellom verdikjeder ved at næringsliv og forsknings- og utdanningsaktører kobles sammen. 
  • Kommunesektoren kan enklere identifisere samarbeidspartnere, interessenter og aktører som har satt i gang prosjekter og prosesser innen sirkulær økonomi.
  • Partssamarbeid mellom arbeids- og interesseorganisasjoner lar partene i arbeidslivet utvikle lokale løsninger og forstå hverandres interesser. Medbestemmelse, involvering og innflytelse sikrer forståelse og forankring mellom partene i arbeidslivet.  
  • Involvering av lokalt næringsliv i planarbeidet kan bidra til både raskere planprosesser og reduserte kostnader for både næringsliv og myndigheter. 

  Hvordan kan kommunesektoren bidra?  

  • Finn fram til gode interkommunale samarbeidsformer for næringsutvikling. 
  • Bruk plan- og bygningsloven som verktøy i områdeutviklingen i kommunen. 
  • Avsett areal og koordiner samarbeid på tvers av kommunegrenser og verdikjeder slik at lokale og regionale ressurser flyter bedre, f.eks. til sirkulære pilotprosjekter, ombrukssentre eller arealer for midlertidig materialoppbevaring. 
  • Involver lokalt næringsliv i planarbeidet for å ta hensyn til sektorinteresser, forventningsstyring av reguleringsarbeidet og tidsaspektet i planprosesser. 
  • Ta i bruk mer interkommunalt samarbeid og felles plankontor på tvers av kommuner for å løse kapasitetsutfordringer i mindre kommuner.
  • Etabler arenaer for samarbeid og dialog mellom privat og offentlig sektor som er med på å øke forståelsen av verdikjeder og hvilke behov og endringer som kreves i omstillingen til det sirkulære skiftet. 
  • Etabler industriparker eller næringsklynger som stimulerer til samarbeid i og mellom verdikjeder. 
  • Mobiliser aktører for å drive frem lokale, sirkulære handelskonsepter og delings- og utleieordninger. 

  Eksempel på tiltak: Kretsløpsparken – en moderne gjenvinningsstasjon

  Sirkula kretsløpspark på Gålåsholmen utenfor Hamar er en moderne gjenvinningsstasjon med butikker, aktiviteter for ombruk og et kompetansesenter for sirkulær økonomi samlet på ett og samme sted. I kretsløpsparken selger fem selvstendige aktører sine varer og tjenester tilknyttet ombruk i Resirkula 

  Resirkula er et gjenbrukskonsept som består av flere bruktbutikker med hvert sitt fokusområde og sortiment. Hos Resirkula er det mulig å handle miljøvennlig, få reparert gjenstander og få inspirasjon om hvordan ha et mer bærekraftig forbruk.

  Les mer om Resirkula
  her. 

 • Bidra til å bygge opp og utvikle industri og næringsvirksomhet som støtter en sirkulær økonomi

  Kommunal sektor bør medvirke til å oppskalere sirkulære forretningsmodeller. Dette vil bidra til å bygge opp og utvikle industri og næringsvirksomhet som støtter en sirkulær økonomi.  

  Hvorfor er tiltaket viktig? 

  • Kapital, kompetanse og kapasitet er viktig for oppskalering av sirkulære forretningsmodeller. Mange småbedrifter er underleverandører til større bedrifter og en viktig del av flere verdikjeder. Disse bedriftene har ofte ikke mulighet til å oppfylle nye produksjons-, kvalitets- og dokumentasjonskrav knyttet til en sirkulær økonomi. Mindre aktører og lokale initiativer kan få bedre markedsvilkår gjennom et godt støtteapparat i lokalsamfunnet og tilrettelegging gjennom kommunens rolle som planmyndighet og samfunnsutvikler. 
  • Ny industri og næringsvirksomhet tilrettelagt for en sirkulær økonomi kan gi økt ressurseffektivitet og lavere utslipp på lang sikt.
  • Forutsigbarhet for næringslivet og delt ansvar reduserer risiko ved langsiktige investeringer i teknologi, omstrukturering og nye forretningsmodeller. 
  • Oppbygging av ny industri og næringsvirksomhet kan gi mer stabile og modne markeder for sekundære råvarer og verdikjeder. 
  • Det er behov for ny kunnskap, kompetanse og ferdigheter på veien mot et mer innovativt, tjenestebasert samfunn. Dette vil gi økt behov for fagarbeidere og næringsrettet spisskompetanse. 
  • Effektiv mobilitet og infrastruktur stimulerer til nyetableringer og investeringer i næringslivet, tiltrekker kompetent arbeidskraft og skaper lokale ringvirkninger for tilflytning, vekst og arbeidsplasser. 

  Hvordan kan kommunesektoren bidra? 

  • Forsøk å oppnå tverrpolitisk enighet om langsiktige vilkår for næringsinvesteringer, vilkår som vil bestå uavhengig av hvem som er i posisjon og i opposisjon.  
  • Utnytt det næringsrettede virkemiddelapparatet til pilotering, tiltak og utviklingsprosjekter innen sirkulær økonomi. Koordiner samarbeid for å utnytte virkemiddelapparatet.  
  • Utlys konkurranser for å løse sirkulære samfunnsutfordringer. 
  • Gi markedsstøtte og veiledning til bedrifter med sirkulære forretningsmodeller.
  • Etterspør sirkulære produkter og varer som innkjøper. 
  • Ha tilstrekkelig digital infrastruktur, datadeling og kartleggingsverktøy, samt kompetanse på hvordan ny teknologi kan fremme lokal ressursutnyttelse.  
  • Legg til rette for god fysisk infrastruktur for lettere flyt av lokale og regionale ressurser.  
  • Tilgjengeliggjør fysisk rom for eksperimentering gjennom arealdisponering til sirkulære konsepter. 
  • Utnytt etablerte lokale knutepunkter for å legge til rette for utleieordninger for forbruksgjenstander og -utstyr.
  • Kartlegg plassering av næringsareal som vil redusere transportbehovet og ta dette inn i de regionale arealplanene.
  • Styrk kunnskapen om sirkulær økonomi gjennom opplæringsprogram i skolen og for kommunens ansatte og politisk ledelse. 

  Eksempel på tiltak: Reparasjonstjenester- rammeavtaler skomakertjenester

  Oslo kommune vil ha lengre levetid på arbeidsskoene til de ansatte ved å reparere dem på en kostnadseffektiv og miljøvennlig måte. Dette er en del av kommunens satsing på resirkulering, gjenbruk og deling. Utviklings- og kompetanseetaten ønsker å inngå en rammeavtale for skomakertjenester med flere leverandører, som vil reparere såler, glidelåser, borrelåser og sømmer på skoene. Kommunen består av over 50 virksomheter og har et desentralisert behov for skomakertjenester. Det vil bli inngått parallelle avtaler med 3 leverandører hvis det er tilstrekkelig antall egnede leverandører og tilbud.

  Les mer om Rammeavtaler som bidrar til en sirkulær økonomi i Oslo kommune her