Et matsystem tilpasset en sirkulær økonomi legger til rette for å forhindre matsvinn, omfordele overflødig spiselig mat til menneskelig konsum og overføre annen nyttbar mat og matavfall til biprodukter og nye produkter. Omstillingen til et sirkulært matsystem er viktig for å håndtere klimaendringer og ivareta biodiversitet, der råstoffer som fortsatt har en verdi blir utnyttet bedre og der viktige næringsstoffer bevares i jordsmonnet. Dette sikrer en langsiktig ivaretakelse av jordsmonnets kvalitet og sørger for at jordbruket er mindre avhengig av kjemikalier og gjødsling.

Kommunesektorens handlingsrom

Kommunesektoren kan gjennom egen drift redusere matsvinn og velge mer klimavennlige råvarer. Dette vil bidra til å redusere klimagassutslipp, utvikle landbruket og skape vekst i nye næringer. Gjennom rollen som pådriver og tilrettelegger kan kommunesektoren utvikle samarbeid mellom ulike landbruksaktører og andre næringslivsaktører. Kommunesektoren kan også oppnå resultater gjennom kampanjer og informasjonstiltak overfor innbyggerne.

 

Som plan- og landbruksmyndighet kan kommuner legge til rette for nye driftsformer, økt presisjon og nye produksjonsprosesser i landbruket.

Anbefalte tiltak for å utnytte kommunesektorens handlingsrom

 • Bidra med rådgivning, kompetanseheving og økt bevissthet langs verdikjeden for mat

  Med matens verdikjede menes alle leddene maten går gjennom fra produksjon til konsum. I dag transporteres maten over lengre avstander enn før. Dette fører til en lang og oppstykket verdikjede og økt matsvinn.

  Hvorfor er tiltaket viktig?

  • Mer kunnskap om hvordan et matsystem kan tilpasses en sirkulær økonomi bidrar til at kommunalt ansatte stiller mer presise krav til leverandører i anskaffelsesprosesser.
  • Det er behov for å øke forståelsen av verdien til lokal, kortreist og sesongbasert matproduksjon hos forbrukere.
  • Aktører langs hele verdikjeden har behov for mer kunnskap om innovative muligheter i et matsystem tilpasset en sirkulær økonomi.

  Hvordan kan kommunesektoren bidra?

  • Øk kompetansen om sirkulære matsystemer i egen drift ved å tilby kurs eller seminarer
  • Ta initiativ til holdningskampanjer og målrettet kommunikasjon ut mot forbrukere for økt kunnskaps- og bevisstgjøring om verdien av mat.
  • Gi råd og informasjon til aktører om muligheten til å søke støtte gjennom klimafond til omlegging av produksjon og drift i jordbruket.
  • Inkluder koblingen mellom mat, ressursforbruk og natur som et tema i jordbruksopplæringen.
  • Prioriter tiltak som redusert matsvinn og økt utnyttelse av overskuddsråvarer i landbruket i tildeling av midler (på fylkeskommunalt nivå).
  • Etabler og/eller informer om samarbeid mellom jordbruksaktører, kommuner, næringsliv og FoU-miljøer med vekt på erfaringsutveksling om tiltak for redusert matsvinn og økt utnyttelse av overskuddsråvarer i jordbruket.
 • Bidra til økt bruk av kortreiste og sesongbaserte matvarer og redusert matsvinn i egen drift

  Kommunesektoren kan legge til rette for å redusere matsvinn og bruke mer lokale, kortreiste og sesongbaserte råvarer i egen drift (kantiner, bo- og behandlingssenter, barnehager, barneskoler, etc.).

  Hvorfor er tiltaket viktig?

  • Økt bruk av kortreiste og sesongbaserte matvarer kan bidra til å redusere klimaavtrykket fra matproduksjon og -transport, siden det krever mindre energi å frakte og lagre.
  • Økt bruk av lokale råvarer og redusert matsvinn kan spare kommunesektoren både for klimagassutslipp og penger.
  • Ved å etterspørre kortreiste og sesongbaserte matvarer kan kommunesektoren bidra til å gi nye produkter eller mindre leverandører markedsinnpass.
  • Økt bruk av råvarer fra lokale bønder og leverandører kan bidra til lokal og regional vekst og næringsutvikling.
  • Omtrent en tredjedel av mat som produseres globalt går tapt eller kastes. Dette innebærer en sløsing med ressurser som vann, areal og energi gjennom hele verdikjeden.
  • Flere kommuner mangler mål, planer og strategier for redusert matsvinn og bruk av kortreist og sesongbasert mat.

  Hvordan kan kommunesektoren bidra?

  • Styrk innkjøpernes bevissthet og kompetanse om fordelene ved å bruke kortreiste og sesongbaserte matvarer, og veiled dem om hvilke krav de skal stille til leverandører.
  • Kjøp inn sesongbaserte matvarer fra lokale leverandører til bruk i egen organisasjon.
  • Øk tilbudet av menyer med tilpassede tilgjengelige råvarer i egen organisasjon for å redusere svinn.
  • Innfør rutiner og tiltak som reduserer matsvinn i egen drift, for eksempel at kantinepersonell og ansatte gjennom veiing av overskuddsmat bevisstgjøres om matsvinn i kantinen.
  • Kommunen kan koordinere tiltak for å redusere matsvinn i forbrukerleddet ved å kreve at leverandører av kantine- og måltidstjenester rapporterer matsvinndata, donerer overskuddsmat til veldedige organisasjoner og bruker restemat i nye retter.
  • Inngå samarbeid med lokalt næringsliv og involver innbyggere aktivt for å redusere matsvinn i forbrukerleddet og i distribusjonsleddet. Dette kan for eksempel innebære å arrangere kampanjer og informere innbyggerne om hvordan de kan redusere matsvinn i hjemmet og på jobb, gjennom nettsider, sosiale medier og brosjyrer.
  • Inngå samarbeid med aktører som driver utsalg av lokale råvarer, som Bondens marked eller REKO-ringer.
  • Vær en pådriver for å gi markedsinnpass for produkter som ellers ville blitt kastet i matkjeden (f.eks. frukt og grønnsaker som ikke oppfyller bransjekrav).
  • Innfør tallfestede mål for matanskaffelser og redusert matsvinn for å vise til resultater, for eksempel ved hjelp av DFØs klimakalkulator.

  Eksempel på tiltak: Oslo kommune - Sertifiseringsordninger og samkjøpsavtaler for å fremme lokalprodusert mat

  Oslo kommune undersøker muligheter for sertifiseringsordninger og nye samkjøpsavtaler på matområdet, hvor lokalprodusert mat vil bli vurdert innenfor rammene av anskaffelsesregelverket. Det stilles her krav om en gitt andel økologisk matinnkjøp i det totale matinnkjøpet i kommunen og en økt andel sesongbaserte råvarer i kantiner og serveringsdrifter (som kan deles mellom kommuner).

  Les artikkelen "Oslo med innkjøpstiltak for å redusere klimagassutslipp fra matområdet" hos Anbud365.no.  

  Eksempel på tiltak: Redusert matsvinn i jordbrukssektoren

  Rapporten «Matsvinn i jordbrukssektoren (.pdf)» lister forslag til overordnede tiltak for å redusere ressurstap og matsvinn ̣ i jordbrukssektoren både før og etter høsting- og slaktingstidspunktet. 

 • Legg til rette for en mer regenerativ og økologisk landbrukspraksis

  En regenerativ landbrukspraksis er en praksis som bygger opp og reparerer naturlige kretsløp. En regenerativ matproduksjon handler om å dyrke mat på måter som ivaretar biologisk mangfold, sikrer sunn og stabil jord, økt karbonopptak og gir forbedret luft- og vannkvalitet.

  Hvorfor er tiltaket viktig?

  • Det er et potensiale for å bevare næringsstoffer som sikrer at kvaliteten i jorden ivaretas på lang sikt og at jordbruket blir mindre avhengig av kjemikalier og gjødsling.
  • Mat og næringsstoffer er prioriterte områder i EUs biodiversitetsstrategi og "jord til bord"-strategi.
  • Nye driftsformer, økt presisjon og høyteknologiske produksjonsprosesser kan føre til mindre påvirkning på naturen gjennom å øke produktiviteten og redusere behovet for å åpne nye områder for landbruk.
  • Gjennom å ivareta bynære jordbruksarealer og matjord i arealforvaltningen, bidrar kommuner til å opprettholde lokal produksjon og til å stimulere til omstilling i landbruket.

  Hvordan kan kommunesektoren bidra?

  • Gi råd og informasjon om forbedringstiltak i jordbrukssektoren, som for eksempel bruk av ulike gjødslingstiltak.
  • Gi veiledning og støtte til å ta i bruk gode styringsverktøy som beregner klimagevinster (for eksempel landbrukets klimakalkulator).
  • Prioriter arealdisponering og -endringer som ivaretar jordbruksarealer. Kommunen kan bl.a. utøve strengere praktisering av jordvern gjennom forskrift om nydyrking.
  • Legg til rette for småskala urban matproduksjon og vær en pådriver for etablering av andelslandbruk og urbane grønthager.
  • Vær en pådriver for utvikling av lokal biogassproduksjon der biprodukter fra jordbruk, skogbruk og havbruk kan brukes som innsatsfaktorer i biogass- og bioenergiproduksjon.
  • Vær en pådriver for å utvikle lokal biogassproduksjon ved å utnytte organiske ressurser fra landbruket og matavfall fra husholdninger og lokale næringsdrivende.
  • Bidra til å styrke forskning og utvikling på regenerativ og økologisk landbrukspraksis.

  Eksempel på tiltak: Gjødselshåndtering

  Kommuner kan med ansvar og myndighet for forskrift om gjødselplanlegging pålegge at hensyn til mer sirkulær landbrukspraksis inngår i lokale gjødselplaner. På samme måte kan det gis veiledning og informasjon om gjødselhåndtering og bedre utnyttelse av en større andel av mineralressurser, som for eksempel fosfat, som er en viktig ressurs for matproduksjon (gjødsel). Det kan også gis veiledning om betydningen av å redusere bruk av sprøytemidler og miljøgifter. Gjennom dialog med lokale bønder og aktører kan det videre oppfordres til en økologisk landbrukspraksis som bevarer og gjenoppretter god jordkvalitet.

  Les mer på Miljødirektoratetets side om "Klimakur 2030: tiltak og virkemidler".