Sirkulær økonomi innen transport og mobilitet krever et effektivt system for frakt av mennesker, råvarer og produkter som bidrar til velfungerende og miljøvennlige byer, fornøyde innbyggere, bedre helse og god infrastruktur for handel. Behovet for transport reduseres eller dekkes på andre måter enn i dag, for eksempel gjennom økt elektrifisering eller økt bruk av andre fornybare drivstoffkilder, lavutslippskjøretøy og tilrettelegging for delingstjenester. 

Kommunesektorens handlingsrom

Kommunesektoren kan gjennom rollen som planmyndighet legge til rette for mer effektive transport- og mobilitetsløsninger i areal- og transportplaner, i arealstrategier for by- og stedsutvikling, som disponent over egne arealer og som tjenesteleverandør av kollektivtransport. Videre kan kommunesektoren få på plass ladeinfrastruktur og fyllestasjoner for biodrivstoff og nye løsninger for varedistribusjon i byområder 

Anbefalte tiltak for å utnytte kommunesektorens handlingsrom

 • Legg til rette for et ressurseffektivt transportsystem som fremmer sirkulær økonomi

  I et ressurseffektivt transportsystem reduseres behovet for antall kjøretøy og bruk av fossilt drivstoff gjennom å etablere knutepunkter og infrastruktur for en kompakt by- og stedsutvikling, lade- og fyllestasjoner for utslippsfri drift og nye logistikksentraler for varetransport.  

  Hvorfor er tiltaket viktig? 

  • Ved å redusere transportomfanget og øke bruken av utslippsfri energi reduseres materialbruken og energiintensiteten. 
  • Nullvekstmålet i byvekstavtalene legger føringer for redusert transporttrykk i bymiljøer og arealeffektivitet. 

  Hvordan kan kommunesektoren bidra?  

  • Videreutvikle areal og -transportplaner med mål om mindre ressursbruk og økte utslippskutt, ut fra lokale forutsetninger. Forsøk å oppnå knutepunktbasert bylogistikk og kompakt by- og stedsutvikling. 
  • Innarbeid logistikk og varedistribusjon i sterkere grad i areal- og transportplanleggingen. Arbeid for økt regionalt og interkommunalt samarbeid om logistikkspørsmål. 
  • Transportbehovet kan reduseres betydelig ved at gods rutes gjennom samlastsentraler.  
  • Plasser logistikksentraler ved transportknutepunkt for å redusere transportbehovet. 
  • Etabler ladeinfrastruktur og fyllestasjoner for biodrivstoff.
  • Ta i bruk ny teknologi og kartleggingsverktøy for å utnytte infrastruktur og transportsystemer bedre (f.eks. arealdataverktøyet (ADV), se faktaboks). 
  • Legg til rette for innovative logistikkløsninger og nye konsepter innen vare- og næringstransport. 
  • Inngå tverrfaglige samarbeid mellom privat og offentlig sektor om utvikling av nye konsepter for varetransport. 

  Eksempel på tiltak: Framtidsrettet ladestrategi

  I 2021 utarbeidet Stavanger kommune en ny framtidsrettet ladestrategi for utslippsfrie personbiler, tungtrafikk, bygge- og anleggsmaskiner og havneområder. Strategien hadde som formål å kutte betydelig i lokale klimagasser ved å legge til rette for økt bruk av ladbare kjøretøy. Blant tiltakene er bedre tilgang til ladeinfrastruktur, som vil gi innbyggerne økt insentiv til å anskaffe og bruke ladbare biler i Stavanger. Strategien tok videre utgangspunkt i kommunens handlingsrom, og ble siden vedtatt i 2022. Foreslåtte virkemidler er implementert i handlingsplanen i kommunens klima- og miljøplan.  Stavanger kommune ønsker videre å spre erfaringer og kunnskap fra den nye strategien til andre kommuner i Rogaland. 

  Les mer om "Ladestrategi for Stavanger kommune 2022-2026 (.pdf)

  Les mer i Stavangers sluttrapport "Framtidsrettet ladestrategi"
  hos Miljødirektoratet

  Arealdataverktøyet (ADV)

  Med de regionale transportmodellene (RTM) kan man beregne hvordan tiltak på vegnettet og endret kollektivtilbud påvirker trafikkmengde og reisemiddel-fordeling i et byområde. Arealdataverktøyet (ADV) er et verktøy som brukes sammen med RTM for å gjøre grundige vurderinger av arealer og ta hensyn til planer for hvordan arealene skal brukes. Dette verktøyet kan også hjelpe til med å forutsi utslipp fra biltrafikk bedre. 

  Hensikten med ADV er å få bedre transportmodeller i byområdene, tallfeste effekten av ulik arealbruk, og vise det handlingsrommet som kommunene i byområdet har til å påvirke transportomfang gjennom arealplanlegging. 

  ADV er et resultat av et samarbeid mellom Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Vegdirektoratet, KS, Jernbanedirektoratet og Miljødirektoratet. 

  Les mer om arealdataverktøyet "ADV-veileder 1: Innføring i arealdataverktøyet" på regjeringen.no

 • Legg til rette for redusert behov for personbiler

  I en sirkulær økonomi må kommunesektoren legge til rette for å redusere drivstoffbruk og bruk av materialer knyttet til persontransport.  

  Hvorfor er tiltaket viktig? 

  • Høy andel individuelle personbiler fører til høyt forbruk av jomfruelige materialer og fossile energikilder. 
  • Beslag av arealer i byområder til parkering kan vanskeliggjøre fortetting, utvikling av knutepunkter og tiltak for et bedre bymiljø. 
  • Mer konsentrert byutvikling og økt bruk av kollektivtrafikk, sykkel og gange vil kunne gi mindre behov for arealendringer. 

  Hvordan kan kommunesektoren bidra? 

  • Legg til rette for god tilgang til fossilfri kollektivtransport i samordnet areal- og transportplanlegging.  
  • Inngå samarbeid på tvers av kommunale vegeiere og grunneiere for å gjennomføre bil- og trafikkreduserende tiltak.  
  • Inngå samarbeid med FoU-miljøer for innsamling av informasjon om bevegelsesmønster for mennesker, gods, kjøretøy og bruk av kollektivtransport. 
  • Gjør det mindre attraktivt å eie egen bil gjennom restriktive tiltak for parkering og arealbruk.
  • Legg til rette for delingstjenester for sykler og biler. Ved innføring av nye transport- og delingstjenester bør det legges vekt på bruk av moden teknologi og løsninger som brukerne enkelt kan ta i bruk. 
  • Legg til rette for deling og bruk av kollektivtraffikk ved å inngå samarbeid med bildelingsaktører eller teknologi- og utviklingsmiljøer. 
  • Vektlegg korte reiseavstander for de viktigste gjøremålene i byer og tettsteder i fremtidige byutviklingsplaner. Legg til rette for gående og syklende gjennom by- og tettstedsplanlegging. 

  Eksempel på tiltak: Utslippsfrie lokalreiser

  Bagn kommune har fått klimasatsmidler til å gjennomføre en trafikkanalyse med mulighetsstudie, slik at de kan legge til rette for et mer klimavennlig lokalsamfunn. Bagn kommune ønsker å redusere bilbruk og skape et mer attraktivt sentrum.  

  Kommunen har fått laget et godt verktøy for å legge til rette for myke trafikanter i sentrumsområdet. Dette vil gi et positivt løft for nærmiljøet og redusere klimagassutslipp. Resultatene skal brukes i videre arealplanlegging i kommunen, og vil bidra til å forsterke klimahensyn i kommunens planarbeid.  

  Les mer og last ned trafikkanalysen "Bagn sentrum – utslippsfrie lokalreiser" hos Miljødirektoratet her. 

 • Ta hensyn til sirkulær økonomi i anskaffelser av kommunale kjøretøy og kollektivtransport

  Kommuner kan bidra til økt bruk av fossilfrie kjøretøy, redusert ressursforbruk og utvidet levetid på egen bilpark gjennom anskaffelser i egen drift. 

  Hvorfor er tiltaket viktig? 

  • Som eier, drifter og innkjøper av flere kommunale kjøretøy har kommunesektoren mulighet til å redusere ressursbruken gjennom tydelige krav og forventninger i anskaffelsesprosessen.
  • Som ansvarlig for kollektivtransport har fylkeskommunen mulighet til å redusere ressursbruken gjennom tydelige krav og forventninger i anskaffelsesprosessen. 

  Hvordan kan kommunesektoren bidra?   

  • Sett tydelige mål og miljøkrav i innkjøpsprosesser av kollektivtrafikkløsninger, eksempelvis krav til at alt nytt materiale skal være mulig å gjenvinne, krav til energieffektivitet og valg av motorteknologi. 
  • Legg til rette for redusert ressursforbruk og forlenget levetid av kommunale kjøretøy gjennom å etterspørre materiell som er lett å vedlikeholde og av høy kvalitet.
  • Still krav om nullutslippskjøretøy i kommunens egen drift og i kommunens vare- og tjenesteanskaffelser.