Forklaringer på begreper innen sirkulær økonomi

 • Arealnøytralitet

  Arealnøytralitet handler om å gjenbruke og fortette områder som allerede er utbygd fremfor å bygge ned natur, slik at ny utbygging ikke fører til at det samlede naturarealet i et område reduseres.

 • Arealregnskap

  Et arealregnskap er et verktøy som gir oversikt over arealer og viktige naturressurser i kommunen, f.eks. nedbygde og ubebygde arealer, områder med stort biologisk mangfold eller viktige karbonlagre og områder med andre verdier.

 • Biologisk mangfold / biomangfold / naturmangfold

  Biologisk mangfold/biomangfold/naturmangfold er summen av mangfoldet i naturen. Det vil si forskjellene innenfor en art, mellom alle artene og mellom økosystemene de er en del av.

 • Delingsøkonomi

  Delingsøkonomi er en økonomisk forretningsmodell der eiendeler eller tjenester deles mellom privatpersoner, enten gratis eller mot betaling, typisk ved hjelp av internett.

 • EU-taksonomien

  EU-taksonomien er et klassifiseringssystem med objektive kriterier for hva som defineres som en bærekraftig økonomisk aktivitet og virksomhet. Taksonomien har som formål å styre finansielle strømmer og dermed investeringer mot bærekraftige aktiviteter i Europa.

 • Gjenbruk

  Gjenbruk og materialgjenvinning er uttrykk for å tilbakeføre materialer i en industriell prosess, for eksempel gjennom omsmelting av metall.

 • Gjenvinning

  Gjenvinning er et overordnet begrep for uttrykkene gjenbruk og ombruk.

 • Klimabudsjett

  Klimabudsjett er et styringsverktøy for å oppnå klimagassreduksjoner og andre vedtatte klimamål. I klimabudsjettet vises tiltak for å redusere utslipp, anslås effekt av tiltakene og fordeles ansvar for å gjennomføre tiltakene.

 • Klimaregnskap

  Et klimaregnskap gir oversikt over en bedrifts eller en kommunes egne utslipp i løpet av det siste året. Formålet med regnskapet er å få et grunnlag for valg av tiltak i egen organisasjon og å formidle informasjon om utslipp, miljøarbeid og ressursbruk.

 • Klimarisiko

  Bedrifters og samfunnets risiko for strategiske og finansielle konsekvenser som følge av at menneskeskapte klimaendringer eller overgangen til et nullutslippssamfunn endrer forutsetningene og rammene for næringsvirksomhet og økonomien. Klimarisiko kan deles inn i fysisk-, omstillings- og ansvarsrisiko.

 • Naturregnskap

  I tillegg til informasjon gitt i en kommunes arealregnskap gir naturregnskapet oversikt over arealenes økologiske tilstand og bidrag til menneskelig velferd gjennom økosystemtjenester (naturgoder).

 • Ombruk

  Ombruk innebærer at et materiale eller produkt brukes på nytt, til samme formål som det var lagt for eller et annet egnet formål, uten betydelig bearbeiding. Ombruk inkluderer derfor ikke rehabilitering eller materialgjenvinning.

 • Primære råvarer

  Primære råvarer er materialer eller stoffer som er utvinnet direkte fra naturen for å gå inn i produksjon av helt nye materialer eller produkter. Begrepet brukes ofte synonymt med jomfruelige råvarer.

 • Produsentansvar

  Dette innebærer at produsenten har ansvar for produktene de selger også når produktene er blitt avfall, slik at kostnadene for avfallshåndteringen inkluderes i prisen for produktene.

 • Regenerative ressurser

  Regenerative ressurser er biologiske ressurser som fornyes i samme eller høyere takt enn de utvinnes. Regenerativ utnyttelse av biologiske ressurser er avgjørende i en sirkulær økonomi.

 • Resirkulering

  Resirkulering er å bruke materiale fra avfall som råstoff til å produsere nye varer eller materialer.

 • Sekundære råvarer

  Sekundære råvarer er materialer eller stoffer som kan benyttes til produksjon på lik line med primære råvarer, men som baserer seg på materialgjenvunnede ressurser fremfor primære ressurser.

 • Sirkulær økonomi

  Den sirkulære økonomien bygger på et prinsipp om at all ressursutvinning skal minimeres og skje på en måte som sikrer lik tilgang til ressurser og økosystemer for fremtidige generasjoner. Dette gjøres ved best mulig utnyttelse av allerede utvinnede ressurser, og ved å unngå forurensning og utslipp.

 • TNFD

  Task Force on Nature-Related Financial Disclosures (TNFD) er et globalt initiativ som utvikler rapporteringsanbefalinger for selskaper knyttet til naturrisiko.