Kommunesektoren spiller en viktig rolle i å fremme en sirkulær økonomi og bidra til et mer bærekraftig samfunn. For å lykkes i denne omstillingen, er det nødvendig med effektive styrings- og ledelsesprosesser som tar hensyn til nasjonale føringer og lokale forutsetninger. En viktig del av dette arbeidet er å integrere både strategisk og operasjonell planlegging av sirkulære løsninger i kommunenes styrings- og ledelsesprosesser. Følgende fem trinn presenteres for å gi en praktisk tilnærming til hvordan sirkulær økonomi kan innarbeides i kommunenes styrings- og ledelsesprosesser:  

Lenkeblokk Icon Trinn 1 gir en stegvis fremgangsmåte for hvordan kommunene kan inkludere sirkulær økonomi i en helhetlig temaplan Lenkeblokk Icon Trinn 2 gir en fremgangsmåte for å inkludere sirkulær økonomi i kommunens budsjettprosess. Lenkeblokk Icon Trinn 3 beskriver hvordan kommunen kan definere ansvar og konkretisere tiltak på ulike nivåer i organisasjonen for å fremme overgangen til en sirkulær økonomi Lenkeblokk Icon Trinn 4 veileder om hvordan kommunen kan samarbeide og kommunisere med interessenter i overgangen til en sirkulær økonomi Lenkeblokk Icon Trinn 5 gir en stegvis fremgangsmåte for å etablere rutiner i kommunenes rapporterings- og evalueringsprosedyrer

Mål og tiltak i kommunens etablerte planverk

Mål og tiltak for sirkulær økonomi bør innlemmes i kommunens etablerte planverk. Her finner du en oversikt over forskjellige planverk, og en beskrivelse på hvordan sirkulær økonomi kan innlemmes i disse.

 • Fag- og temaplaner

  Fag- og temaplaner er strategiske planer som omhandler et spesifikt tema eller fagområde. 

  Hvordan innlemme sirkulær økonomi i planverket?

  • Utarbeid en egen temaplan for sirkulær økonomi eller inkluder sirkulær økonomi i en eksisterende eller ny helhetlig plan for klima og miljø.  
  • Fordelene ved å inkludere sirkulær økonomi i en helhetlig plan er flere
  • det styrker forståelsen av sammenhengen mellom klimainnsats, natur og sirkulær økonomi. 
  • det legger bedre til rette for å drøfte avveininger og utfordringer på tvers av fagområder. 
 • Handlingsdel med økonomiplan

  • Oppdrag  
  • Indikatorer 
  • Måling 

  Handlingsdelen av kommuneplanen spesifiserer økonomiske rammer, mål og planlagte aktiviteter for en fireårsperiode. 

  Økonomiplanen gir en helhetlig oversikt over kommunens virksomhet og inkluderer en realistisk prognose for inntekter og utgifter, samt prioriterte oppgaver for perioden. 

  Hvordan innlemme sirkulær økonomi i planverket?

  • Inkluder sirkulær økonomi i føringer for budsjettprosessen, f.eks. i budsjettinstruksjoner og budsjettskriv. 
  • Utvid klimabudsjettet til et mer helhetlig «miljøbudsjett» som inkluderer aktiviteter som fremmer en sirkulær økonomi. 
  • Øk bruken av livssyklusbudsjettering i budsjettmaler, for å fremme et lengre økonomisk perspektiv i vurderingen av ulike alternativer. 
 • Kommunal planstrategi 

  Kommunens planstrategi gir en oversikt over hvilke planoppgaver som bør prioriteres eller videreføres for å oppnå ønsket utvikling på lang sikt gjennom samfunnsplanlegging. 

  Hvordan innlemme sirkulær økonomi i planverket?

  • Kartlegg utredningsbehov for utvikling av en «sirkulær plan». 
  • Vurder om strategi og plan for sirkulær økonomi bør analyseres og utarbeides i fellesskap med andre kommuner. 
 • Kommuneplan: samfunns- og arealdel 

  Kommuneplanen fungerer som kommunens overordnede styringsdokument og inneholder mål og strategier for kommunens utvikling.  

  Den består av to deler: samfunnsdel og arealdel.  

  • Samfunnsdelen beskriver langsiktige utfordringer, mål og strategier for kommunen og kommunen som organisasjon.  
  • Arealdelen beskriver hovedtrekkene i arealdisponeringen og angir rammer og betingelser for ny arealbruk og nye tiltak. 

  Hvordan innlemme sirkulær økonomi i planverket?

  • Beskriv overordnet visjon, mål og rammer for omstilling til en sirkulær økonomi som del av den helhetlige utviklingsplanen til kommunen. 
  • Samfunnsdel: Knytt konkrete mål om omstilling til en sirkulær økonomi til kommunens overordnede mål om bærekraftig utvikling. Beskrivelsen av målene bør inkludere utfordringer og eventuelle avveininger som må gjøres på tvers av tiltaksområder. 
  • Arealdel: Beskriv rammer og krav som fremmer en sirkulær utvikling, f.eks. etablering av næringsklynger og krav til infrastruktur for avfall. Spesifiser «skal»-krav fremfor «kan»-krav for å sette tydeligere retning for detaljerte reguleringsplaner. 
 • Planprogram: analysegrunnlag

  Før kommuneplanarbeidet starter, må det utarbeides et analysegrunnlag som skal identifisere kommunens utfordringer og prioriteringsområder. Dette inkluderer en langsiktig analyse av investeringer og driftsutgifter, med en tidshorisont på 20 år.

  Planprogrammet beskriver også hvilke temaer som skal planlegges revidert i løpet av kommuneplanperioden, samt behovet for utredninger og medvirkningsprosesser. 

  Hvordan innlemme sirkulær økonomi i planverket?

  • Innlem sirkulær økonomi som del av hovedspørsmål og satsningsområder som planarbeidet skal ta opp.  
  • Vurder hvilke analyser som må gjennomføres for å kartlegge grunnlag for sirkulær økonomi, f.eks. materialflytanalyse eller livssyklusanalyse (LCA). 

   

 • Virksomhetsplan

  • Tiltak 

  Årlig utarbeider alle enheter i kommunen en virksomhetsplan som sikrer at organisasjonens mål, tiltak og resultater er sammenhengende, og at politiske vedtak, lover og forskrifter følges opp. Mål, strategier og oppdrag fra kommuneplanen, temaplaner og handlingsprogrammer blir iverksatt og fulgt opp i virksomhetenes virksomhetsplaner. 

  Hvordan innlemme sirkulær økonomi i planverket?

  • Utarbeid konkrete og detaljerte tiltak, og koble disse med roller og ansvar i hver virksomhet.